Bijgewerkt: 29 mei 2023

Wijkcentrum De Bolder
Stoppen??? - 2006

Foto's -> Gebeurtenissen -> Wijkcentra

Wijkcentrum De Bolder Stoppen???
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Bolder in Groenhof in de zomer van 2006

De Bolder zou moeten stoppen met het om te stoppen met het organiseren van activiteiten. Hieronder vindt u de nodige informatie van diverse acties e.d. van 2006 en 2007.

Bron: Amstelveens Nieuwsblad

Er moet misschien hier en daar iets bijgesteld en aangepast worden, maar er klopt niets van de argumenten die Cardanus gebruikt om te stoppen met het organiseren van activiteiten in de Bolder. Dat schrijft het wijkplatform in een uitgebreid epistel als reactie op de plannen van Cardanus.

De welzijnsinstelling heeft een accommodatienota gelanceerd waarin wordt voorgesteld toe te werken naar vijf wijkcentra in de gemeente in plaats van de huidige zeven. Westend en De Meent worden als voorbeeld genoemd als multifunctionele centra die aan alle door Cardanus gestelde eisen voldoen en in Keizer Karelpark wordt een nieuw multifunctioneel wijkcentrum gebouwd, heeft het college besloten. Dat laatste zou ook de wijk Groenelaan moeten gaan bedienen.

Voor het wijkplatform Groenelaan was de nota reden een speciale commissie te benoemen die luistert naar de weinig aan de verbeelding overlatende naam: De Bolder hoort bij de wijk Groenelaan. Die heeft nu uitgebreid de nota van Cardanus bestudeerd en een weerwoord opgesteld. Daarin wordt onder andere gesteld dat de Bolder voldoet aan alle eisen en criteria die door Cardanus worden gesteld. Zo worden er wijkgebonden activiteiten georganiseerd, ligt het pand centraal in de wijk en komen er zowel oudere als jongere wijkbewoners.

Het wijkplatform stelt dat de activiteiten in het centrum zeer worden gewaardeerd door de bezoekers. ‘De Bolder heeft in onze wijk de functie van een buurthuis. Het sociale aspect van De Bolder in onze wijk is zeer groot en niet in schema’s onder te brengen.’

Het gebouw van De Bolder is in handen van de Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan (SOG), die het verhuurt aan de gemeente, Cardanus organiseert alleen activiteiten in het pand. Op het moment dat die worden gestaakt komt het grotendeels leeg te staan. Begin volgend jaar moet duidelijk worden in hoeverre de accommodatienota door de gemeente wordt onderschreven.

Directeur André Woutersen van Cardanus ontkent dat de plannen zijn ingegeven door bezuinigingen. ,,Als de nota wordt gerealiseerd beschikken we over moderne gebouwen die een groter oppervlakte beslaan dan de huidige wijkcentra.”
2977 ingezamelde handtekeningen om wijkcentrum De Bolder te behouden

Het bestuur van Wijkplatform Groenelaan overhandigde op donderdag 1 maart 2007, de 2977 ingezamelde handtekeningen om wijkcentrum De Bolder te behouden, aan wethouder drs. Yeter Tan en wethouder Jan-Willem Groot.

Wijkplatform groenelaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Voorzitter mevrouw Aafke van Maar overhandigt de handtekeningen aan de wethouders Tan en Groot


De bijna 3000 adhesiebetuigingen waren getekend door buurtbewoners van wijk Groenelaan in navolging van de actie van het wijkplatform: “Cardanus wil De Bolder als wijkcentrum afstoten. Wij vinden, dat de wijkactiviteiten van Cardanus en anderen in De Bolder moeten blijven. Vindt u dat ook?”

Wijkplatform groenelaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De wethouders bestuderen de handtekeningen


De actie van het wijkplatformbestuur bleek erg succesvol, want tot 1 maart 2007 werden 2997 handtekeningen ontvangen en dat is het bewijs, dat de wijk De Bolder nodig heeft.

Waarnemend voorzitter mevrouw Aafke van Maar en secretaris Hans van der Vuurst gaven namens het bestuur wijkplatform Groenelaan, alle handtekeningen aan de wethouders en benadrukten de wens van de wijkbewoners, dat ze er op vertrouwen dat het Gemeentebestuur, de raadsleden en Cardanus zelf rekening gaan houden met deze breed ondersteunde wens van de bewoners, dat het wijkcentrum De Bolder moet blijven.
(Bron: Amstelveens Nieuwsblad)
Geen voorschot op sluiting Bolder
De gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van een multifunctioneel wijkcentrum in Keizer Karelpark. Maar met dat besluit wordt geen voorschot genomen op een eventuele sluiting van wijkcentrum de Bolder in Groenelaan, benadrukten alle fracties.

Bolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Bolder in Groenhof


Het besluit over het wijkcentrum is onderdeel van een nota van Uitgangspunten voor de Hortensialaan. Het centrum moet op het terrein verrijzen dat vrijkomt na verhuizing van Panta Rhei naar Pandora. Het nieuwe centrum wordt gecombineerd met een wijksteunpunt voor ouderen, een brede school en mogelijk ook woningen. De brede school gaat onder andere onderdak bieden aan drie basisscholen (Tweede Montessorischool, Parcivalschool en De Wereldbol) en naschoolse opvang.

BBA diende woensdag tijdens de raadsvergadering een motie in waarin staat dat het nieuwe wijkcentrum zich uitsluitend moet richten op Keizer Karelpark en dat het ongewenst is dat wijkcentra’s worden gecentraliseerd. Dat laatste staat in een plan dat door de stichting Cardanus is opgesteld en dat streeft naar vier of vijf grote wijkcentra in Amstelveen. Als gevolg daarvan zouden onder andere de Bolder, de Laagte en ’t Open Hof moeten sluiten. Vooral het eerste centrum voert al weken actie daartegen en heeft inmiddels meer dan drieduizend handtekeningen verzameld.

Remco Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Remco Pols zei, dat het college niet doof is voor de geluiden uit de samenleving


Maar ondanks dat het besluit voor een nieuw te bouwen centrum in Keizer Karelpark niet gezien mag worden als een voorschot op de toekomst van de Bolder, kreeg de motie alleen steun van de indieners en de Ouderen Combinatie. Door de motie aan te nemen zou juist wél een voorschot worden genomen op de discussie over de wijkcentra, was de redenering. Wethouder Remco Pols zei dat het college ‘niet doof is’ voor de geluiden uit de samenleving en dat daarmee rekening wordt gehouden als een besluit valt over de toekomst van de wijkcentra.

Wel aanvaardde de raad een motie van GroenLinks waarin staat dat er tenminste één energieneutraal gemeentelijk gebouw moet komen. Dat is een gebouw dat evenveel energie produceert als verbruikt. Voor het eind van het jaar komt het college met een notitie hierover waarin staat welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen en welke financiële en milieueffecten dat heeft. GroenLinks wil dat het om een gemeentelijk gebouw gaat vanwege de voorbeeldfunctie.
Namens het bestuur wijkplatform Groenelaan schreef Fred Kruizinga, voorzitter en Aafke van Maar, penningmeester, secretaris een actiebrief over het behoud van wijkcentrum De Bolder.

Geachte dames en heren,
Allereerst wensen wij u allen een gezond en gelukkig 2008. Het wordt vast weer een druk jaar, voor u en ook voor ons. Om alvast een voorschot te geven, hierbij onze brief.

Uw voornemen is dit voorjaar een besluit te nemen over het voorstel van de Gemeente m.b.t. 'ons' wijkcentrum De Bolder, zoals verwoord in PIA-2 (Programma Integraal Accommodatiebeleid). Gelukkig wordt daarin gesteld dat de (buurt)functie van 'onze' Bolder gecontinueerd blijft. En dat daarvoor ook de financiële middelen beschikbaar blijven gesteld. "De Gemeente wil het SOG (Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan)  ondersteunen bij de nadere invulling van de buurtfunctie, en daarbij zal ook een beroep worden gedaan op het wijkplatform."

De wethouder voor onderwijs, jeugd en zorg, mevrouw Yeter Tan, heeft in de wijkkrant van juli 2007 o.a. benadrukt dat De Bolder, met een bewezen sociale buurtfunctie, natuurlijk blijft bestaan. De directeur van de Stichting Cardanus, heer A. Woutersen, stelt in dezelfde wijkkrant dat het hem op zich geen verkeerd idee lijkt als de buurtfunctie van De Bolder wordt ingevuld door de wijkbewoners die het belang van de buurtfunctie benadrukken... als aanvulling op de MFA's (Multi Functionele Accommodatie).

Op 20 juni 2007 is tijdens de raadscommissie al opgemerkt dat 'ons bestuur niet getrouwd is met Cardanus' en de directeur van Cardanus lijkt zich daar met deze uitspraak bij aan te sluiten. In ieder geval ziet hij in De Bolder geen taak meer voor Cardanus. Helaas merken wij dat er nu al sprake is van minder activiteiten en er wordt nu al een teruggang in de service geconstateerd.

Samen met een delegatie van het SOG-bestuur (eigenaar van De Bolder) hebben wij meerdere malen gesproken over het PIA-2 voorstel en wat naar ons aller mening, in De Bolder georganiseerd moet blijven. Wij hebben in goed overleg gezamenlijk een lijst van deze sociale, culturele, sportieve, ontspanning- en andere activiteiten opgesteld, verder is het zeer belangrijk dat de inloopmogelijkheid die er nu dagelijks is, blijft. De wijkbewoners stellen ook dat zeer op prijs en het voorziet zichtbaar in een behoefte. Ook leert men elkaar daar kennen, jong, wat ouder en oud, en dit komt de menselijke relaties in onze wijk ten goede.

Het grote probleem is, dat wij, als bestuursleden van wijkplatform Groenelaan, niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het functioneren en/of het runnen van een buurthuis. Dat is voor ons een onmogelijke taak. Daarvoor is een andere instantie (dan Cardanus) nodig, eventueel een zetbaas of iets dergelijks. Wij kunnen die verantwoordelijkheid niet dragen. Wijkplatform -bestuursleden zijn 'slechts' gewone, sociaal voelende wijkbewoners, die zich pro Deo inzetten voor wijkbelangen.

Het bestuur van het SOG heeft uiteraard een heel andere verantwoordelijkheid dan het bestuur van wijkplatform Groenelaan. Van uit hun verantwoordelijkheid ondernemen zij zelf al actie richting de Gemeente. Maar ons einddoel is gelukkig hetzelfde.

Over de gewenste activiteiten in De Bolder, die het wijkplatform -bestuur (afgestemd met het SOG-bestuur) op schrift heeft gesteld, willen wij graag met u in gesprek gaan. Dit schrijven richten wij zowel aan de politiek als aan B en W, omdat we menen dat wij in het belang van de wijkbewoners van Groenelaan het beste met alle partijen spreken.

Ons verzoek aan u is om met ons daarover te overleggen. En gezien het belang van 'onze' Bolder, en uw agenda, op niet al te lange termijn, u kunt dan ons concreet voorstel voor de gewenste activiteiten in De Bolder meenemen in uw overweging, alvorens tot een besluit te komen.

Wij wachten uw reacties met belangstelling af. Wij zijn van plan om vanavond (2 januari 2008) naar de Nieuwjaarsbijeenkomst te komen en wellicht zien wij elkaar ook daar.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur wijkplatform Groenelaan
Fred Kruizinga, voorzitter
Aafke van Maar, penningmeester / Secretaris (tijdelijk)

Externe link: De nota “Accommodatiebeleid voor welzijn en preventieve zorg (PIA 2) pdf

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen