Bijgewerkt: 5 februari 2023

Discussies in 2009 over A9 - 2009

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2005-2009


Discussies in 2009 over A9
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

CDA-Amstelveen presenteert haar visie op ontwikkeling A9-gebied
Bron: CDA-Amstelveen - 23 maart 2009

Geen megalomane plannen of een tweede Zuid-As: het CDA wil op het huidige A9-tracé vooral verbinden. Bebouwing moet worden afgestemd op de omgeving, financiën op de haalbaarheid, en er moet ruimte zijn voor de juiste mix van wonen, werken en ontspannen.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

CDA-Amstelveen perspresentatie A9 in het restaurant Abina . Vlnr.:Jos Groot voorzitter, Geert Janssen, burgerlid projectcommissie A9 en fractievoorzitter Ben Jonker aan tafel


Het CDA presenteerde afgelopen vrijdag op 21 maart 2009 haar visie op de ontwikkelingen rond de A9 tijdens een perspresentatie in Restaurant Abina. Daarmee wil zij een schot voor de boeg geven voor de beslissingen die de komende maanden gaan vallen. In mei en juni beslist de gemeenteraad over de ‘business case’ en de te gebruiken scenario’s voor het invullen van het plangebied A9. Met een tunnel tegen de zuidkant van de huidige A9 kan het vrijgekomen A9-tracé worden ontwikkeld en de stad Amstelveen weer één geheel worden gemaakt. Die ruimte zal moeten worden gebruikt om de bijdrage van Amstelveen à 100 miljoen euro te financieren.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Arjen Siegmann raadslid wonen, ruimte en natuur en projectcommissie A9 was natuurlijk ook aanwezig in Abina


Eén van de kernwoorden van de CDA-visie is ‘afstemming’. De ruimtelijke invulling moet afgestemd zijn op de juiste mix van wonen, werken en ontspannen. De uitstraling van het gebied moet afgestemd worden op de directe omgeving, zodat het er geen nieuwe scheiding, maar juist een verbinding ontstaat. En elke ontwikkeling moet afgestemd zijn op de financiële haalbaarheid, een absolute randvoorwaarde voor het CDA.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Henk Godthelp hoofdredacteur van het Amstelveens Nieuwsblad schrijft zijn notities op


Belangrijkste auteur van het rapport is Geert Janssen, namens het CDA burger-raadslid van de raadscommissie A9:  “We geven met deze visie een duidelijk signaal af. Als politieke partij willen we niet slechts aan het einde van de besluitvorming een oordeel vellen, maar juist vooraf al een visie neerleggen”. Janssen is in het dagelijks leven jurist en heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. In zijn werk heeft hij gezien hoe belangrijk het is om bovenop de ontwikkelingen te zitten en kaderstellend bezig te zijn: “Projecten als de Noord-zuidlijn laten het belang zien van een goede controle tijdens het proces, maar vooral ook een inhoudelijke focus vóóraf.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Fractievoorzitter CDA-Amstelveen, Ben Jonker (r) met de portefeuille financiën en bestuurlijke zaken legt het standpunt van het CDA uit in verband met de ondertunneling van de rijksweg A9 en het naast liggende gebied in Amstelveen


Wat gaat het kosten? Wat zijn de risico’s? Hoe gaan we het precies uitvoeren. We zijn dan ook fervente voorstanders van het inhuren van experts die ons een ‘second opinion’ kunnen geven over de plannen van het college en de (ambtelijke) projectgroep A9”.

Toekomstige verkeersstructuur in de A9 zone
Bron: Gemeente Amstelveen - 4 mei 2009

Voorstel college eerste stap op weg naar gebiedsontwikkeling
Op 28 april 2009 heeft het college van Amstelveen een standpunt ingenomen over de verkeersafwikkeling van en naar de zone A9. Het uitgangspunt is dat de bereikbaarheid van Amstelveen gewaarborgd blijft voor alle vormen van verkeer. Daarnaast is van belang dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor gebieds-ontwikkeling.

De gemeente draagt voor € 100 miljoen bij aan het realiseren van de tunnel en wil deze investering terugverdienen met de ontwikkeling van de zone A9. In het standpunt over de verkeersstructuur zijn de uitkomsten van de stadsdialoog 2008 meegenomen. In mei beslist de raad over dit standpunt. Het ondertunnelen van de A9 ter hoogte van Amstelveen biedt kansen voor Amstelveen. De stad wordt beter bereikbaar, de overlast van de A9 vermindert, er ontstaat in het hart van de stad een nieuw gebied en Amstelveen kan een hoogwaardig knooppunt voor openbaar vervoer realiseren.

Tunnel Amstelveen
(Verkeer en Waterstaat - 2007)

De toekomstige Keizer Karel tunnel over de rijksweg A9 bij Amstelveen volgens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Het aanleggen van de tunnel heeft een aantal consequenties voor het verkeer van en naar de stad en het ruimtebeslag. In het voorlopig ontwerp van Rijkswaterstaat zitten een aantal onderdelen die nadelig kunnen zijn voor Amstelveen. Zo gaat Rijkswaterstaat in haar Ontwerp Tracé Besluit (OTB) uit van een stadsweg op de A9 voor het bestemmingsverkeer. Uit berekeningen blijkt dat voor een goede doorstroom tenminste 2x2 rijstroken nodig zijn.

Deelnemers aan de stadsdialoog hebben aangegeven dat het niet wenselijk is om een nieuwe barrière te maken. Ook hechten ze veel waarde aan een fijnmazig netwerk van fiets- en voetpaden. Verder is het van belang dat de aansluitingen voor het openbaar vervoer verbeteren. Daarom heeft het college een standpunt opgesteld met alternatieve oplossingen die binnen de randvoorwaarden van het OTB passen. Op deze manier kan het standpunt van Amstelveen worden geïntegreerd in het uiteindelijke ontwerp.

Mevrouw J. Tabak, wethouder mobiliteit: “Amstelveen heeft veel woon-werkverkeer. De aanleg van de tunnel helpt bij het terugdringen van de overlast en geeft ons de ruimte om de bereikbaarheid te verbeteren. Naast een goede doorstroom van het autoverkeer zetten we in op snel en hoogwaardig openbaar vervoer en op veilige voorzieningen voor fietsers en voetgangers.”

De heer Pols, wethouder ruimtelijke ordening: “De inrichting van de infrastructuur is medebepalend voor de ruimte die we hebben om de zone A9 te ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat we de stad helen en de investering terugverdienen. In ons standpunt hebben we rekening gehouden met de uitkomsten van de stadsdialoog van vorig jaar. De volgende stap is het ontwikkelen van scenario’s voor de inrichting van het gebied. Onze visie daarop zullen we dit najaar toetsen in het vervolg van de stadsdialoog.”

Waarborgen bereikbaarheid
De ondertunneling van de A9 biedt kansen om het openbaar vervoer te verbeteren. Het uitgangspunt is om een knooppunt te maken waar de Noord-Zuidlijn kruist met de Zuidtangent. Dit knooppunt zal ter hoogte van de Carmenlaan – Beneluxbaan ten noorden van de A9 komen te liggen. De aansluitingen met de regionale en lokale buslijnen worden nog uitgewerkt. Er komt een vrije busbaan voor de Zuidtangent met drie haltes in Amstelveen.

De Zuidtangent gaat gebruik maken van de vluchtstrook van de op- en afritten van de A9. Op deze manier is geen aparte OV-tunnelbuis nodig om een goede doorstroom te garanderen en zijn geen extra ingrepen nodig in het gebied. De gemeente overlegt met het ministerie van Verkeer & Waterstaat, de Stadsregio en de Provincie Noord-Holland hoe de OV bereikbaarheid in de A9 zone verder kan verbeteren.

Het Amstelplein wordt een belangrijk verkeersknooppunt van de verkeersstromen in de A9 zone. Het huidige lokale wegennet is niet berekend op een toename van de verkeersdruk. Om te voorkomen dat het verkeer vastloopt, is het voorstel om een korte stadsweg te maken die aansluit op de bestaande infrastructuur. Deze weg ontsluit ook het nieuw te ontwikkelen gebied. Op die manier wordt het verkeer gedoseerd door de stad geleid, zonder dat een nieuwe barrière ontstaat.

Als gevolg van het ondertunnelen veranderen de op- en afritten van de A9. Aan de westzijde komen aparte tunnelbuizen voor de op- en afrit naar de Keizer Karelweg. Van daaruit kan het bestemmingsverkeer gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Vanaf de Keizer Karelweg kan men straks uitsluitend richting Schiphol de A9 oprijden. Vanuit het oosten kan het verkeer alleen via het Amstelplein naar het centrum.

Kansen voor gebiedsontwikkeling
De gemeente draagt voor € 100 miljoen bij aan het bouwen van de tunnel. Deze investering wil de gemeente terugverdienen met de ontwikkeling van het gebied in de zone A9. De keuzes in de infrastructuur zijn medebepalend voor het ruimtebeslag. Door nu te kiezen voor een oplossing met gedoseerde verkeersstromen, is een goede verkeersafwikkeling gewaarborgd en blijven alle opties open om het gebied in te richten.

Een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling vormt op dit moment de wegenstructuur van op- en afritten aan de noordzijde van het Amstelplein. Dit vraagt veel ruimte vanwege de richtlijnen voor verkeers- en tunnelveiligheid. Daarnaast neemt de verkeersintensiteit op dit punt toe, wat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. Hiervoor zoekt de gemeente in samenspraak met Rijkswaterstaat een oplossing.

Na besluitvorming in de raad dient de gemeente het standpunt over de verkeersstructuur in bij Rijkswaterstaat ter verwerking in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB). Daarin is het ontwerp van de tunnel opgenomen. Naar verwachting start Rijkswaterstaat de OTB-inspraakprocedure in de zomer van dit jaar. Op dit moment werkt de projectorganisatie zone A9 aan het ontwikkelen van verschillende scenario’s voor de toekomstige inrichting van het gebied. Na de zomer zal het college een voorlopig standpunt innemen over de gebiedsontwikkeling. Dan start ook het vervolg van de stadsdialoog waarbij de inwoners hun mening kunnen geven over de richting die het college en de raad voorstellen.

Wethouder Pols wil praten over A9
Bron: Amstelveens Weekblad - 24 juni 2009

Wethouder Remco Pols (PvdA)  is bereid met Den Haag te praten over de 100 miljoen euro, die Amstelveen wil steken in een tunnel voor de A9. B en W werden vorige week verrast door de ommezwaai van de VVD, die de A9-tunnel wil schrappen vanwege de grote risico's.

Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Remco Pols (PvdA) wethouder ruimte, bouwen en wonen


B en W noemen dit 'ontijdig en voorbarig'. Het college wil daarom gewoon verder op de ingeslagen weg. GroenLinks wil de tunnel nog niet schrappen, maar wel wethouder Remco Pols opnieuw laten onderhandelen. Pols gaat praten met het Rijk en probeert in ieder geval zo voordelig mogelijke afspraken te maken voor Amstelveen. Er moet nog worden onderhandeld over de termijnen waarop Amstelveen de afgesproken 100 miljoen euro betaalt. De te kiezen termijnen kunnen van grote invloed zijn op de gemeentelijke financiën. Het college wijst er verder op, dat Amstelveen met het bouwen op en rond de tunnel een winst kan maken van maximaal 65 miljoen euro. Om risico's af te dekken komt er een reserve van 30 miljoen euro, die, als alles goed gaat, niet hoeft te worden aangesproken. De vrees van de VVD dat om het geïnvesteerde geld terug te verdienen iedere vierkante meter nabij de A9 bebouwd moet worden, is volgens het college onterecht. In september komt er een plan voor wat er op en om de tunnel komt. Dan ontstaat meer inzicht in hoeveel de tunnel kan opleveren. Amstelveen kan niet zomaar onder de afspraken uit. Daarvoor is instemming nodig van alle bij het A6/A9-project betrokken partijen. Het CDA wil doorgaan met de tunnel, omdat het een unieke kans is op schonere lucht en minder lawaai.

Amstelveen zweet op A9-tunnel
Bron: Cobouw.nl / drs Ingrid Koenen - 26 juni 2009

Amstelveen mag bouwen op de tunnel van de A9, maar moet dan 40 miljoen euro extra op tafel leggen voor een stevige dakconstructie. De gemeente heeft al moeite genoeg om de beloofde 100 miljoen euro rond te krijgen met bouw rond het oude tracé.

Krachtenveld
Het krachtenveld tussen overheden, met ontwikkelaars en bouwers is totaal veranderd door de crisis, constateert projectdirecteur Menno Olman van de gemeente. In zee gaan met één ontwikkelaar werkt niet meer en de gemeente zal waarschijnlijk niet ontkomen aan risicodragend participeren in de gebiedsontwikkeling. Amstelveen stond te juichen toen het kabinet in najaar 2007 besloot af te zien van een A6/A9-tunnel tussen Amsterdam en Almere, maar koos voor verbreding van de bestaande snelwegen A10, A9 en A6.

De gemeente had in stilte een plan neergelegd voor een 2 kilometer lange tunnel met de belofte daar 100 miljoen aan mee te betalen. Het kabinet honoreerde dat initiatief. De A9 snijdt nu nog dwars door de relatief groene gemeente, maar vanaf 2017 ligt de weg verbreed en onder de grond. De projectdirecteur heeft enkele maanden geleden partijen afgetast en diverse bouwers, ontwikkelaars en financiers op bezoek gehad. De echte marktbenadering volgt overigens pas volgend najaar. Voorlopig zet Olman in op samenwerking tussen overheden waar in een later stadium private partijen kunnen aanschuiven. "Het moet maatwerk worden met veel flexibiliteit over fasering en dichtheden", is de enige zekere conclusie. Olman verwacht tempo te houden en hoopt sneller klaar te zijn dan de gebiedsontwikkelingen rond de Zuidas en in Almere.

Andere rol
Dat overheden een andere rol krijgen, staat voor hem vast. "We gaan zeker niet alles zelf uitvoeren, maar alles bij de markt leggen is ook geen optie meer." De sector kijkt inmiddels schichtig aan tegen risico's en financiering. Het is niet voor niets dat veiling van de Zuidas is mislukt. Dat was volgens Olman in goede tijden al een gedurfde constructie en ontwikkelaars staan ook niet meer te trappelen bij grote investeringsrisico's zoals projectontwikkelaar Bohemen nog wel bij de omlegging van de A9 in Badhoevedorp aan ging.

Amstelveen is niet rouwig dat de tunnelbouw wordt losgekoppeld van de herinrichting. Olman: "Die les heeft Rijkswaterstaat geleerd van de A2-Maastricht waarbij de gemeente opdrachtgever is geworden van ondertunneling. Hier is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de tunnelbouw en wij hebben al de handen vol aan de rest." De tunnel komt in vier aparte buizen die via 'cut & cover' worden uitgevoerd. Twee buizen van 2 kilometer lengte en twee bestemd voor op- en afritten van bestemmingsverkeer.

De aannemers die het dbfm-contract van Rijkswaterstaat vanaf 2011 uitvoeren, moeten rekening houden met de oude dorpskern en zullen extra maatregelen moeten treffen om de kerk en andere beeldbepalende gebouwen uit de jaren twintig te beschermen. De gemeente moest vorige maand bij Rijkswaterstaat het wensenlijstje over de tunnel indienen. Het Rijk wil tempo houden en nog eind dit jaar het tracébesluit vaststellen. Dat betekent dat daarna geen grote wijzigingen meer mogelijk zijn. Dat hoge tempo kan de gemeente echter nauwelijks bijbenen. Zij moet nog beslissen over de uitstraling van het vrijkomende gebied van de oude weg.

Twee scenario's
Twee stedenbouwkundige bureaus De Architekten Cie en Urhahn Urban Design werken allebei twee scenario's uit. Het is de bedoeling de discussie over de invulling van het gebied aan te zwengelen op basis van die uiteenlopende visies. Daarbij ligt nog een groot speelveld open: hoogbouw, woningen of juist kantoren, meer winkels of bouwen in het groen. "Wil je een uitstraling zoals op de Zuidas of zet je juist in op het dorpse karakter. Die beslissingen bepalen de toekomst van de gemeente", stelt de projectdirecteur. De bewoners mogen dit najaar meedenken en eind dit jaar stelt de gemeenteraad hoofdkeuzes van de gebiedsvisie vast. Dan valt ook de beslissing of de gemeente 40 miljoen euro extra over heeft voor een stevige dakconstructie van de tunnel, waardoor de mogelijkheid ontstaat ook op de tunnel te bouwen. Het zal nog tot 2026 duren voordat alle plannen zijn uitgevoerd.

Om de financiële bijdrage voor het Rijk op te kunnen brengen, gaat de gemeente uit van ongeveer 3000 woningen rond het oude tracé. De gemeente heeft al wel vergaande besluiten genomen over de toekomst van het openbaar vervoer. Daarbij zet Amstelveen in op het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn en vrije busbaan voor de Zuidtangent richting Haarlem. De gemeente is tot de conclusie gekomen dat een aparte tunnelbuis geen goede oplossing is.

De nieuwe tunnelwet bepaalt namelijk dat dan minimaal nog eens tweemaal twee rijstroken in aparte buizen extra nodig zijn, waarbij de meerkosten oplopen tot 140 miljoen euro extra. Bovendien dreigt dan sloop van de St. Anna-kerk (1928) en een oude school.  "De bus mag gewoon over de vluchtstrook in de nieuwe autotunnel rijden en heeft daardoor toch een vrije baan", geeft Olman aan. Amstelveen hoopt op het bovengronds doortrekken van de Noord-Zuidlijn en put hoop uit het advies van de commissie-Veerman om de metrolijn verder af te bouwen. Daarmee krijgt Amstelveen eindelijk rechtstreeks toegang tot het NS-spoor. Waar de metro de bus kruist, is een nieuw ov-knooppunt bedacht. Het oude overstapstation aan de westkant zal een nieuwe bestemming krijgen en plaatsmaken voor een beeldbepalend exemplaar aan de oostkant van het centrum.

Mogelijk zal ook het gemeentehuis en enkele andere toonaangevende bestemmingen, zoals het topsportcentrum daar naartoe verhuizen. Het hoofdkantoor van KPMG is dan al opgeleverd. "Zo'n knooppunt is bij uitstek kansrijk voor gebiedsontwikkeling", besluit Olman.

Door drs Ingrid Koenen

VVD: Tunnel A9 geen prestigeproject
Bron: VVD-Amstelveen - 30 juni 2009

Ondertunneling snelweg verdeelt inwoners Amstelveen
VVD: Tunnel A9 geen prestigeproject, onderwijs en sportvoorzieningen gaan voor. Het Rijk is van plan een deel van de snelweg A9 ter hoogte van Amstelveen te ondertunnelen. De overlast van het autoverkeer wordt daardoor minder en de snelweg verdeelt het centrum niet langer. Met de ondertunneling is een bedrag van 900 miljoen euro gemoeid, waarvan de gemeente Amstelveen 100 miljoen voor haar rekening neemt. De gemeente wil dat bedrag terugverdienen met verkoop van grond voor de bouw van woningen en kantoren op het terrein. Inmiddels is door de economische crisis de bijdrage van € 100 miljoen in een ander daglicht komen te staan. Toen de afspraak gemaakt werd in 2007 was de markt op zijn top, twee jaar later ziet de wereld er anders uit. De opbrengst uit de verkoop van grond zal naar verwachting veel lager zijn. Amstelveners zijn verdeeld over de plannen zo blijkt uit een onderzoek door O&S (Dienst Onderzoek en statistiek) in opdracht van de VVD Amstelveen.

Bestuurlijk optimisme:
De VVD-fractie vindt, dat voor we ons verder vastleggen op een bijdrage van 100 miljoen voor de A9, eerst duidelijk moet zijn of dit verantwoord is. Juist in Amstelveen hebben we geleerd dat goed risicomanagement vooraf meer oplevert dan alleen bestuurlijk optimisme. Mocht blijken dat de risico’s onverantwoord blijven dan is stoppen de reële optie. De VVD zal dan haar verantwoordelijkheid in het belang van Amstelveen nemen.

Gevraagd naar hun mening over deze plannen blijkt dat 42% van de inwoners van Amstelveen (meer) tegen dan voor de plannen is; 36% is (meer) voor dan tegen, 22% heeft geen uitgesproken mening. Overigens blijkt, dat slechts een kleine minderheid (12%) de discussie over de plannen naar eigen zeggen nauwgezet volgt. Dit cijfers wijzen erop dat in de discussie nog veel ruimte is voor schuivende opvattingen.

Geconfronteerd met drie politieke opties: voortzetten, stoppen en opnieuw onderhandelen leert dat het element bezuinigen op bijvoorbeeld onderwijs er direct toe leidt dat het aantal respondenten dat voor voortzetten is afneemt, overigens zonder dat het aandeel inwoners dat voor stoppen is toeneemt (zie tabel 1.4). ‘Slechts’ 12% van de oorspronkelijke voorstanders kiest na de opties te hebben aangehoord voor stoppen. (De 2% die tegenstander is maar toch kiest voor voortzetten, zou dat kunnen doen omdat zij vinden dat er al te veel in het traject is geïnvesteerd).

Projectkosten:
De gemeente kan de scholen (Palet Noord, obs Piet Hein etc), sport ( RKAVIC, Sporting Martinus, ARC, DHV etc) en andere voorzieningen alleen helpen door de risico's die de gemeente loopt bij de tunnel (nu al € 30 miljoen) voor de A9 fors te verkleinen. Daarbij komt dat de kosten voor de tunnel  nog veel hoger zullen worden, omdat we miljoenen voor adviesbureau Boer en Croon en de projectorganisatie moeten betalen. Tot 2020 gaat het nu al om een bedrag van bijna € 30 miljoen. Deze kosten zijn niet meegenomen in het onderzoek van O&S.

Inmiddels kennen we teveel voorbeelden in het land, waar gemeenten bij grote projecten teveel risico's nemen en in de problemen komen zoals de Noord-Zuidlijn in en de Haagse tramtunnel. In onze stad wil de VVD problemen zoals in Amsterdam en Den Haag voorkomen. In Amstelveen is het al te vaak fout gegaan zoals bij Casema en Landsbanki, dit kunnen we ons niet meer permitteren. De suggestie van Groen Links-fractie om alternatieve financiering te zoeken bij de provincie en Europa steunen wij van harte. Ook is het goed, dat wethouder Pols in Den Haag gaat praten over onze bijdrage van 100 miljoen. Als in het najaar duidelijk is of er geld komt vanuit andere bronnen kunnen we een uiteindelijke beslissing nemen over de tunnel voor de A9.

Geen prestigeproject:
De VVD wil er nu en in de toekomst zeker van zijn, dat de kosten en keuze voor de tunnel A9 niet betekent dat we het onderwijs en sport in de kou laten staan. Dit geldt niet alleen voor volgend jaar maar ook in 2011, 2012 en de jaren daarna. Daarom mag de tunnel voor de A9 nooit een prestigeproject worden ten koste van het onderwijs, de sport, de veiligheid en ouderen in Amstelveen. Nu niet, en ook niet in de toekomst.

Totaalconcept van Amstelveen: Poeloever tot Amsteloever
Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb - 21 augustus 2009

Ontwikkeling zone A9; verbinden, gastvrij en duurzaam. Het college zet in op een levendig en afwisselend woongebied
Op 18 augustus 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen een voorstel opgesteld voor de uitgangspunten voor de gebiedsvisie zone A9. Voor het college zijn kernwaarden voor het gebied verbinden, gastvrij en duurzaam. Het college zet in op een levendig en afwisselend woongebied in de zone A9, waarbij de kwaliteiten van Amstelveen worden behouden, benut en versterkt. Op 16 september beslist de gemeenteraad over deze uitgangspunten en over het vrijgeven daarvan voor het vervolg van de stadsdialoog.

Westra Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jelle Westra hoofd ruimtelijke ordening en projecten van de Gemeente Amstelveen tijdens zijn presentatie 'Uitgangspunten gebiedsvisie Zone A9'


In de visie van het college wordt de zone A9 beeldbepalend voor Amstelveen. Het gaat niet alleen om het gebied direct op en naast de tunnel. De zone A9 loopt van het Amsterdamse Bos tot de Amstel en van de Groen van Prinstererlaan tot de Ouderkerkerlaan. In de uitgangspunten zijn alle locaties meegenomen die beschikbaar komen door de ondertunneling van de A9 en het wegvallen van de hinder. Daarnaast zijn ook bestaande locaties meegenomen die mogelijkheden bieden voor (her-) ontwikkeling. Er zijn nog geen besluiten genomen hoe deze locaties precies worden ingevuld. Dit gebeurt in een later stadium en gaat in overleg met betrokken partijen.

Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Remco Pols, wethouder ruimtelijke ordening: 'Het is een uniek moment, waar wij nu staan. Wat wij nu doen, is neerleggen, hoe wij als college denken, hoe je dat gebied gaat inrichten'


Wonen
De kracht van Amstelveen is het aantrekkelijke woonmilieu. Het college wil de pluriformiteit van de bevolkingsopbouw verder versterken door in de zone A9 te bouwen voor verschillende doelgroepen. De zone A9 bestaat uit drie gebieden: een centraal gebied, de westflank bij de Poeloever en de oostflank richting de Amstel. Het centrale gebied direct rond de tunnel krijgt een meer stedelijk karakter dat aansluit bij het Stadshart. Hier komen hoofdzakelijk appartementen voor jonge stedelingen, ouderen en tijdelijke bewoners waaronder expats en stagiaires.

Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan-Willem Groot wethouder economische zaken: 'Wij denken, dat wij op zo een strategische locatie als Amstelveen en zeker de A9 zone- heel dichtbij Schiphol, Greenpoort Aalsmeer, heel dichtbij Amsterdam-Zuidoost en de Zuidas willen wij het gebied optimaal inrichten qua verbindingen en functies.'


De nieuwe woningen zorgen voor doorstroming op de lokale woningmarkt. Naast woningen is er ook ruimte voor kleinschalige horeca en andere voorzieningen. Het college wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het raadhuis te verplaatsen naar het centrumgebied. Er is ruimte voor een beperkt aantal kantoren in de buurt van het toekomstige openbaar vervoersknooppunt. Dit komt ten noorden van de A9 waar de Zuidtangent de Noord/Zuidlijn elkaar kruisen. Het gebied bij de Poeloever biedt kansen voor recreatie, horeca en luxe appartementen of vrijstaande woningen. Richting de Amstel kan een bijzondere woonomgeving worden ontwikkeld die plaats biedt aan verschillende woonvormen, bijvoorbeeld een kleinschalig appartementencomplex in de vorm van een landgoed.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het projectgebied zone A9 met daarin aangegeven de diverse buurten / ruimtelijke eenheden. Binnen het projectgebied zone A9 zijn buurten te herkennen met een eigen ruimtelijke identiteit. Door de ondertunneling wordt Amstelveen aaneengesmeed.


Groene as
Amstelveen is een groene en waterrijke gemeente. Het voorstel is om het Amsterdamse Bos en de Amstel met elkaar te verbinden via het Meanderpark. Zo ontstaat een groene as door het centrum van de stad die gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers. De ruimte op de tunnel wordt getypeerd als ‘de Esplanade’; een levendige bestemmingsweg met een brede middenberm die ruimte biedt aan bijvoorbeeld terrassen. De Esplanade is onderdeel van de groene as en verbindt noord en zuid èn oost en west Amstelveen. De Zuidtangent zal gebruik gaan maken van de Esplanade. Onder de Esplanade en op het tunneldak kan een parkeergarage komen.

Scenario’s
Om tot de uitgangspunten te komen, heeft het college twee stedenbouwkundige bureaus gevraagd om ieder twee scenario’s te schetsen van hoe het gebied ingericht zou kunnen worden. Urhahn Urban Design heeft een metropolitaan geconcentreerd en een traditioneel geconcentreerd scenario uitgewerkt. Het eerste gaat uit van een verdere verstedelijking van het centrum, het tweede is meer gericht op gevarieerde woon- en werkmilieus in een aaneengesloten parkenstelsel tussen Amstel en Amsterdamse Bos.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Groene ruggengraat in de zone A9. De groene ruggengraat bestaat uit een groene as en een as voor langzaam verkeer. De groene ruggengraat verbindt het Amsterdamse Bos met de Amstelscheg. Deze verbindt de bestaande groen- en waterstructuren. Het Meanderpark en de Esplanade zijn onderdeel van de groene ruggengraat.


De Architekten Cie heeft een metropolitaan gespreid en een traditioneel gespreid scenario uitgewerkt. Het eerste gaat uit van een stedelijke leefmilieu in een groene omgeving, het tweede van kleinschalige woonmilieus in het hele gebied. Op basis van deze scenario’s heeft het college een aantal uitgangspunten geformuleerd op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, uitstraling en inrichting van de openbare ruimte.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het centrale gebied. Het kerngebied van het Stadshart wordt in oostelijke richting uitgebreid naar het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) station


De uitgangspunten passen bij de stad en verstevigen de positie van Amstelveen in de metropoolregio. Daarbij is rekening gehouden met de financiële randvoorwaarde dat de opbrengst van de gebiedsontwikkeling in de zone A9 ten minste gelijk moet zijn aan de € 100 miljoen die Amstelveen bijdraagt aan de realisatie van de tunnel.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Openbaar Vervoer in de zone A9 bestaat uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), regionaal OV en lokaal OV. De Zuidtangent krijgt een route over de Esplanade met een halte nabij de Keizer Karelweg. In noord/zuid richting kent Amstelveen in de toekomst twee HOV-assen. De belangrijkste hiervan is een metroverbinding, de Noord/Zuid lijn van Amsterdam naar Amstelveen Westwijk.


Verstevigen positie in de regio
De uitgangspunten vormen een samenhangend geheel en passen bij de ontwikkeling van Amstelveen. Amstelveen kan niet los worden gezien van haar omgeving. Amstelveen heeft van oudsher een internationaal karakter, mede door de centrale ligging tussen Schiphol, de Zuidas, Greenport Aalsmeer en het Arena gebied in Amsterdam Zuidoost. De gebiedsontwikkeling in de zone A9 is dè locatie om de positie van Amstelveen in de metropoolregio Amsterdam te verstevigen.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Westflank: 'De oever van Amstelveen'


Draagvlak
De zone A9 is beeldbepalend voor Amstelveen. Het is daarom van belang dat er een groot draagvlak is voor deze ontwikkeling. Tijdens de stadsdialoog van vorig jaar zijn er verschillende suggesties gedaan door bewoners en ondernemers. Een aantal daarvan zijn meegenomen. Het college vraagt de gemeenteraad toestemming om de voorgestelde richting te toetsen aan het toekomstbeeld dat Amstelveners hebben van hun stad in een vervolg op de stadsdialoog.

Dan kunnen Amstelveners hun mening geven over de voorgestelde invulling van het gebied. Zo blijft de stad betrokken bij de ontwikkeling. Aan de hand van de bevindingen uit de participatie worden in december 2009 de definitieve uitgangspunten gebiedsvisie zone A9 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Oostflank: 'Amstelveen aan de Amstel'


De volgende locaties die beschikbaar komen door ondertunneling van de A9 worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling zone A9.
3.-Esplanade.
5.-Oprit Burgemeester Rijnderslaan.
8.-Oprit Burgemeester Boersweg
13.-Oprit Van Hallweg
15.-Amstelplein en omgeving
16.-Oprit Commerce Park.

De volgende locaties waar door wegvallen van hinder van de A9 ontwikkeling mogelijk is worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling zone A9:
1.-Carmenlaan en omgeving
9.-Noordelijke Poeloever
11.-Schoolsportveld Keizer Karel College

De volgende herontwikkelingslocaties worden betrokken bij gebiedsontwikkeling zone A9. Randvoorwaarde is, dat de ontwikkeling tenminste budgettair neutraal geschiedt voor het project zone A9:
2.-Handelsweg
4.-Huidig busstation
6.-KPMG- hoofdkantoor.
7.-ABN- AMRO computercentrum
10.-Raadhuis.
12.-Piet Heinschool.
14.-Langs de Akker.

Wat is een esplanade?
Een esplanade is een lange, open, vlak gebied, meestal naast een rivier of groot open water, waar mensen kunnen lopen. De esplanades werden populair in Victoriaanse tijden. De oorspronkelijke betekenis van esplanade was een grote, open gebied buiten het fort of stadsmuren. Esplanade en de promenade worden soms door elkaar gebruikt, maar dat is een vergissing.

BBA presentatie A9-plan
Bron: Burgerbelangen Amstelveen - 30 augustus 2009

De ondertunneling van de A9 biedt grote kansen, maar brengt ook financiële risico´s met zich mee. Op dinsdag 8 september 2009 zal BBA aan onder andere raadsleden een toelichting geven over een door haar ontwikkeld plan. Alle Amstelveners zijn daarbij welkom! De presentatie zal plaats vinden in de raadszaal van het gemeentehuis om 19:30 uur, voorafgaand aan de commissievergadering A9. BBA wil haar sprankelende ideeën over het project toelichten en de aanwezigen op ontdekkingstocht meenemen in het toekomstige gebied. Zij zal daarbij een creatieve invulling geven aan het gebied en de hoofdlijnen ervan uit de doeken doen. BBA wil Amstelveners graag begeleiden bij deze ontdekkingstocht.

Meer informatie over BBA is te vinden op de website www.amstelveenkiest.nl

CDA-Amstelveen: meer aandacht voor mensen in plannen A9
Bron: CDA-Amstelveen 01-09-2009

In de visie van het college van B en W voor het A9-gebied mist het CDA de betrokkenheid op de consequenties voor burgers. Bij de mogelijke verplaatsing van het raadhuis, sloop van woningen aan de Carmenlaan, en aantasting van het volkstuinencomplex wordt amper aandacht geschonken aan de impact, die dit heeft op belanghebbenden. “Wij trekken aan de rem als het moet” Het college presenteerde onlangs haar Totaalconcept van Amstelveen Poeloever tot Amsteloever - gebiedsvisie zone A9 (zie artikel hiervoor, waarin de contouren van het gebied waar nu nog de A9 loopt worden geschetst, en cijfermatig onderbouwd. De plannen lijken alleszins redelijk, maar het CDA is ontevreden over de weinig invoelende toon als het gaat om drastische ingrepen in enkele gebieden.

Jonker Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Fractievoorzitter Jonker: 'Je kunt niet als ambitie verwoorden dat je het raadhuis naar het centrumgebied wilt verplaatsen, zonder aandacht te schenken aan de consequenties voor medewerkers en burgers. Op dit moment kun je bij het raadhuis gratis parkeren, en zie maar eens 500 parkeerplaatsen in het centrumgebied te realiseren.'


Jonker vergelijkt die laatste denkwijze met het naar Amstelveen willen halen van de Amsterdamse Uitmarkt. Dat stel je niet voor als je even nadenkt over alle consequenties, financieel en inhoudelijk. Jonker: “De Koemarkt is net verdwenen uit Purmerend. Laten we die naar Amstelveen halen!”

Terug naar de A9-visie. Volgens Jonker lijdt deze aan een tekort aan doordenking richting burgers. Hij ziet dit terug in hoe er over de eengezinswoningen langs de Carmenlaan en de volkstuinen Langs de Akker wordt gesproken. Jonker: “Prima, dat je nu de zaken bij hun naam noemt. Carmenlaan en Langs de Akker zijn de hete hangijzers van dit plan en iedereen weet dat. Maar er moet wel intensief met de betrokken mensen gesproken worden.” Voor het CDA is volledige compensatie het uitgangspunt. Een goed gesprek met het volkstuinencomplex en bewoners Carmenlaan moet leiden tot een oplossing die de instemming van alle partijen heeft. Concreet zal het CDA voorstellen om overleg met belanghebbenden, en een opgave van consequenties van het verplaatsen van het raadhuis een prominente plaats te geven in de uitgangspunten. Jonker: “de menselijke benadering staat voorop.”

Visie Burgerbelangen Amstelveen op de A9-gebiedsontwikkeling
Bron: BBA 2 september 2009

Als het aan BBA (Burgerbelangen Amstelveen) ligt, wordt het A9-gebied na ondertunneling Het Groene Loopveld. Het Groene Loopveld staat voor een combinatie van hoogwaardig bouwen met veel waterpartijen en groen.

BBA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ruud Oord, raadslid voor BBA verwelkomt de aanwezigen


Dit blijkt uit een eigen plan, dat BBA bekend heeft gemaakt op woensdag 2 september 2009 tijdens een bijeenkomst in het Museum Jan van der Togt. Dit plan heeft BBA ontwikkeld na intensief overleg met landschapspecialisten en financieel deskundigen als alternatief voor de plannen die Burgemeester en Wethouders hebben gepresenteerd.

BBA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: De wethouders; Joss Tabak (VVD) Remco Pols (PvdA), Jan-Willem Groot (CDA) en fractievoorzitter Linda Roos op de eerste rij


BBA wil met haar plannen voorkomen, dat grote gebieden (tot 47 hectare oftewel 65 voetbalvelden) die nu nog veelal 'groen' zijn, worden bebouwd, om de ondertunneling van de A9 te financieren. Ook herontwikkeling van omliggende gebieden wordt hiermee voorkomen.

BBA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Linda Roos, de fractievoorzitter van BBA: 'Wij hebben hier een uniek, maar uitvoerbare project neergezet'


De oplossing van BBA bestaat uit het combineren van hoogwaardig bouwen met een zo hoog mogelijke opbrengst. Groen gebonden wonen is daarbij de kern van het project, zonder kantoren. De woningen bestaan daarbij uit laag- en hoogbouw, met respect voor bestaande bebouwing. BBA wil dat het gebied gekenmerkt zal worden door bereikbaarheid, privacy, veiligheid en natuurbeleving.

BBA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De genodigden kijken naar de presentatie


Naar het idee van BBA sluiten de plannen aan bij karakteristieke delen van Amstelveen als het Oude Dorp. Met de door BBA gepresenteerde plannen hoeft buiten het A9-gebied slechts beperkt te worden herontwikkeld.

BBA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Remco Pols, wethouder ruimte, bouwen en wonen zei onder andere: 'Ik vind het bijzonder goed, dat BBA haar eigen plan heeft hier neergelegd'


BBA heeft haar plan gevisualiseerd in beelden. Omdat beelden meer zeggen dan woorden, heeft het een speciale website geopend. Via de website is daarbij een filmpje te zien, dat een ruimtelijk beeld geeft over hoe het gebied er uit kan komen te zien. BBA zal in de raad voorstellen haar plannen toe te voegen als 'Visie Het Groene Loopveld', opdat burgers daarover hun mening kunnen geven.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen