Bijgewerkt: 21 januari 2021

Wethouder Raat beantwoordt vragen over de 1e Amstelveense Montessorischool

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-09-2013

In de commissie Burgers en Samenleving van woensdag 11 september 2013 zijn een aantal vragen gesteld over de 1e Amstelveense Montessorischool en het project Montessori voor een Nieuwe tijd(M4NT). Hieronder kunt u de vragen van de verschillende partijen en antwoorden van wethouder Herbert Raat van Onderwijs vinden.

De vragen die zijn gesteld zijn met het idee in het achterhoofd, dat de 1e Montessori een Steve Jobsschool wordt, of iets wat erop lijkt. Echter in de praktijk is hiervan geen sprake. De school neemt in een nader uitgewerkt plan op, of enkele iPads per klas voldoende zijn, of dat de wens toch is, dat elk kind een iPad heeft. In het laatste geval wordt d.m.v. een peiling onder de ouders bezien, of er voldoende draagvlak is en vervolgens aan de MR een voorstel voorgelegd ter instemming.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 11 september 2013


Er is subsidie aan de gemeente gevraagd voor training van leerkrachten en ICT investering in school (wi-fi-netwerk, Apple tv). Deze investeringen en trainingen zijn nodig, ongeacht, of elk kind uiteindelijk een iPad krijgt, of dat er alleen een aantal iPads per klas worden aangeschaft. Dit is een belangrijke nuancering alvorens in te gaan op de vragen en antwoorden van 11 september 2013.

Vragen D66: De kwestie van ICT/M4NT/Steve Jobsschool op de 1e Montessorischool is in belangrijke mate in het nieuws geweest. Schriftelijke vragen zijn gesteld door de fractie van de PvdA en inmiddels beantwoord. Gezien het belang van de zaak en de ontstane situatie heeft de fractie van D66 aanvullend de volgende vragen:

Vraag 1: Op de vergadering van de MR van 26 augustus is de beslissing genomen, na de onrust onder de ouders over de voorgenomen (gesubsidieerde) plannen, omstreeks de herfstvakantie met een nieuw plan te komen. Deelt de wethouder onze mening, dat een nieuw plan niet alleen voorzien moet zijn van een gedegen onderbouwing, inclusief didactische methodiek en educatieve meerwaarde, maar ook van gegevens m.b.t. de veiligheid en verzekering van materiaal, gezondheidsaspecten van de kinderen en kostenaspecten voorde ouders? Deze punten zijn zeker belangrijk voor in een uitgewerkt plan en worden meegenomen in de verdere ontwikkelingen.

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Rien Alink, raadslid van D66-Amstelveen spreekt tijdens de commissievergadering


Vraag 2: Moet voor de duidelijkheid naar de ouders toe niet zonder meer vaststaan welke gevolgen (ook op termijn) verbonden zijn aan de invoering van het project in relatie tot het karakter van de Montessorischool? Hoe verhoudt zich in dit opzicht de beslissing(genomen in de laatste MR vergadering), dat het team zelf gaat onderzoeken welke ICT-mogelijkheden inpasbaar zijn en de nieuwe aanvraag met het M4NT concept?

Het onderwijsconcept verandert niet, de school blijft een Montessorischool. Het schoolteam vult met de directie van de school het onderwijs in voor de school. Zij geven inhoud aan het Montessorionderwijs en bepalen, in afstemming met hun MR, hoe nieuwe ideeën hier in een plek te geven.

Vraag 3: In de beantwoording van de vragen wordt gesteld, dat een gesprek volgt tussen de wethouder en de directeur van Amstelwijs. Is inmiddels duidelijk, hoe de laatste terugziet op de gevoerde procedure, aanvraag project met verwijzing naar Steve Jobsschool ,gang van zaken binnen MR en vele nog onbeantwoorde vragen? Welke afspraken zijn gemaakt voor het vervolg om een einde te maken aan de ontstane (nog voortdurende) onduidelijkheid? Zo wordt in het laatste bulletin met geen woord gerept over de gang van zaken!

Het antwoord is tevens een antwoord op vraag 1 van de VVD:

Op vrijdag 6 september heeft de wethouder de heer Raat de heer Cornet van Amstelwijs gesproken. Tevens heeft de heer Cornet op 6 september een brief gestuurd aan B&W meteen schriftelijke toelichting. Zowel mondeling als schriftelijk geeft de bestuurder aan, dat de naam Steve Jobsschool weliswaar in de eerste aanvraag voor subsidie is genoemd, ter verduidelijking van het project, maar dat deze term door de school en richting ouders al maanden niet meer wordt gebruikt en deze naamgeving komt ook niet meer voor in de aangepaste aanvraag aan de gemeente die we 26 augustus hebben ontvangen. De wijze, waarop het Parool de bestuurder heeft geciteerd is voor rekening van het Parool, aldus de heer Cornet.

Conclusie

Uit het gesprek is, dat er geen sprake was van het verstrekken van foutieve informatie door de bestuurder van Amstelwijs en er is dus geen sprake van een frauduleuze subsidie-aanvraag. Het team van de school heeft in februari unaniem ingestemd met het project Montessori voor een nieuwe tijd en een aantal randvoorwaarden gesteld. Uit de notulen van de MR-vergadering van 26 februari blijkt, dat de voltallige MR met behoud van de eigen identiteit mee wil gaan in de ontdekkingsreis. E.e.a. behoeft nadere uitwerking en goede zorgvuldige communicatie.

De 1e Montessorischool nodigt de wethouder Onderwijs uit om op de werkvloer te komen kijken naar het verdere verloop van het project. De wethouder gaat graag binnenkort weer een keer langs bij de school. De directie zorgt voor een concreter uitgewerkt plan incl. consequenties voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Het team van de school bereidt dit voor en stemt het af met ouders.

Vraag 4: Welke personen gaan zich nu precies bezig houden met het opstellen van het nieuwe plan? Ziet de wethouder aanleiding binnen het kader van de subsidietoekenning daarin nog wijzigingen voor te stellen tegen de achtergrond van het gebrek aan communicatie en de ontstane commotie?

De directie van de school stelt een verder uitgewerkt plan op n.a.v. input van het team en afstemming met ouders.

PvdA vraag 1: Op Raadsweb is de subsidie in het kader van brede school en kwaliteitsimpuls gepubliceerd onder de titel: "Toekenning subsidies". In de beantwoording van de schriftelijke vragen die door mijn fractie eerder zijn gesteld geeft het college aan, dat de subsidie formeel nog niet is verleend. Kan de wethouder nader uitleggen wat hiermee wordt bedoeld. Het woord toekenning in de aanhef doet vermoeden, dat dit wel definitief is.

Ten tijde van het bericht op raadsweb waren we ook voornemens de subsidie toe te kennen. N.a.v. signalen van ouders en 1 MR lid hebben we hiermee gewacht. Amstelwijs heeft eerst de aanvraag op ons verzoek aangepast. Het college wilde deze aangepaste aanvraag toekennen, maar toen kwamen er signalen binnen over bepaalde uitlatingen van de heer Cornet in het Parool van 30 augustus.

Die uitlatingen wilde de wethouder Onderwijs eerst verifiëren bij de heer Cornet en de gemeenteraad hierover informeren, alvorens de aanvraag verder af te handelen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 6 september. Het was een goed en open gesprek. Het college gaat ervan uit, dat de bestuurder luistert naar designalen van ouders en e.e.a. nog nader uitwerkt. Dit heeft hij toegezegd. Daar zijn we blij mee.

Vraag 2: Op welke termijn moet worden voldaan aan de nader gestelde voorwaarden?

Door het aanpassen van de subsidieaanvraag en de toelichting van de bestuurder op het artikel in het Parool, is voldaan aan de gestelde voorwaarden. In het licht van de subsidievoorwaarde, dat ouders bij het plan moeten worden betrokken, zal de wethouder bij de voorzitter van de MR verifiëren of de MR nog steeds achter haar standpunt staat, dat zij op26 februari heeft ingenomen (toen zij instemde). Hij gaat dit doen uiterlijk vóór 15 november.

Vraag 3: Welke gevolgen zijn er wanneer niet (binnen de daarvoor gestelde termijn) aan de nader gestelde voorwaarden wordt voldaan?

Dat ligt aan de reden van het uitstel. Wij willen een gedragen voorstel. Gedragen doorteam en ouders. Dit betekent niet, dat er niet iemand tegen kan zijn.

Vraag 4: Wat gebeurt er in, dat onverhoopte geval met het (zoals door u gesteld) gereserveerde subsidiebedrag?

Als we onverhoopt zouden besluiten het subsidiebedrag niet toe te kennen valt het vrij inde algemene middelen. Als het college besluit om het wel maar later toe te kennen, kunnen we eventueel nog besluiten het bedrag over te hevelen naar 2014. De wethouder gaat hier echter niet van uit. Het betreft immers subsidie voor training van leerkrachten, hier is de school sowieso bij gebaat.

Vraag 5: In de beantwoording van de schriftelijke vragen stelt het College, dat de commerciële begeleider niet betaald wordt uit het subsidiebedrag. Maximaal 75% van een subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Hoe garandeert u, dat die commercieel begeleider echt niet uit dit bedrag wordt voldaan?

Bij de subsidieverantwoording moet inzicht worden gegeven in de gemaakte kosten en moet worden aangetoond, dat de subsidie is besteed waarvoor bedoeld. Pas dan wordt de subsidie vastgesteld. Zo werkt het altijd met subsidieverlening. Als de subsidie niet is besteed, waarvoor die is verstrekt dan wordt de subsidie teruggevorderd.

Vraag 6: U heeft een gesprek gehad met de directeur/bestuurder van Amstelwijs. Kunt u aangeven, wat daar is besproken mbt de rol van de MR/OR in deze situatie?

Met name ivm mogelijke belangen van leden van deze organen in de M4NT ontwikkeling. Ter vergroting van het draagvlak heeft Amstelwijs in maart 2013 een stuurgroep opgericht, met daarin de directie van de school, een OR-lid (als projectleider) en de voorzitter van de MR.

Maurice de Hond van O4NT is betrokken vanwege zijn ervaring (zijn ondersteuning is kosteloos). De bestuurder heeft bewust voor een brede vertegenwoordiging en samenstelling uit alle organen gekozen. De bestuurder heeft deze stuurgroep recent opgeheven ende verantwoordelijkheid van het plan bij de directie en het team van de school gelegd. Wanneer de MR tegen de huurkoopregeling van iPads stemt, kan de invoering van een iPad voor elke leerling niet doorgaan.

Het bestuur wil in deze zorgvuldig en procedureel correct handelen. Een groep ouders (1 MR-ouder die aangeeft namens 10 – 20 ouders te spreken)verklaarde zich als tegenstander. Bij het bestuur zijn ongeveer vijf mails/brieven binnengekomen van bezorgde ouders, bij de wethouder vijf reacties, vier kritisch en één positief(de school telt ongeveer 320 leerlingen).

Het bestuur kon zich vinden in de argumentatie van dit MR-lid dat ze eerst een concreter plan wil zien. Het bestuur heeft daarom besloten het verzoek om instemming met de huurkoopregeling voorlopig in te trekken en pas opnieuw voor te leggen als de plannen concreter zijn, m.n. over de consequenties voor de dagelijkse onderwijspraktijk.

Vraag 7: Er is onrust ontstaan op de school. Ik ben benaderd door ouders die voor en ouders die tegen waren. Welke maatregelen worden genomen om alle ouders hun stem te laten horen en wat wordt er gedaan aan herstel van de verhoudingen?

Het antwoord is tevens een antwoord op vraag 4 en 5 van de VVD:

Waar wij als gemeente en de wethouder als bestuurder voor willen waken is, dat we tussen twee kampen komen te zitten. Mensen moeten hun mening kunnen vertellen. Het belangvan de wethouder is het algemeen belang. Het concretiseren van het plan en ouders hierin meenemen is aan de school.

Er komt een nieuwe website met de mogelijkheid voor ouders om met elkaar over het project in gesprek te gaan. De school denkt nog na over andere vormen van communicatie, bijvoorbeeld ouders lessen laten bijwonen waar de iPad wordt gebruikt,

VVD raadslid de heer Lechner stelt zijn vragen direct aan de wethouder Onderwijs de heer Raat. Uit de media heb ik begrepen, dat u inmiddels een gesprek gehad hebt met de bestuurder van Amstelwijs. Kunt u antwoord geven op de volgende vragen?

lechner Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Tim Lechner, raadslid van VVD-Amstelveen


Vraag 1: Ik was bij de MR vergadering, waarin de bestuurder van Amstelwijs vertelde dat hij de term Steve Jobschool maar had gebruikt om de subsidie "binnen te harken" . In feite heeft hij dus een frauduleuze subsidie aanvraag gedaan. Hoe gaat u hiermee om?

Deze vraag is al beantwoord bij vraag 3 van D66.

Vraag 2: Wat is er waar van de bewering van een van de MR-leden, dat haar door de bestuurder verboden is om (om contact te houden met haar achterban) gebruik te maken van de kanalen van de 1e Montessorischool?

Vraag 3: Als het waar is, bent u het met mij eens, dat dit een ongeoorloofde inmenging is in het functioneren van de MR?

Het MR-lid heeft op eigen initiatief bij Google groups een ouderplatform aangemaakt, waarop ouders zich bij haar kunnen aanmelden en waar zij documenten post. Zij heeft gevraagd om in de nieuwsbrief van de school een oproep te mogen plaatsen, zodat ouders zich kunnen aanmelden. De school heeft eenmaal deze oproep geplaatst. Daarna heeft de directie besloten deze oproep niet nogmaals te plaatsen, aangezien het ouderplatform niet onder de regie van de school noch onder de regie van de MR valt.

De school heeft besloten op hun nieuwe website zelf een ouderplatform in te richten, waar voor- en tegenstandersmet elkaar in gesprek kunnen gaan. Kort gezegd er is gedoe geweest tussen 1 MR lid en de school. Niemand van de school, Amstelwijs, MR en de gemeente, is erbij gebaat als de wethouder hier ook nog eens overgaat oordelen. Ik ga ervan uit, dat iedereen heeft gehandeld vanuit zijn eigen passie om het goed te doen voor de kinderen en het onderwijs. De tijd is gekomen om vooruit te kijken en samen te werken.

Vraag 4: De sfeer tijdens die MR vergadering was ronduit vijandig te noemen. Wat gaat de bestuurder er aan doen om de verhoudingen weer te normaliseren en te zorgen voor de-escalatie van de situatie?

Vraag 5: U heeft als extra voorwaarde voor subsidietoekenning gesteld, dat er voldoendedraagvlak onder de ouders moet zijn. Hoe gaat u dat toetsen? Deze vragen zijn eerder beantwoord bij vraag 7 van de PVDA.

kruijer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Stieneke Kruijer (l) burgerlid en Dorien Mijksenaar raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 11 september 2013


Vragen GroenLinks: De 1e Montessori school gaat iPads gebruiken in alle klassen. De iPads worden door de school voorgefinancierd. De ouders betalen 3 jaar lang per maand 7,50 euro voor een iPad mini, of 9,00 euro voor een iPad2.

Vraag 1: Vindt de wethouder het gewenst, dat in het openbaar onderwijs in de klas op deze wijze een onderscheid zichtbaar wordt tussen kinderen van financieel draagkrachtige ouders en kinderen van ouders met weinig financiële draagkracht? Zo nee, wat denkt de wethouder hieraan te kunnen doen?

De vraag om instemming met een ouderbijdrage is door de bestuurder ingetrokken. Wanneer uit de uitgewerkte plannen blijkt, dat het om onderwijskundige redenen gewenst is, dat ieder kind een eigen iPad heeft, zal er een nieuw voorstel met instemmingsverzoek aan de MR worden voorgelegd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.