Bijgewerkt: 23 januari 2021

Week 12-2016 stand van zaken noodopvang vluchtelingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-03-2016

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de stand van zaken noodopvang vluchtelingen in Amstelveen op week 12-2016:

Geachte dames, heren,

Graag wil ik u op de hoogte stellen van diverse ontwikkelingen met betrekking tot de noodopvang in Amstelveen.

Verbouwing en Open Huis. De verbouwing van de noodopvanglocatie aan de Laan van Kronenburg is nog steeds in volle gang. Deze week bracht ik een bezoek aan de het pand, vorige week heeft wethouder Jeroen Brandes samen met de klankbordgroep en de Raad van Advies de locatie bezocht. De verbouwing is erop gericht de vluchtelingen een sober en humaan voorzieningenniveau te bieden. De slaapruimten zijn geschikt voor 6 personen en afgescheiden met geluiddichte wanden. Er komen diverse ruimten om te recreëren, een drietal klaslokalen voor basisonderwijs en een peuterspeelzaal. Het balkon aan de buitenzijde op de begane grond is toegankelijk voor de vluchtelingen, het omliggende water wordt afgeschermd door middel van een hekwerk. In de keuken van het voormalige bedrijfsrestaurant kunnen de vluchtelingen helpen met het bereiden van de maaltijden. In de tweede helft van april organiseert het COA met de Gemeente Amstelveen een Open Huis, omdat we begrijpen, dat meer mensen de opvanglocatie willen zien. Daarvoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Noodopvanglocatie zorgt voor werkgelegenheid in Amstelveen. Eerder informeerde ik u al over de afspraken die wij met het COA maakten ten aanzien van lokaal aanbesteden. Ik vertelde u, dat het COA voor nieuwe functies in de opvanglocatie actief streeft naar het in dienst nemen van Amstelveners. Werving vindt plaats onder meer in nauwe samenwerking met het werkplein AA. Inmiddels is duidelijk, dat er twee medewerkers zijn aangesteld die afkomstig zijn uit Amstelveen. Ik spreek graag mijn waardering uit voor de inzet van alle betrokken partijen daarbij. De werving van andere nieuwe medewerkers voor de noodopvanglocatie loopt nog.

Onderwijs. Kinderen en jongeren tot 18 jaar in de noodopvanglocatie zijn leerplichtig. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs aan deze groep, waarvan nog onduidelijk is hoe groot ze is. De gemeente is hiervoor in overleg met de betrokken Amstelveense onderwijsbesturen voor primair en voortgezet onderwijs. Er is door de scholen een kwartiermaker aangesteld die onderzoekt, wat er nodig is om onderwijs mogelijk te maken en hoe het leerprogramma eruit zou kunnen en moeten zien. Uitgangspunt is voorlopig, dat primair onderwijs wordt gegeven in de noodopvanglocatie en dat voor de eerste groep leerplichtige kinderen en jongeren het onderwijs na de meivakantie start. Zodra hier meer over bekend is zal ik u informeren.

Klankbordgroep. In de klankbordgroep praten omwonenden, organisaties die actief zijn in de wijk (welzijnsorganisatie, bewonersplatforms en ondernemersvereniging), politie, gemeente Amstelveen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met elkaar over de randvoorwaarden m.b.t. de noodopvang aan de Laan van Kronenburg die eind april in gebruik wordt genomen. Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest en er is een appgroep, waarin deelnemers elkaar tussentijds informeren. De gesprekken verlopen zeer constructief en geven ons tegelijkertijd een beeld van de zorgen en vragen die er leven in de buurt. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gepubliceerd op www.amstelveen.nl/vluchtelingen.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de voorbereidingen van de noodopvang zal ik u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.