Bijgewerkt: 2 februari 2023

Amstelveen investeert 15 miljoen
voor duurzaamheid - 2020

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Amstelveen investeert 15 miljoenvoor duurzaamheid
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Veenmeer de Poel in Amstelveen eind september 2020 met de St. Urbanuskerk in de achtergrond

Bron: Gemeente Amstelveen - 11-10-2020

Ruim een jaar na het vaststellen van het duurzaamheidsbeleid door de gemeenteraad van Amstelveen zijn de eerste positieve resultaten van het beleid al zichtbaar. Het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie (PLECK) beschrijft de duurzame ambities van Amstelveen en wordt jaarlijks tegen het licht gehouden. Onder de noemer ‘Duurzaam Amstelveen; hoe staat het ervoor? PLECK 2.0’ geeft het college inzicht in de geboekte resultaten. Daarnaast geeft het plan inzicht in het bestedingskader voor de komende jaren.

Positieve resultaten
Duurzaamheid is uitgewerkt in drie pijlers met onderlinge raakvlakken op het gebied van doelstellingen, communicatie, participatie, regionale samenwerking en monitoring. Op alle drie de pijlers zijn afgelopen jaar resultaten behaald. Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'We continueren ons beleid door in te zetten op de drie pijlers Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie. Tevens brengen we wat aanscherpingen aan. We zien op verschillende gebieden goede resultaten. Zo is het totale vermogen van zonnepanelen op woningen in Amstelveen sinds 2018 gestegen met 84% en het Amstelveense bedrijfsleven wekte 99% meer zonnestroom op dan in 2018. Dit ligt boven het Nederlandse gemiddelde. De collectieve inkoop acties Isoleren en Zonnepanelen zijn zeer succesvol. Van het gemeentelijk vastgoed is 85% nu energielabel A of B. Het restafvalpercentage gaat omlaag van 35% naar 25% en het percentage ingezamelde herbruikbare afvalstoffen, zoals glas en papier, gaat omhoog.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Door de inspanning van de gemeente wordt nu op veel scholen afval gescheiden opgehaald.De gemeente werkt aan klimaatadaptatie door een beleidsplan vast te stellen dat in december 2020 naar de gemeenteraad gaat. Hierin staat wat gedaan kan worden tegen hittestress en het voorkomen van natte kelders bij grote regenbuien. De subsidie op groene daken en tuinen is zeer succesvol. Het budget is dit jaar al op, maar die wil het college voortzetten. Ook start binnenkort een proef in Westwijk om tegels uit tuinen te halen en zo groener en meer waterdoorlatend te maken. Ook staan twee projecten in de startblokken om straten klimaat adaptief in te richten.'

Bestedingskader: investering in duurzaamheid
Voor Duurzaamheid is, uit de opbrengsten van de verkoop van de Eneco aandelen, € 15 miljoen gereserveerd voor investeringen in energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. In PLECK 2.0 (pdf 42 pagina’s) (Plan voor energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie) zit een meerjaren bestedingskader van € 6 miljoen, waarin de komende jaren € 2,5 miljoen euro wordt ingezet voor het financieel ondersteunen van inwoners bij de duurzaamheidsopgave, € 1 miljoen euro voor wijkaanpakken, € 2,5 miljoen voor deelname in het regionale duurzaamheid investeringsfonds Invest-MRA en € 50.000 voor het verduurzamen van het wagenpark.

Maatregelen voor verbeteren luchtkwaliteit
Het college van B en W stelt de gemeenteraad nieuwe maatregelen voor om de kwaliteit van de lucht in Amstelveen te meten en te verbeteren. De luchtkwaliteit in Amstelveen wordt bepaald door o.a. fijnstof en stikstofdioxide. In Amstelveen worden geen wettelijke grenswaarden overschreden. Evengoed kan de uitstoot van deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het college wil de uitstoot daarom zoveel mogelijk beperken.

Zelf meten
In het algemeen blijkt dat landen om ons heen de grootste bijdrage leveren aan de concentratie verontreinigde stoffen in Nederland. Floor Gordon (D66) wethouder Milieu: 'Desondanks kunnen lokale maatregelen een bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit en dus de gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan schonere houtstook en inzet op duurzame mobiliteit in onze stad. Het bestaande meetnetwerk geeft een algemeen beeld van de luchtkwaliteit in de regio. Om lokaal beter inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit op straat- of buurtniveau gaan we zelf metingen verrichten op locaties verspreid door Amstelveen. Na een nulmeting is de concentratie stikstofdioxide-concentraties bekend. Daarna kunnen we meten wat het effect is van maatregelen.'

Schonere hout stoken
Ook wil de gemeente inzetten op voorlichting over het stoken van hout in pellet- en houtkachels, zodat Amstelveners zich meer bewust worden van het effect ervan. Bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Dat is voor iedereen ongezond, maar kinderen, ouderen en mensen met een longziekte hebben er extra last van. Bovendien is het niet klimaatbewust om huizen te verwarmen met een open haard of houtkachel: bij het verbranden komt CO2 vrij en een groot deel van de warmte vliegt via de schoorsteen naar buiten. Door voorlichting wil de gemeente o.a. inwoners stimuleren om schoner te stoken, bijvoorbeeld door de open haard of houtkachel niet aan te steken als het windstil of mistig is en droog hout te gebruiken. Ook ontmoedigt de gemeente actief het gebruik van pelletkachels bij nieuwbouw en neemt dit ook expliciet mee in afspraken met ontwikkelaars.

Extra onderzoek voor kwetsbaren
Het college van B en W wil ook verder gaan dan landelijk beleid dat bepaalt dat voorzieningen voor kinderen, bejaarden of zieken niet dicht in de buurt mogen worden geplaatst van provinciale of rijkswegen als uit onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteitsnorm overschreden wordt. Dat onderzoek wil de gemeente ook instellen bij drukke wegen. Tot slot volgt de gemeente nauwlettend het onderzoek van het RIVM naar de lange termijneffecten van ultrafijnstof dat vliegtuigen uitstoten. Medio 2021 worden de resultaten verwacht. Aan de hand van deze resultaten kan het college positie bepalen in het Schipholdossier in het belang van de gezondheid van haar inwoners.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen