Bijgewerkt: 19 januari 2021

Vragen over het toelatingsbeleid van het Amstelveen College

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveen College
23-01-2013

Afgelopen week (03-2013) kreeg de gemeente Amstelveen e-mails van bezorgde ouders van toekomstige scholieren uit de regio (vooral Ouder-Amstel) over het toelatingsbeleid van het Amstelveen College:

'Als ouders van kinderen woonachtig in Ouderkerk a/d Amstel vinden wij het besluit van het Amstelveen College onbegrijpelijk. Wij willen u dan ook vragen met het Amstelveen College in contact te treden en hen te wijzen op de ongegrondheid van hun beslissing. Tevens worden wij graag op de hoogte gehouden van de vervolgstappen die u gaat ondernemen als wethouder Onderwijs van de gemeente Amstelveen.' - aldus een van de e-mailschrijvers


Grotere kaart weergeven Startbaan 12 Amstelveen, de locatie van het Amstelveen College

De reactie van de woordvoerder van de gemeente Amstelveen op 23 januari 2013: 'Het Amstelveen College zegt, dat zij de komende jaren zo gaan groeien, dat het gebouw dat momenteel nieuw gebouwd wordt al te klein is. De gemeente heeft volgens regelgeving echter te maken met regels en prognoses. De regels zeggen, dat een school binnen een marge van 10 % (dit kan 10% meer zijn maar ook 10% minder)- dit zelf moet oplossen.

Oftewel de huidige school wordt gebouwd voor 1500 leerlingen. 10% van 1500 is 150, ze zouden dus tot 1650 leerlingen zelf moeten kunnen opvangen in de school. De prognoses laten zien, dat ze hier niet aan komen, dus een extra laag op het nieuwe gebouw is niet gerechtvaardigd. Als de gemeente dit wel zou doen, zou het niet binnen de regelgeving vallen en moeten ze het geïnvesteerde bedrag ook overmaken aan alle andere VO scholen in Amstelveen. '

In het persbericht van 14 december 2012 schreef het bestuur van het Amstelveen College, een Openbare scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en MAVO in Amstelveen:

'De keuzevrijheid voor ouders en leerlingen om binnen de eigen gemeente naar het voortgezet onderwijs te kunnen lijkt vooralsnog de komende jaren in Amstelveen niet gewaarborgd. Het Amstelveen College krijgt met ingang van het schooljaar 2012-2013 weliswaar nieuwbouw, maar deze biedt nu al niet voldoende ruimte om de verwachte toestroom van nieuwe leerlingen aan te kunnen.

Door ruimtetekort op het Amstelveen College wordt de keuzevrijheid voor onderwijs in Amstelveen niet gegarandeerd. Dat is in strijd met de grondwet, waarin is opgenomen, dat openbaar onderwijs algemeen toegankelijk is. Volgens het bestuur van het Amstelveen College wordt het probleem door de gemeente nu rekenkundig benaderd.

Er wordt uitsluitend gekeken hoeveel plaats er is op alle scholen in de regio in relatie tot het totaal aantal leerlinge. Dit doet volgens het bestuur geen recht aan de wensen en behoeften van toekomstige leerlingen en hun ouders. Zij hebben een voorkeur voor een school op basis van levensbeschouwing en ook op basis van de onderwijsinhoud.

In de rekenkundige benadering van de gemeente Amstelveen wordt helemaal geen rekening gehouden met deze twee doorslaggevende elementen bij de schoolkeuze. Voor komend schooljaar heeft het Amstelveen College ongewild al moeten kiezen voor een toelatingsbeleid.

amstelveen college Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De nieuwbouw van het Amstelveen College op 30 oktober 2012 aan de Sportlaan 27-29 in Amstelveen


Verwacht ruimtetekort

Uit ervaringen van andere scholen blijkt, dat de groei van de leerlingenstroom in het jaar vóór realisatie van de nieuwbouw begint en in het jaar van de nieuwbouw zelf sterk toeneemt. Op basis van 46% toename dit schooljaar kan het Amstelveen College komend jaar rekenen op14 à 15 brugklassen. De nieuwbouw biedt echter slechts plaats aan 10 brugklassen. Er is geen sprake van een tijdelijk ruimtegebrek. Volgens prognoses van de gemeente blijft de leerlingenpopulatie tot en met 2027 groeien.

Uitbreiding nieuwbouw

Bij het ontwerpen van de nieuwbouw is al gesproken over de noodzakelijke grootte van het gebouw. Om die reden zijn de fundamenten zo ontworpen, dat een groei naar 1.750 leerlingen mogelijk is door op het gebouw nog een verdieping te plaatsen. De groei is vorig jaar april al helder geworden. Bij de gemeente is dan ook direct een wens voor uitbreiding neergelegd. Deze wens is afgewezen.

Nu alsnog een verdieping op het huidige dak realiseren kan op flinke weerstand in de buurt rekenen en tot aanmerkelijke, ongewenste vertraging van de bouw leiden. Daarom heeft het bestuur een alternatief voorstel gedaan. Dit voorstel gaat uit van een apart nieuw gebouw, dat ruimte biedt voor een gymzaal bovenop vier lokalen. Hiervoor is plaats achter de sporthal, dus uit het zicht van de buurtbewoners.  Als dit aparte gebouw over vele jaren vrijkomt, kan het eventueel ook voor andere doeleinden ingezet worden.

amstelveen college Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Herbert Raat, wethouder Onderwijs luistert naar de toespraak van Mark Manders, rector van het Amstelveen College, nadat ze hebben samen op het dak een vlag gehesen om te vieren, dat het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt is op 30 oktober 2012


Tijdelijke huisvesting

Het bestuur van het Amstelveen College heeft de gemeente Amstelveen voorgesteld om te kiezen voor de uitbreiding van de nieuwbouw binnen nu en een aantal jaar. Daarmee is goede onderwijshuisvesting inclusief voldoende gymzalen voor de toekomst geborgd. Tot de datum van realisatie kan een tijdelijke oplossing volstaan.

Nu kiezen voor tijdelijke huisvesting acht het bestuur onverantwoord. Dat betekent immers het vooruitschuiven van het probleem. Wel kunnen dan meer brugklassen starten, maar zodra deze leerlingen in de bovenbouw komen wordt het ruimtegebrek nog veel groter.

Het bestuur van het Amstelveen College heeft al gesproken met een aantal leden van de gemeenteraad en vervolgens alle leden van de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd. Eind januari is er een overleg met de wethouder van onderwijs gepland.'

Amstelveen College

Op 10 januari 2013 reageerde Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs: Over concept notitie voortgezet onderwijs in Amstelveen

Beantwoording van de e-mail van de bezorgde ouders van 17 januari 2013:

'In reactie hierop lichten wij graag de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente Amstelveen toe. De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs hebben in het najaar van 2012 aan de gemeente het signaal afgegeven, dat er mogelijk in de toekomst capaciteitsproblemen ontstaan waardoor een aantal leerlingen niet op een Amstelveense Voorgezet Onderwijs (VO) school terecht kunnen.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Onderwijs tijdens een commissievergadering in 2012


Naar aanleiding hiervan, heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van de onderwijshuisvestingscapaciteit binnen het VO, de kwaliteit van het onderwijs en de te verwachte ontwikkelingen. Het gemeentelijk beleid uit de verordening ‘onderwijshuisvesting’ is hierbij het uitgangspunt.

Uit deze inventarisatie blijkt, dat het aantal leerlingen, dat in Amstelveen naar een VO school wil toeneemt. Vanzelfsprekend kan de gemeente niet voor iedere toename miljoenen extra in onderwijshuisvesting investeren. Daarom is vastgelegd, dat scholen een toename van het aantal leerlingen tot 10% zelf moeten opvangen.

In het geval van het Amstelveen College betekent dit, dat het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen momenteel investeert in een nieuw schoolgebouw voor 1500 leerlingen. Mochten er de komende jaren meer dan 150 leerlingen extra naar het Amstelveen College willen, dan kan een uitbreidingsaanvraag bij de gemeente worden ingediend. Prognoses laten echter zien, dat dit nu niet het geval is.

Alle VO-scholen binnen Amstelveen blijven binnen de groei van 10%, behalve de Panta Rhei, voor deze school wordt naar een oplossing gezocht. Voor het Amstelveen College geldt, dat zij zelf met een oplossing moeten komen. Wij betreuren het, dat het Amstelveen College kiest voor de oplossing; het aanname beleid aan te scherpen, waarbij inwoners uit Ouder-Amstel worden benadeeld.

Voor meer uitgebreide informatie en conclusies verwijs ik u naar de brief gericht aan de scholen (en in kopie aan de gemeenteraad van Amstelveen) d.d. 7 januari 2013 en de notitie Voortgezet Onderwijs.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen, dat het Amstelveen College voor u tot een passende oplossing zal komen.

Met vriendelijke groet, namens Herbert Raat, wethouder onderwijs'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.