Bijgewerkt: 5 februari 2023

Ondergrondse snelweg A6-A9 - 2006

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2005-2009


Ondergrondse snelweg A6-A9

(VNO-NC West collectie - 2006)

A6-A9 in tunnel beste oplossing voor economie en verkeer

Bron: VNO-NC West

A6-A9 in tunnel beste oplossing voor economie en verkeer
De Noordvleugel van de Randstad, met Amsterdam als centrum, neemt wereldwijd een economische toppositie in. Schiphol als vierde luchthaven van Europa, Bloemenveiling Aalsmeer met een omzet van 1,7 miljard euro, de Amsterdamse haven met bijna 40.000 arbeidsplaatsen, de hoofdkantoren van ABN-AMRO, ING en Philips. Denk ook aan de talrijke kleine bedrijven die in  dit gebied zijn gehuisvest. De Noordvleugel staat garant voor economische groei en werk. Ook voor uw baan. Daar willen we zuinig op zijn. Dat vindt ook onze regering. Ze stimuleert de ontwikkeling van Schiphol, Amsterdam-Zuidoost, en de Amsterdamse Zuid-as en steunt de groei van Almere. In Almere komen 45.000 nieuwe woningen, vooral voor mensen die werken in de agglomeratie Amsterdam. En er komt een groot bedrijventerrein, vooral voor ondernemers die zakelijke relaties hebben met Schiphol en Amsterdam.

Groei van bedrijvigheid gaat gepaard met groei van mobiliteit. Het woon-werkverkeer én het goederen- vervoer tussen Amsterdam en Almere (en achter- land) zal sterk toenemen. Er is dus meer openbaar vervoer nodig en ook een nieuwe snelweg. Een verbinding tussen de A6 en de A9 is de enige oplossing die zoden aan de dijk zet. Immers, we lopen nu al vast. De dagelijkse files op de A1, A6 en A9 staan hoog genoteerd in de file-top10.

Nieuwe weg A6-A9 broodnodig, want
1   De beste verkeersoplossing voor tientallen jaren
•  Kortste verbinding tussen Almere en Schiphol.
•  Minder files op bestaande snelwegen. Grootste effect in vergelijking met andere oplossingen.
•  Minder opstoppingen op regionale wegennet.
•  Almere, straks een stad met 300.000 inwoners, heeft recht op een goede wegverbinding.
2  Het beste voor het vestigingsklimaat in de Noordvleugel
Vestiging nabij Schiphol en in Amsterdam en
Almere wordt voor ondernemers aantrekkelijk. Dat is goed voor de economie en de werkgele- genheid.
3  Alternatieve route voor A1
Bij file of afsluiting A1 blijft Amsterdam bereikbaar.
4  Meest rendabel

Uit de kosten-batenanalyses van Rijkswaterstaat blijkt dat de tunnelvariant er het beste uitspringt.

Waarom dit standpunt
Rijkswaterstaat heeft in januari 2006 een nota uitgebracht, waarin oplossingen staan voor de verkeersproblemen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Een van de oplossingen is een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 in een tunnel, circa 30 meter onder de grond. Het bedrijfsleven vindt dit de beste oplossing. Veel ondernemers en hun medewerkers werken niet alleen in de Noordvleugel van de Randstad, maar wonen en recreëren er ook. Net als ieder ander genieten zij van de natuur, wandelen zij langs het Naardermeer of fietsen langs het Gein en de Vecht. Bovendien raakt aantasting van het milieu de gezondheid van iedereen. Dat wil niemand, ook ondernemers niet. Het bedrijfsleven heeft daarom de belangen van natuur en milieu zeer zwaar laten meewegen in haar keuze voor een nieuwe rijksweg. Als de A6-A9 in een tunnel wordt aangelegd, is dit een milieuvriendelijke oplossing van de verkeers- problemen in de Noordvleugel.

Weg A6-A9 groene oplossing, want
1   Geen aantasting natuur en landschap Door de tunnel wordt de natuur van het Naardermeer en de Vechtstreek ontzien.
2  Minder luchtvervuiling door kortere verbinding Schiphol-Almere
Dit is vooral ook van belang voor de bewoners in Amsterdam-Zuidoost.
3  Bescherming natuurgebieden Groene Hart en Waterland
Almere voorziet in de woningbehoefte van Amsterdam. Anders zouden er woningen in het Groene Hart of Waterland moeten worden gebouwd.

GroenLinks wil luisterzitting
De consultatie-avond van Rijkswaterstaat over de toekomstplannen voor de A9 is voor de fractie van GroenLinks aanleiding om het college te verzoeken een eigen Amstelveense luisterzitting voor bewoners te organiseren. De consultatieavond van Rijkswaterstaat werd bezocht door circa 200 personen. De organisatie was hier duidelijk niet op berekend, tot grote verbazing van GroenLinks. Hans Koot, kandidaat-raadslid: ‘De publiciteit rond de verbreding van de A9, met name de foto’s van Rijkswaterstaat dat een deel van het Oude Dorp gesloopt wordt als de A9 verbreed wordt, heeft voor veel onrust gezorgd. Dat had Rijkswaterstaat zich moeten realiseren. Nu kon een groot deel van de aanwezigen niet eens in de zaal en konden ze ook niet stemmen, omdat er te weinig stemkastjes waren. Een regelrechte aanfluiting.

A9 variant Amstelveen
(Rijkswaterstaat collectie - 2006)

Verbreding van de A9 ter hoogte van Amstelveen volgens de plannen van Rijkswaterstaat (oude en nieuwe situatie)


GroenLinks heeft met de publicatie van de foto’s van Rijkswaterstaat op hun website geprobeerd zoveel mogelijk inwoners te attenderen op de dreiging van de Kabinetsplannen. De partij bracht voorafgaand aan de consultatiebijeenkomst ook nog huis-aan-huis oproepkaarten langs om naar de consultatiebijeenkomst te komen en je stem te laten horen. Bij het gemeentehuis deelde GroenLinks vervolgens informatie en fluitjes uit, om de kabinetsplannen ‘terug te fluiten’.

Uit de hoge opkomst en de vele vragen tijdens de bijeenkomst blijkt volgens GroenLinks hoe dit onderwerp leeft in Amstelveen. De gemeenteraad heeft onlangs een visie vastgesteld. Die visie is echter zeer slecht gecommuniceerd met de inwoners. Volgens Hans Koot is het zaak dat nu snel te doen ‘Er leven zeer veel vragen bij bewoners. Niet alleen over de verbreding, maar ook over bijvoorbeeld het vervoer van gevaarlijke stoffen en luchtverontreiniging. GroenLinks vind het belangrijk dat de gemeente luistert naar de zorgen van de inwoners. Daarom pleiten wij voor een luisterzitting waar al deze onderwerpen aan de orde komen.

De bijeenkomst zou volgens GroenLinks op korte termijn georganiseerd kunnen worden. GroenLinks wil dat alle betrokken bewoners schriftelijk geïnformeerd worden over deze bijeenkomst. Hans Koot: ‘De bijeenkomst van RWS is slecht gecommuniceerd. Dit soort belangrijke bijkomsten kún je niet alleen in de krant aankondigen. De bijeenkomst stond nota bene niet eens op de website van de Gemeente! Dankzij de inzet van de wijkplatforms is de opkomst groot geweest, niet dankzij de inzet van rijkswaterstaat of de gemeente.

Marjan Nijssen van Rijkswaterstaat reageert op de foto's van de verbreding van de A9, die het Amstelveens Nieuwsblad twee weken geleden van de website van GroenLinks afhaalde.

Bron: Gemeente Abcoude
Amstelveen-A9-variant
(Rijkswaterstaat collectie - 2006)

De verkeerde foto impressie van Rijkswaterstaat


Afgelopen donderdag 16 februari 2006 organiseerde Rijkswaterstaat in het raadhuis van Amstelveen een consultatiebijeenkomst over de Alternatieven- en Variantennota. Deze nota is een onderdeel van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, die zich richt op de lange termijn oplossingen na 2010 om de bereikbaarheid van het traject te verbeteren: Tijdens de bijeenkomst kwamen veel vragen over een foto. 'Mogelijke situatie na verbreding A9 in Amstelveen', die geplaatst is in het Amstelveens Nieuwsblad van 8 februari jongstleden. De afgedrukte foto staat in de Alternatieven- en Variantennota op bladzijde 62 maar is niet correct.

De A9 ter hoogte van Amstelveen wordt verbreed tot 2 x 4 rijstroken plus vluchtstroken. Dat betekent één rijstrook meer per richting dan in de bestaande situatie. Concreet houdt dit, een verbreding van 3,50 meter aan weerszijden van de A9 in. Als gebruik wordt gemaakt van damwanden in plaats van schuine hellingen dan past deze verbreding tussen de bestaande bebouwing. Het is wel mogelijk dat om de verbreding mogelijk te kunnen maken, het nodig is dat enkele panden aangekocht moeten worden. In dit stadium van het project is het nog niet bekend welke panden dat zijn. Rijkswaterstaat probeert dit zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de avondbijeenkomst heeft de projectmanager Ben Viveen dit toegelicht.

Rijkswaterstaat vindt het heel vervelend dat er geen juiste foto in de nota staat en dat dit tot onrust heeft geleid onder de inwoners van Amstelveen. Door het plaatsen van de juiste foto hoopt Rijkswaterstaat dat zowel de aanwezigen op de bijeenkomst als de overige inwoners van Amstelveen nu een beter inzicht krijgen.

Marjan Nijssen, persvoorlichter Rijkswaterstaat Noord-Holland

Gemeente Abcoude tegen wegverbinding A6-A9
Bron: Gemeente Abcoude

In de Planstudie Schiphol - Amsterdam - Almere zijn twee alternatieven om de verkeersproblemen in de regio op te lossen nader uitgewerkt: het Stroomlijnalternatief en het Verbindingsalternatief. De gemeenteraad van Abcoude heeft zich op 9 februari 2006 opnieuw met klem uitgesproken tegen het Verbindingsalternatief, een wegverbinding A6-A9 ten noorden van Abcoude door de Broekzijdse polder, het Geingebied en de Aetsveldse polder. De gemeenteraad is van mening dat Abcoude zwaar wordt getroffen door de aanleg van het verbindingsalternatief en noemt de volgende voorbeelden:
  • Het Verbindingsalternatief doorkruist niet alleen het Nationaal Landschap Groene Hart, maar ook de Stelling van Amsterdam (geplaatst op de Werelderfgoedlijst van Unesco) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (genomineerd voor de Werelderfgoedlijst).

  • Bovengrondse variant door de Broekzijdse polder, het Gein en de Aetsveldse polder heeft desastreuze gevolgen voor de grote landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, de landbouwsector en het recreatieve gebruik in/van deze gebieden.

  • De toename van de geluidsbelasting en verslechtering van de luchtkwaliteit tast het woon- en leefklimaat in het Geingebied en in de dorpskern van Abcoude sterk aan.

  • De boortunnelvariant heeft zeer nadelige consequenties voor de leefbaarheid (verslechtering luchtkwaliteit en toename geluidsbelasting) in Abcoude en het Geingebied.

  • De milieugevolgen van het Verbindingsalternatief wegen des te zwaarder aangezien Abcoude reeds ingeklemd zit in het oosten door de 4-sporige spoorlijn Amsterdam-Utrecht en in het westen door de te verbreden rijksweg A2.

  • Beide varianten in het Verbindingsalternatief zullen het recreatiegebied De Hoge Dijk doorsnijden en het intensieve gebruik van dit gebied door de inwoners van Abcoude en Amsterdam-Zuidoost in zeer ernstige mate beknotten, zo niet onmogelijk maken.


De gemeenteraad van Abcoude heeft besloten deze motie ter kennis te brengen van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM, alsmede van de Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Provinciale Staten van de drie betrokken provincies. Daarnaast verzoekt de gemeenteraad het college al die maatregelen te nemen die nodig zijn tot het doen afzien van een besluit tot de aanleg van een wegverbinding als bedoeld in het Verbindingsalternatief uit de Planstudie Schiphol - Amsterdam - Almere en in te zetten op een besluit tot aanleg van de Stroomlijnvariant dan wel op een andere voor de gemeente Abcoude aanvaardbare oplossing en de raad hiervan op de hoogte te houden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen