Bijgewerkt: 26 januari 2021

Voortgang van de Actie Schijnwerper en project Zoeklicht in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-05-2015

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mevrouw drs. M.M. van 't Veld, burgemeester van Amstelveen en mr. R.J.T. Schurink, gemeentesecretaris informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:


Geachte leden van de gemeenteraad,

In de brief aan de raad van 3 maart 2015, waarin de vragen van de PvdA inzake de doorstroming in de sociale woningbouw werden beantwoord, werden de Actie Schijnwerper en het project Zoeklicht genoemd in het kader van de bestrijding van woonfraude. Hieronder vindt u in het kort enige informatie over de voortgang van de Actie Schijnwerper, welke wordt uitgevoerd in het kader van het Actieprogramma gericht op veilige woonomgeving. Over het project Zoeklicht, waarbij een gebiedsgewijze aanpak wordt gehanteerd, kunnen wij u inmiddels melden, dat er concrete voornemens zijn om dit project te gaan starten. In de kadernota 2016 zult u in verband met de financiering van het project een voorstel worden gedaan. Zie hieronder onder het kopje “Project Zoeklicht”.

Actie Schijnwerper

De Actie Schijnwerper loopt al enige jaren, maar is begin dit jaar in een aangepaste vorm gestart. Hierbij is vooral de registratie verbeterd. Dat maakt dit een goed moment om u te informeren over de werkzaamheden die in het kader van de Actie Schijnwerper worden uitgevoerd.

Door de afdelingen Publiekszaken (team adresonderzoek BRP, team Huisbezoek en Burgerlijke stand en Immigratie), Werk en Inkomen en Veiligheid, Kabinet en Handhaving wordt samen met woningcorporatie Eigen Haard actief en structureel samengewerkt met als doel om woonfraude tegen te gaan. Hierbij wordt gereageerd op externe en interne meldingen/constateringen die op woonfraude zouden kunnen wijzen. Door actief samen te werken wordt er door partijen efficiënter gewerkt, beschikken ze over meer informatie en wordt voorkomen, dat men elkaars onderzoeken frustreert, of dubbel werk doet. Belangrijk onderdeel van de actie is dan ook het verbeteren van de werk- en communicatieprocessen binnen de eigen organisatie en met Eigen Haard.

De belangrijkste middelen hiervoor zijn de Schijnwerperlijst, (waarin wordt bijgehouden welke dossiers lopen) en de wekelijkse gezamenlijke start in het kader van Schijnwerper. Tijdens deze weekstart komen de eerdergenoemde afdelingen bij elkaar en bespreken ze de dossiers die in de afgelopen week zijn gestart. Eigen Haard schuift iedere 4 weken aan bij deze weekstart. In de weekstart worden dossiers besproken, waarbij informatie wordt gedeeld en gezamenlijke raakpunten kunnen leiden tot het gezamenlijk aanpakken van een dossier, of soms tot het overnemen hiervan. Deze werkwijze heeft al in verschillende dossiers tot een efficiëntere behandeling geleid.

De eerste ervaringen van de partijen zijn positief. In het eerste kwartaal waren er gezamenlijk bij de partijen 68 adressen in behandeling. De dossiers van 23 van deze adressen (33,8%) zijn in deze periode ook afgesloten. De behandelde dossiers zijn, net zoals de taakvelden van de betrokken partijen, erg divers. Door de afdeling Publiekszaken hebben de behandelde dossiers bijvoorbeeld vooral te maken met het al dan niet aanpassen van de inschrijving in de Basisregistratie personen, terwijl het bij de afdeling Veiligheid, Kabinet en Handhaving veelal gaat om het beëindigen van strijdig gebruik van woningen. Hoewel het te vroeg is om vergaande conclusies te trekken, ziet de aangepaste werkwijze er veelbelovend uit. In januari 2016 zal de nieuwe werkwijze worden geëvalueerd, en u zult in die periode ook nader worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie.

Project Zoeklicht

In het kader van de bestrijding van woonfraude en het crimineel gebruik van woningen is het voornemen om een meer intensieve aanpak te realiseren die gebiedsgericht is in plaats van uitsluitend op grond van signalen van binnen en buiten de organisatie. In Amsterdam, waar men deze methode al toepast, wordt deze methode “Zoeklicht” genoemd. Deze methode past ook heel goed in het wijkgericht werken.

Hoofdlijn van deze methode is, dat op grond van bestandvergelijkingen van de verhuurders van huurwoningen met die van de gemeente, verrijkt met informatie van de politie,  potentiële misstanden worden gesignaleerd. Bij de adressen, waar dit gesignaleerd wordt vinden huisbezoeken plaats, eventueel gevolgd door handhavingsacties. Dit betekent, dat op grond van bestandsvergelijkingen van huurders met de inschrijving in de Basisregistratie personen van de gemeente “achter de voordeur wordt gekeken” op die adressen, waar het “niet klopt”.

Met deze gebiedsgerichte intensievere aanpak komen we dus ook meer achter de voordeur. De verwachting is, dat hierdoor ook meer  andere zaken aan het licht komen, bijvoorbeeld (buren)overlast, zorgvragen en andere vormen van fraude. Om hierop door te pakken worden ook andere organisatieonderdelen worden betrokken. De bedoeling is dus om deze methode breder in te zetten dan uitsluitend het doel van bestrijding van woonfraude en crimineel gebruik van woningen. Ook op gesignaleerde sociale (zorg)problematiek, overlast en andere vormen van fraude zal worden ingezet. Via de kadernota 2016wordt u hierover nog nader geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,                                                             de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink                                        mevrouw drs. M.M. van ‘t Veld
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.