Bijgewerkt: 20 januari 2021

Wethouder Raat over concept notitie voortgezet onderwijs

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-01-2013

Reactie van wethouder Herbert Raat (VVD) over concept notitie voortgezet onderwijs in Amstelveen:

Aan de directeur van

Het Keizer Karel College, Mw. E. Pels-Rijcken

Met Amstelveen College, Dhr. M. Manders

Het Hermann Wesselink College, Dhr. T. Liefaard

De Panta Rhei, Dhr. B. de Weerd

Concept Notitie voortgezet onderwijs Amstelveen, een reactie op uw brief

'Geachte Directeuren,

Hierbij onze reactie op uw gezamenlijke brief van 11 december 2012 naar aanleiding van het Onderzoek naar de scholen, en de separate brief van het Keizer Karei College van 13 december 2012.

U geeft aan, dat het onderwijs in Amstelveen breed is, alle niveaus bevat en een grote verscheidenheid kent. Er is wat te kiezen, voor leerlingen en ouders. De gemeente erkent dit en onderschrijft de constante noodzaak voor verbetering van de kwaliteit. Wij juichen de onderlinge samenwerking toe en kijken uit naar de opzet van de routeplanner voor deze samenwerking, zoals wordt toegezegd.

U geeft aan, dat u een visie van de gemeente mist over de huisvesting en keuzevrijheid van ouders en leerlingen, met name de keuze voor openbaar onderwijs. De visie van de gemeente is helder: elke Amstelveense leerling die dat wil, moet op een Amstelveense school geplaatst kunnen worden. Wij begrijpen, dat dit niet altijd de school van de eerste keuze kan zijn.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs


Betreffende het Openbaar Onderwijs is de gemeente gehouden voldoende aanbod van Openbaar Onderwijs in de regio te realiseren Daarbij is de visie op de huisvesting vastgelegd in de verordening Onderwijshuisvesting. Deze is destijds op landelijk niveau door de VNG afgestemd met besturenraden van het onderwijs, en op gemeentelijk niveau ook in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) ingebracht, en derhalve met uw medeweten en instemming vastgesteld.

Onderdeel van de verordening is de 10% regeling. Deze is juist opgesteld om fluctuaties in het leerlingenaantal op te vangen. Uiteindelijk blijken prognoses niet altijd te kloppen, dus is het verstandig pas grote bedragen gemeenschapsgeld te investeren, als duidelijk vaststaat, dat de groei van het aantal leerlingen meerdere jaren stand houdt.

In de wet is niet lang geleden vastgelegd, dat het onderwijs zelf verantwoordelijk is voor voldoende aanbod van voortgezet onderwijs In de regio. Hiertoe heeft het onderwijs het RPO opgesteld, het Regionaal Plan Onderwijs. U heeft ons gewezen op het feit, dat uit het RPO geen noodzaak blijkt voor een Gymnasium. Uit het RPO blijkt ook, dat er de komende jaren geen problemen te verwachten zijn in de opvang van leerlingen.

U zag ook geen noodzaak om een havo-vestiging in Aalsmeer te stichten, ondanks vele verzoeken van de gemeente Aalsmeer. U kunt naar ons inzicht goed voldoen aan de wettelijke taak om alle leerlingen op te vangen en alle Amstelveense leerlingen een plaats te geven. Ook leerlingen die kiezen voor Openbaar Onderwijs. Het Amstelveen College kent in haar nieuwe aannamebeleid een regionale voorrangsregel.

Voor leerlingen daarbuiten geeft de het Amstelveen College aan, dat er openbare scholen zijn in Hoofddorp en Amsterdam. Een kwart van de leerlingen komt van buiten de aangegeven regio. De afspraak dat het Keizer Karel College na de aanpassingen aan het gebouw plaats kan bieden aan 1700 leerlingen is vastgelegd in een brief van de gemeente aan het Keizer Karel College van 10 januari 2012.

In uw laatste alinea gaat u in op het kwaliteitsonderzoek dat wij hebben gedaan. U stelt, dat de cijfers zijn gebaseerd op oude gegevens. Het zijn de meest recente beschikbare gegevens van de Onderwijsinspectie. Wij hebben juist de verschillende jaren opgenomen om een ontwikkeling te kunnen laten zien. Op 8 december jongstleden is het nieuwe onderzoek van Jaap Dronkers gepubliceerd, gebaseerd op de cijfers van 2011.

Ook hierin komen de Amstelveense scholen naar voren als middelmatig tot matig presterend. De gemeente Amstelveen heeft een hogere ambitie ten aanzien van het onderwijs. Als het afgelopen jaar de prestaties aanzienlijk beter waren, nemen wij die graag op in de notitie.

Gezien de discussie over de huisvesting en plaatsing van leerlingen worden wij graag ruim van te voren betrokken bij de opstelling van een nieuw RPO. Op basis van de voorliggende informatie concluderen wij, dat er op dit moment voldoende ruimte is voor Amstelveense leerlingen op de Amstelveen scholen. Mocht in de toekomst blijken, dat er een harde noodzaak is tot uitbreiding, dan zal de gemeente daaraan voldoen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. M.R.J.T Schurink, de burgemeester, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.