Bijgewerkt: 3 juni 2020

Wmo kadernota 2012 - 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-11-2011

Meer vraaggericht werken, meer oplossingen bieden dan voorzieningen bieden, meer de zelfredzaamheid bevorderen, dat zijn enkele van de nieuwe speerpunten uit de nieuwe kadernota voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de periode 2012 - 2015.

Belangrijkste uitgangspunt is, dat vooral kwetsbare Amstelveners mee kunnen blijven doen aan een samenleving die zich kenmerkt door een grotere sociale betrokkenheid. De raadscommissie burgers en samenleving buigt zich 30 november over de nota. Op 14 december 2011 staat het nieuwe Wmo-beleid op de agenda van de raad.

De Wmo beoogt dat mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk functioneren. Het kenmerk van de nieuwe nota is dat de gemeente scherper dan voorheen kiest voor zorg aan de kwetsbaren in de samenleving en het vangnet, dat daarvoor nodig is. Lichamelijke en psychische beperkingen worden op maat gecompenseerd; sociale en individuele problemen (met name preventieve jeugdzorg en Openbare Geestelijke gezondheidszorg) worden veelal in regionaal verband aangepakt en de sociale samenhang in de stad wordt gestimuleerd.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Wmo-beleid bouwt voort op Welzijnsbeleid

ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops: “We hebben het Wmo-beleid gebaseerd op de visie, dat Amstelveners steun krijgen waar nodig. Eerst is de klant zelf aan zet, daarna zijn of haar sociale netwerk, dan welzijnsorganisaties en pas daarna worden individuele voorzieningen toegekend. Het nieuwe beleid sluit aan op de uitgangspunten van het Welzijnsbeleid dat in oktober 2010 door de raad is vastgesteld. Belangrijkste uitgangspunten zijn het stimuleren van de zelfredzaamheid en dat degenen die echt hulp nodig hebben beter worden voorzien.”  

Wethouder Koops vindt het van belang, dat Amstelveners zich voor elkaar, hun buurt of vereniging inzetten. Dit versterkt de samenhang tussen inwoners onderling. Een herbezinning op het welzijnswerk is volgens haar op zijn plaats. Hoe dat concreet moet worden ingevuld, vergt nadere uitwerking. Dit wordt in een aparte nota vervat die naar verwachting in maart 2012 aan de raad wordt aangeboden.

Met het oog op de toekomst: overheveling AWBZ-begeleiding

De komende jaren moet de gemeente maatschappelijke ondersteuning gaan bieden aan mensen die nu nog begeleiding via de Awbz krijgen. Het gaat hierbij om mensen die vanwege hun beperkingen veel begeleiding nodig hebben, zoals mensen met een verstandelijke of zintuigelijke beperking, of mensen met een lichamelijke, of chronische ziekte.

Hoewel nog niet duidelijk is hoe de ondersteuning van deze groepen gestalte gaat krijgen, is wel duidelijk dat het met minder middelen moet dan nu het geval is. De nieuwe Wmo-nota loopt hierop vooruit door prioriteiten te stellen. Waar keuzes gemaakt moeten worden, kiest de gemeente dan ook expliciet voor de ondersteuning van kwetsbaren.

Dialoog

De nu voorliggende Wmo-nota is in dialoog tot stand gekomen met de participatiegroepen Wmo-beleid. De uitvoerende instellingen, waaronder Vita en Cardanus, hebben tevens inbreng geleverd.

Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor, dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, of een chronisch psychisch probleem. Als meedoen, of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.