Bijgewerkt: 11 augustus 2020

Woonlasten in Amstelveen stijgen minder dan inflatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-10-2012

Ondanks de forse bezuinigingen die noodzakelijk zijn om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren blijven de gemiddelde woonlasten ook dit jaar achter bij de jaarlijkse inflatie (1,75%) in Amstelveen. De OZB stijging bedraagt 1,5% en de afvalstoffenheffing voor meer persoonshuishoudens en het rioolrecht worden niet verhoogd. De afvalstoffenheffing voor één persoonhuishoudens gaat in 2013 met € 11,50 omlaag.

Dit is de uitkomst van de tarievennota die onlosmakelijk deel uitmaakt van de programmabegroting 2013. De programmabegroting is een logisch vervolg, feitelijk de uitwerking, van de juli 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Met het door het college en de gemeenteraad gevoerde beleid is een solide financiële basis gelegd. Het gemeentelijk huishoudboekje is op orde, belangrijke investeringen in onderwijshuisvesting zijn veiliggesteld en de lasten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht) voor Amstelveners blijven structureel achter bij de landelijke inflatie.

Ondanks deze positieve uitgangspositie constateert wethouder Herbert Raat (VVD) van financiën, dat de gemeente alert moet blijven. "Er komt nog veel op gemeenten af, waarvan de gevolgen zich moeilijk laten inschatten.

Ik denk dan aan de door het Rijk opgelegde en nog door het nieuwe kabinet te treffen bezuinigingen op terreinen van bijvoorbeeld werk, zorg en jeugd. Ook zullen de maatregelen die het nieuwe kabinet moet treffen om het financieringstekort van de overheid terug te dringen negatief uitwerken voor de gemeentefinanciën."

Het college heeft vooralsnog 6 respectievelijk 10 miljoen euro gereserveerd voor de gemeentelijke bijdrage aan de Amstelveenlijn en de verbreding van de A9. Verwacht wordt, dat nog in 2012 het onderhandelingsresultaat over de verbreding A9 met het ministerie bekend wordt en voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Om de gezonde financiële basis vast te houden heeft het college besloten geen budget beschikbaar te stellen voor initiatieven die structureel geld kosten. Wel stellen zij voor de jaren 2013 en 2014 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor projecten als:

- stimuleren startende ondernemers (vrijstellen OZB en helpen bij vinden geschikte huisvesting)

- intensiveren bestrijden graffitioverlast

- versterken veiligheidsgevoel ouderen

- kwaliteitsimpuls onderwijs

- sportstimulering

Het college wil niet tornen aan belangrijke uitgangspunten. Zo wil zij het hoge voorzieningenniveau voor jeugd en jongeren op gebieden als onderwijs, sport, recreatie en ontplooiing in stand houden. Veiligheid blijft één van de speerpunten. Hoewel de cijfers de goede kant opgaan blijft het noodzakelijk vinger aan de pols te houden.

Ook moet de ruimtelijke kwaliteit en hoogwaardige voorzieningen op het gebied van cultuur, groen en sport op pijl blijven. Daarnaast houdt het college ook aandacht voor de mensen die het (even) moeilijk hebben. De gemeentelijke inzet om deze burgers weer op de rit te krijgen blijft hoog.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.