Bijgewerkt: 3 juni 2020

Vragen en kanttekeningen bij Parkeernotitie 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: De insprekers / Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
01-06-2012

Tijdens de commissievergadering Ruimte Wonen en Natuur van de gemeente Amstelveen op 29 mei 2012 over het uitwerking raadsbesluit van december 2011 tot modernisering en digitalisering van de parkeerregulering waren er 6 insprekers in het raadhuis van Amstelveen.

Meer dan 100 betrokken buurtbewoners uit het Stadshart kwamen er ook meeluisteren naar de toespraken, want de veranderingen in de nota zijn niet mals. De eerste inspreker was de heer Ido Bakker. (De hier vermelde teksten van de toespraken zijn drastisch bekort, red.)

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Ido Bakker


'Mijn naam is Ido Bakker, ik ben woonachtig aan de Meander hier in Amstelveen. Ik heb met stijgende verbazing waargenomen, hoe de politiek zich de laatste jaren verder en verder van de burger heeft verwijderd. Ook hier in Amstelveen is die verwijdering nu duidelijk voelbaar!

Als lid van de BVMB, Belangen Vereniging Meander Bewoners, heb ik mij in het verleden mogen inzetten voor het project A9 ondertunneling en meer recentelijk voor het nieuwe parkeerbeleid. Ik heb de parkeernotitie aandachtig doorgelezen en kan mij gezien het volume van deze notitie volledig voorstellen, dat vele burgers dit niet hebben gelezen en hier ook geen tijd voor hebben.

Ik vermoed ook, dat vele politici deze notitie niet aandachtig noch volledig tot zich hebben genomen, anders was er vanuit de politiek waarschijnlijk meer tegenstand geweest. Tot nu toe heeft blijkbaar alleen het CDA, Dhr. Jansen, zich goed ingelezen in deze parkeernotitie en zijn reactie is dan ook een afkeuring van dit beleidsvoorstel.

De Parkeernotitie zit vol met open einden en aannames, het is als het ware een gaten kaas van 1 miljoen euro die de burger, dus wij hier allen aanwezig, straks mag betalen, Ik herhaal 1 miljoen Euro !!!!'

De tweede inspreker was de heer Bleijerveld. Hij citeertde een stukje uit de Volkskrant met betrekking tot een rapport 'Vertrouwen in de burgers" en stelde vast, dat het vertrouwen bedroevend laag is. Hij stelde ook, dat er geen gebruik is gemaakt van de kennis van de bewoners inzake dit parkeerdossier. De bewoners zijn de ervaringsdeskundigen en daar is geheel aan voorbij gegaan.

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De heer Bleijerveld aan het woord


De derde inspreker was mevrouw Viehoff: 'Goeden avond, mijn naam is Petra Viehoff. Ik woon in de Staatsliedenbuurt en sinds de invoering van het vergunning parkeren in de wijken rond het Stadshart actief in werkgroepen van bewoners. De aanloop naar de besluitvorming ten aanzien van de parkeernotitie verdient geen schoonheidsprijs. De meeste parkeervergunninghouders weten niet wat hun te wachten staat.

Dit komt, doordat ze niet betrokken zijn geweest bij het voortraject, terwijl zij nota bene de ervaringsdeskundigen zijn. Verder vallen de meeste besluitvormingen en vergaderingen rondom feestdagen of vakanties. Ook nu weer zijn er veel mensen op vakantie. Een gemiste kans om burgers er goed bij te betrekken….

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Petra Viehoff


Eind jaren '90 hebben wij, met de rug tegen de muur, de parkeervergunning moeten accepteren. Er werd te veel door de werknemers en bezoekers van het Stadshart in de wijken geparkeerd. Zelf konden wij nergens meer staan. De overlast is niet ontstaan, omdat wij als bewoners teveel parkeren, maar door de ontwikkeling van het Stadhart.

Het principe "De vervuiler betaalt" werd in die tijd door de overheid veelvuldig gehanteerd, helaas moesten wij het gelag van het Stadshart zelf betalen. Heel Amstelveen profiteert van het Stadhart, alleen wij betalen voor de overlast.'

De vierde inspreker was mevrouw Scholten: ' Ik ben Wilma Scholten, ik woon in de Govert Flincklaan die deel uit maakt van de van de oude schilderswijk. De oude schilderswijk schaart zich helemaal achter de opvattingen van het wijkplatform Stadshart en de BVMB.

Vorig jaar maart heb ik ook over dit onderwerp in de commissievergadering gesproken. Ik heb toen verzocht bij vervanging van ondernemersvergunningen geen vergunningen meer af te geven voor de oude schilderswijk. Er is mij toegezegd, dat dit onderzocht zou worden en dat men dit met het bestuur van het wijkplatform zou afstemmen. Ik wist, dat de parkeernota van 2005 hierin voorzag, in 2004 bij de inspraak hadden ik en enkele buurtgenoten hierom verzocht. Dus dit zou gewoon geregeld kunnen worden….

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wilma Scholten


In het raadsvoorstel lees ik, dat als de vergoeding van de zogenaamde Mulderovertredingen komt de vervallen, dit een reden kan om ook de Meander en de oude Schilderswijk te gaan fiscaliseren. Verder lees ik, dat bij grote drukte op het Stadshart, ik denk aan de periode rond Kerst of Sinterklaas, of de Dolle Dwaze Dagen men de Meander en de oude Schilderswijk kan openstellen voor consumentenparkeren. Dit is te gek voor woorden, in de oude schilderswijk zijn de straten smal, op veel plekken ontbreekt zelfs de stoep en hebben bewoners onderling afspraken hoe men parkeert. Dit i.v.m. spelende kinderen, ontbreken van stoepen en dat men zelf nog aan de voorkant zijn woning uit wil kunnen. Hier ontbreekt alle gevoel met bewoners. Op deze wijze kunnen wij deze raad en deze ambtenaren niet vertrouwen!!'

De vijfde inspreker was mevrouw Saskia Lumeij-Peters: ' Deze bijdrage moet gezien worden, als bezwaar tegen de voorgenomen wijziging in het parkeerbeleid van de Gemeente Amstelveen, gezien vanuit het perspectief van de ZZP’ers die woonachtig zijn in de betreffende gebieden, al dan niet werkend vanuit huis. We maken tevens bezwaar namens de bewoners; de ZZP’er heeft immers twee petten op.

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Saskia Lumeij-Peters


Wij missen in de notitie op z’n minst enkele uitgangspunten: De ZZP’er wordt als belangengroep in de notitie totaal niet onderkend en vormt geen groep, waarvan de belangen in ogenschouw genomen zijn. Evenmin komen de bewoners van de woonwijken niet expliciet als belanghebbenden naar voren.

Hoewel dit aanvankelijk ontbrak, vinden wij inmiddels wel de keuze van de gemeente terug, dat de woonwijken alleen bedoeld zijn voor de bewoners en hun bezoekers en dat is fijn, want dat maakt dingen helder en toetsbaar. Het is beschamend, dat de rekening kwalitatief en kwantitatief telkens weer bij bewoners, hun bezoekers en ZZP’ers wordt neergelegd. Inmiddels blijkt uit uw eigen stukken, dat de vergunninghouders voor 356% van de kostendekking van de parkeerexploitatie zorgen. Een scheefgroei. Waarom wordt die niet rechtgezet?

Er is niets gemeld over de eerlijke verdeling van de kosten in de parkeerexploitatie. Over de wijze van toerekening blijkt onduidelijkheid te bestaan. Voorbeeld zijn de kosten voor invaliden en parkeerverwijssysteem die blijken op de parkeerexploitatie te drukken. Zaken waar ZZP’ers en bewoners niets mee te maken hebben, maar wel opdraaien voor een deel van de kosten.'

Mevrouw Lumeij zei verder, dat het urenlimiet tijdelijk van de baan is maar hoe dan ook een kosten verhoging met zich mee zal gaan brengen. Het aantal ZZP-ers in de straat is zeker een stuk of 20. In de hele wijk met ongeveer 3.000 huishoudens is zeker 15% ZZP-er. Gezien haar werk als ZZP-er, heeft ze de helft van haar werktijd bezoek van klanten.

De zesde en laatste inspreker was de heer Adrie van de Kamp: ' Er moet aanvullend het volgende worden vastgesteld ter uwer verdere beoordeling:

In de woongebieden is geen noodzaak voor gefiscaliseerde aanpassingen in het belang van de bewoners en vergunninghouders en bezoekersvergunningen. Dit wordt onvoldoende belicht en uitgewerkt.

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De zesde inspreker Adrie van de Kamp


Ondanks uw eerdere besluitvorming is het volledig afschaffen van de papieren vergunningen geen goede zaak. De herkenbaarheid van auto’s van vergunninghouders en bezoekers is belangrijk voor alle bewoners en gebruikers. Een goede tussenoplossing is een eenmalige sticker voor vergunninghouders met inlogcodering rechts onderaan de voorruit die eenmalig wordt verstrekt. Voor de methode van scannen is de methode niet van belang maar wel voor de visuele herkenbaarheid. De afstandelijkheid word hiermee weggenomen en het sociale aspect neemt toe.

Als de bewoners en bezoekersvergunningen iets goedkoper worden, zal het aantal zeer waarschijnlijk terug toenemen tot het niveau van 2010. Er is geen enkele reden om dit niet in te voeren en het gebruik als zodanig te bevorderen en zo ook misbruik te beperken.

De uitbreiding van het gebied met ondernemersvergunningen: De beperkingen op verstrekking en gebruik bij overlast dient duidelijk te worden opgenomen en aangegeven. Parkeergarages in en rond het winkelcentrum Stadshart: De bereikbaarheid laat zeer te wensen over. Het gebruik ervan en de gevolgen zijn niet respectievelijk onvoldoende in de nota verwerkt.

De huidig onvolledige en onduidelijke bebording, bij aanrij routes etcetera staat niet respectievelijk onvoldoende in de nota opgenomen.'

Na de inspraken kon de behandeling van het raadsvoorstel beginnen.

Lex Hendriksen van D66 gaf aan, dat het parkeerdossier enorm leeft onder de bewoners., zo ook bij de fractie van D66. Volgens hem is de communicatie met burgers is te laat gestart. Er zijn door de wethouder al wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de gesprekken met de bewoners.

Geert Janssen van het CDA vertelde, dat zijn partij het nieuwe parkeerbeleid heeft onderschreven en dit nog steeds doet. Echter zijn er nog steeds bedenkingen bij de uitwerking hiervan.

Volgens hem, gaat het afschriktarief zeker werken, weliswaar zal veel te lang duren, voordat dit zich heeft terugverdiend. In tijden van bezuinigingen houden wij niet van experimenten met bijvoorbeeld aanschaf van dure parkeerautomaten. Wat gebeurt, als de loopafstand 150/250 meter niet haalbaar is moeten er dan nog meer dure automaten worden aangeschaft? Zijn alle mogelijkheden onderzocht zoals bijvoorbeeld in de vergunningsgebieden verschillende tarieven te gaan hanteren. Zo niet waarom is dit niet onderzocht?

Sander Mager van GroenLinks zei, dat inderdaad de communicatie bij dit dossier niet correct is geweest. De burgers hadden eerder betrokken moeten worden. Het doet GroenLinks wel deugd, dat dankzij gesprekken met de bewoners het voorstel is aangepast. Mager: 'We streven naar een toekomst vast robuuste parkeerregeling, waarbij da gemeente zelf ook nog aan een aantal knoppen kan draaien hierin wel opgenomen de fiscalisering.'

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder John Levie (BBA) aan het woord


Wethouder John Levie vertelde in zijn antwoord aan de bewoners, dat ook het college teleurgesteld is over hoe alles gelopen is. Gelukkig heeft er nu al een paar keer constructief overleg plaatsgevonden met het wijkplatform en zijn er op basis van deze gesprekken al aanpassingen gedaan.

In de gemeente Rotterdam is een vrijwel identiek systeem. Amsterdam kijkt ook naar dit systeem om het aantal meters te kunnen beperken. Van de 400 gemeentes hebben 200 parkeerregulering. Levie: 'Wij zijn geen koploper en hebben zeker gekeken naar de ervaringen van andere gemeentes. Voor wat betreft het gehandicapten parkeren, wordt door andere gemeentes gekeken naar onze oplossing.'

Wethouder Levie stelde, dat handhaving precies is, waar wij het over hebben bij fiscalisering. We kijken naar een ander soort handhaver, geen Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) meer, hiervoor kunnen parkeercontroleurs worden ingezet en dit geeft ook een bezuiniging.

Levie: 'We zijn niet op sterkte hiervoor en wij kunnen externen gaan inhuren, dan scheelt dit 25-30% op de CAO. De controleurs kunnen sneller gaan werken en dagelijks de wijken door. Dit zal verder worden uitgewerkt we hebben op dit moment BOA's in dienst en wij gaan zorgvuldig met onze mensen om.'

parkeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Straks verdwijnen de oude analoge parkeermeters en komen er de digitale apparaten in het Stadshart van Amstelveen en in de naburige wijken, als de nieuwe parkeernota wordt doorgevoerd door de gemeente


Raadsvergadering op 13 juni 2012

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juni 2012 gaat de gemeenteraad van Amstelveen verder over deze zaak praten en hopelijk de goede beslissingen nemen. De vergadering begint om 17.00 uur. Lees ook: Parkeernotitie 2012 (pdf 76 pagina's)

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.