Bijgewerkt: 17 april 2024

Amstelveen


Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb.com - juli 2021

Amstelveen is een gemeente in de provincie Noord-Holland, Nederland met 90.830 inwoners (2021). Het is een voorstedelijk deel van de metropoolregio Amsterdam. De oppervlakte van de stad is 44.08 km², waarvan een wateroppervlakte van 2,30 km². De grond bestaat uit laagveen en zeeklei. De gemeente Amstelveen bestaat uit de historische dorpen Bovenkerk en Nes aan de Amstel. Daarnaast zijn, naast het Stadshart van Amstelveen, de volgende wijken recent gebouwd: Westwijk, Bankras-Kostverloren, Groenelaan, Waardhuizen, Middenhoven, Randwijk, Elsrijk en Keizer Karelpark. De naam Amstelveen komt van de Amstel, een plaatselijke rivier (net als de naam Amsterdam) en veen, wat veen of turf betekent.

De coronacrisis heeft veel invloed gehad op de nieuwste bevolkingscijfers. Voor het eerst in 13 jaar telt Amstelveen minder inwoners dan in het voorgaande jaar. Op 1 januari 2021-woonden er in Amstelveen 90.830 personen, ruim 850 minder dan het jaar ervoor. Tussen 2010 en 2020 groeide de bevolking met 11.000 personen. De stijging is vooral te danken aan de woningbouw. Naar verwachting gaan de woningbouwprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd, zorgen voor verdere groei, met name in het zuiden van Amstelveen.

Amstelveen/></center><br>
Er wonen iets meer vrouwen dan mannen in Amstelveen. Door de instroom van jonge gezinnen is de gemiddelde leeftijd de laatste jaren gedaald. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd 41,2 jaar, in Nederland is dit 42,2 jaar. Waardhuizen-Middenhoven is met 13.004 inwoners de grootste wijk van Amstelveen. Westwijk Zuid is de meest kinderrijke wijk, Groenelaan is juist de wijk met de meeste ouderen.<br><br>
 <strong>Inwoners, Huishoudens en Nationaliteiten </strong><br>
Amstelveense huishoudens zijn overwegend klein. Het ‘traditionele’ gezin, bestaande uit man, vrouw en één of meer kinderen is in Amstelveen in de minderheid. Alleenstaanden vormen met 39% van de huishoudens de grootste groep (Nederland: 38%). 27% van de huishoudens bestaat uit een gezin met kinderen (Nederland: 25%), iets meer dan gezinnen zonder kinderen (24%; Nederland: 28%). Het percentage eenoudergezinnen (7%) is al jaren stabiel en gelijk aan de rest van Nederland. In Amstelveen wonen iets meer vrouwen dan mannen en de gemiddelde leeftijd van alle inwoners is 41 jaar (landelijk: 42 jaar). Dat betekent dat in 2020 de inwoners van een jongere leeftijd zijn dan voorgaande jaren, aangezien er meer jonge gezinnen zijn komen wonen. Westwijk is de wijk met de meeste kinderen en in de wijk Groenelaan wonen de meeste ouderen. <br><br>
<center><img src=

Bevolkingsontwikkeling
Op 1 januari 2021 woonden in Amstelveen 18.486 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dat is 20% van de totale Amstelveense bevolking (Nederland 2020: 7%). In totaal wonen in Amstelveen 139 verschillende nationaliteiten. De Indiase gemeenschap is met ruim 4.500 personen de grootste, gevolgd door de Japanse (1.648 personen) en de Britse gemeenschap (924 personen). De afgelopen jaren is er een vrijwel constante toename van mensen met een migratieachtergrond, met uitzondering van het laatste jaar.
De 90.830 inwoners op 1 januari 2021 zijn het resultaat van migratiestromen en natuurlijke groei. In 2020 daalde de bevolking onder invloed van de coronapandemie door twee oorzaken: er zijn meer mensen overleden dan dat er zijn geboren (sterfteoverschot van 135) en er zijn meer mensen vertrokken dan er zich gevestigd hebben (vertrekoverschot van 700). De bevolkingsontwikkeling wijkt daarmee aanzienlijk af van de ontwikkeling van de afgelopen jaren, waarin de bevolking flink groeide, vooral door migratie.

Amstelveen

Wonen en Woningen
De 90.830 inwoners van Amstelveen wonen in 42.033 woningen. De gemiddelde woning-bezetting is daarmee 2,16 (in Nederland: 2,21). Van deze woningen is 45% koop, 31% verhuurd door woningcorporaties en 24% particuliere huur. In Nederland is dat respectievelijk 57%, 29% en 13%. De woningvoorraad bestaat voor 49% uit eengezinswoningen en 51% uit meergezinswoningen (Nederland: 64% en 36%). De eengezinswoningen bestaan voor het grootste deel uit koopwoningen (64%). Van de meergezinswoningen is slechts 25% koop. Amstelveen heeft een relatief jonge woningvoorraad. 80% van de woningen is na 1960 gebouwd en 29% zelfs na 1990.

Wijken en Wijk-Buurtverdeling
Amstelveen is al jaar en dag verdeeld in wijken. In 2018 werden buurten samengevoegd, waardoor er nu 14 wijken en 47 buurten zijn.

Economische structuur
Amstelveen heeft een gunstige uitgangspositie. De ligging tussen de economische clusters Schiphol, Amsterdam en bloemenveiling Flora Holland heeft daaraan zeker bijgedragen. Vele (inter)nationale bedrijven hebben hun weg naar Amstelveen weten te vinden. Het aantal MKB (Midden- en klein)-bedrijven is groot en veel daarvan zijn bedrijven met Amstelveense wortels. Het aantal bedrijven groeide de afgelopen 10 jaar met 3.800 tot 11.500 vestigingen met bijna 55.500 werkzame personen in 2021. Het aantal eenmanszaken of ZZP-ers groeide het snelst: er zijn nu bijna 8.500 eenmansbedrijven. Het afgelopen jaar bleef in verband met de coronapandemie de groei in vestigingen en werkzame personen iets achter. De zakelijke dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen. Bijna de helft van de bedrijven valt hieronder.

Werk en Inkomen
In 2019 konden 47.000 inwoners tot de beroepsbevolking worden gerekend. Bij de beroepsbevolking hoort iedereen die tenminste 12 uur per week werk verricht of wil verrichten. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is hoog opgeleid. In de rest van Nederland is dat 38%. De netto arbeidsparticipatie in 2019, het aandeel van de werkende beroepsbevolking in de totale bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking), bedraagt 70%. Iets hoger dan in de rest van Nederland.
In Amstelveen ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen met 49.700 euro ruim boven het landelijk gemiddelde (42.600). De gemiddeld hoogste inkomens zijn te vinden in Buitengebied-Noord: Middelpolder en Buurt over Ouderkerk. Kronenburg/Uilenstede is de enige wijk waar het gemiddelde huishoudensinkomen ver onder het landelijke gemiddelde ligt, maar dat is een studentenwijk, een campus. Voor mensen die niet kunnen werken of ondersteuning nodig hebben zijn er sociale verzekeringen. Het UWV meldt dat in 2019 in Amstelveen 1.055 mensen een WW-uitkering ontvingen. Vanaf 66 jaar en 4 maanden is er de AOW (algemene ouderdomswet).

Amstelveen


Horeca
Amstelveen telt 164 horecagelegenheden, vooral restaurants (58 in totaal) en snackbars/ fastfoodrestaurants (53 in totaal) De horeca concentreert zich vooral in het Stadshart, het Oude Dorp en langs de Amstel. Inmiddels zijn er ook enkele koffiebars geopend.

Bedrijven
De ligging van Amstelveen is zeer gunstig tussen Schiphol, Amsterdam en de bloemenveiling. Hierdoor hebben veel (inter)nationale bedrijven zich in Amstelveen gevestigd. Veel van de in Amstelveen gevestigde bedrijven zijn onderdeel van internationale netwerken, zoals Nestlé en Huawei.

werken

Detailhandel
Amstelveen heeft veel MKB bedrijven met Amstelveense wortels, veel eenmanszaken of ZZP-ers, namelijk 8.000 en de commerciële dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen. Sommigen zijn al ruim een eeuw in Amstelveen gevestigd. Het aanbod van detailhandel in Amstelveen is hiërarchisch opgebouwd, want het Stadshart heeft een functie als centrum voor niet alleen de hele gemeente, maar ook voor de regio. Daarnaast is er een tiental winkelcentra met een buurt- of wijkverzorgende functie.

Beroepsbevolking en werkloosheid
In 2020 konden 48.000 inwoners van Amstelveen tot de beroepsbevolking worden gerekend. Bij de beroepsbevolking hoort iedereen (tussen 15 en 75 jaar) die tenminste 12 uur per week werk verricht of wil verrichten. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is hoog opgeleid. In de rest van Nederland is dat 40%. De netto arbeidsparticipatie in 2020, het aandeel van de werkende beroepsbevolking in de totale bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking), bedraagt 69%. Iets hoger dan in de rest van Nederland.

Sociale zekerheid
Voor mensen die niet kunnen werken zijn er sociale verzekeringen. Vanaf 66 jaar en 4 maanden is er de AOW (Algemene Ouderdomswet). Deze leeftijd wordt de komende jaren trapsgewijs verhoogd naar 67 jaar.

Inkomen
De bevolking van Amstelveen is relatief welvarend. Amstelveense huishoudens hebben gemiddeld 50.900 euro per jaar te besteden, ruim boven het landelijk gemiddelde (€ 43.500). De studentenhuishoudens zijn bij deze berekening niet meegenomen. De hoogste besteedbare inkomens van huishoudens zijn te vinden in Buitengebied Noord.

Amstelveen

Verkeer en vervoer
De goede bereikbaarheid en de uitstekende verbindingen met Amsterdam, met andere bedrijfslocaties en internationale bestemmingen maken Amstelveen een aantrekkelijke plaats om te wonen maar ook om te werken.

Luchthaven Schiphol
Amstelveen ligt op enkele kilometers afstand van Schiphol. De nabijheid van de luchthaven wordt door veel bedrijven als een gunstige vestigingsfactor gezien. Daarnaast is Schiphol een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven. In 2020 daalde het aantal reizigers via Schiphol vanwege de coronapandemie met 71 procent naar 20,9 miljoen. Het vrachtvervoer daalde met 8 procent naar 1,44 miljoen ton vracht. Op Schiphol zijn ongeveer 800 bedrijven gevestigd, waar in totaal ongeveer 68.000 mensen werken.

Schiphol


Onderwijs
In Amstelveen staan verspreid over de wijken 20 basisscholen, waaronder een publiek bekostigde internationale school die in september 2019 van start is gegaan. Voor nieuwkomers uit allerlei landen is er daarnaast een taalschool waar kinderen circa een jaar intensief taalonderwijs krijgen, voordat ze naar een reguliere school doorstromen. Daarnaast is er een school voor speciaal onderwijs. Amstelveen telt vier scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ruim 5.700 leerlingen. Ook zijn er vijf scholen voor particulier onderwijs. Een daarvan, de Florencius school, verhuist deze zomer naar Amsterdam. Op drie van de particuliere scholen wordt naast primair onderwijs ook voortgezet onderwijs gegeven.

Amstelveen

Internationale School
De ISA (International School Amsterdam) biedt onderwijs aan scholieren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (vanaf de kleuterschool tot en met de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs) en telt in totaal 1.348 leerlingen: 727 basisschoolleerlingen en 621 leerlingen voortgezet onderwijs. Er zijn scholieren uit 60 verschillende landen. De grootste groepen komen uit de Verenigde Staten (13%), Nederland (11%) en het Verenigd Koninkrijk (8%).In februari 2018 opende Amity International school Amsterdam zijn deuren. Inmiddels heeft de school 249 leerlingen: 184 basisschoolleerlingen en 65 leerlingen voortgezet onderwijs. Het heeft scholieren uit 30 verschillende landen.

Kinderopvang
In Amstelveen wordt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang geboden in 131 kindercentra. Het aantal plaatsen voor kinderen is in totaal ruim 4.176. Het aantal plaatsen is langzaam toegenomen over de afgelopen jaren, terwijl het aantal kindercentra is afgenomen.De afname komt met name voor rekening van het aantal gastouderbureau.

Openbare orde en Veiligheid
Amstelveen behoort al jaren tot een van de veiligste grote gemeenten van Nederland. Het totaal aantal misdrijven daalt al jaren, maar is in 2020 voor het eerst weer gestegen naar in totaal 3.935 misdrijven. Het gaat om een toename van 4%. Diefstal van motorvoertuigen is na een daling in 2018 en 2019 weer toegenomen. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen neemt al jaren af en is ook in 2020 verder afgenomen. In 2015 ging het nog om 586 diefstallen, in 2020 zijn dat er nog 322.

Podiumkunsten
De Schouwburg, Cultuurcentrum Griffioen, het Poppentheater en P60 bieden een grote diversiteit aan podiumkunsten voor jong en oud. In 2020 waren de theaters een groot deel van het jaar vanwege de coronapandemie noodgedwongen gesloten of gedeeltelijk gesloten voor publiek. Het aantal voorstellingen en bezoekers lag in 2020 dus over het algemeen een heel stuk lager dan in eerdere jaren. Verschillende theaters boden als alternatief (live) streams aan. Schouwburg Amstelveen organiseerde 12 voorstellingen in 2020 in Openluchttheater Elsrijk.

Amstelveen

Culturele instellingen
Naast de podiumkunsten zijn er diverse instellingen actief in de cultuur, zoals de Bibliotheek Amstelland, Museum JAN, het Cobra Museum, Cultuurcentrum Griffioen en Platform C. Platform C is een fusie van de voormalige kunstuitleen, de volksuniversiteit en de muziek- en dansschool. Deze culturele instellingen in Amstelveen worden veelvuldig bezocht. Vanzelfsprekend zien we hier ook een effect van de coronapandemie, waardoor er in 2020 minder bezoeken bij deze instellingen mogelijk waren.

Kunst in Amstelveen
Er zijn heel veel kunstwerken die door heel Amstelveen staan. Het is de moeite waard deze ook te bezoeken al fietsende of wandelend. Ze zijn zowel klassiek en modern, groot en klein, overal zijn ze te vinden.

Gezondheid Amstelveense jongeren
De meeste jongeren in Amstelveen (circa 80%) geven aan zich vaak of altijd fit en gezond te voelen. Dit is vergelijkbaar met in de rest van de regio Amstelland (naast Amstelveen de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn). Vanwege de schoolsluitingen in het schooljaar 2019/ 2020 is het niet mogelijk geweest het geplande gezondheidsonderzoek volledig uit te voeren, waardoor deze cijfers niet geactualiseerd zijn.

Voeding en bewegen
Acht van de tien jongeren ontbijten vijf of meer dagen in de week. Het drinken van water is gangbaar onder jongeren (86% drinkt het dagelijks. Echter, ruim een op de drie jongeren drinkt tenminste 5 dagen per week zoete dranken. In vergelijking met de rest van de regio drinken jongeren uit Amstelveen meer water en minder vaak zoete dranken. Verreweg de meeste jongeren (89%) gaan lopend of met de fiets naar school. Bijna de helft sport minstens een uur per dag. Een ruime meerderheid zit in de vrije tijd meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm.

Leefgewoonten jongeren
Rokers beginnen vaak al op jonge leeftijd met roken. Van de 2de klassers in Amstelveen heeft 7% weleens gerookt, van de 4de klassers is dit al 25%. Voor het drinken van alcohol zijn deze percentages respectievelijk 26% en 58%. Dit rook- en drinkgedrag is vergelijkbaar met dat van jongeren in de rest van de regio.

Sporten recreatie
Amstelveen beschikt over een groot en gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen. De meeste van de 251,5 sportaccommodaties zijn sportvelden: voetbal, hockey, tennis, korfbal, honk- en softbal, atletiek, rugby en een cricketveld. Verder heeft Amstelveen onder andere zwembad de Meerkamp met diverse binnenbaden en buitenbaden, een oefenwielercircuit en twee golfbanen. Deze sportvoorzieningen worden gebruikt door ongeveer 80 in Amstelveen gevestigde sportverenigingen en door veel particulieren. Naast sportaccommodaties beschikt Amstelveen ook over een grote hoeveelheid spelaccommodaties of speelvoorzieningen verspreidt over de verschillende buurten van de gemeente.

Energietransitie
Het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente bestaat uit drie pijlers, te weten energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De energietransitie is de overgang van gebruik van energie uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering. Het gasverbruik van woningen in Amstelveen is sinds 2013 gedaald van ruim 55 miljoen m³ naar bijna 49 miljoen m³ in 2017. Daarna neemt het weer enigszins toe tot 50 miljoen m³ in 2019. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor schommelingen in de temperatuur. In koudere winters wordt er immers meer gas verbruikt dan in minder koude winters. Na een piek in het elektriciteitsverbruik van Amstelveense woningen van 123.000 kWh in 2013 heeft ook hier een daling ingezet naar 109.000 kWh in 2019. Een toenemend deel van de gebruikte elektriciteit in woningen is afkomstig van zonnepanelen.

Amstelveen

In 2019 beschikte 7,7% van de woningen over zonnepanelen. Over heel Nederland was dat 123%.Amstelveen heeft 968 laadpunten voor elektrische auto’s per 100.000 inwoners (2021) en staat daarmee in de top 5 van Nederlandse gemeenten. Vooral het laatste jaar is dit aantal flink toegenomen.

Natuurparken
In Amstelveen zijn veel natuurparken, zoals in Bovenkerkerpolder, De Braak, het Broersepark, Elsenhove Speelboerderij, Jac. P.Thijssepark, Koos Landwehrpark, het Meanderpark, in de Middelpolder, het Kersenbloesempark en de Poel. De Poel en het Kersenbloesempark zijn onderdeel van het Amsterdamse Bos, dat 935 hectare groot is.

Gemeente en gemeentebestuur
Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De huidige raad van Amstelveen telt 37 leden, afkomstig uit verschillende politieke partijen. De raadsleden worden om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners gekozen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) was de opkomst 58,1%, iets hoger dan het landelijk gemiddelde. De VVD werd bij deze verkiezingen wederom de grootste politieke partij met 10 van de 37 zetels. Het College van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD, D66 en PvdA. Burgemeester Tjapko Poppens, VVD Herbert Raat en Rob Ellermeijer, D66 Floor Gordon en Frank Berkhout, PvdA Marijn van Ballegooijen.

Amstelveen

De ambtelijke organisatie van Amstelveen werkt sinds 2013 ook voor buurgemeente Aalsmeer. De ruim 1.500 medewerkers bedienen daarmee in totaal bijna 100.000 inwoners. Meer feiten en cijfers Amstelveen: www.amstelveen.incijfers.nl

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen

Amstelveen in al haar facetten
Wilt u meer weten en zien over de beschreven onderwerpen, zoek dan op deze website van Amstelveenweb.com naar uw onderwerp en kijk/lees over Amstelveen vroeger en nu. Mocht u vragen hebben of onderwerpen missen, geef het door via de e-mail aan: Redactie van Amstelveenweb.