Bijgewerkt: 19 januari 2021

Voortgangsbericht inzake de kabinetsformatie week 35-2017

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
28-08-2017

Gerrit Zalm, informateur heeft deze brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd op 28 augustus 2017:

'Geachte Voorzitter,

Op 25 augustus 2017 ontving ik uw brief met de wens van een aantal fracties uit de Tweede Kamer (PVV, GL, SP en PvdA) om een voortgangsbericht inzake de kabinetsformatie, zulks mede met het oog op het houden van de algemene politieke beschouwingen en het voeren van een debat over de regeringsverklaring met een nieuw kabinet.

Ik kan u berichten, dat de werkzaamheden ter uitvoering van mijn opdracht als informateur voortgang vinden. Een belangrijk onderdeel hiervan heeft betrekking op de financiële opstelling die de informateur namens de fracties ter doorrekening aan het CPB voorlegt. De voorbereiding hiervan is nog niet afgerond. Na verzending van een financiële opstelling aan het CPB zal de doorrekening hiervan ongeveer een week in beslag nemen. De doorrekening van het CPB kan vervolgens aanleiding zijn om te besluiten tot aanpassing van de financiële opstelling.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Gerrit Zalm (1952) is een bankier en ex-politicus. Hij was vier maal minister van Financiën, het laatst van mei 2003 tot februari 2007 in het kabinet-Balkenende III, waarin hij tevens vice-minister-president was. In december 2008 werd hij vicevoorzitter van bankconcern ABN AMRO. Eind juni 2017 kwam hij terug in de politiek als informateur, nadat Edith Schippers en Herman Tjeenk Willink eerder faalden een regering te vormen, na meer dan 100 dagen aan formatiepogingen. Op de archieffoto loopt Gerrit Zalm op maandag 19 mei 2008 naar de feestzaal van restaurant Paardenburg, waar VVD-Amstelveen voor de tweede maal het ondernemersdiner organiseerde. Daarbij was vrijwel de gehele Tweede Kamerfractie van VVD aanwezig, naast oud-ministers Gerrit Zalm en Johan Remkes


Na het bereiken van overeenstemming over de financiële opstelling en de overige elementen die van belang zijn voor de vorming van een coalitie, kan, na instemming van de fracties, een regeerakkoord worden gesloten, dat de informateur als bijlage bij zijn eindverslag aan u aanbiedt. Het debat van de Tweede Kamer over mijn eindverslag kan dan leiden tot de aanwijzing van een formateur met de opdracht een kabinet te vormen. Gelet op het voorgaande acht ik het niet aannemelijk, dat er voor de derde woensdag van de volgende maand een kabinet uit VVD, CDA, D66 en CU is gevormd.

Hoogachtend, Gerrit Zalm, Informateur'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.