Bijgewerkt: 2 februari 2023

Kleurrijk Ontmoeten - 2020

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Kleurrijk Ontmoeten
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen met gespreksleidster Carin Tiggeloven in P60 in het kader van Kleurrijk Ontmoeten in Amstelveen met betrekking tot internationalisering

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb - 02-03-2020

Op donderdag 27 februari 2020 vond het Stadsgesprek Kleurrijk Ontmoeten plaats in P60, gelegen aan het Stadsplein van Amstelveen. Voor de bijeenkomst van 19 tot 22 uur, waren door loting inwoners van Amstelveen uitgenodigd. Rond half acht was de kleine zaal al vol en kon men doorlopen naar de grote zaal van P60, alwaar de dame die de avond zou leiden zich aan een iedereen persoonlijk voorstelde, Carin Tiggeloven. Uiteindelijk zaten er 140 mensen in de zaal en achterin enkele raadsleden evenals Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder Welzijn. Ook Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen was aanwezig en zat voorin de zaal. De reden om deze avond te organiseren was om een gesprek te voeren over de invloed van de groeiende diversiteit in Amstelveen op de samenleving.

Na een interview met burgemeester Tjapko Poppens over ‘samen’ leven in onze stad, werden de aanwezigen verschillende vragen gesteld. Elke vraag kon met een stemkastje worden beantwoord. Eén van de vragen was de leeftijdscategorie en de aanwezige leeftijd lag tussen de 30 en 70 jaar. Daaronder en boven wat minder. Op de vraag wie in Nederland of daarbuiten was geboren bleek dat van de aanwezigen ongeveer 40% in Nederland en ongeveer 60% buiten Nederland was geboren. Bij een andere stelling kwam naar voren dat er meer dan 30 verschillende nationaliteiten in de zaal aanwezig waren en bijna 90% van de aanwezigen zei zich thuis te voelen in Amstelveen. Opvallend was dat mensen met diverse achtergronden aangaven dat een simpele begroeting in de straat al helpt om je thuis te voelen. Anderen zeiden dat thuis toch het land is waar ze waren geboren, omdat ze daar hun jeugdherinneringen hadden en/of ook de geboorte van hun kinderen. Dat is dus echt thuis voor hen, ook al voelden ze zich wel goed in Amstelveen.

Toen werd gevraagd om zich even aan de buurvrouw of man voor te stellen en dat was best leuk. Een dame stelde zich voor aan haar Chinese achterbuurman en zei dat ze Chinees aan het leren was. Nu bleek dat ze in dezelfde flat wonen en gaat hij haar Chinees leren en zij hem Nederlands. Ook bleken er twee dames met dezelfde Hongaarse achternaam naast elkaar te zitten, terwijl beiden zo maar ergens waren gaan zitten en elkaar niet kenden. Het leuke van de stellingen en de vragen was, dat Carin Tiggeloven die het geheel leidde, na elk antwoord mensen in de zaal wat vroeg over het gegeven antwoord. Daardoor kwam er meer aan het licht dan alleen maar stemmen op stellingen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen in gesprek met een bezoeker van het Stadsgesprek in P60


Uit deze gesprekjes kwam naar voren dat deelnemers zorg hebben over de druk op de woningmarkt en de snel wisselende bewoning in sommige panden. Hierdoor kennen de mensen elkaar niet meer en verlopen contacten veel vluchtiger. Meer dan driekwart van de aanwezigen zei wel goed contact met de buren te hebben en anderen zeiden weer dat contact met mensen die een andere achtergrond hebben soms lastig is vanwege de taalbarrière. Vrijwel alle aanwezigen gaven aan verbinding belangrijk te vinden en dat ontmoeting daar de sleutel toe is. Er werden allerlei ideeën aangedragen om ontmoeten te stimuleren.

Aan het eind van de avond werd aan de burgemeester gevraagd hoe hij de avond had ervaren en hij antwoordde dat hij het een geslaagde bijeenkomst vond. Hij zei: 'Een avond met veel persoonlijke, mooie verhalen. Dat is de kern van ontmoeten. Als je met elkaar in gesprek gaat, krijg je begrip voor elkaars achtergrond en cultuur en kom je nader tot elkaar. Onbekend maakt onbemind zoals een deelnemer zei. Als gemeente gaan we met de input van het gesprek aan de slag. We willen met onze dienstverlening beter kunnen inspelen op de behoefte van internationals en kijken hoe we ideeën over contact tussen mensen kunnen faciliteren.'
De drie raadsleden die een motie hadden ingediend om deze gesprekken te gaan uitvoeren naar voren gehaald. Doel van die motie was te kijken of er door de internationalisering behoefte is aan meer of andere vormen van ontmoeting binnen Amstelveen en of de gemeente daar activiteiten voor zou moeten organiseren. Zij vonden de avond ook zeer geslaagd en werden vervolgens bedankt met een applaus van het publiek.

Gelukkig werd er op tijd aan gedacht dat iedereen een lootje had gekregen bij binnenkomst. Dus werd er door een aanwezige een winnend lot getrokken en dat betekende dat een flat langs de Sportlaan een straatbarbecue mag organiseren voor 50 personen, op kosten van de gemeente. Juist om elkaar te ontmoeten op een gezellige wijze. Een leuk initiatief. Het was een inspirerende goed bezochte bijeenkomst met oog voor verrijking en de knelpunten van internationalisering. De avond werd efficiënt geleid door Carin, er was voor directe vertaling naar het Engels gezorgd via headphones en er werd genoeg ruimte gegeven om wat in te brengen. Tot slot kon men in de zaal beneden nog wat verder met elkaar praten onder het genot van een drankje en een bittergarnituur.

Foto Amstelveen
(Bron Betina van Meter - 2020)

De illustratie van Betina van Meter is een hele goede samenvatting van de avond
De tekening Kleurrijk Ontmoeten die ter plekke werd gemaakt door Betine van Meter stelt de onderwerpen voor die tijdens de avond onder meer aan bod kwamen. Sommigen spreken voor zich, zoals wie zijn er in Nederland geboren, wie zijn mijn buren, hoeveel % van de aanwezigen houdt van Amstelveen, straatfeesten organiseren, elkaar een presentje geven om de Nederlandse cultuur bij te brengen, bv met Sinterklaas, Nederlands spreken als het kan en in de winkel vragen dat ook te doen, bij wie kan ik aanbellen als mijn kind nodig moet plassen, maak een straatapp, groet ook als iemand je groet, dat maakt het leven op straat een stuk gezelliger.

Kleurrijk Ontmoeten
De gemeente organiseerde een aantal ontmoetingen op verschillende data maar wegens de uitbraak van corona werden deze afgelast.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen