Bijgewerkt: 18 januari 2021

Wet aanpak woonoverlast gemeente Amstelveen is aangepast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-04-2018

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen informeerde de leden van de gemeenteraad van in verband met de aanpassing van de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Amstelveen op 28 maart 2018:

'Geachte leden van de raad,

Bij raadsbesluit van 27 september 2017 besloot u over het opnemen van artikel 2:79 in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Met dat besluit kende de gemeenteraad mij de bevoegdheden toe, zoals bedoeld in artikel 151d van de Gemeentewet, inhoudende een gedragsaanwijzing op straffe van een Last onder bestuursdwang  / - dwangsom voor de veroorzakers van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.

In artikel 2:79 APV is tevens bepaald dat de burgemeester ten behoeve van een zorgvuldige uitvoering van deze nieuwe burgemeestersbevoegdheid beleidsregels opstelt. Om u te informeren over de wijze, waarop ik met deze nieuwe bevoegdheid om zal gaan treft u bijgaand bij deze brief de door mij opgestelde beleidsregel aan. Ik heb afstemming gezocht met mijn collega’s binnen Amstelland. Dit heeft geleid tot een nagenoeg eensluidende beleidsregel voor de vijf Amstelland-gemeenten.

Ik ben voornemens de beleidsregel op 9 april 2018 conform Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend te maken. Als u vragen of opmerkingen over de beleidsregel hebt verzoek ik u dit voor die datum aan mij kenbaar te maken via de in de briefhoofd genoemde ambtenaar, dhr. M. Kruis. m.kruis@amstelveen.nl

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Ook in Amstelveen ervaren bewoners woonoverlast, zoals geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen of bijvoorbeeld viezigheid van dieren. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van botsende leefstijlen.

Waar het gaat om overlast als gevolg van of in combinatie met een overtreding van de wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en wonen (Woningwet en Huisvestingswet), kan de gemeente overgaan tot handhaving. De beëindiging van de overtreding maakt dan een einde aan de woonoverlast. Daarnaast heeft de gemeente nog andere mogelijkheden om op te treden tegen woonoverlast.

Het artikel 151d Gemeentewet (hierna: artikel 151d) geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om aan de burgemeester de bevoegdheid te verlenen om aan iemand die ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden veroorzaakt een gedragsaanwijzing te geven in de vorm van een last onder bestuursdwang. Op grond van de Awb kan de burgemeester in plaats van een last onder bestuursdwang dan ook een last onder dwangsom opleggen.

De bevoegdheid geldt voor alle woningen in de gemeente, dus ook voor de corporatiewoningen en andere huurwoningen. Dat betekent dat woningverhuurders in zeer urgente gevallen, of nadat zij al datgene wat in hun macht ligt hebben ingezet om de overlast te beëindigen, een beroep kunnen doen op de burgemeester. Bovendien biedt de bevoegdheid meer mogelijkheden om op te treden tegen particuliere huiseigenaren/bewoners die overlast veroorzaken. Die groep veroorzakers is nu, zonder gebruik van artikel 151d, het lastigst aan te pakken.

In het geval dat de waarschuwing geen effect sorteert, kan de burgemeester over gaan tot het opleggen van een gedragsaanwijzing in de vorm van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. In de gedragsaanwijzing staat omschreven welke gedragingen moeten stoppen, binnen welke termijn en wat de consequenties zijn bij het niet opvolgen van de gedragsaanwijzing. Lees de volledige brief: Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Amstelveen (pdf 11 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.