Bijgewerkt: 2 februari 2023

12de Diwali Festival
on-line - 2020

Foto's -> Gebeurtenissen -> Festivals en Feesten

12de Diwali Festivalon-line
(Amstelveenweb.com - 2019)

Helaas ontbraken dit jaar vanwege de Covid-19, de heerlijke en geurende maaltijden zoals dat vorig jaar nog wel kon

Bron: Amstelveenweb/Stichting Diwali Festival - 09-11-2020

Het 12de Diwali Festival, het Indiase lichtjesfeest, werd dit jaar wel gevierd en het was vanuit je eigen woonkamer te volgen via een livestream. Het bestuur van Stichting Diwali Festival bood op zaterdag 7 november 2020 de stream aan via de Facebookpagina van de stichting. De video van 2 uur en 46 minuten werd opgenomen in Poppodium P60.

Diwali (Deepavali (IAST: dīpāvali) of Divali) is het Indiase festival van de lichten en duurt meestal vijf dagen en wordt gevierd tijdens de Hindoestaanse Lunisolar maand Kartika (tussen medio oktober en medio november). Eén van de meest populaire festivals van het hindoeïsme, Diwali symboliseert de spirituele 'overwinning van het licht op de duisternis, goed op kwaad, en kennis over onwetendheid'. Het festival wordt wijd en zijd geassocieerd met Lakshmi, godin van de welvaart, met vele andere regionale tradities die de feestdag verbinden met Sita en Rama, Vishnu, Krishna, Yama, Yami, Durga, Kali, Dhanvantari, of Vishvakarman. Bovendien is het, in sommige regio's, een viering van de dag dat Heer Rama terugkeerde naar zijn koninkrijk Ayodhya na het verslaan van de demonenkoning Ravana.


Als u de video gaat kijken duurt het ruim 2 uur. U kunt ook, na het starten van de video, het rode puntje onderin de balk telkens wat verder vooruit schuiven om een ander onderdeel te bekijken


Het vijfdaagse festival vindt zijn oorsprong in het Indiase subcontinent en wordt in vroege Sanskrietteksten genoemd. Diwali wordt gewoonlijk 20 dagen na het Dashera (Dasara, Dasain) festival gevierd, met Dhanteras, of het regionale equivalent, dat de eerste dag van het festival markeert wanneer de feestvierders zich voorbereiden door hun huizen schoon te maken en versieringen op de vloer te maken, zoals rangoli. De tweede dag is Naraka Chaturdashi, of het regionale equivalent dat voor Hindoes in het zuiden van India Diwali juist is. Westerse, centrale, oostelijke en noordelijke Indiase gemeenschappen observeren de belangrijkste dag van Diwali op de derde dag, de dag van Lakshmi Puja en de donkerste nacht van de traditionele maand. In sommige delen van India wordt de dag na Lakshmi Puja gemarkeerd met de Govardhan Puja en Balipratipada (Padwa), die gewijd is aan de relatie tussen vrouw en man. Sommige Hindoeïstische gemeenschappen markeren de laatste dag als Bhai Dooj of het regionale equivalent, dat gewijd is aan de band tussen zuster en broer, terwijl andere Hindoeïstische en Sikh-vakmannengemeenschappen deze dag markeren als Vishwakarma Puja en deze in acht nemen door het uitvoeren van onderhoud in hun werkruimtes en door het offeren van gebeden.

In Amstelveen wonen veel expats, maar de grootste groep mensen is afkomstig uit India met 5.090 personen (cijfers 2020) en dat is ook de reden dat Amstelveen vaak 'Little India' wordt genoemd. Het Diwali Festival wordt sinds 2008 gevierd in Amstelveen, in de laatste jaren op het Stadsplein in een enorme tentencomplex. In een deel van de tent waren in het verleden veel Indiase gerechten te koop die door verschillende Indiase restaurants waren bereid. De expats vermaakten zich prima tussen de heerlijke geuren en natuurlijk werden de gerechten ook gekocht en lekker opgesmikkeld. Ook waren er altijd veel artikelen te koop, waren reisorganisaties aanwezig waar de bezoekers informatie konden krijgen over de prachtigste reizen naar dit mooie en inspirerende land en kon men de handen met henna laten versieren en de kleinste bezoekers zich laten schminken.

Bekijk hoe gezellig een Diwali Festival van bijvoorbeeld 2019 werd gevierd.

Dit jaar werd het 12de Diwali Festival gehouden, maar door de coronamaatregelen werd het festival niet zo uitbundig gevierd in het tentencomplex met duizenden toeschouwers. Men vierde het festival in Poppodium P60 waar op het podium tientallen dansers en danseressen optraden en er werden toespraken gehouden. Zo werd het feest van het licht toch gevierd en op deze manier konden wij, en u als bezoeker van Amstelveenweb.com, toch dit enorme feest samen vieren!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Danseressen op het podium tijdens het 11de Diwali Festival op 12 oktober 2019 in Amstelveen

The 12th Diwali Festival, the Indian festival of lights, was celebrated this year and it could be followed from your own living room via a live stream. The board of Foundation Diwali Festival offered the stream on Saturday, November 7, 2020 via the Facebook page of the foundation. The video of 2 hours and 46 minutes was recorded in Poppodium P60.

Diwali (Deepavali (IAST: dīpāvali) or Divali) is the Indian festival of lights, usually lasts five days and is celebrated during the Hindustani Lunisolar month of Kartika (between mid-October and mid-November). One of the most popular festivals of Hinduism, Diwali symbolizes the spiritual "victory of light over darkness, good over evil, and knowledge of ignorance. The festival is widely associated with Lakshmi, goddess of prosperity, with many other regional traditions that connect the holiday with Sita and Rama, Vishnu, Krishna, Yama, Yami, Durga, Kali, Dhanvantari, or Vishvakarman. Moreover, in some regions, it is a celebration of the day Lord Rama returned to his kingdom of Ayodhya after defeating the demon king Ravana.

The five-day festival has its origins in the Indian subcontinent and is mentioned in early Sanskrit texts. Diwali is usually celebrated 20 days after the Dashera (Dasara, Dasain) festival, with Dhanteras, or the regional equivalent, marking the first day of the festival when the revellers prepare themselves by cleaning their houses and making decorations on the floor, such as rangoli. The second day is Naraka Chaturdashi, or the regional equivalent that is right for Hindus in southern India Diwali. Western, central, eastern and northern Indian communities observe the most important day of Diwali on the third day, the day of Lakshmi Puja and the darkest night of the traditional month. In some parts of India, the day after Lakshmi Puja is marked by the Govardhan Puja and Balipratipada (Padwa), which is dedicated to the relationship between woman and man. Some Hindu communities mark the last day as Bhai Dooj or the regional equivalent, which is dedicated to the bond between sister and brother, while other Hindu and Sikh professional communities mark this day as Vishwakarma Puja and observe it by carrying out maintenance in their workplaces and by offering prayers.


If you are going to watch the video, it will take more than 2 hours. You can also, after starting the video, move the red dot at the bottom of the bar a little further forward each time to view a different part.


Amstelveen is home to many expatriates, but with 5,090 people (figures 2020), the largest group of people is from India, which is why Amstelveen is often referred to as 'Little India'. The Diwali Festival has been celebrated in Amstelveen since 2008, in recent years on the Stadsplein in a huge tent complex. In a part of the tent in the past many Indian dishes were for sale that were prepared by several Indian restaurants. The expats enjoyed themselves between the delicious smells and of course the dishes were also bought and eaten. There were also a lot of items for sale, travel organizations were present where visitors could get information about the most beautiful trips to this inspiring country, they could have their hands decorated with henna and the smallest visitors could have their face painted.

This year, the 12th Diwali Festival was held, but due to the corona measures, the festival was not celebrated as exuberantly in the tent complex with thousands of spectators. The festival was celebrated in Poppodium P60 where dozens of dancers performed on stage and speeches were given. This is how the festival of light was celebrated and in this way we, and you as a visitor to Amstelveenweb.com, were able to celebrate this enormous party together!
See how cozy a Diwali Festival of, for example, 2019 was celebrated.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen