Bijgewerkt: 8 december 2023

Discussies in 2009 over A9-vervolg - 2009

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2005-2009


Discussies in 2009 over A9-vervolg
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Business Case A9 (financiële vertaling van het project) is goed op weg. Het model oogt solide en biedt een basis om in de toekomst een doorrekening en analyse te kunnen uitvoeren op kosten, opbrengsten en het resultaat van de ontwikkeling van de zone A9. Het rekenmodel is echter nog niet volledig gevuld.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het plan van het centrale gebied van Amstelveen, rondom de rijksweg A9. Het kerngebied van het Stadshart wordt in oostelijke richting uitgebreid naar het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) station


Gezien de huidige projectfase kan dat ook nog niet. Hiervoor moet de gemeenteraad eerst verdere principiële keuzes maken. Dit is de belangrijkste conclusie van de second opinion die de raadscommissie A9 door Deloitte liet maken om sterker te staan in haar afwegingen bij vaststelling van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied.

Commissievoorzitter Roeland Smits (PvdA): “Hoewel de Business Case nu nog geen onderdeel uitmaakt van besluitvorming, heeft de raadscommissie A9 een onafhankelijke, externe adviseur (Deloitte) in de arm genomen om de commissie erover te adviseren. De commissie vond het moeilijk een oordeel te vormen over de vraag welke risico’s de gemeente nou eigenlijk loopt”. Deloitte maakt duidelijk dat de Business Case niet gezien moet worden als een statisch document, aldus Smits. “In elke volgende fase van het project wordt steeds duidelijker wat de kosten en opbrengsten zijn en wordt steeds concreter wat de risico’s en consequenties zijn van de gebiedsontwikkeling zone A9.” In deze fase blijkt, volgens Deloitte, dat er nog veel moet worden uitgewerkt. De verwachting is dat de Business Case medio 2010 voldoende geconcretiseerd is.

Dinsdag 8 september 2009 bespreekt de raadscommissie A9 de uitgangspunten voor de gebiedsvisie zone A9. In het raadsvoorstel wordt gevraagd de uitgangspunten voorlopig vast te stellen om vervolgens de mening van de burgers daarover te peilen. De commissie betrekt de second opinion bij de bespreking. De gemeenteraad beslist over het voorstel op 16 september 2009.

Het vaststellen van uitgangspunten, staat in de second opinion, is een must voor het project. Als duidelijk is wat de ambities van de gemeente zijn (Amstelveen aanéén,  budgettair neutraal etc.), kunnen ook de functionele uitgangspunten (functies in het gebied: wonen, kantoren, winkels etc.) worden vastgesteld.

De volgende stap is om een concreet programma per deelgebied vast te stellen. Daarbij horen keuzes omtrent de ruimtelijke structuur, zoals bouwmassa’s en –hoogten. De volgorde van besluitvorming is van belang om kansen maximaal te benutten. Stappen overslaan en te snel te concreet willen beslissen is een valkuil in het project.

Lees ook: Totaalconcept van Amstelveen: Poeloever tot Amsteloever

Business case?
Een business case is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project, of taak te initiëren beschreven wordt. Het bestaansrecht van een business case is dat tijdsafhankelijke hulpbronnen als geld, of inspanning worden ingezet ter verbetering van een organisatie of onderneming. Business cases kunnen variëren van uitgebreide en zeer gestructureerd, zoals vereist is door de formele projectmanagement methoden, op informele en bondig.

Deloitte?
'Deloitte' is de merknaam waaronder tienduizenden toegewijde professionals in zelfstandige memberfirms wereldwijd samenwerken op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk management en belastingadvies. Deze firms maken onderdeel uit van Deloitte Touche Tohmatsu, een Zwitserse Verein (“DTT”).

Bron: CDA-Amstelveen - 10-09-2009
De toespraak van Geert Janssen burgerlid projectcommissie A9 van het CDA Amstelveen was uitgesproken tijdens de afgelopen commissievergadering A9 op 8 september 2009.

Geacht College, geachte commissie,
'Nieuwe wegen, vaste waarden' is de titel van een rapport van ons wetenschappelijk bureau die tijdens het lezen van de stukken inzake het A9-project spontaan in mij opkwam . We leggen nieuwe infrastructuur aan en slaan met dit project letterlijk en figuurlijke nieuwe wegen in. waarbij wij vinden dat serieus rekening gehouden moet worden met vaste waarden. Ik zal dit zo meteen nader toelichten.

Janssen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Geert Janssen burgerlid 'projectcommissie A9' van het CDA-Amstelveen


Alvorens in te gaan op de inhoud van de scenario's en de Uitgangspunten van de gebiedsvisie wil het CDA het volgende opmerken. Ten eerste willen we iedereen die bij de voorbereiding en totstandkoming van deze stukken betrokken is, complimenteren met het vele werk dat nu toe is verricht. Voor wat betreft de geplande stadsdialoog vragen we vanuit procedureel oogpunt aandacht voor de relatie tussen de scenario's en de Uitgangspunten. Wij vragen ons serieus af of de status van deze stukken en het onderlinge verband wel voor iedereen duidelijk zijn. Het zou duidelijker zijn als de Uitgangspunten als een vijfde scenario zouden worden gepresenteerd. Aangezien voorts een aantal uitgangspunten vaag zijn. en daardoor minder geschikt voor inspraak, en de concreet genoemde locaties allemaal nog op haalbaarheid onderzocht moeten worden, zou overwogen kunnen worden om op dit moment van een stadsdialoog af te zien. Anderzijds hechten wij er grote waarde aan dat burgers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming betrokken worden, omdat het welslagen van het project staat of valt met een breed draagvlak. Graag vernemen wij het standpunt van de wethouder op dit punt.

Dan de inhoud van de stukken
Als wij de door het college voorgestelde uitgangspunten langs de lat van onze in maart gepresenteerde Visie leggen, dan kunnen wij daarmee in overwegende mate instemmen. We kunnen ons vinden in de gekozen kern- en randvoorwaarden, waarbij wij onder 'verbinden' ook verstaan dat de Amstelveense bevolking zich met het project verbonden voelt. 'De menselijke maat1 moet voorop staan, ook in de vorm van serieuze aandacht voor de problematiek van de winkeliers in het stadshart in verband met te venvacht en hinder tijdens de uitvoering van het project. Onder Verbinding' verstaat het CDA ook dat actief de samenwerking met Amsterdam wordt gezocht om de kansen die de relatie tussen de Zuidas en het A9-project biedt ten volle te benutten. Beide assen kunnen elkaar versterken, mits zij complementair zijn. Meer concreet zijn duurzaamheid, de gekozen mix van wonen, kantoren en recreatie, het gevarieerde woningbouwprogramma, de groene ruggengraat tussen Poeloever en Amstel.

Het HOV-knooppunt, het stedelijk milieu nabij het Stadshart en het suburbane woon- en recreatiemilieu aan de oost- en westflanken uitgangspunten die onze goedkeuring kunnen wegdragen. Zo sluit de keuze voor stedenbouwkundige diversiteit met een geleidelijke overgang van recreatieve milieus aan de randen via een suburbaan overgangsgebied naar een stedelijk milieu nabij het stadshart uitstekend aan op de door ons steeds gepropageerde afstemming op de bestaande omgeving en past de keuze voor een groene as tussen Poeloever en Amstel prima bij het groene karakter van Amstelveen. Voorts wordt terecht veel aandacht besteed aan de verbetering van de bereikbaarheid. Er zijn echter ook duidelijke punten van zorg. De vier scenario's zijn zwaar verliesgevend en daarom, gezien de harde randvoorwaarde dat het project 100 miljoen euro op moet leveren, wat ons betreft niet reëel. De uitgangspunten voor de gebiedsvisie, scenario 5 zo u wilt. levert een tamelijk bescheiden winst van 9 miljoen euro op. maar gezien de vele onzekerheden kan die winst bij een zucht economische tegenwind even makkelijk omslaan in een verlies. Betekent dat voor het CDA dan dat we alle locaties maar maximaal vol moeten bouwen en/ of eventueel concessies moeten doen aan de kwaliteit van het project om 100 miljoen euro binnen te halen ?

Nee, voorzitter, dat zeker niet!
Alle locaties moeten nog op haalbaarheid onderzocht worden. Wij vinden dat bij die onderzoeken naast de haalbaarheid in financieel en in ruimtelijk opzicht ook de menselijke maat en de kwaliteit hoge prioriteit moeten hebben. Met de menselijke maat, zoals onze fractievoorzitter Ben Jonker recent ook al aangaf, bedoelen wij dat de gemeente binnen het A9-gebied zo vroeg mogelijk de huidige bewoners en of gebruikers bij de planvorming betrekt en hen. indien grondverwerving en of verhuizing onvermijdelijk mochten zijn. volledig compenseren. Aan de kwaliteit van het project op het gebied van bijvoorbeeld de woon- en leefomgeving wil het CDA geen concessies doen. omdat wij met de opstellers van dit stuk van mening zijn dat een reductie van de kwaliteit het gebied voor bewoners en bedrijven minder aantrekkelijk kan maken om zich daar te vestigen en daardoor mogelijk ook negatieve gevolgen kan hebben voor de grondexploitatie.

In het kader van de financiële haalbaarheid van het project wil het CDA ook de behoefte aan een HBO-instelling en/ of een topsporthal en de meerwaarde voor Amstelveen grondig onderzocht hebben. Mocht blijken dat de behoefte aan deze voorzieningen en de positieve effecten daarvan gering zijn. dan geeft het CDA serieus in overweging om deze locaties comercieel te ontwikkelen voor woningbouw en of kantoren en daardoor de opbrengsten te vergroten.

Wellicht ten overvloede vragen wij u voorts om in het kader opbrengsten te vergroten. Wellicht ten overvloede vragen wij u voorts om in het kader van een mogelijke verhoging van de opbrengsten na te gaan of tunnelonafhankelijke locaties eerder ontwikkeld kunnen worden en om met V&W goede afspraken te maken over het moment van betaling van de afgesproken gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen euro.

Voor wat betreft de Poeloever wil het CDA nader onderzocht hebben in hoeverre het mogelijk is om verplaatsing van het raadhuis naar het centrum budgettair neutraal te laten verlopen als in het kader van de toegankelijkheid en laagdrempeligheid rekening gehouden moet worden met gratis parkeerplaatsen voor personeel en bezoekers. Aangezien al deze onderzoeken nog moeten plaatsvinden, vindt het CDA het op dit moment nog te prematuur om nu al locaties af te laten vallen.

De enige locatie waar het CDA reeds op voorhand een uitzondering voor zou willen maken is de locatie aan Langs de Akker. Het CDA wil het daar aanwezige volkstuinencomplex vanwege zijn bijzondere flora en fauna, zijn nationale en internationale waardering en zijn recreatieve karakter in principe graag behouden. Het complex zou prima kunnen worden ingepast in de beoogde groene as tussen het Amsterdamse Bos en de Amstel. Ook voor deze locatie seldt echter dat de gemeente eerst met de gebruikers in overleg moet treden. Mochten zij met compensatie genoegen nemen dan komen de kaarten natuurlijk anders te liggen.

Tenslotte vragen wij bij de verdere ontwikkeling van de Gebiedsvisie nog nadrukkelijk aandacht voor:
  1. de verkeerstoename in oost- en westelijke richting als gevolg van extra woningen en kantoren in het A9-aebied;
  2. het Luchthavenindelingsbesluit: levert dit beperkingen in bouwhoogten op voor te ontwikkelen locaties ?;
  3. een onderzoek naar de behoefte aan appartementen om te voorkomen dat de markt verzadigd raakt:
  4. innovatieve oplossingen voor beide tunnelmonden om milieuhinder voor omwonenden te beperken.

Ik dank u voor uw aandacht.
Amstelveen, 7 september 2009, G. Janssen, CDA Amstelveen

Bron: OCA - 17-09-2009
Op dinsdag 8 september 2009 heeft mevrouw Nora Tang fractievoorzitter van de Ouderen Combinatie partij van Amstelveen (OCA), tevens Lid Ruimte, wonen en natuur en A9, plv. lid Burgers en samenleving een presentatie gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in verband met 'Scenario 5 invulling overkapping A9'.

Tang Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Nora Tang fractievoorzitter van OCA tijdens de raadsvergadering op 16 september 2009


Hierbij haar presentatie:
“De leden van de commissie A9 en alle andere belangstellenden heet ik namens de OCA van harte welkom.
Ik heb Amstelveen zien groeien van een boeren-veendorp, via forensendorp naar een stad. Dit project biedt Amstelveen een geweldige kans iets moois te verwezenlijken voor nu en voor de verre toekomst. Niet gehinderd door kreten uit het land van partijgenoten, kan de OCA als lokale partij in deze presentatie zaken naar voren brengen, die voor inwoners van Amstelveen van belang kunnen zijn bij de invulling van een stukje grond, dat van ons allemaal is. Mede daarvoor wordt tenslotte € 100 min betaald. Dat, dat bedrag terugverdiend moet worden met de ontwikkeling van de zone rondom die A9 is vanzelfsprekend, maar ik wil me beperken tot de inrichting van het dak van de tunnel. Bij de overige vier scenario's blijkt, dat er van wordt uitgegaan, dat de verdiensten moeten komen uit de "zoneA9". Er is geen specifiek plan voor het dak van de tunnel. Geef de inwoners van Amstelveen een waardevol stukje Amstelveen terug. Architecten tonen zoiets aan de hand van blokjes, maar ik wil u de sfeer laten proeven zoals het zou kunnen worden.

Tang Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

'Scenario 5' van de A9 van OCA


Tang Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

'Scenario 5' van de A9 van OCA


De Promenade
U ziet hier een promenade, een wandelgebied, waar je bekenden tegenkomt, een levendig en vrolijk gebied voor jong en oud. Door kruisingen goed bereikbaar van noord naar zuid en van oost naar west. Aan de zijkanten éénrichtingsfietspaden, breed genoeg, om brandweer-, politie- en ambulanceauto's door te laten. In het midden ziet u zaken, die alle inwoners van Amstelveen zullen aanspreken. Eerst is daar een "echte" fontein met bankjes erbij.

"De Roemer" heb ik laten herleven, niet op precies dezelfde plaats. Verderop ziet u een bakstenen plantenbak, met een bakstenen zuil, waarop een klok van melkglas, in de stijl van Rietveld en Mondriaan; dit "straat-meubilair" zoals dat heet, heeft vroeger, in Elsrijk, bij het begin van de van der Ghiessenstraat, onderaan bij het "Zwarte Pad" gestaan, oud-Amstelveners zullen zich dat zeker herinneren. Ik weet waar die klok nu is en ik zou hem graag in het Amstelveense straatbeeld terug willen zien.

Tang Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

'Scenario 5' van de A9 van OCA


Tang Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

'Scenario 5' van de A9 van OCA


Aan beide kanten ziet u winkeltjes en terrasjes, dat kunnen er vanzelfsprekend meer worden. Hierdoor wordt de stad echt aaneen gesmeed en komt het Oude Dorp, het eigenlijke oude "hart" van Amstelveen, waar in de loop der jaren alle fut uit is gehaald, weer tot leven. Omdat op het dak niet zwaar mag worden gebouwd, stel ik voor winkeltjes van lichtmetaal, aluminium, te bouwen. En zoals u ziet zijn de daken milieuvriendelijk, om en om met gras en zonnepanelen gedekt. Om een gezonde concurrentie te bevorderen, heb ik contact gezocht met de VAD, maar zij hebben hun vergadering met de fracties veel later gepland, zodat ik met hen geen overleg heb gehad. Bij deze maquette ben ik uitgegaan van detailzaken, die niet in het Stadshart aanwezig zijn. ABC bedrijven, ( Albert Heijn, Blokker en C&A) vind je in alle winkelcentra, daarom pleit ik voor kleine speciaalzaken, dat is wat de mensen missen! Een stukje verderop ziet u een muziektent, waarvan ik veronderstel, dat er veelvuldig gebruik zal worden gemaakt. Ook hier weer met bankjes eromheen.

Tang Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

'Scenario 5' van de A9 van OCA


Kop van de tunnel aan de Oostkant.
Hier dacht ik aan een mooi en gezellig restaurant met een parkachtige tuin, van waaruit op de weg kan worden gekeken.
Kop van de tunnel aan de Westkant.
In het burgerjaarverslag, las ik, dat bij een peiling onder jongeren een grote wens van hen was een bioscoop met leuke films. Wees eens eerlijk, als je 16 of 18 jaar bent, en je wilt met je vriendje of vriendinnetje naar de bios, dan ga je toch niet naar de Schouwburg? Naar de Schouwburg ga je met je ouders of met school! Ik heb hier een bioscoop gepland, met een concept, dat de jongeren zal aanspreken. Een bioscoop met vier of vijf kleine zaaltjes en een dito aantal films, waar je voor, of na de voorstelling iets kunt gebruiken.

Tang Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

'Scenario 5' van de A9 van OCA


Dat concept wordt binnenkort al toegepast in één van de grote bioscopen van Amsterdam. Ik heb een onderhoud gehad met de directeur van Pathé, dhr Nielsen, hij vond mijn initiatief geweldig en heeft te zijner tijd, zeker belangstelling om op één of andere manier met de gemeente tot zaken te komen.

Conclusie
Mijn wens en ook advies aan het College is: hou dit stukje grond onder eigen beheer, zodat de huren van de winkels beheersbaar en onder controle blijven. Investeer hierin, dit is een bezit, een kapitaal, dat elk jaar weer z'n revenuen oplevert. Volgens ingewijden is dat theoretisch mogelijk. Het Rijk komt tenslotte ook terug van privatisering! Bij het geheel ben ik ervan uitgegaan, dat het mooi is als er stedenbouwkundig een mooi centrum, met veel nieuwe woningen, komt in deze "zone A9", dat is leuk voor een gemeentebestuur, om trots op te zijn, maar wat heeft in wezen de gemiddelde inwoner daar echt aan?

De OCA wil, dat ALLE inwoners van Amstelveen hier een locatie krijgen, waar ze zich prettig, veilig en ontspannen kunnen voelen. Als dat ook maar een beetje kan worden gerealiseerd, is deze presentatie en de maquette niet voor niets geweest!!!
Nora Tang fractievoorzitter OCA

Bron: Jacqueline Koops - 17-09-2009
De ChristenUnie heeft gisteravond op 16 september 2009 tijdens de gemeenteraadsvergadering zwaar ingezet, om aandacht te vragen voor de gezondheid van burgers bij het vaststellen van de uitgangspunten van de gebiedsvisie A9.

Koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jacqueline Koops-Scheele fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 16 september 2009


Zowel een motie, als een amendement werden door de ChristenUnie daartoe ingediend. De ChristenUnie mist in de door het college geformuleerde uitgangspunten aandacht voor de gezondheid van burgers. Het college heeft als kernwaarden “verbinden”, “gastvrij” en “duurzaam” en als randvoorwaarden “flexibel”, “bereikbaar”, “veilig” en “kwaliteit” voorgesteld. De ChristenUnie miste in die voorwaarden een gezonde leef- en werkomgeving. Daartoe diende zij een amendement in. Voorts heeft zij het college middels een motie verzocht om bij het realiseren van de A9-ambities steeds te onderzoeken wat de effecten daarvan zijn op de gezondheid van burgers. Zo wenste zij aandacht voor luchtkwaliteit, vermindering van de uitstoot van fijn stof, reductie van geluidshinder en stressfactoren, zoals veel auto’s en woningen op één plek.

Het college gaf toe, dat het begrip duurzaam in de tekst van het raadsvoorstel niet uitgaat van luchtkwaliteit, het tegengaan van geluidshinder en andere op de gezondheid gerichte zaken, maar dat dit wat het college betrof wél de bedoeling is. Het begrip duurzaam moet dus in het vervolg op die wijze worden uitgelegd. Daarmee was de ChristenUnie tevreden.

De motie die de ChristenUnie indiende en waarin werd verzocht om bij het realiseren van de ambities in de zone A9 steeds de effecten op de gezondheid van burgers te onderzoeken, werd door het college overgenomen en gaat die motie uitvoeren. Jacqueline Koops, fractievoorzitter ChristenUnie: “We zijn erg tevreden dat er thans aandacht is voor de gezondheid van burgers bij de gebiedsontwikkeling A9. Voor ons is een gezonde leef- en werkomgeving dé prioriteit bij de vaststelling van de uitgangspunten van de gebiedsvisie zone A9. Je kan het gebied nog zo mooi inrichten, als mensen ziek worden van fijn stof of van herrie, help je de burger ook niet erg. Alertheid hierop is dus essentieel.”

Bron: Gemeente Amstelveen - 18-09-2009
Op 16 september 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen het concept, de kernwaarden en de randvoorwaarden voor de gebiedsvisie zone A9 voorlopig vastgesteld.

Raadzaal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De raadzaal van de gemeente Amstelveen tijdens de behandeling van de 'Uitgangspunten gebiedsvisie zone A9' op 16 september 2009


Het college van B en W heeft in goed overleg met de gemeenteraad besloten om de uitgangspunten op het gebied van het functionele programma, de ruimtelijke structuur en de ontwikkelpotentie van verschillende locaties in het gebied nader te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek worden de uitgangspunten uitgewerkt in een concrete gebiedsvisie inclusief financiële kengetallen.
In het raadsvoorstel is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het ontwikkelen van de zone A9. De gemeenteraad staat achter de ambitie om in de zone A9 de Amstelveense kwaliteiten te behouden en te versterken. De raad wil ook de kansen benutten voor Amstelveen in de metropoolregio Amsterdam. Kernwaarden voor de gebiedsontwikkelingen zijn verbinden, gastvrij en duurzaam. De randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling zijn flexibiliteit, bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit. De uitgangspunten op het gebied van de invulling van de zone A9 zijn voorlopig vastgesteld. Op verzoek van de raad wordt nader onderzoek gedaan, zodat duidelijk wordt op welke manier de ambities haalbaar zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. Het gaat daarbij onder andere over de invulling van het woningbouwprogramma en de inrichting van de oostelijke stadsentree. Het resultaat is een gebiedsvisie met concrete voorstellen voor de inrichting van de zone A9, inclusief financiële kengetallen. Als gevolg van het nader onderzoek hebben het college en de raad besloten de Stadsdialoog uit te stellen tot wanneer de concept gebiedsvisie klaar is. In de periode tot aan de Stadsdialoog vindt actieve informatie en communicatie plaats over de stand van zaken. Zo blijft de stad betrokken bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Tegelijkertijd gaat de gemeente in overleg met belanghebbenden, eigenaren en gebruikers van de betrokken locaties. De concept gebiedsvisie zal eerst aan de raad worden voorgelegd. Medio 2010 kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en belanghebbenden hun mening geven over een uitgewerkt en onderbouwd plan over de invulling van de zone A9. In het najaar van 2010 vindt de formele inspraak plaats.

Bron: Gemeente Amstelveen - 23-11-2009
Op vrijdag 20 november 2009 bracht mevrouw Elisabeth Post (VVD), gedeputeerde Financiën, Wegen, Verkeer en Vervoer (inclusief Zeehavens) van de provincie Noord-Holland, een werkbezoek aan Amstelveen.

Elisabeth Post Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Elisabeth Post (VVD), gedeputeerde met Remco Pols (PvdA), wethouder Ruimte, bouwen en wonen tijdens een rondreis in Amstelveen


Ze werd geïnformeerd over de stand van zaken rondom het project Zone A9. Mevrouw Post was onder de indruk van de ambities van de gemeente en staat open voor samenwerking om de gemeenschappelijke doelen op het gebied van wonen, openbaar vervoer en duurzaamheid te realiseren. Tijdens het werkbezoek heeft mevrouw Post een toelichting gekregen op de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling in de Zone A9, inclusief de toekomstige verkeersafwikkeling. De ondertunneling van de A9 biedt kansen om het openbaar vervoer in deze regio te verbeteren. De gemeente heeft plannen om een hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt te realiseren ten noorden van de A9 waar de Zuidtangent de Noord/Zuidlijn kruist. Dit knooppunt wordt het centrale overstappunt voor regionaal en lokaal OV en past in de gezamenlijke visie om de regionale openbaar vervoer assen in Amstelveen met elkaar te verbinden. Naast de wethouder Pols, Ruimtelijke ordening en wonen, en wethouder Tabak, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, was ook een delegatie van de raadscommissie A9 aanwezig. Zij gaven aan dat de ondertunneling van de A9 voor Amstelveen een unieke kans is om de stad te helen en onderschreven het belang van goed openbaar vervoer van en naar Amstelveen. Mevrouw Post: “De plannen voor de gebiedsontwikkeling in de zone A9 zijn ambitieus en ik ben onder de indruk dat er een sluitende business case is. De provincie gaat graag het gesprek aan over het invullen van samenwerking.” Wethouder Pols: “In de Zone A9 komen lokale en regionale doelen op het gebied van bereikbaarheid, wonen en duurzaamheid samen. Het is een veelomvattend en langlopend project waarbij iedere vorm van ondersteuning welkom is.”

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen