Bijgewerkt: 15 april 2024

De Heilige Geestkerk - 1958

Foto's -> Kerken -> Heilige Geestkerk

De Heilige Geestkerk
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

De Heilige Geestkerk in 2003
Haagbeuklaan 3 (hoek Lindenlaan), 1185 KK Amstelveen

DE HEILIGE GEESTKERK WERD GESLOTEN IN 2017
en de gemeente ging samen met de gemeente van de St Urbanuskerk in Bovenkerk


Het laatste nieuws staat bovenaan

De Heilige Geestkerk in het Keizer Karelpark blijft behouden als gemeentelijk monument.
Bron: Gemeente Amstelveen - 3 mei 2019
Het college van B en W heeft bescherming van cultureel erfgoed in Amstelveen hoog op de agenda staan en stemt niet in met sloop om plaats te maken voor nieuwbouw. Samen met de ontwikkelaar en eigenaar van de kerk heeft de gemeente het afgelopen jaar gewerkt aan een plan waarin de kerk een prominente plaats krijgt naast nieuwbouwwoningen in het middensegment, waaraan grote behoefte is binnen de gemeente. Door het vorige college is een quickscan aangenomen, waarin sprake was van mogelijke sloop van het voormalige rooms-katholieke kerkgebouw uit 1962. Het nieuwe college wil zoveel mogelijk voorkomen dat monumentale bouwwerken verloren gaan door herontwikkeling. De gemeente heeft daarom BOEi, een bureau dat onderzoek doet naar het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, gevraagd te onderzoeken of er herontwikkeling van Haagbeuklaan 1-3 mogelijk is met behoud van het monument. Het ‘Haalbaarheidsonderzoek Herbestemming’ is afgerond en onderdeel van een nieuwe quickscan die het college van B en W binnenkort behandelt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De Heilige Geestkerk op 1 mei 2019


Herbestemming van de kerk
Uit het onderzoek blijkt dat behoud van de kerk financieel haalbaar is als de pastorie en het bijgebouw op het naast de kerk gelegen perceel plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen, grotendeels in het middeldure segment. Voor het kerkgebouw is een combinatie kantoorruimten en multifunctionele ruimten, zoals een huisartsenpraktijk, het meest realistische scenario. De herbestemming van de kerk als horeca is nog niet onderzocht, maar zou volgens de onderzoekers ook een uitkomst kunnen bieden voor behoud van het kerkgebouw. De uiteindelijke invulling moet de levendigheid van het plein versterken. De ontwikkelaar is aan de slag gegaan met deze uitkomst en heeft een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt. 'De ontwikkelaar heeft goed met ons meegedacht en een plan gepresenteerd dat aansluit op onze wensen en waarin de kerk een prominente plek heeft. Alle lof hiervoor' - zegt Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening. 'Het sluit aan bij de inzichten die verkregen zijn bij de marktverkenning, de financiële haalbaarheid en de cultuur- en architectuurhistorische kwaliteit van het kerkgebouw. Over de exacte invulling van het kerkgebouw gaan we nog in gesprek met de ontwikkelaar. Wij zijn blij dat wij als college de kerk met de monumentale klokkentoren hebben kunnen redden. Het gebouw is van cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde voor Amstelveen.' Het Cuypersgenootschap, een vereniging die zich inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de 19de en 20ste eeuw, volgt de ontwikkelingen en heeft aangegeven geen problemen te hebben met het opheffen van de monumentenstatus van de pastorie, wanneer dit het behoud van de kerk mogelijk maakt.

Vervolgprocedure
Het nieuwe vooronderzoek staat deze maand op de agenda van het college. Daarna werken stedenbouwkundigen van de gemeente de ontwerp-startnotitie uit waarin de gemeentelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling beschreven staan. De ontwerp-startnotitie wordt voor de zomer vrijgegeven voor participatie, waarbij naast de omwonenden ook het Cuypersgenootschap en de Erfgoedcommissie worden geconsulteerd. De gemeenteraad stelt vervolgens de Startnotitie vast.
Bron: D66-Amstelveen - 7 mei 2018
D66-Amstelveen wil de Heilige Geestkerk behouden en her-ontwikkelen
De fractie van D66-Amstelveen wil het monument de 'Heilige Geestkerk' aan de Haagbeuklaan 3 behouden. D66 is recentelijk benaderd door de Stichting het Cuypersgenootschep met zorgen over de onzekere toekomst van het Amstelveense monument. De eigenaar heeft de intentie om de kerk te slopen. Er zijn plannen om woningen op deze locatie te ontwikkelen. D66 heeft naar aanleiding van deze zorgen schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W. De plannen voor herontwikkeling van de Heilige Geestkerk zijn nog niet aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook is er nog geen vergunning verleend voor de sloop. D66 hoopt door nu al een signaal af te geven dat de plannen kunnen worden tegengehouden of bijgesteld. 'De eigenaar heeft nu al hekken om de kerk heen geplaatst. Daarmee wordt richting omwonenden het signaal afgegeven dat de sloop aanstaande is.'- aldus D66-woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan. De fractie van D66-Amstelveen wil dat de plannen eerst met de gemeenteraad worden besproken voordat sloop überhaupt aan de orde is.

Monumenten in Amstelveen
D66 wil dat er kritischer wordt gekeken naar wijzigingen van gebouwen met een grote cultuurhistorische waarde. Wat D66 betreft wordt het afvoeren van gebouwen van de (gemeentelijke) monumentenlijst (pdf 4 pagina’s) altijd eerst met de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad is de afgelopen tijd extra scherp op het slopen van gebouwen met een monumentenstatus. 'Recent is een raadsbreed voorstel aangenomen dat het college oproept om met de 'stofkam' door de Amstelveense gebouwen te gaan, op zoek naar gebouwen/gebieden die vanuit cultuurhistorisch en/of monumentaal opzicht van belang zijn om voor Amstelveen te behouden. Het is vreemd dat voordat duidelijkheid is over de resultaten van dit voorstel er nu al sprake zou zijn van het schrappen van een monument uit de monumentenlijst' - aldus D66-woordvoerder Tawros Aslanjan. Het college van B en W heeft zes weken om op de schriftelijke vragen te reageren.
heilige geestkerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De Heilige Geestkerk in maart 2012
50 JARIG BESTAAN


Het gebouw van de Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan (hoek Lindenlaan) vierde haar 50-jarig bestaan op zondag 27 mei 2012. Om 10.30 uur was er op deze eerste Pinksterdag een bijzondere viering, waarin de pastores Jan Adolfs en Jaap van der Meij voorging met medewerking van het koor ‘Spirit’. Na de viering was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee met gebak. Aansluitend werd een optreden verzorgd door jazz zangeres Adriana Kegley met haar vaste begeleider, de pianist Maarten Tros. De feestelijkheden werden vervolgd met een drankje en hapje waarna rond 14.00 de afsluiting plaats vond.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De ingang van de Heilige Geestkerk in maart 2012


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Kerkzaal van de kapel in de Heilige Geestkerk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het altaar van de kapel in de Heilige Geestkerk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Stilteplek in de kapel in de Heilige Geestkerk

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE HEILIGE GEESTKERK (voor de sluiting)
Bron: website Heilige Geestkerk
De kerk is genoemd naar de Heilige Geest. De sculptuur boven de ingang van de kerk laat de uitstorting van de Heilige Geest zien. De geloofsgemeenschap is voor een  ieder toegankelijk die wil deelnemen aan bezinning, liturgie en actie. Het pastorale  beleid streeft ernaar om samen te werken met andere parochies uit de regio en  met reformatische medechristenen.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com) - 2012

De klokkentoren


Heilige geest kerk Amstelveen
(Gemeentearchief Amstelveen - 2002)

De Heilige Geest kerk in 1958


In 1957 gaf de bisschop van Haarlem mgr Huibers opdracht aan pastoor P.Geven om in Amstelveen een Heilige Geestparochie in te stellen. Het Trefcentrum aan de Lindenlaan werd als noodkerk gebruikt voor de eerste viering op 25 juli 1958. Ondertussen werd gebouwd aan een echt kerkgebouw aan de Haagbeuklaan. De kerk, met zijn ‘losse’ toren en tegeltableau, dat de uitstorting van de Heilige Geest voorstelt, werd al gauw een markant herkenningspunt in Amstelveen. De Heilige Geestkerk werd op 7 juli 1962 ingezegend. Dhr J.G. Groot was de architect, uit Uithoorn en het tegeltableau werd ontworpen door de Limburgse kunstenaar Huub Levigne. Pastor Baas had van het Bisdom Haarlem opdracht gekregen om een geloofsgemeenschap te vormen voor Amstelveen Zuid. Het wijkpastoraat vestigde zich in de Bolder en kreeg in 1983 de status van parochie met als nieuwe naam Het Kruispunt.

De Heilige Geestparochie was in de jaren 1980 aan het vergrijzen, waardoor besloten werd om Het Kruispunt en de Heilige Geestparochie samen te voegen. De Heilige Geest kerk werd de plaats waar de parochies vanaf augustus 1986 tezamen hun vieringen hielden en houden. Op de 1ste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een viering en op zondagochtend om 10.30 uur. De vieringen worden muzikaal ondersteund door het Gemengd koor 'Spirit', het Latijns koor 'Voces Volantes', het Jongerenkoor 'Aurora' en het Jeugdkoor 'De klinkertjes'. Er is ook een dagkapel die elke dag van 8.00 tot 20.00 uur is geopend. De kapel bevindt zich naast de grote kerk. Op maandag, woensdag en vrijdag is er om 9.30 uur een eucharistieviering.

Het geld voor de Heilige Geestkerk is eind jaren 1950 en begin jaren 1960 met heel veel enthousiasme door talrijke katholieke Amstelveners bij elkaar gebracht. De ‘bouwsteentjes-actie’ en ‘papier-actie’ getuigen van de inzet van jong en oud. Ook scholen waren bij de inzamelingsacties betrokken. De kerk was in de jaren daarna het trefpunt van het katholieke geloofsleven op velerlei gebied. Het zomerkamp voor jongeren en de rommelmarkt waren decennialang een begrip. Helaas ontkwam ook de Heilige Geestkerk niet aan het feit, dat de kerkbevolking vergrijst en jongeren voor een groot deel wegblijven. Na jarenlange discussies werd besloten dat de parochies van de Heilige Geestkerk en de St. Urbanuskerk zullen worden samengevoegd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kerken