Bijgewerkt: 10 augustus 2020

Verzelfstandiging van de Stichting Cardanus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-10-2012

De gemeentesecretaris en de burgemeester informeren de Gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken rond de verzelfstandiging dan wel overdracht van enkele onderdelen van de Stichting Cardanus.

cardanus Amstelveen
Het college heeft o.a. in haar brief van 16 mei 2012 Cardanus meegedeeld, dat het college uitgewerkte voorstellen verwacht voor de verzelfstandiging dan wel overdracht van enkele onderdelen van Cardanus:

1. verzelfstandiging van de vrijwilligerscentrale per 1 januari 2013

2. verzelfstandiging van de Boemerang per 1 januari 2013

3. overdracht cursusbureau per augustus 2013

4. overdracht Taal & Opvoedingsondersteuning (Opstap/Opstapje) per 1 januari 2013

5. overdracht werkgeverschap docent taalklas naar andere werkgever per 1 januari 2013

6. borging overdracht activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap per 1 januari 2013.

De voortgang op de hiervoor genoemde onderdelen is onderwerp van gesprek geweest in bestuurlijke overleggen van wethouder Koops met de bestuurder van Cardanus. Wij informeren u hiermee over de ontwikkelingen.

Verzelfstandiging vrijwilligerscentrale

Cardanus verzelfstandigt de vrijwilligerscentrale per 1 januari 2013 in een hiertoe op te richten zelfstandige stichting. Hierbij zal sprake zijn van overgang van onderneming (werk, personeel, aanpak). De kernactiviteiten en bijbehorende subsidiëring van de vrijwilligerscentrale blijven gelijk. Hierdoor loopt de gemeente geen financiële risico’s. De subsidie zal vanuit de gemeente Amstelveen gegarandeerd worden voor 2013 en 2014 met in achtneming van de gebruikelijke verantwoordingsvoorwaarden en evaluatie na een jaar.

Aalsmeer en Uithoorn subsidiëren momenteel ook de vrijwilligerscentrale. Uithoorn blijft dit in ieder geval doen in 2013. Aalsmeer is voornemens de vrijwilligerscentrale te subsidiëren in 2013 en na evaluatie voort te zetten in 2014.

De huidige vrijwilligerscentrale bestaat uit 9 personen, 5,21 fte, waarvan 2,7 met een vast dienstverband. Daarnaast werken er 13 vrijwilligers. Cardanus legt ter goedkeuring de statuten voor aan het college.

Boemerang

De Boemerang is een niet gesubsidieerd onderdeel van Cardanus. Cardanus overweegt verzelfstandiging in een stichting. Cardanus streeft naar uitbreiding van de Boemerang om groei te kunnen realiseren. Onzeker is, of de verzelfstandiging voor 1 januari 2013 plaats kan vinden.

Cursusbureau

Het cursusbureau is een niet gesubsidieerd onderdeel van Cardanus, met dien verstande, dat de huurprijs niet verrekend is in de cursusprijs, waardoor de prijs laag gehouden kan worden. De bestuurder van Cardanus heeft verkennende gesprekken gevoerd met de bestuurder van de Volksuniversiteit. De Volksuniversiteit ziet mogelijkheden om taken over te nemen. Vanuit het college zal binnenkort een gesprek plaatsvinden met de volksuniversiteit om de mogelijkheden verder te verkennen.

Taal & opvoedingsondersteuning (Opstap/Opstapje)

Opstap/Opstapje zijn programma’s die zich voornamelijk richten op ondersteuning van (anderstalige) ouders. Ook Uithoorn en Aalsmeer subsidiëren deze programma’s. Ambtelijk wordt overleg gevoerd over een gezamenlijke opstelling richting nieuwe aanbieder. De overgang zal plaatsvinden met ingang van het nieuwe schooljaar (2013/2014).

Werkgeverschap docent taalklas

Ambtelijk wordt naar een oplossing gezocht voor het onderbrengen van de docent taalklas.

Activiteiten voor verstandelijk gehandicapten

Het betreft een klein onderdeel van Cardanus. Deze activiteiten zullen in 2013 bij Cardanus blijven. In 2013 zal verder gepraat worden over de wenselijkheid om deze activiteiten uit te breiden en eventueel elders onder te brengen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, secretaris, de burgemeester, mr. R.J.T. Schurink mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.