Bijgewerkt: 25 juli 2024

Voedselbank ontvangt € 15.000 - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> Voedselbank

Voedselbank ontvangt € 15.000
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën en Grea Twint, coördinator van de Voedselbank Amstelveen met de cheque van 15.000 euro

Namens de gemeente Amstelveen en accountant PWC kreeg Grea Twint, coördinator van de Voedselbank Amstelveen, op 9 november 2015 15.000 euro overhandigd door wethouder Herbert Raat (VVD). Voor de zomer kreeg de gemeente Amstelveen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2014 een rekening van 15.000 euro van PWC voor meerwerk. Het college van B en W wilde deze rekening niet betalen omdat zij van mening was, dat de accountant eerder en scherper had moeten toezien op het inkoopproces.

Na een aantal constructieve overleggen tussen beide partijen werd aangegeven niet te willen “blijven hangen” in het verhaal rond de Europese Aanbestedingen en de daarmee samenhangende rekening voor meerwerk. Wethouder Herbert Raat: ‘We kijken graag vooruit en benadrukken liever de positieve kanten van onze werkrelatie. We zetten dit kracht bij door de 15.000 euro voor meerwerk te overhandigen aan de Voedselbank Amstelveen. Grea Twint levert al jaren ontzettend goed werk en op deze manier komt het bij Amstelveners terecht die het echt nodig hebben’.

Betreft           jaarrekening controle 2014
Geachte heer/mevrouw,
Vlak voor het zomerreces dit jaar heeft een briefwisseling plaatsgevonden tussen de gemeente en de accountant over het in rekening gestelde meerwerk naar aanleiding van de jaarrekening controle 2014. Te uwer informatie zijn beide brieven bijgevoegd. Het persoonlijke en vertrouwelijke karakter van de brief van PWC: AEG/e0358274/MS/sk wordt hierbij opgeheven.
Naar aanleiding van deze brieven heeft in juli en september dit jaar constructief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en de accountant. Deze overleggen werden gekenmerkt door het op respectvolle wijze en met een open mind bespreken van elkaars achtergronden en zienswijzen. De accountant is gaarne bereid, indien de Rekeningencommissie dit wenst aan de Rekeningencommissie een nadere toelichting te verstrekken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de controle aanpak voor 2015 aan de orde is. Beiden zijn wij van mening, dat er al vele jaren een goede en professionele werkrelatie tussen accountant en gemeente bestaat. Hierin is door de Europese Aanbestedingsproblematiek die tijdens het jaarrekeningtraject 2014 bleek, geen verandering gekomen. Wel hebben Burgemeester en wethouders de gemeentelijke organisatie opdracht gegeven een fundamenteel verbetertraject Inkoop en Aanbestedingen te starten, dat ertoe moet leiden, dat de inkoop en aanbestedingen van de gemeente rechtmatig en doelmatig plaatsvinden. In dit verbetertraject wordt de accountant geconsulteerd.

Noch PricewaterhouseCoopers, noch de gemeente Amstelveen willen “blijven hangen” in de casuïstiek van de Europese Aanbestedingen en de daarmee samenhangende meerwerknota. Wij kijken graag vooruit en benadrukken liever de positieve kanten die onze werkrelatie kenmerkt. Dit willen wij kracht bij zetten door het met het meerwerk samenhangende bedrag van € 15.000 ter beschikking te stellen aan de Voedselbank Amstelveen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders Amstelveen, namens dezen,
Herbert Raat Wethouder Financiën


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen