Bijgewerkt: 5 februari 2023

Bijpraatsessie voortgang A9 - 2016

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2015-2016


Bijpraatsessie voortgang A9
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Tegelijk wordt de A9 op verzoek van de gemeente verdiept aangelegd over 1300 meter tussen het Oude Dorp en het Bovenlandpad en voorzien van twee overkappingen en een viaduct voor het Bovenlandpad

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in zijn brief over de voortgang van de verbreding van de A9:
'Geachte leden,
Woensdagavond hebben we samen met Rijkswaterstaat en Bureau Wurck de fractiewoordvoerders bijgepraat over de voortgang van de verbreding van de A9. Hierbij zetten we op verzoek van enkele raadsleden de belangrijkste informatie ook nog kort voor u op schrift.

Stand van zaken definitief Tracébesluit en verdere procedure
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft afgelopen maart een gewijzigd Ontwerptracébesluit (OTB) genomen voor de verbreding van de A9 in Amstelveen van twee maal drie naar twee maal vier rijstroken met vluchtstroken. Tegelijk wordt de A9 op verzoek van de gemeente verdiept aangelegd over 1300 meter tussen het Oude Dorp en het Bovenlandpad en voorzien van twee overkappingen en een viaduct voor het Bovenlandpad.

Diverse bewoners en organisaties hebben een zienswijze ingediend tegen het OTB. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen maanden alle zienswijzen beoordeeld en betrokken bij het opstellen van het binnenkort te nemen definitieve Tracébesluit. Rijkswaterstaat heeft aangegeven, dat er een belangrijke constructieve aanpassing moet worden doorgevoerd in het ontwerp. Op voorschrift van waterschap Rijnland is het noodzakelijk om onderwaterbeton toe te passen in het Oude Dorp. Daarmee is de eis vervallen, dat de snelweg hier niet kan worden verlaagd vanwege de noodzaak om de waterafsluitende kleilaag niet aan te tasten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Naar verwachting van Rijkswaterstaat ondertekent de Minister het definitieve Tracébesluit rond 1 maart 2017. Om omwonenden en geïnteresseerden daarover te informeren organiseert Rijkswaterstaat eind maart en begin april 2017, net als in 2016, een aantal informatiebijeenkomsten. Indien indieners van zienswijzen tegen het Ontwerp Tracébesluit van mening zijn, dat de Minister onterecht ingebrachte zienswijzen niet heeft gehonoreerd, dan kunnen zij nog in beroep gaan bij de Raad van State. Het definitieve Tracébesluit zal met de leden van de raad worden gedeeld.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven, dat de uitspraak van de Raad van State, respectievelijk de onherroepelijke vaststelling van het Tracébesluit, uiterlijk een jaar na het besluit van de Minister zal worden genomen. De aanbestedingsfase start in 2017. De gunning aan een aannemer is gepland in 2019. In de aanbestedingsfase kunnen nog aanvullende wensen van de gemeente worden ingebracht, maar die moeten dan planologisch via een gemeentelijk bestemmingsplan worden geregeld. Dit bestemmingsplan moet toch al worden opgesteld, omdat de gemeente volgens de Tracéwet sowieso de verplichting heeft om het Tracébesluit binnen een jaar te vertalen in een gemeentelijk bestemmingsplan. De uitvoering van het project ligt in de periode 2019 tot en met 2024. Daarna kan de gemeente de opgeleverde overkappingen inrichten met onder meer voet- en fietspaden en beplantingen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Situatie voor en na aanleg ter hoogte van Amstelveen van de A9


Esthetisch Programma van Eisen
Bureau Wurck legt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat de laatste hand aan het Esthetisch programma van eisen (EPvE). Het EPvE is een omvangrijk boekwerk, waarin tot in detail de beoogde beeldkwaliteit en materialisering van het project wordt beschreven. De aannemer die het project gaat uitvoeren is daaraan gehouden. In de in 2014 gesloten samenwerkingsovereenkomst is afgesproken, dat het EPvE wordt opgesteld in overleg met de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de vormgeving van de geluidschermen, de fietsbrug, en de overkappingen. Essentie voor de vormgeving van de wanden van de verdiepte ligging en de geluidschermen is het toepassen van groenblijvende beplanting. Het definitieve EPvE zal met de leden van de raad worden gedeeld.

Inrichtingsplan Oude Dorp
Op 24 oktober 2016 werd een inloopbijeenkomst gehouden over de inrichting van de overkapping bij het Oude Dorp voor inwoners van het Oude Dorp en andere geïnteresseerden. Zo’n 80 Amstelveners gaven aan de uitnodiging gehoor. Hier konden zij onder andere kijken naar de eerste schetsen, gemaakt door landschapsarchitecten van Bureau Wurck. De schetsen zijn gemaakt naar aanleiding van een eerder gehouden ‘Meedenksessie’ in het voorjaar van 2015. Op flip overs kon iedereen gedurende de avond, binnen de meegegeven kaders, ideeën en wensen kwijt. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Rode draad in de reacties is de wens voor een parkachtige inrichting van de overkapping. Bureau Wurck neemt de input en reacties zoveel mogelijk mee in het inrichtingsplan, dat begin volgend jaar wordt afgerond en aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Bureau Wurck heeft tijdens de bijpraatsessie aan de raadsleden een toelichting gegeven op het concept inrichtingsplan. Het nieuw in te richten gebied is tweemaal zo groot als het Stadsplein. Het wordt een parkachtige omgeving met diverse wandelroutes en fietspaden. De Annakerk en de naastgelegen vrijkomende gebouwen kunnen een nieuwe functie krijgen. Op de overkapping is geen bebouwing mogelijk, maar op de hoek van de Dorpsstraat en de Middeldorpstraat kan wel een gebouw worden teruggebouwd. Aan de zuidzijde komt een vijver voor de afwatering van de overkapping.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Concept inrichtingsplan overkapping Oude Dorp


Concept inrichtingsplan overkapping Oude Dorp
Wurck heeft toegelicht, dat de overkapping 2 á 3 meter hoger komt te liggen dan het omliggende gebied. Het is daarom wenselijk om de snelweg 2 meter dieper aan te leggen. In de dialoogfase met de aannemer kunnen de mogelijkheden en (financiële) consequenties worden besproken. Er zal hier tegen die tijd dan ook verder naar worden gekeken. De nieuwe Piet Heinschool (Schaepmanlaan 2) is onderdeel van het inrichtingsplan voor de overkapping van de A9 ter hoogte van het Oude Dorp. De school kan worden gebouwd voorafgaand aan de werkzaamheden aan de A9. Na afloop van de werkzaamheden kan een deel van de overkapping worden ingericht als speelterrein voor de school.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Impressies fietspad overkapping Oude Dorp richting West en richting Oost


Tijdelijke maatregelen onderliggend wegennet
De gemeente Amstelveen, Rijkswaterstaat, de Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland hebben een maatregelenpakket opgesteld om het verkeer tijdens de verbreding van de A9 van 2019 tot 2024/2026 vlot en veilig af te wikkelen. Tijdens de verbreding en verdiepte aanleg van de Rijksweg wordt de oprit van de A9 bij de Keizer Karelweg richting Holendrecht vier jaar afgesloten en de afrit vanuit Holendrecht twee jaar. Het verkeer, dat nu gebruik maakt van deze op- en afritten moet dan gebruik maken van de op- en afritten bij afslag Amstelveen-Oost via de Burgemeester Boersweg. Om het autoverkeer zo goed mogelijk van en naar de A9-oost te laten rijden, zijn er twee alternatieve routes aangewezen. Eén van en naar Amstelveen-Noord en een ander van en naar Amstelveen-Zuid. De noordelijke route gaat over de Oranjebaan, de zuidelijke route over de Laan van Langerhuize. De doorgang via de Keizer Karelweg bij het viaduct A9 blijft gedurende de aanleg in stand.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Twee omleidingsroutes voor het verkeer van en naar de A9 oost bij afsluiting op- en afrit Amstelveen van en naar Holendrecht


Bij diverse kruispunten worden extra opstelstroken gerealiseerd. Op de Oranjebaan worden de busstroken tijdelijk benut als extra rijstrook voor het doorgaand autoverkeer. Op het kruispunt Keizer Karelweg – Mr. G. Groen van Prinstererlaan wordt een rotonde ingevoerd. Op acht kruisingen wordt de verkeerslichtenregeling aangepast. Vijf gemeentelijke en drie Provinciale verkeersregelinstallaties in Amstelveen-Oost krijgen een zogenaamd intelligent transportsysteem (ITS). Met dit systeem wordt de verkeersafwikkeling gemonitord en aangestuurd. Zo worden de regelingen beter afgestemd op het actuele verkeersaanbod en krijgen weggebruikers informatie over de te kiezen route. Dit systeem wordt al in 2017 aangebracht, zodat er ervaring mee kan worden opgedaan.

Rijkswaterstaat heeft de gemeente verzocht om de beoogde maatregelen uit te werken en uit te voeren. Gemeente en Rijkswaterstaat streven ernaar om de beoogde maatregelen uit te voeren in de tweede helft 2017 – begin 2018, nog voordat de ombouw van de Amstelveenlijn en de vernieuwing van de Amstelbrug bij Ouderkerk a/d Amstel van start gaan. Uitzondering vormt de beoogde verbreding van het viaduct Beneluxbaan - Ouderkerkerlaan. Dit kan pas worden uitgevoerd, nadat tramlijn 51 buiten gebruik is gesteld en de tramhalte op dit kruispunt kan worden verplaatst; in het 2de kwartaal van 2019. De verbreding van het viaduct wordt niet uitgevoerd met een tijdelijke constructie, maar als structurele verbetering voor de afwikkeling van de diverse verkeersoorten en overstappers op dit HOV-station. De financiering ontstijgt het budget voor tijdelijke maatregelen van Rijkswaterstaat. Over de financiering wordt overleg gevoerd met de andere betrokken overheden, waaronder de Stadsregio Amsterdam.

Nadat de verkeerskundige ontwerpen zijn uitgewerkt zal een inloopavond worden georganiseerd voor bewoners en belanghebbenden. De planning en afstemming van de grote infrastructuurprojecten luistert heel nauw en wordt regionaal afgestemd en aangestuurd. De tijdlijn van de grote infrastructuurprojecten in Amstelveen is als volgt.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

Planning grote infrastructuurprojecten Amstelveen


Planning grote infrastructuurprojecten Amstelveen
In dit schema is aangegeven, dat de diverse projecten zoveel mogelijk in serie zijn geschakeld en op een volgorde, waarbij de doorstroming van het verkeer in Amstelveen zo goed als mogelijk gewaarborgd is en de bereikbaarheid van het Stadshart verzekerd is. Met toezending van deze tijdlijn voldoe ik ook aan mijn toezegging die ik gedaan heb aan de commissie ABM d.d. 1 december 2016 naar aanleiding van een verzoek van de heer Spinhoven (OCA).

Planning en Proces
Het afgelopen jaar is er achter de schermen veel werk verzet. Ook 2017 zal een jaar van voorbereiding zijn. Hieronder de globale planning van het project.

maart 2017                 Minister tekent Tracébesluit => beroep Raad van State mogelijk
2017                           Opstellen Progr. V. Eisen Fietsbrug, selectie architect, ontwerp
2017                           Opstellen Inrichtingsplannen voor Traverse, Bovenlandpad en
                                  Meanderparkbrug
2017                           Uitvoeringsovereenkomst (UVO) Gemeente – Rijkswaterstaat
2017 – 2018                 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitwerken, voorbereiden en realiseren
2017 – 2018                Aanbesteding RWS => aannemer
Begin 2018                 Uitspraak Raad van State, Tracébesluit onherroepelijk
2018 – 2019                Vaststellen bestemmingsplan (binnen 1 jaar naar vaststelling TB)
2e helft 2018              Gunning
1e helft 2019              Vergunningverlening, grondoverdracht
medio 2019 - 2024      Uitvoering
vanaf 2025                 Inrichting overkappingen, groenaanplant, grondoverdracht

Voorstellen Belangenvereniging Meanderbewoners
Tijdens de bijpraatsessie van vorige week woensdag 7 december 2016 zijn de recente voorstellen van de BVMB ook nog even aan bod gekomen. Ik heb u per brief van 25 november 2016 geïnformeerd over onze standpunt ten aanzien van deze voorstellen. Zoals ik u daarbij heb aangegeven – en dat is onderschreven door Rijkswaterstaat tijdens de bijpraatsessie - zijn extra overkappingen niet mogelijk, maar zijn er in de dialoogfase met de aannemer nog wel mogelijkheden voor optimalisatie. Voor de eventuele verbreding van het Bovenlandpad zoeken wij ook naar samenwerking met de toekomstige eigenaar van het project De Bovenlanden. De optimalisatie richt zich enerzijds op de dimensionering van de overkappingen zelf; anderzijds op de inrichting van de overkappingen, of de gebieden naast de overkappingen, waar de gemeente het voor het zeggen heeft. Nabij de Traverse ligt er ook nog een raakvlak met de ontwikkeling van het Stadshart.

Ik heb u aangekondigd, dat de inrichtingsplannen voor de overkappingen aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd, te beginnen met die voor het Oude Dorp. Het bebouwen van het schoolsportveld van het Keizer Karelcollege ligt niet voor de hand, omdat het verplaatsen van het schoolsportveld naar de overkapping in het Oude Dorp ten kosten zou gaan van de door de bewoners gewenste parkachtige inrichting en nieuwe verbindingen voor het langzaam verkeer. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houd ik u hier uiteraard van op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder A9

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen