Bijgewerkt: 5 februari 2023

Middeldorpstraat en A9 - 2009

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2005-2009


Middeldorpstraat en A9
(Amstelveenweb.com collectie - Ach Lieve Tijd)

Middeldorpstraat. Eén van de zeven kwartieren van Nieuwer-Amstel in de 14de eeuw.
Middeldorp was dat deel van Amstelveen dat thans het Oude Dorp wordt genoemd.

Toch sloop huizen ten koste van A9?
Bron: Amstelveens Nieuwsblad 6 februari 2009

De overkapping van rijksweg A9 zal zeer waarschijnlijk toch ten koste gaan van bestaande woningen en/of bedrijfspanden in het plangebied. Alhoewel het college altijd heeft ontkend dat sloop noodzakelijk is, stelt provinciale staten, dat sloop van een aantal woningen „onvermijdelijk" is. GroenLinks, dat sloop per se wil voorkomen, wil snel opheldering van het college en is zeer verbaasd dat in provinciale correspondentie staat te lezen dat „sloop van woningen voor bewoners veelal een weinig aangename boodschap is, maar dat men in dit geval vindt dat sloop te verdedigen is." Fractievoorzitter Sander Mager vreest dat zich teveel achter gesloten deuren afspeelt, terwijl de A9-plannen een voor de burger transparant karakter zouden moeten hebben. Eerder werd al duidelijk dat de pastorie van de Annakerk zal moeten wijken voor de verbreding en ondertunneling van de rijksweg.

Mager Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Sander Mager, fractievoorzitter GroenLinks-Amstelveen tijdens een raadsvergadering in 2008


Sloop voor A9 onvermijdelijk
Groen-Links stelde woensdag 4 februari 2009, in de raadsvergadering vragen aan het college van B en W over de mogelijke sloop van woningen in het Oude Dorp ten behoeve van de ondertunneling van de A9. Het college heeft altijd volgehouden dat sloop niet nodig zou zijn, maar Provincie Noord-Holland beweert dat het onvermijdelijk zou zijn. GroenLinks verzet zich al jaren tegen de sloop van woningen in het Oude Dorp en heeft met verbazing kennis genomen van het standpunt van de provincie.

Mager Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2008)

Indicatief Plangebied Gebiedsontwikkeling A9 bij Amstelveen


Eerder al wilde de fractie opheldering over de aankoop van twee panden door Rijkswaterstaat in het Oude Dorp. Toen werd aangegeven dat dit slechts op verzoek van de eigenaren was en er geen actief aankoop beleid van het rijk bestond.. GroenLinks maakt zich nu zorgen om een passage in correspondentie tussen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten.

Die luidt als volgt: „Er moet naar verwachting een aantal woningen worden gesloopt. Dat is in dit geval onvermijdelijk. De noodzaak tot sloop van de bedoelde woningen is het gevolg van overheidsbesluiten waarbij de afweging tussen het individueel en het algemeen belang in het nadeel uitvalt van het individu. In dit geval is het de afweging tussen het wel of niet slopen van woningen en het wel of niet kunnen faciliteren van de noodzakelijke bereikbaarheid van de regio. Sloop van de woning is voor bewoners veelal een weinig aangename boodschap maar wij vinden in dit geval dat sloop een te verdedigen resultaat is van bedoelde afweging."

Annakerk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De rooms-katholieke Heilige Annakerk aan de Amsterdamseweg 20-22


Een verbaasde fractievoorzitter Sander Mager: „Het college heeft altijd volgehouden dat sloop niet nodig zou zijn. Zelfs op de speciale website over de ondertunneling van de A9 staat bij de veelgestelde vragen dat sloop niet nodig zou zijn. Echt zeer zorgelijk als het college onze inwoners dit nog steeds voor zou houden als dat bestuurlijk allang achterhaald zou zijn." Mager zegt zich eveneens zorgen te maken over de indruk die soort berichten wekken bij inwoners. „Het project A9 zou een toonbeeld moeten zijn van transparant bestuur en betrokkenheid van bewoners. Er is zelfs een aparte raadscommissie voor ingesteld. Als raadslid ken ik de afwegingen en besluiten van de provincie al niet.

Het bericht van de provincie wekt daarmee de suggestie dat die afwegingen en besluiten achter gesloten deuren zijn genomen. Veelal de doodsteek voor participatieve projecten." GroenLinks zal zich blijven verzetten tegen de sloop van woningen in het Oude Dorp. „Dat was altijd als ons standpunt en dat zal zo blijven," aldus Mager.

Update vrijdag 6 januari 2009
Het college heeft geantwoord dat de Provincie zich in deze uitspraken heeft gebaseerd op onjuiste informatie van Rijkswaterstaat, en heeft toegezegd om de bewoners van het Oude Dorp te informeren om op die manier de onrust weg te nemen.

Infobijeenkomst in allerijl over A9
Bron: Amstelveens Nieuwsblad - 12 maart 2009

De vanavond, 12 maart 2009 te houden informatiebijeenkomst over de ondertunneling van de rijksweg A9 lijkt in allerijl georganiseerd. Afgelopen week kregen de bewoners van het Oude Dorp, Dr. Schaepmanlaan en de Mr F.A. van Hallweg de uitnodiging in de bus. Het Nieuwsblad werd maandag rond het middaguur uitgenodigd.

Organiserende partijen zijn Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Amstelveen. „De avond is mede georganiseerd naar aanleiding van berichtgeving in de media over de gevolgen, die de aanleg van de tunnel zou hebben voor de omgeving," aldus een woordvoerder van de lokale overheid. Vorige week berichtte het Amstelveens Nieuwsblad over het al twee jaar durende verwerven van woningen door RWS in het plangebied. Tijdens de bijeenkomst, die om 20.00 uur begint in het Keizer Karel College (KKC), geeft Rijkswaterstaat, in aanwezigheid van Woongroep Holland en de gemeente Amstelveen, een toelichting op de plannen.

Verwonderlijk genoeg worden de bewoners van de huurwoningen in de Middeldorpstraat 22 tot en met 36 al om 18.00 uur in het raadhuis over de plannen ingelicht.

Middeldorpstraat
De bewoners van de Middeldorpstraat 22 tot en met 36 zijn tussen 18 en 19.00 uur apart uitgenodigd door de gemeente en Rijkswaterstaat om in het raadhuis te worden geïnformeerd over hun toekomstige woonsituatie naar aanleiding van de verbreding van de rijksweg A9. Omdat een uur later het hele oude dorp is uitgenodigd in het KKC vergroot dit de onrust. Dinsdagmorgen werden de bewoners van de acht huurwoningen zelfs nog nagebeld om -vooral wel te komen.

Stand van zaken Oude Dorp in relatie tot A9
Bron: Gemeente Amstelveen - 1 maart 2009

Een ongebruikelijk bericht kreeg de lokale media in de mailbox van het Team Communicatie van de Gemeente Amstelveen. Naar aanleiding van een informatiebijeenkomst over de ondertunneling van de A9 heeft het college van B en W van de gemeente Amstelveen deze brief op vrijdag 13 maart 2009 aan de leden van de gemeenteraad verzonden.

Geachte raads- en commissieleden,
Gisteravond 12 maart hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de bewoners en belanghebbenden aan weerszijden van de A9 ter hoogte van het Oude Dorp en een aantal geïnteresseerden. In deze bijeenkomsten heeft Rijkswaterstaat uitgelegd wat de gevolgen voor hen zijn van de bouwwerkzaamheden aan de A9 tunnel. Via deze weg wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van deze bijeenkomsten.

Gevolgen werkzaamheden zuidkant
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2009 heeft het college toegezegd in overleg te treden met Rijkswaterstaat over mogelijke sloop van woningen in het Oude Dorp en de Sint Annakerk en de onrust die de berichtgeving daarover heeft veroorzaakt. In het algemeen geldt dat Rijkswaterstaat de visie van de gemeente Amstelveen deelt, dat sloop van woningen voorkomen moet worden.

Viveen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ben Viveen (l), projectmanager planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere en Remco Pols wethouder ruimtelijke ordening tijdens de informatiebijeenkomst in de aula van het Keizer Karel College op 12 maart 2009


Aan de zuidkant van de tunnel voorziet Rijkswaterstaat tijdens de bouw een grote mate van overlast voor bewoners. Bewoning van panden die direct aan het werkgebied grenzen is dan uitgesloten. In verband met deze overlast koopt Rijkswaterstaat woonhuizen en kantoorpanden aan. Het grootste gedeelte van deze woningen is door de huiseigenaren reeds vrijwillig aan Rijkswaterstaat verkocht. Deze woningen blijven behouden en kunnen na de werkzaamheden weer worden bewoond.

Voor de huurwoningen aan de Middeldorpstraat nummers 22 t/m 36 (alleen even nummers) geldt, dat bewoning tijdens de werkzaamheden niet mogelijk is. Voor een aantal van deze woningen zullen de aanbouwen in verband met de werkzaamheden verwijderd moeten worden. In een besloten gesprek zijn de bewoners van de huurwoningen Middeldorpstraat 22 t/m 36 hierover geïnformeerd.

KKC Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De aanwezige bewoners van Amstelveen tijdens een vragenronde.


Tijdens dit gesprek waren de wethouder Ruimtelijke Ordening R. Pols, een afgevaardigde van Rijkswaterstaat en een afgevaardigde van de eigenaar van de woningen, Woongroep Holland, aanwezig. Rijkswaterstaat  lichtte bewoners in over de gevolgen tijdens de bouwwerkzaamheden van de tunnel. Woongroep Holland heeft afgesproken om met iedere bewoner individueel te bespreken wat de wensen zijn met betrekking tot tijdelijke herhuisvesting en eventuele terugkeer.

Woongroep Holland en Rijkswaterstaat zijn nog in overleg over onder meer de kans op schade aan de woningen en eventuele verkoop. De Gemeente zal zich inspannen voor het behoud van de woningen aan de Middeldorpstraat en een goede oplossing voor de bewoners, zowel tijdens de bouwwerkzaamheden als voor de fase er na. Aan de bewoners is toegezegd, dat voor de zomer nogmaals een bijeenkomst georganiseerd zal worden. Daarnaast kunnen zij voor vragen bij de Gemeente terecht.

Gevolgen werkzaamheden noordkant
In eerste aanleg ging Rijkswaterstaat van het gegeven uit dat in de tunnel tevens een OV-buis zou komen. Dit zou gevolgen hebben voor de maximale breedte van de tunnel. In deze variant zouden aan de noordzijde van de tunnel een deel van de Piet Heinschool, een woning aan de Dr. Schaepmanlaan en een deel van de Sint Annakerk moeten wijken voor de aanleg van de tunnel. Rijkswaterstaat heeft voorlopige tekeningen, die uitgingen van deze situatie, getoond aan bewoners en eigenaren van panden.

Het kabinet heeft in zijn standpunt A9 gekozen voor een variant zonder aparte tunnelbuis voor het openbaar vervoer. Het college heeft van dit standpunt kennis genomen en is hierover in gesprek met verschillende partijen, te weten Verkeer en Waterstaat, Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland. Uitgangspunt van het College blijft dat er in ieder geval een goede investering in het openbaar vervoer gedaan wordt. Dit uitgangspunt van het kabinet betekent dat de aanleg van de A9 geen gevolgen heeft voor panden aan de noordkant, behoudens de pastorie van de Sint Annakerk. Rijkswaterstaat geeft aan dat de kerk als gebouw behouden kan blijven en heeft de eigenaar in aanwezigheid van de gemeente hier over geïnformeerd.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven aan de noordzijde wel een beperkte strook grond nodig te hebben en is hierover nog in overleg met een aantal eigenaren. Daarnaast voert Rijkswaterstaat reeds gesprekken met de eigenaren van onder meer de Sint Annakerk, het Keizer Karel College en de Piet Heinschool, over de te verwachten overlast tijdens de bouwwerkzaamheden, de consequenties die dit kan hebben voor het gebruik van de panden tijdens de bouw en mogelijke oplossingsrichtingen. Op kosten van Rijkswaterstaat laten de Piet Heinschool en het Keizer Karel College een onderzoek naar de te verwachten overlast verrichten.

Tunnel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De tunnel van de rijksweg A9 ter hoogte van de afrit 5 bij Amstelveen, op de kaart van Rijkswaterstaat


Inzet Gemeente Amstelveen
In zijn algemeenheid geldt, dat de Gemeente zich zal inzetten voor het minimaliseren van overlast en eventuele kans op schade als gevolg van de werkzaamheden. Op het moment dat het Ontwerp Tracé Besluit gereed is (zomer 2009) wordt duidelijker wat de gevolgen zijn voor Amstelveen. Hoe groot de overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden precies wordt, zal nog onderzocht moeten worden.

De Gemeente zal zich ervoor inspannen dat Rijkswaterstaat zorgt dat alle overlast en kans op eventuele schade geminimaliseerd wordt. Rijkswaterstaat zal onder meer gevraagd worden hoe dit geborgd wordt, welke maatregelen getroffen worden etc. Ook bij de verlening van vergunningen door de gemeente zal hier scherp op toegezien worden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris,                                                     de burgemeester,

mr. R.J. T. Schurink                                         mr J. H. C. van Zanen


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen