Bijgewerkt: 7 juni 2020

Woningbouwproductie goed op gang gekomen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2010

Eén van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie Woonvisie is, dat de woningbouwproductie in Amstelveen goed op gang is gekomen. Conclusie uit de evaluatie van de Woonvisie is dat het opvoeren van de nieuwbouwproductie tot 2015 ruim gaat lukken. In de periode tot 2015 worden meer woningen opgeleverd dan in de Woonvisie was voorzien.

Er zijn voldoende sociale huurwoningen (goedkope en middeldure huur) gepland. De oplevering blijft echter achter. Ook de komende jaren is daarom aandacht nodig voor het behouden van voldoende huurwoningen voor huishoudens met lage inkomens.

Naar verwachting hebben jongeren en jonge huishoudens meer kans van slagen op de woningmarkt door het woonbeleid van de gemeente. Het inspelen op behoeften van senioren is gelukt. De doelstelling van 300 nieuwe seniorenwoningen is gehaald.

De zorg voor lagere inkomens is onder meer ingevuld door het opnemen van betaalbare koopwoningen en middeldure en dure huurwoningen in het woningbouwprogramma. Daarmee is beoogd om de doorstroming uit de zogeheten kernvoorraad (goedkope huur) te bevorderen. Ook is voor dit doel gestuurd op het behouden van voldoende woningen in de kernvoorraad.

In het woningbouwprogramma is rekening gehouden met de vraag naar meer kwaliteit, zoals meer ruimte, door de bouw van dure huur- en koopwoningen. Wethouder Wonen, Remco Pols: ‘In de afgelopen raadsperiode hebben we er keihard aan gewerkt om de doelen uit de Woonvisie te realiseren. Gelukkig heeft dit, ondanks de recessie, een stevig resultaat opgeleverd. Zoals verwacht, bleek de nieuwbouw van sociale huur het moeilijkst en daar moeten we de komende vier jaar dus opnieuw extra aandacht voor hebben.

De geëvalueerde Woonvisie ‘wonen in een vitale stad’ uit 2005 kent als hoofddoel: Ten behoeve van een gematigde groei in een pluriforme bevolkingssamenstelling, bewuste inzet voor meer kansen en kwaliteit in huishoudens.

De bevindingen die de evaluatie van de Woonvisie ‘wonen in een vitale stad’ uit 2005 oplevert kunnen dienen als input voor een herziening van de Woonvisie.

Een plan van aanpak voor de herziene Woonvisie kunnen B en W in de nieuwe raadsperiode vaststellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.