Bijgewerkt: 26 februari 2020

Voorzieningenrechter oordeelt ten gunste van Beschermers Amstelland

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
22-10-2009

De rechter heeft (ten tweeden male) het verzoek van Beschermers Amstelland en VROM tot het treffen van een voorziening toegewezen. Dit betekent, dat de heer Loogman geen gebruik kan maken van de hem door het gemeentebestuur van Amstelveen verleende bouwvergunningen, totdat de bestuursrechter haar oordeel in de bodemprocedure heeft gegeven. De zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank is vastgesteld op 14 januari 2010.

Koetjes Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Koetjes in de polder


Uitzonderlijk is, dat de Minister van VROM vorige week (42-2009) een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee wil de Minister voorkomen, dat zich in het gebied (verdere) ongewenste ontwikkelingen voordoen. Het besluit is getekend, maar moet nog worden gepubliceerd om van kracht te worden.

Naar aanleiding van dit initiatief van de Minister gaf de voorzieningenrechter tijdens de zitting van de vorige week Loogman in overweging de werkzaamheden tot na de uitspraak van de bestuursrechter op te schorten. Daarmee zou de zitting overbodig zijn geworden. Loogman gaf echter aan, dat hij er de voorkeur aan gaf, om de procedure bij de voorzieningenrechter door te zetten. Met als resultaat nu een voor hem en Amstelveen ongunstige uitspraak.

Zowel de gemeente Amstelveen als Loogman heeft inmiddels contact opgenomen met de Minister. Waarschijnlijk om publicatie van het voorbereidingsbesluit te voorkomen. Het gesprek zal op 28 oktober 2009 plaatsvinden.

Enkele saillante uitspraken van de voorzieningenrechter:

De voorzieningenrechter concludeert, ‘dat over het standpunt van Amstelveen, dat de bouwvergunningen niet in strijd zijn met de bestemming gerede twijfel mogelijk is’. Voorts: ‘De twijfel over de interpretatie van de bestemmingsplanbepalingen komen voor rekening en risico van Amstelveen, omdat de gemeente heeft nagelaten het bestemmingsplan te actualiseren en aan te passen aan de huidige tijd’. In feite stelt de rechter hier, dat de gemeente Amstelveen de problemen over zich heeft afgeroepen door zich te baseren op een bestemmingsplan uit 1958, dat natuurlijk al lang geleden had moeten worden aangepast.

Met de klaagzang van Loogman, dat het plan hem al zoveel geld heeft gekost maakt de rechter ook korte metten. Van meet af aan wist Loogman, dat er een brede weerstand was tegen zijn plannen. Met het risico dat enige vertraging zou optreden, omdat deze vraag door de rechter zou moeten worden beantwoord, moest Loogman dan ook bekend zijn geweest.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:

-Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied.

-De overheid kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

-Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven om ervoor te zorgen, dat ieder zijn steentje bijdraagt aan het behoud van het landschap.

De inspanningen en de aanpak van Beschermers Amstelland worden als bijzonder en innovatief ervaren. Dit blijkt uit het feit, dat het ministerie van LNV in het voorjaar van 2008 Amstelland als voorbeeldgebied heeft geselecteerd, om aan te tonen dat investeren in het landschap loont. Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.