Bijgewerkt: 5 februari 2023

Groenvoorziening - Motie - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2015-2016


Groenvoorziening - Motie
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Artist impression van de verbrede brug bij het Bovenlandpad in Amstelveen. De meest voorkomende boomsoorten in het gebied zijn zwarte els, meidoorn en Spaanse aak. In de compensatieopgave dienen de soorten aan te sluiten bij de plaatselijke karakteristieken

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 informeert op 2 juni 2016 de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de groencompensatie langs de A9:
Geachte leden,
Op 6 november 2013 heeft uw raad ingestemd met de gewijzigde inpassing van de verbreding A9. Daarbij heeft uw raad de motie “Groen voor groen” aanvaard. Het college heeft aangegeven, dat de afhandeling van deze motie wordt gekoppeld aan de publicatie van het gewijzigde Ontwerptracébesluit A9 (OTB). Omdat dit besluit op 3 maart 2016 is genomen en vervolgens ter visie is gelegd, acht ik nu het moment gekomen om u ter zake te informeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Natuuronderzoek OTB. De groencompensatie is opgenomen in het Natuuronderzoek; bijlage I  (pdf 8 pagina’s) van het OTB. In dit onderzoek is aangegeven, dat er ca. 6.200 bomen zullen worden gekapt, waarvan er ca. 2.100 buiten de bebouwde kom zijn gelegen en ca. 4.100 binnen de bebouwde kom. De bomen buiten de bebouwde kom moeten volgens de Boswet, waar mogelijk worden herplant. De herbeplanting dient volgens de Boswet kwalitatief en kwantitatief in redelijke verhouding te staan tot de gekapte bomen. Het budget voor de herbeplanting wordt bepaald door het in geld waarderen van de te kappen bomen. Het berekende budget kan aldus desgewenst worden gebruikt worden om minder, maar kwalitatief duurdere bomen te herbeplanten met een grotere stamdiameter en dito kroon.

Voor herbeplanting, of compensatie van bomen binnen de bebouwde kom is de gemeentelijke APV van toepassing. Echter, in onze APV zijn alleen regels opgenomen voor herbeplanting, of compensatie voor bomen als deze zijn opgenomen op de waardevolle bomenlijst. En dat is bij de A9-project niet het geval. Niettemin is Rijkswaterstaat bereid toch ook de bomen binnen de bebouwde kom herbeplanten. Dit om een groene beleving voor weggebruiker en omgeving te bewerkstelligen. Dit leidende principe voor de A9 in Amstelveen komt ook tot uitdrukking door de groene aankleding van de geluidsschermen.

Landschapsplan OTB. In het OTB is aangegeven op welke locaties herbeplanting zal plaatsvinden. Hiervoor verwijs ik naar de bijgevoegde paragraaf 5.1 van het Landschapsplan, dat ook een bijlage is van het OTB. Het landschapsplan is mede opgesteld aan de hand van de resultaten van een aantal meedenksessies met bewoners in 2015. Volgens dit plan vindt de herbeplanting plaats op vrijkomende stroken bouwterrein, zoals langs de Middeldorpstraat, de Van Hallweg, het Meanderpark en de Burgemeester Rijnderslaan. En natuurlijk op de beide overkappingen, het viaduct Bovenlandpad, alsmede ter hoogte van de noordwesthoek van afrit 4 (voormalige toerit vanaf de Burgemeester Boersweg naar de A9). Op de laatstgenoemde locatie kan een openbare parkzone worden ingericht. De Groenraad heeft hier al eerder aandacht voor gevraagd.

Omdat er voldoende mogelijkheden zijn binnen het plangebied is geen herbeplanting meer benodigd buiten het plangebied. In het oorspronkelijke TB uit 2011 was daar nog wel sprake van. Er zouden bomen worden herbeplant bij de Gaasperdammerweg in de gemeente Amsterdam.
Vervolg. Het landschapsplan zal worden uitgewerkt in het Esthetisch Programma van Eisen en vervolgens in groeninrichtingsplannen. De gemeente Amstelveen is hier nauw bij betrokken. Vanzelfsprekend zal daarbij overleg worden gevoerd met de omwonenden en instanties, zoals de Groenraad. Het in overleg met de gemeente vast te stellen Esthetisch Programma van Eisen is nog in bewerking. De bijgevoegde schetsen geven alvast een indruk van het groene beeld, dat wordt nagestreefd.

Financiering. De financiering van de herbeplanting zal plaatsvinden vanuit het project Schiphol-Amsterdam-Almere. De aanplant van bomen vormt een onderdeel van de totale inrichting en financiering van de overkappingen. De komende jaren zullen wij daartoe voorstellen opstellen en aan uw raad voorleggen.
Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder A9

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen