Bijgewerkt: 25 juli 2024

Amstelveen


Voor u ligt de 29ste editie van Facts & Figures. Amstelveen telde op 1 januari 2023 94.435 inwoners, ruim 2.000 meer dan het jaar daarvoor. De laatste tien jaar groeide de Amstelveense bevolking met 12%. Naar verwachting zet deze groei zich door. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd 40,9 jaar, in Nederland is dit 42,3 jaar. Kenmerkend voor Amstelveen is de internationale samenstelling van de bevolking. Onze stad telt 142 verschillende nationaliteiten en 23% van de Amstelveense bevolking heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Er wonen iets meer vrouwen (52%) dan mannen (48%) in Amstelveen.

Amstelveen/></center><br>
 Facts & Figures is een jaarlijkse uitgave met allerlei interessante informatie over Amstelveen. Naast statistieken over de bevolking, zoals leeftijdsopbouw, geboorte en sterfte en herkomst, geeft Facts & Figures u inzicht in onder andere de economische structuur, onderwijs, cultuur, sport, veiligheid en werkgelegenheid. Facts & Figures is meer dan onze gemeente samengevat in cijfers en tabellen. Het geeft ons het verhaal achter de cijfers en toont Amstelveen als dynamische, levendige gemeente door al haar diversiteit met onder andere het uiteenlopende sport- en cultuuraanbod en internationale karakter. Om die reden lees ik als burgemeester Facts & Figures graag en hoop ik dat deze publicatie ook voor u waardevolle en nuttige informatie bevat.<br><br>
<center><img src=

Naast een jaarlijkse stand van zaken vindt u in de databank www.amstelveen.incijfers.nl  actuele gegevens. U kunt zelf tabellen samenstellen over thema’s zoals bevolking, wonen, bedrijvigheid en onderwijs. Veel cijfers zijn op wijkniveau en over meerdere jaren beschikbaar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Onderzoek & Informatie, telefoon (020) 540 49 11 of e-mail SenO@amstelveen.nl .
Bevolking. Op 1januari 2023 woonden er in Amstelveen 94.435 personen, ruim 2.000 meer dan het jaar ervoor. In tien jaartijd groeide de bevolking met 12% (10.000 personen). De stijging is vooral te danken aan de woningbouw. Naar verwachting gaan de projecten die de komende jaren worden gerealiseerd, zorgen voor verdere groei, met name in het zuiden van Amstelveen.

Amstelveen


Er wonen iets meer vrouwen (52%) dan mannen (48%) in Amstelveen. De gemiddelde leeftijd is op dit moment 40,9 jaar, lager dan het landelijke gemiddelde (42,2). Door een dip in vestiging vanuit het buitenland als gevolg van de coronapandemie was de gemiddelde leeftijd in 2021 en 2022 tijdelijk verhoogd. Waardhuizen-Middenhoven is met ruim 13.000 inwoners de grootste wijk van Amstelveen. Westwijk Zuid telt het hoogste percentage jeugd tot 18 jaar, Groenelaan is relatief de meest vergrijsde wijk.

Amstelveen

Vreemdelingen en migranten. Op 1 januari 2023 woonden in Amstelveen bijna 22.000 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dat is 23% van de totale Amstelveense bevolking (Nederland 2023: 8%). In totaal wonen in Amstelveen 142 verschillende nationaliteiten. De Indiase gemeenschap is met ruim 4,8.000 personen de grootste, gevolgd door de Japanse en de Turkse gemeenschap. De meeste gemeenschappen zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar, met grote uitschieters in de Oekraïense, Russische en Turkse gemeenschap. De afgelopen jaren is er een vrijwel constante toename van mensen met een migratieachtergrond, met uitzondering van 2021 toen er door corona een kleine dip in het aantal migranten ontstond.

Schiphol


Wonen. De 94,4.000 inwoners van Amstelveen wonen in ruim 42.000 woningen. De gemiddelde woning-bezetting is daarmee 2,21 (in Nederland: 2,19) en stijgt al enkele jaren. Van deze woningen is 44% koop, 30% corporatiehuur en 26% particuliere huur. In vergelijking met landelijk zijn er in Amstelveen minder koopwoningen en meer particuliere huurwoningen (Nederland: 57% koop, 14% particuliere huur, 29% corporatiehuur).
Amstelveen

De woningvoorraad in Amstelveen bestaat relatief gezien uit veel meergezinswoningen (Amstelveen: 47% eengezins, 48% meergezins en 5% overig, Nederland: 64% eengezins en 36% meergezins). De eengezinswoningen bestaan voor het grootste deel uit koopwoningen (68%). Van de meergezinswoningen is slechts 27% koop. Amstelveen heefteen relatief jonge woningvoorraad. Het merendeel van de woningen is na 1960 (81%) gebouwd en 31% zelfs na 1990.

Amstelveen

Economische structuur. Amstelveen heeft een gunstige uitgangspositie. De ligging tussen de economische clusters Schiphol, Amsterdam en bloemenveiling Flora Holland draagt daar aan bij. Vele (inter)nationale bedrijven hebben hun weg naar Amstelveen weten te vinden. Het aantal MKB-bedrijven is groot en veel daarvan zijn bedrijven met Amstelveense wortels. Het aantal bedrijven groeide de afgelopen 10 jaar met 3,8.000 tot bijna 12.000 vestigingen met 54,7.000 werkzame personen in 2023. Ondanks een groei in het aantal bedrijven is het aantal werkzame personen licht afgenomen (-2%). De zakelijke dienstverlening is de grootste bedrijfstak in Amstelveen. Bijna de helft van de bedrijven valt hieronder.

Detailhandel. Het detailhandelsaanbod in Amstelveen is hiërarchisch opgebouwd: het Stadshart heeft een functie als centrum voor de hele gemeente maar ook voorde regio. Daarnaast is er een tiental winkelcentra meteen buurt- of wijkverzorgende functie. De grootste tak van de detailhandel in aantal verkooppunten is Food en Persoonlijke verzorging.

Amstelveen

Horeca. Amstelveen telt 181 horecagelegenheden. Voor het eerst zijn er meer snackbars en fastfoodrestaurants dan restaurants in Amstelveen. Dit is vergelijkbaar met landelijk, waar sinds 2020 meer fastfoodrestaurants dan restaurants zijn (Bold Data, 2022). De horeca concentreert zich vooral in het Stadshart, het Oude Dorp en langs de Amstel.

Amstelveen

Beroepsbevolking en werkloosheid. In 2022 konden 51.000 inwoners van Amstelveen tot de beroepsbevolking worden gerekend. Bij de beroepsbevolking hoort iedereen (tussen 15 en 75 jaar) die tenminste 12 uur per week werk verricht of wil verrichten. Nagenoeg de helft van de beroepsbevolking is hoogopgeleid (49%). In de rest van Nederland is dat minder (41%). De netto arbeidsparticipatie in 2022, het aandeel van de werkende beroepsbevolking in de totale bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking), bedraagt 72%. Gelijk aan de rest van Nederland. De netto arbeidsparticipatie is in zowel Amstelveen als landelijk licht toegenomen ten opzichte van 2021.

Schiphol


Sociale zekerheid. Voor mensen die niet kunnen werken of ondersteuning nodig hebben, zijn er sociale verzekeringen. Vanaf 66 jaar en 4 maanden is er de AOW (algemene ouderdomswet). Deze leeftijd wordt de komende jaren trapsgewijs verhoogd naar 67 jaar.
Inkomen. De bevolking van Amstelveen is relatief welvarend. Amstelveense huishoudens hebben gemiddeld 55,8.000 euro per jaar te besteden, ruim boven het landelijk gemiddelde (€ 47,5.000). De studentenhuishoudens zijn bij deze berekening niet meegenomen. De hoogste besteedbare inkomens van huishoudens zijn te vinden in Buitengebied Noord.

Verkeer en vervoer. De goede bereikbaarheid en de uitstekende verbindingen met Amsterdam, met andere bedrijfslocaties als de Zuidas, Greenport en Schiphol en internationale bestemmingen maken Amstelveen een aantrekkelijke plaats om te wonen maar ook om te werken.

Amstelveen

Luchthaven Schiphol. Amstelveen ligt op enkele kilometers afstand van Schiphol. De nabijheid van de luchthaven wordt door veel bedrijven als een gunstige vestigingsfactor gezien. Daarnaast is Schiphol een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven. In 2022 verdubbelde het aantal reizigers via Schiphol naar 52 miljoen. Nog altijd vele malen minder dan het aantal passagiers van voor de coronapandemie (71,7 miljoen in 2019). Het vrachtvervoer daalde met 14% naar 1,4 miljoen ton vracht.

Onderwijs. In Amstelveen staan verspreid over de wijken 20 basisscholen, waaronder een publiek bekostigde internationale school die in september 2019 van start is gegaan. Voor nieuwkomers uit allerlei landen is er daarnaast een taalschool waar kinderen circa een jaar intensief taalonderwijs krijgen, voordat ze naar een reguliere school doorstromen. Daarnaast is er een school voor speciaal onderwijs.

De gemiddelde afstand tussen woning en bekostigd primair onderwijs is 1,79 kilometer. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde waar de afstand 2,09 kilometer is. Amstelveen telt vier scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal bijna 6.000 leerlingen. Ook zijn er drie scholen voor particulier onderwijs. Op twee van de particuliere scholen wordt naast primair onderwijs ook voortgezet onderwijs gegeven.


Amstelveen

Internationale School. De ISA (International School Amsterdam) biedt onderwijs aan scholieren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (vanaf de kleuterschool tot en met de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs) en telt in totaal 1.308 leerlingen: 540 basisschoolleerlingen en 768 leerlingen voortgezet onderwijs.
Amstelveen

Er zijn scholieren uit 67 verschillende landen. De grootste groepen komen uit de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Nederland. In februari 2018 opende Amity International school Amsterdam zijn deuren. Inmiddels heeft de school 399 leerlingen: 248 basisschoolleerlingen en 151 leerlingen voortgezet onderwijs. De school heeft scholieren uit 46 verschillende landen.

Amstelveen

Kinderopvang. In Amstelveen wordt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang geboden op 113 kindcentra. Het aantal plaatsen voor kinderen is in totaal ruim 4.000. Het aantal plaatsen is langzaam toegenomen over de afgelopen jaren, terwijl het aantal kindcentra is afgenomen. De afname komt met name voor rekening van het aantal gastouders, waarschijnlijk door vergrijzing of om financiële redenen.

Openbare orde en veiligheid. Amstelveen behoort al jaren tot een van de veiligste grote gemeenten van Nederland. Het totaal aantal misdrijven is voor het eerst sinds jaren nagenoeg gelijk gebleven. Desondanks zijn er een aantal opvallende stijgingen: het aantal inbraken uit een box, garage of schuur is meer dan verdubbeld van 28 naar 64. Er werden twee keer zoveel zakken gerold (40 in 2022 tegenover 21 in 2021). Het aantal mishandelingen steeg met 21% van 148 naar 179 meldingen. Er wordt minder diefstal uit/vanaf een motorvoertuig gepleegd. In 2022 waren er 24 minder meldingen dan in 2021, van 376 naar 352. Ook straatroof en overvallen (21 meldingen in 2022, 25in 2021) en diefstal van motorvoertuigen (65 in 2022, 72 in 2021) komen minder vaak voor in 2022.

Amstelveen

Podiumkunsten. De Schouwburg, het Poppentheater en P60 bieden een grote diversiteit aan podiumkunsten voor jong en oud. In 2022 waren de theaters voor het eerst na de coronaperiode weer nagenoeg het hele jaar geopend. Dit is terug te zien aan de bezoekersaantallen, al zijn deze nog niet op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie. Het aantal bezoekers van de Schouwburg is meer dan verdubbeld, van 50.000 naar ruim 113.000. De bezoekers van P60 zijn vergelijkbaar met de aantallen in 2019, voor de coronapandemie.

Culturele instellingen. Naast de podiumkunsten zijn er diverse instellingen actief in de cultuur zoals de Bibliotheek, het Cobra Museum, Museum JAN en Platform C. Platform C is een fusie van de voormalige kunstuitleen, de volksuniversiteit en de muziek- en dansschool. Ook culturele instellingen waren weer bijna het hele jaar geopend na de coronapandemie. Dit is terug te zien in de bezoekersaantallen. De bibliotheek telde ruim 317.000 bezoekers in 2022. Dit zijn meer bezoekers dan in de coronajaren 2020 en 2021, maar ook is het aantal bezoekers van de bibliotheek nog niet op het niveau van voor de coronapandemie (510.000 in 2019). In 2022 waren er ruim 24.000 inwoners lid van de bibliotheek, dit aantal is ondanks de coronapandemie gelijk gebleven.

Amstelveen

Gezondheid. Bijna driekwart van de inwoners van 18 jaar en ouder (72%) geeft aan zich vaak of altijd fit en gezond te voelen. Dit is een afname ten opzichte van 2020 toen 82% zich zo voelde. Van de jongvolwassenen voelt twee-derde zich vaak of altijd fit en gezond (62%). Dit is vergelijkbaar met in de rest van de regio Amstelland (naast Amstelveen de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn).
Bewegen. Iets meer dan de helft van de jongeren (55%) is lichamelijk actief: zij bewegen 5 of meer dagen per week minimaal een half uur Meer dan de helft van de inwoners van 18 jaar en ouder sport minimaal 1 keer per week (59%).

Amstelveen

Leefgewoonten. Rokers beginnen vaak al op jonge leeftijd met roken. 18% van de jongeren in Amstelveen rookt wekelijks, 14% van de volwassenen doet dit. Het merendeel van de jongeren (81%) heeft de laatste 4 weken alcohol gedronken. Bijna de helft van de volwassenen (46%) drinkt niet of maximaal 1 glas per dag. Dit rook- en drinkgedrag is vergelijkbaar met dat van de rest van de regio.

Sporten recreatie. Amstelveen beschikt over een groot en gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen. De meeste van de 260 sportaccommodaties zijn sportvelden: voetbal, hockey, tennis, korfbal, honk- en softbal, atletiek, rugby en een cricketveld. Verder heeft Amstelveen onder andere zwembad de Meerkamp met diverse binnenbaden en buitenbaden, een oefenwielercircuit en twee golfbanen. Deze sportvoorzieningen worden gebruikt door ongeveer 80 in Amstelveen gevestigde sportverenigingen en door veel particulieren. Naast sportaccommodaties beschikt Amstelveen ook over bijna 300 spelaccommodaties of speelvoorzieningen verspreid over de verschillende buurten van de gemeente.

Amstelveen

Energietransitie. Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente bestaat uit drie pijlers, te weten energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De energietransitie is de overgang van gebruik van energie uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering.

Het gasverbruik van woningen in Amstelveen is sinds 2013 gedaald van ruim 55 miljoen m³ naar ruim 49 miljoen m³ in 2021. Het gasverbruik is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van 2020. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor schommelingen in de temperatuur. In koudere winters wordt er immers meer gas verbruikt dan in minder koude winters. In 2022 beschikt 16% van de woningen in Amstelveen over zonnepanelen, in totaal ongeveer 6,8.000 van de 42,4.000 woningen. Dit aandeel loopt achter op Nederland: waar 26% van de woningen over zonnepanelen beschikt. Verhoudingsgewijs telt Amstelveen in vergelijking met Nederland meer meergezinswoningen. Dit kan het verschil verklaren. De ontwikkeling van het aandeel zonnepanelen is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (+3,2%).

Laadpalen. Amstelveen heeft 1.452 (semi)publieke laadpunten voor elektrische auto’s per 100.000 inwoners en staat daarmee in de top 5 van Nederlandse gemeenten (Crow 2023).
Gemeente Amstelveen. Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De huidige raad van Amstelveen telt 37 leden, afkomstig uit twaalf verschillende politieke partijen. De raadsleden worden om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners gekozen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) was de opkomst 52,85%, iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

De leden van het College B en W van Amstelveen vlnr: wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA), wethouder Adam Elzakalai (VVD), wethouder Floor Gordon (D66), wethouder Frank Berkhout (D66), Tjapko Poppens burgemeester, Bert Winthorst gemeentesecretaris en wethouder Herbert Raat (VVD)


De VVD werd bij deze verkiezingen de grootste politieke partij met 8 van de 37 zetels. Het College van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door VVD, D66 en PvdA. De ambtelijke organisatie van Amstelveen werkt sinds 2013 ook voor buurgemeente Aalsmeer. De ruim 1000 medewerkers bedienen daarmee in totaal bijna 127.000 inwoners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen

Amstelveen in al haar facetten Wilt u meer weten en zien over de beschreven onderwerpen, zoek dan op deze website van Amstelveenweb.com naar uw onderwerp en kijk/lees over Amstelveen vroeger en nu. Mocht u vragen hebben of onderwerpen missen, geef het door via de e-mail aan: Redactie van Amstelveenweb.


Op 1 januari 2024 telde Amstelveen 95.014 inwoners, wat een stijging van 579 inwoners betekent ten opzichte van het jaar ervoor. Zoals in voorgaande jaren, is deze groei te verklaren door een instroom van buitenaf. Echter, is de bevolking in 2023 minder gegroeid dan in het jaar ervoor. Dit verschil kan deels worden toegeschreven aan het aantal Oekraïense vluchtelingen dat een groot deel van de groei in 2022 vertegenwoordigde. Een andere factor is dat er in 2023 minder nieuwbouwwoningen zijn afgerond in vergelijking met 2022.
Het blijvende groeiende internationale karakter van de stad - met inmiddels bewoners uit 144 verschillende nationaliteiten - is een andere ontwikkeling. Het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit is gestegen tot meer dan 23.000, wat nu 24% van de totale bevolking is. In dit document geven we een kort overzicht van de stand per 1 januari 2024 en de ontwikkelingen van de laatste jaren in de samenstelling van de bevolking.
Bevolkingsontwikkeling. De afgelopen 79 jaar is de Amstelveense bevolking gegroeid van 19.856 in 1945 tot 95.014 inwoners in 2024. De prognoses wijzen ook verdere groei, vooral in het zuiden van Amstelveen, waar komende jaren nog veel woningbouwprojecten worden gerealiseerd. Aangezien migratie de oorzaak is van de bevolkingsgroei, is dit nauw verbonden met de groei in het woningaanbod.

Foto Amstelveen


Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht, 1 januari 2024

Eerste cijfers Amstelveense bevolking 2024. Het jaar 2023 was voor zowel geboorte als sterfte een bijzonder jaar: de geboorte dip van vorig jaar zette zich voort, terwijl het sterftecijfer lichtelijk afnam, per saldo een sterfteoverschot van 254. De bevolkingsgroei van de afgelopen jaren is te danken aan het migratieoverschot: er vestigen zich meer mensen in Amstelveen dan er vertrekken.
Bevolking op 1 januari 2024. De onderstaande grafiek (bevolkingspiramide) laat de bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht zien. Er zijn meer vrouwen (49.268) dan mannen (45.746) en het zwaartepunt ligt op de oudere leeftijdsklassen. Er waren op 1 januari 2024 26 inwoners van 100 jaar of ouder, de oudste persoon was op dat moment 107 jaar oud. De gemiddelde leeftijd is 41,03, iets hoger dan vorig jaar (40,94). Landelijk is de gemiddelde leeftijd 42,5 in 2023 (bron: CBS).
Nationaliteiten. In Amstelveen wonen In 2024 144 verschillende nationaliteiten. Veruit de meeste niet-Nederlanders zijn Indiërs. Hun aantal is echter gedaald In het afgelopen jaar, op 1 januari waren het er 4.673, in vergelijking met 4.846 in 2023. Ook de Japanse gemeenschap is nog steeds groot (1.730 Japanse inwoners) en nam licht toe. Inwoners met een (Zuid)oost-Aziatische nationaliteit vormen doorgaans de grootste groep niet-Nederlanders.
Foto Amstelveen


Bevolking naar nationaliteit, 1 januari 2024

Dit jaar groeide de groep inwoners met een Russische nationaliteit het meest (+302), gevolgd door de Chinese groep (+137). De afgelopen jaren is het aantal inwoners met een niet-Nederlands paspoort over de hele linie gestegen. In 2010 telde Amstelveen 10.000 niet-Nederlanders (13%), In 2020 is het opgelopen naar 18.842 (21%) en op dit moment telt Amstelveen 23.016 (24%) niet-Nederlandse inwoners. Dit is een stijging van meer dan 1.000 ten opzichte van vorig jaar. Nederland telde in 2023 8,1% niet-Nederlanders.
Bevolking per wijk. Amstelveen telt 14 wijken. De grootste qua inwonertal is dit jaar Keizer Karelpark. Vorig jaar was dat nog Waardhuizen-Middenhoven. De kleinste wijk is het Amsterdamse Bos. De gemiddelde leeftijd is het hoogste in Buitengebied Zuid (45,42), gevolgd door Groenelaan (44,58). De wijk met de laagste gemiddelde leeftijd is Uilenstede-Kronenburg (25,13). De verschillen zijn overigens verklaarbaar door de aanwezigheid van respectievelijk enkele verzorgings- en verpleeghuizen en de grote studentencampus.
Foto Amstelveen


Huishoudens naar samenstelling, 1 januari 2024

Huishoudens. De 95.014 inwoners zijn verdeeld over 43.814 huishoudens. De verdeling van de huishoudens naar type staat hieronder weergegeven. Twee op de vijf huishoudens (40%) is een alleenwonende. Daar zitten veel studenten bij, maar nog veel meer ouderen. Gezinshuishoudens vormen een minderheid in Amstelveen: 27% van de huishoudens is een tweeoudergezin en 7% een eenoudergezin.
Meer cijfers of andere cijfers nodig? Bestuursinformatie en onderzoek (BIO) heeft nog veel meer gegevens. Kijk op: https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/feiten-en-cijfers