Bijgewerkt: 7 juni 2023

Nieuwer-Amstels Mannenkoor - 2010

Foto's -> Gebeurtenissen -> Kooruitvoeringen

Nieuwer-Amstels Mannenkoor
(Particulier collectie - 2010)

Het Nieuwer-Amstels Mannenkoor in de jaren 30 vorige eeuw: vanaf de eerste rij van links naar recht:nr. 2 dhr Verwey of dhr. Schuuring [?] nr. 3, dirigent dhr. Tiggers, nr. 5, dhr. de Rooy, bestuurslid, 2e rij, nr. 5, dhr. Hartwiche, nr. 6 dhr. Huurdeman, 3e rij, nr. 2 dhr. Henneveld, nr.3 dhr. Verwey, (broer van nr.2.)

Het Nieuwer-Amstels Mannenkoor is op 12 november 1924 opgericht. Onze redactie kreeg twee foto’s en een verzoek van mevrouw Henneveld uit Amstelveen, om uit te zoeken hoe het koor is ontstaan, wie de koorleden waren en hoe het met het koor is verder gegaan.

Mevrouw Henneveld kon zich gelukkig nog een paar namen herinneren en de redactie hoopt, dat door het vermelden van de reeds bekende namen, de bezoekers van Amstelveenweb.com, zich ineens ook het een en ander herinneren en ons melden. Ook kan het zijn, dat nu Amstelveenweb.com twee foto’s publiceert het verhaal na een bepaalde tijd wordt geïndexeerd door de zoekmachines. Vermoedelijk kunt u hier straks meer lezen over van Het Nieuwer-Amstels Mannenkoor.

Kent u dit koor en koorleden? Heeft u nog oude krantenartikelen, of foto’s, uitnodigingen enz. in uw la? Uw reacties, of eventueel foto’s, of andere vragen kunt u sturen naar: redactie@amstelveenweb.com Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

De redactie kan weinig vermelden over het 86 jaar geleden opgerichte koor, maar gelukkig kon het archief van de Vereniging Historisch Amstelveen uitkomst bieden en met behulp van oude krantenberichten toch wat informatie worden achterhaald.

Het geeft wat inzicht, hoe het koor werd gerecenseerd. Bovendien stond in het Ouderkerksch Weekblad het overlijdensbericht van de dirigent van het koor, de heer Tiggelaar. Dus er is een aantal aanknopingspunten, maar het is even afwachten, wat het resultaat van bovenstaande oproep wordt.

Mannenkoor Amstelveen
(Particulier collectie - 2010)

Een andere foto van het Nieuwer-Amstels Mannenkoor


Vrijdag op 11 september 1925 schreef het Amstelveensch Weekblad 3de jaargang over het koor:
Weldadigheidsconcert van Nieuwer-Amstels Mannenkoor
Wij beginnen met deze jonge vereeniging welkom te heeten bij haar openbaar optreden en den wensch uit te spraken, dat zij zich steeds moge ontwikkelen en moge medewerken tot verhooging van het muzikaal kunstleven in deze Gemeente.

De avond opende met een goed gezongen vereenigingslied, tekst van het lid Versloot, muziek van den directeur van Steenhoven; daarna volgden verschillende nummers, waarvan „Zondagswijding" en vooral het slotnummer „Weh, dass wir scheiden mussen", mooi, zuiver, op toon en met goede Duitsche uitspraak gezongen werd.

De daartusschen liggende nummers lieten wel wat — soms veel te wenschen over, o.a. „Frühlingsglaube" en „Voorjaarslied"; het „Lied aan het gangspil" leed door ongelijke en twijfelachtige inzet der onderlinge coupletten en ongerechtigheden bij de tenoren. Echter zijn genoemde werkjes voor een jong koor nog te moeilijk; het heeft nog veel te kampen met toonvastheid, harmonie de stemmen onderling en het egaliseren der partijen; dat zal later wel beter gaan; de resultaten nu reeds bereikt, beloven meerdere ontwikkeling ook van het klankgehalte.

Mej. Joh. Kuipers wisselde op voortreffelijke wijze de koorzang af met verschillende sopraansoli; haar toon is machtig, breed, bij het heroïeke af, wat voordeelig uitkwam bij Handel's „Arioso"; bij sommige gedeelten der andere liederen had men gaarne wat meer innigheid gewenscht: het zacht gezongen refrein van „Deine blaue Augen" en het mezza-voce van het derde couplet van „Mijn lieveke, zeg", hadden in tegenstelling van de machtige voorgedeelten, eene zeer schoone uitwerking. De zaal was bijna geheel bezet, wat verzekert van een mooi sommetje voor het goede doel beschikbaar stellende zal.

Vrijdag 27 januari 1930 schreef het Amstelveensch Weekblad:
Uitvoering “Amstels Mannenkoor''
Amstels Mannenkoor heeft zijn tienjarig bestaan op prachtvolle wijze herdacht door de uitvoering in de Herv. Kerk, van een uitgebreid en goedgekozen programma van de verschillende voornaamste nummers, in deze tien jaren ten gehoore gebracht, en wel op een wijze,die boven alle lof staat.

Het eene nummer was al mooier dan het andere en werd bijna zonder uitzondering vlekkeloos, gloedvol en met volle overtuiging uitgevoerd. De grootste moeilijkheden werden spelenderwijze overwonnen; de soms buitengewone hoogten der tenor — evenals de diepste bastonen bleven schoon en edel van klank en het geheel bracht onder de toehoorders, dat gevoel van stille blijdschap en ontroering, die men alleen  schap en ontroering, die men alleen in de beste oogenblikken ondergaat. Zulk zingen gaat van hart tot hart; niets stoort de zoete deining dier zuivere maatgolven en de voortdurende soepele afwisseling van het sterkste forte tot het fijnste pianissimo, met de

Vrijdag 25 april 1947 schreef het Ouderkerksch Weekblad de volgende:
“In memoriam A. A. L. (Albertus Antonius Ludovicus) Tiggers (1863-1945)”
Heden vindt te Westerveld de crematie plaats van onzen vroegeren plaatsgenoot, den heer A. A. L. Tiggers. Het stemt ons dankbaar, dat zich thans de gelegenheid voordoet, dezen bij zonderen man met een enkel woord te herdenken. Bij zijn overlijden in den ouderdom van 81 jaar, toch in Januari 1945, de tijd van volkomen ontwrichting op allerlei gebied, was ons blad nog niet uit zijn verbanning teruggekeerd.

De heer A. A. L. Tiggers, bekend organist, koordirigent en componist, heeft gedurende 25 jaar, van 1914-1939, in onze gemeente gewoond en daar het koorleven tot grooten bloei' gebracht; drie gemengde koren, twee mannenkoren en een kinderkoor stonden in die dagen onder zijn leiding, o.a. het Chr. gemengd koor „Nut en Genoegen" en het „Nieuwer-Amstelsch Mannenkoor'.

Mannenkoor Amstelveen
(Collectie VHA - 2010)

A. A. L. Tiggers (1863-1945) organist, koordirigent en componist


Tal van fraaie uitvoeringen vonden in dien tijd plaats, o.a. fragmenten uit Haydn's „Jaargetijden", „Die Glocke"  van Romberg, „Das Paradies und die Peri" van Schumann, enz. Op de concoursen, waarheen hij zijn zangers voerde, werden regelmatig eerste en eereprijzen, alsmede directeurs-prijzen behaald.

In 1939 vestigde hij zich in Ouderkerk, waar hij als organist, koordirigent en opleider voor de Toonkunst-examens tot in zijn 80e levensjaar een aangenamen werkkring vond, „Amstels Mannenkoor" te Ouderkerk stond bijna 25 jaar onder zijn zeer gewaardeerde leiding. Velen zullen zich den eenvoudigen, sympathieken kunstenaar herinneren en hem in eerbied, ook als mensch, gedenken.

Met veel dank aan de medewerking van de Vereniging Historisch Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen