Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Kennismakingsexpositie - 2014

Foto's -> Kunstenaars -> Amstelveense Kunstenaars

Kennismakingsexpositie
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

In de hal van 'Atelier 2005' is de presentatie van de bouwplannen van de Amstelveense kunstenaars

Welkom nieuwe raadsleden! Een speciale kennismakingsexpositie werd geopend op zondagmiddag 22 juni 2014, aangeboden aan de gemeenteraadsleden en het College van B en W van Amstelveen door de kunstenaars van de gemeentelijke ateliers.

De geschiedenis. Tot 2004 waren er 33 gesubsidieerde ateliers in Amstelveen. Dat werd in 2004 teruggebracht tot 21. Van Weerden Poelmanlaan 10, Amsterdamseweg 5, Dorpsstraat 2, Amsteldijk Noord 3, Notenlaan 1. Deze 21 ateliers kostten € 120.000,-. Daarvan kwam € 70.000,- vanuit het beleid en € 50.000,- uit de huuropbrengst (Bron: “Aanpassing atelierbeleid, Gemeente Amstelveen”, november 2011). In 2011 werd door de gemeenteraad besloten, dat er bezuinigd moest worden op de uitgaven voor de ateliers. Het budget van € 70.000,- moest worden teruggebracht tot de helft: € 35.000,-. Hierbij werd in overleg met de kunstenaars gekozen voor het z.g. 3de scenario uit het “Aanpassing atelierbeleid, Gemeente Amstelveen”, namelijk minder ateliers en een hogere huur.

Villa Aemstelle, sinds 1963 in gebruik als expositieruimte voor de Amstelveense kunstenaars, is dan inmiddels allang gesloten. Een vervangende ruimte is er nooit gekomen, behalve de aula bij de in 2005 opgerichte Ateliers 2005 in de Van Weerden Poelmanlaan. Het aantal van 21 ateliers werd verminderd tot 18.

De ateliers aan de Dorpsstraat (2)Amsteldijk Noord (3) Notenlaan (1) vervielen en bij de Amsterdamseweg 24 kwamen er 2 bij (voormalige moskee aan de achterzijde) en later in 2013 nog 1 toen de Stoffeerderij Bouw vertrokken was. De huur werd verhoogd van € 200,- naar € 310,- per maand, excl. servicekosten en BTW. Hiermee werd de taakstelling van € 35.000,- behaald en werden de beleidsuitgangspunten behouden. In 2012 kwam de toenmalige wethouder van Cultuur dhr. Levie met een plan: de ArtFactory. Naar aanleiding van een kunstenaarsdorp opgebouwd uit containers, dat dhr. Levie had gezien in Londen, had hij het plan opgevat om ook in Amstelveen een dergelijk containerdorp te bouwen. De kunstenaars kregen redelijk uitgewerkte tekeningen te zien en werden gevraagd naar hun mening. Men was gematigd positief over de containers, want er was nog veel onduidelijkheid over de invulling en de werkbaarheid, zoals de grootte van het werkoppervlak en de te bereiken hoogtes. Enige tijd later werd het container-plan afgeblazen: het was financieel niet haalbaar en in een tijd van leegstand in vele kantoorpanden ook niet wenselijk. In mei 2013 kwam een nieuw voorstel vanuit de gemeente. Een ArtFactory in een pand aan de Bouwerij 81, op het industrieterrein Legmeer. Het pand zou een flinke verbouwing ondergaan en er zouden een paar ruime en meerdere kleine ateliers gebouwd kunnen worden. De kunstenaars vonden dit pand absoluut niet geschikt voor ateliers en een expositieruimte. De ateliers zouden te klein worden, te donker, te laag en voor cursisten en bezoekers slecht bereikbaar. De omgeving werd als onveilig en onprettig ervaren. Zij hebben zich dan ook verzet tegen dit plan.

Op de raadsvergadering van 22 januari 2014 werd mede op aandringen van de kunstenaars besloten dit plan voorlopig niet uit te voeren en te zoeken naar andere opties. Alternatieven voor huisvesting van een ArtFactory zouden worden onderzocht.

Het heden. Inmiddels is het juni 2014 en zijn er verkiezingen geweest voor een nieuw College van Burgemeester en Wethouders en zijn de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De kunstenaars pleiten voor herziening van de plannen voor de ateliers. Er is een rijke culturele traditie in Amstelveen, die behouden zou moeten worden en gekoesterd. Cultuur vormt immers een verrijking van het leven en kan dienen als een bindende factor tussen mensen ( D66 verkiezingsprogramma 2014). Het hebben van (gemeentelijke) ateliers versterkt het culturele klimaat en diversiteit in Amstelveen. Een plek bieden aan kunstenaars draagt bij tot de levendigheid van de stad. De kunstenaars werken mee aan verschillende evenementen (open dagen in de ateliers, exposities, Triënnale, atelierroutes, Kunstuitleen en de KunstRoute ter gelegenheid van de viering van Amstelveen 50 jaar). Ook op het gebied van cultuureducatie heeft de gemeente profijt van de kunstenaars. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals cursussen, lezingen, tentoonstellingen en er worden regelmatig groepen leerlingen uit het basisonderwijs ontvangen in het kader “kunstenaar in de klas”. Al deze initiatieven versterken het culturele klimaat in Amstelveen en daarom zijn de lokale kunstenaars en hun werkplekken, de ateliers, van groot belang.

Er zijn in Amstelveen weinig panden die geschikt zijn om ateliers in te huisvesten. Ook is er naast de expositieruimte aan de Van Weerden Poelmanlaan geen mogelijkheid tot het houden van individuele-  en groepsexposities. De huidige atelierpanden, de Amsterdamseweg 24 en het pand aan de Van Weerden Poelmanlaan (beide voormalige schoolgebouwen) voldoen erg goed. Ze zijn centraal gelegen, hebben grote atelierruimtes met veel daglicht en uitstraling. De kunstenaars werken er met veel inspiratie en zijn onverdeeld positief over de ruimtes. Wij pleiten dan ook voor het behoud van het goede. Behoud de panden en behoed ze voor de sloop. Het zijn stevige,  mooie en duurzame gebouwen, die de moeite waard zijn voor de gemeente Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Kunstschilder Júlia Dos Santos Baptista verwelkomt iedereen in het ateliergebouw 'Ateliers 2005'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Beeldhouwer Ulric Roldanus geeft zijn visie over een ArtFactory in Amstelveen


De toekomst. Om een bloeiende kunstenaarsgemeenschap te behouden en zelfs verder uit te bouwen in Amstelveen zijn de gemeentelijke ateliers onontbeerlijk. De huidige panden voldoen heel erg goed en geven de kunstenaars ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en te experimenteren. De onrust onder de kunstenaars over het al, of niet behouden van de ateliers, die nu al een aantal jaren duurt, wordt door ons als erg onplezierig ervaren. Het komt ons werk niet ten goede. Een aantal kunstenaars heeft zelfs het atelier verlaten om deze reden. Zekerheid en enige mate van rust zouden we bijzonder waarderen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Cultuur volgt de presentatie


Een container-ArtFactory, zoals destijds werd voorgesteld door de heer Levie, zou wellicht ook een vruchtbaar ateliergebouw kunnen zijn geworden. Dat zou afhankelijk zijn van de mogelijkheden, de grootte en hoogte van de z.g. containers, ook al was de eventuele ligging aan de rand van een industriegebied niet optimaal. De kunstenaars hebben zelf ook alternatieve plannen bedacht. Zo is er een plan om de huidige panden, of één van de twee te verbouwen en eventueel aan te bouwen. In het pand en op het plein van de Van Weerden Poelmanlaan zouden nieuwe ateliers verwezenlijkt kunnen worden. Daar ligt nog niet een omlijnd plan voor klaar. Dat is wel het geval voor de A24 aan de Amsterdamseweg.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Beeldend kunstenaars Henka Bohlander-van Roo en Pascale Lefebvre leggen de plannen aan de aanwezigen nog eens extra uit


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het publiek volgt de presentatie van de plannen van de ArtFactory Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Een modeshow van de jonge modeontwerper Hratchja Tonian Howhanissian was een groot succes


Er zijn vergevorderde plannen en tekeningen gemaakt voor een opbouw op het gebouw, waardoor er niets verloren gaat van de gevel van het gemeentelijke monument. Middels een overkappende constructie zou het huidige vloeroppervlak vergroot kunnen worden met 400 m2 en kunnen er ook kleinere ateliers en werkruimtes gebouwd worden. Ook zijn er contacten gelegd met eventuele investeerders om het pand te kopen en is er een start gemaakt met het oprichten van een stichting om het gebouw te beheren.

Foto Amstelveen
(Bron Menhir Architecten - 2014)

Het ontwerp van de ArtFactory Amstelveen, zoals dat Menhir Architectenbureau en Pascale Lefebvre hadden bedacht


Dergelijke toekomstplannen kunnen alleen succesvol zijn met medewerking van de gemeente. We vragen daarom dan antwoorden op onze reeds gestelde vragen over de mogelijkheden om de gebouwen te kunnen kopen, of huren. We zouden graag samen met de gemeente een stichting tot beheer van de ateliers willen oprichten, maar dat is alleen mogelijk als de doelstellingen en statuten duidelijk verwoord kunnen worden. Goede afspraken met de gemeente, helderheid en duidelijkheid voor de kunstenaars en samen tot een goed atelierbeleid komen is onze uitdrukkelijke wens en we vragen dan ook aan de raadsleden en de wethouders om hun steun en medewerking.
Opgemaakt in juni 2014 door Henka Bohlander-van Roo

In het gebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan (Ateliers 2005) werken:
Dirk Annokee, Hratsja Tonian Howhanissian, Ingeborg Odenwald, Julia Dos Santos Baptista, Paul van Riel, Roza Horrowitz, Ma Hui, Norman Roemer
In het gebouw aan de Amsterdamseweg 24 (A24) werken:
YvonneMaya Bakker, Monique Kater, Niek de Jong, Pascale Lefebvre, Sharon van den Berg, Julia Hope, Ulric Roldanus, Henka Bohlander. In het gebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan staan 2 lokalen leeg. De kunstenaars Ellen ten Kroode, Joop Rubens en Stephanie Rhode zijn vertrokken.

Het standpunt van de gemeente Amstelveen is op dit moment niet bekend, maar op 20 mei 2013 werd onder andere dit bericht naar de media gestuurd:
'In het verleden zijn leegkomende en aan de gemeente vervallen scholen maatschappelijk bestemd, de twee bestaande ateliergebouwen zijn daarvan voorbeelden. Deze gebouwen zijn gedateerd en kostbaar in onderhoud. Bovendien is groot structureel onderhoud niet ver weg. In de huidige financiële omstandigheden is de gemeente voornemens vastgoed dat niet nodig is voor kerntaken af te stoten en kosten voor verbouwing en renovatie te vermijden.'

En verder: 'Wij hebben naar onze mening een zeer reëel voorstel gedaan in het huidige tijdsgewricht (in Legmeer), waarmee vele doelen worden gediend. Aan de kunstenaars wordt een goede en duurzame oplossing geboden. Wij denken, dat een atelier met een gemiddelde maat van 5 x 8 meter een heel redelijk formaat is en dat buitenruimte geen essentiële voorwaarde is voor een atelier, mede gelet op het ruime educatieatelier in het pand. Aan de andere kant staat het de kunstenaars natuurlijk vrij om zich te verenigen en zelf initiatief te nemen richting vastgoedeigenaren om afspraken te maken over het huren van een leegstaand pand. Dergelijke initiatieven vinden ook in andere steden in Nederland plaats.'

De kunstenaars hebben een nieuwe plan ingediend om extra etages te bouwen op het bestaande pand en containers op het terrein aan de Amsterdamse weg te plaatsen. Kosten 950.000 euro exclusief grondkosten, kelders en BTW. Hoe de gemeente de aanvraag voor minstens € 700.000,- die gevraagd wordt, gaat beoordelen is niet bekend. Maaike Veeningen, (D66) wethouder Cultuur heeft in ieder geval met aandacht alles aangehoord, maar deed verder geen uitspraken. Het verhaal wordt tzt vervolgd.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Kunstenaars