Bijgewerkt: 2 februari 2023

Begroting 2021 van
Gemeente Amstelveen - 2020

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Begroting 2021 vanGemeente Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Ruud Kootker fractievoorzitter en Jacqueline Solleveld raadslid van Burgerbelangen Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 maart 2020

Berichten staan van recent naar presentatie Begroting 2021

Bron: Burgerbelangen Amstelveen - 12-11-2020

Burgerbelangen Amstelveen ziet goede zaken in Begroting 2021, maar heeft ook reden voor kritiek. Dit is de uitgebreide enigszins bewerkte versie van de bijdrage van onze fractievoorzitter Ruud Kootker aan de Algemene Politieke Beschouwingen bij de beraadslaging over de Programmabegroting 2021 op woensdag 11 november 2020. (Door de beperkte spreektijd zijn de hoogtepunten van zijn bijdrage daadwerkelijk uitgesproken. Te bekijken en beluisteren op ris2.ibabs.eu.

'Voorzitter, het beoordelen van een totale programmabegroting is bijna een onbegonnen zaak. Het dwingt tot het maken van keuzes. Dat zijn dan vaak de pijnpunten, die verdere discussie of andere besluitvorming vragen. Ik zeg dat omdat een kritische beschouwing onverlet laat dat er ook een heleboel goede zaken in de verschillende programma onderdelen staan. Dank daarvoor aan het College, en uiteraard de ambtelijke staf voor de uitwerking. Ik vraag daarom begrip dat ik in mijn betoog aan die goede zaken voorbij ga.

Waar ik wel op wil ingaan zijn drie zaken: de ontwikkeling van de financiële ruimte, de ontwikkeling van de fysieke ruimte en de zorgen van Amstelveners daarover, en de coronacrisis en het Lokale Noodfonds. Over de uitgangspunten voor haar beleid en dus ook deze programmabegroting zegt het College zelf dat het daarbij gaat over flexibiliteit, wendbaarheid en proactief anticiperen. Maar is het ook zo flexibel, wendbaar en proactief? Je zou denken dat dat dan begint met het waarmaken van wat je zegt. En dat blijkt niet het geval en dat is teleurstellend. Waar is Burgerbelangen Amstelveen dan teleurgesteld over ?

Dat is vooral de wijze van totstandkoming van deze begroting:
- geen brede heroverweging van het college uitvoeringsprogramma , zoals eerder aangekondigd, wel een nog niet eerder vertoond beslag op de financiële middelen
- geen twee varianten, een milde en een ernstige, die zouden worden uitgewerkt, waarmee u niet alleen de raad maar ook uzelf tekort doet
- geen raad brede aanpak , zoals door ons voorgesteld, wel een teleurstellende uitnodiging aan de oppositie om met voorstellen te komen zolang die maar budgetneutraal zijn. “Oud voor nieuw” zoals dat heet.
- en geen pas op de plaats in 2021 en pas in 2022 praten over meerjarenperspectief, zoals het college eerder in het Amstelveens Nieuwsblad had aangegeven. Flexibiliteit en wendbaarheid is kennelijk voor dit College “ ja zeggen, nee doen” .

Wat zien we wel:
- Een College dat onverdroten doorgaat met miljoenenuitgaven
- De laatste jaren met telkens tientallen miljoenen incidenteel
- Een College dat voor de derde maal op rij geen sluitende begroting laat zien ( want de tekorten, dit jaar 8 miljoen, worden uit de Algemene Reserve gehaald.)
- Nog steeds geen evenwichtig begrotingsbeleid; er wordt nog steeds maar aan twee van de vier knoppen gedraaid. We teren in op onze reserves, starten met kapitaalinvesteringen ( lees; lenen, schulden maken), maar schuiven de discussie over tarieven en de begrotingsdoorlichting voor ons uit.

bbA herhaalt wat wij vanaf begin al gezegd hebben
- Het college heeft teveel haast met haar ambities,
- combineert dat met een onevenwichtig begrotingsbeleid, waarbij bovendien extra telt dat de begrotingsdoorlichting maar niet van de grond komt.”

Motie: Begrotingsdoorlichting ( met CU, GL en SP)
'Voorzitter.
De kern van onze motie is dat een begrotingsdoorlichting door College eerst is aangekondigd begin 2019, dan toegezegd voor eind 2019 , vervolgens niet is uitgevoerd in 2020. Door bbA is in de commissie ABM de motie aangekondigd om het college de begrotingsdoorlichting uit te laten voeren en de uitkomsten voor medio volgend jaar met de raad te delen. Geen enkele reactie van het College. Daarna verrast het College wel middels een collegebrief met wederom een toezegging. De maat is vol. Het is nu tijd dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt, zichzelf serieus te neemt en in positie brengt en niet afhankelijk moet willen zijn van het College. Voor onze eigen geloofwaardigheid als raad ; en voor het college een opdracht. Daarom hierover een motie.”

Voorzitter, mijn tweede punt: Waar maken Amstelveners zich zorgen over?
- Zorgen over de groei van de stad waar eerst 6.500 woningen het plafond was, is dat nu meer dan het dubbele we constateren een groeiende en terechte weerstand
- bbA is tegen een groei van de stad naar 125.000
- Zorgen over hoogbouw en verdichting ( en de steeds kleinere ruimte om te leven en te recreëren)
- Amstelveners willen geen megalomane projecten op postzegels
- bbA relativeert de hoogbouwvisie; het is en mag geen vrijbrief zijn voor ongebreidelde bouw van kolossale panden

Zorgen over de leefbare stad
- blijft de leefbaarheid en kwaliteit in mijn buurt en wijk wel op peil?
- houden we schone wijken , goede sportveldjes, begaanbare wandelpaden, fijne winkels , bereikbaar openbaar vervoer, en verbindende buurtverenigingen.

Zorgen over het verdwijnen van het groen
- kijk alleen maar naar de reacties op het Bosplan en de bomenkap
- er verdwijnt, maar niet of onvoldoende is zichtbaar wat we er voor terug krijgen
- door bbA is dit al twee jaar geleden in de bomenkap motie aangegeven en nog steeds is er een onvoldoende zichtbaar en controleerbaar resultaat.

Zorgen over de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen
- mensen vragen zich terecht af :voor wie bouwen we eigenlijk?
- is de verhouding tussen bouwen voor jong en oud wel in balans; komen ouderen nog wel aan bod -in de Amstelveense woning – en doorstroommarkt
- er is behoefte aan een gedegen Woonzorgvisie ; reden waarom bbA volgende week samen met VVD hierover een motie zal indienen

Zorgen kosten van de verduurzaming
- uit welke portemonnee gaan de investeringen betaald worden?
- bbA vindt dat er eens goed gekeken moet worden wie op dit moment profiteren van alle subsidies; komen die niet bij de “ rijksten” terecht ?
- en moeten we niet eerst verduurzamen in de oude wijken, voordat we te vroeg, te snel en te duur van het gas afgaan?
- en misschien wel het belangrijkste thema : Zorgen omdat te veel Amstelveners het gevoel hebben niet gehoord en gezien te worden
- niet voor niets is er de noodzaak tot herijking van de participatie bij het planproces in de ruimtelijke ordening
- bbA is blij mede aanjager te zijn van deze ontwikkeling en wij zullen dat blijven doorzetten.

Ja er is een participatienota, we zijn daar blij mee, maar the proof of the pudding is in the eating, er moet nog veel gebeuren b.v. herijking van de rol en inbedding van de participatieraden ( groen, wonen, sociaal domein, gehandicaptenbeleid en lokale werkgroep “ iedereen doet mee”). Wij zullen op dat punt uiterlijk in de komende maanden met een agendaverzoek komen. Conclusie: Is misschien wel een vraag! Neemt dit beleid, neemt dit College de Amstelveners wel voldoende mee ? Want zonder maatschappelijk draagvlak geen gelukkige stad. Ik kom toe aan het onderwerp Corona en het Lokaal Coronafonds.

De Corona crisis heeft iedereen geraakt, niemand uitgezonderd
In alle vezels van de Amstelveense samenleving; binnen gezinnen, scholen, zorginstellingen, sport en cultuur, openbaar vervoer, en het complete bedrijfsleven. De economische, maatschappelijke en sociale gevolgen van de crisis zijn echter nog lang niet in hun volle omvang zichtbaar en zullen lang doorwerken. Maatschappelijke instellingen in de cultuur- sport en zorgsector, instellingen, bedrijven, zelfstandigen en inwoners staan voor enorme uitdagingen en zullen zonder onze steun het niet redden.”

Motie: Lokaal Coronafonds; sport in beeld ( met CU, GL en SP)
'Cultuur en inmiddels ook bedrijfsleven worden terecht sectorspecifiek in beeld gebracht en ondersteund; sport verdient wat ons betreft eenzelfde behandeling. Laat de sportsector niet in de kou staan. Zie de RTVA uitzending van gisteravond. 165 Verenigingen, die in hoge mate afhankelijk zijn van vrijwilligers, waar wij zicht op moeten krijgen op hun korte, maar vooral ook middellange en lange termijn problematieken. Liquiditeiten drogen op, reserves die nu worden verteerd binnen de verenigingen, zijn hun investeringsbronnen voor morgen. Onderzoek is noodzakelijk, afhankelijk van uitkomsten mogelijk een sectorspecifiek ondersteuningspakket ontwikkelen en dan de middelen daarvoor vrijmaken uit het Lokaal Coronafonds. Iedereen doet mee , zegt het College, dus ook de sport. Vandaar onze motie om dat onderzoek op te starten.'

Amendement: Inzet middelen lokaal coronafonds ( met GL)
“Ik kom tot mijn laatste punt; de onttrekking van gemeentelijke tekorten uit het Lokale Noodfonds. Met zijn allen zijn wij overtuigd van nut en noodzaak van het Lokale Coronafonds. In maart stonden wij eensgezind achter het besluit gelden vrij te maken voor de noden van instellingen bedrijven en inwoners. Dat is nu niet anders. Op één punt na en dat is dat het college voorstelt om tot een bedrag van 2,5 miljoen, een zesde deel van de omvang van het fonds van in totaal 15 mio , aan tekorten op de eigen begroting af te dekken. En het is onmiskenbaar waar dat de gemeente ook financieel er bij inschiet als gevolg van de coronacrisis. Maar het is ook onmiskenbaar waar dat de gemeente in staat is tekorten zelf op te vangen vanuit de algemene reserves, die op dit moment een omvang hebben van 36 miljoen. Het geld is er gewoon. Vestzak broekzak zult u zeggen en misschien is dat aan het eind van het verhaal, als de crisis is bezworen en we dan de balans opmaken, ook wel zo. Wij zullen het zien. Maar er zijn belangrijke argumenten die ik u zou willen meegeven, waarom bbA het verstandiger vindt de tekorten uit de algemene reserve te halen:

In de eerste plaats hebben we in maart besloten dat het een noodfonds, ik benadruk, noodfonds zou zijn voor specifiek benoemde doelgroepen in de samenleving. Noden waarvan de omvang nog steeds aanmerkelijk kunnen oplopen. En niet dat het ook bedoeld zou zijn voor gemeentelijke tekorten, niet voor een overheid die zelf over voldoende liquiditeiten beschikt en zelf niet in nood verkeert. Op de tweede plaats gaat er op deze manier een verkeerd signaal vanuit naar onze Amstelveense samenleving. Wij zijn heel goed in staat ons eigen broek op te houden en dan moet je dat ook doen. Net zoals er bedrijven zijn die formeel recht hebben op overheidssteun maar daar geen gebruik van maken omdat zij zich zelf kunnen bedruipen. Dat geldt ook voor ons. Vandaar op dit punt een amendement om die 2,5 miljoen ten laste te laten komen van de algemene reserve.”

Voorzitter, ik zeg het nogmaals, er is ook veel goeds te zien in de programma’s binnen de begroting. Zeker. Maar bbA heeft aanhoudende zorgen over het onevenwichtige begrotingsbeleid, zorgen over het maatschappelijke draagvlak van vooral de inrichting van de stad als fysiek domein en bbA heeft uitdrukkelijke wensen om het Coronafonds toch vooral rechtstreeks ten goede te laten komen aan degene voor wie het bedoeld is, onze eigen Amstelveners.
Dank u wel.'
Bron: Actief voor Amstelveen - 12-11-2020

Actief voor Amstelveen is het niet altijd eens met het gemeentelijk beleid. Wij blijven het bijvoorbeeld niet eens zijn met de te dure woningbouw. Wij vinden dat er goedkoper moet worden gebouwd en met name woningen voor starters. Niettemin maakt Actief voor Amstelveen haar positie in de Amstelveense politiek tijdens de begrotingsbehandeling waar: wij staan in het midden. En wij steunen goede ideeën, waar de inwoners, organisaties en bedrijven in Amstelveen beter van worden.

De toespraak van Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA) tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 november 2020: 'Dank aan het college en de ambtelijke medewerkers die de voorliggende Begroting 2021 hebben samengesteld, complimenten hiervoor en wij kunnen dit stuk, met de volgende motivatie, dan ook steunen. Nieuw in de begroting is een wijziging in de systematiek, het 'sparen vooraf' wordt verlaten om plaats te maken voor 'betalen tijdens gebruik' en daar kan AVA zich prima in vinden. In het licht van de omstandigheden, niet een begroting die op de rem trapt, waardoor zaken die al onder druk staan nog verder wegzakken, maar eentje met lef en uitdagingen om waar mogelijk, in te zetten op gerichte investeringen waar geen structurele middelen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld voor extra steun aan ons lokale bedrijfsleven in deze moeilijke tijden. En dat is niet, in tegenstelling tot wat Dhr. Bruls burgemeester te Nijmegen roept; koop zoveel mogelijk online, maar koop juist lokaal! AVA zal dan ook samen met D66, VVD en PvdA het amendement indienen voor compensatie lokale lasten voor noodlijdende ondernemers door corona-uitbraak.

Ook steun voor verbetering van de infrastructuur, vervoer, groen, fiets- en voetpaden en meer faciliteiten voor buitensport, als ook meer zwemwater. In 2021 zal een nieuwe sportnota worden opgesteld, mogelijk kunnen de woordvoerders sport hier tijdig bij betrokken worden. Aan de andere kant vinden wij dat toch ook bekeken moet worden hoe in voorbereiding zijnde gemeentelijke projecten heroverweging verdienen, zeker die waar maatschappelijke discussie over is. AVA is van mening dat een aantal investeringen kunnen worden getemporiseerd en wij zullen onze steun dienaangaande per project beoordelen.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Wij zijn verheugd met de aandacht betreffende veiligheid de begroting over het actieplan integrale veiligheid en de extra financiële middelen die hiervoor vrijgemaakt worden. Belangrijk voor de veiligheid van onze inwoners en het tegengaan van ondermijning, welke zeker nu actueel is. Onze Boa’s zijn in deze coronacrisis voor onze veiligheid een onmisbare schakel gebleken, verdienen daarom onze waardering en respect, en vragen het college om, in navolging van andere gemeenten, onze Boa’s (en mogelijk ook ondersteunende diensten), een bonus toe te kennen, in welke vorm dan ook. Graag een reactie van het college.

Er is nog steeds een groot woontekort, zeker aan betaalbare woningen. Oorzaak is dat de gemeente bijna geen eigen grond meer heeft en afhankelijk is geworden van de goede wil van grondexploitanten. Dat is geen goede ontwikkeling en AVA begrijpt de hartenkreet van Groen Links om de gemeente middels hun motie aan te sporen, te onderzoeken waar nog grondposities zijn te verwerven. AVA zal de motie hieromtrent steunen en mede indienen.

AVA is blij met de ambities weergegeven in het ROP-Ruimtelijk Ontwikkeling Perspectief en zet zich van af de oprichting al in voor starters en seniorenwoningen en zijn zeer verheugd dat er nu voor het eerst in de geschiedenis van Amstelveen, zogenaamde Tiny Houses en of containerwoningen gerealiseerd kunnen gaan worden op de eigen grond van de gemeente bij het tijdelijk woonproject locatie Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek. AVA zal hiervoor in de volgende raad een motie indienen. Duurzaamheid heeft natuurlijk ook onze aandacht. Belangrijk item in deze gemeente, Amstelveen doet haar uiterste best om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Wij steunen dat beleid, maar volgen de uitvoering met een kritische blik. AVA staat voor een realistische uitvoering van duurzaamheidsbeleid. We moeten ons namelijk realiseren dat, om draagvlak te creëren, inwoners en bedrijven mee moeten kunnen doen en dat ze niet met extreme kosten worden geconfronteerd. Aan de gemeente de taak ieder hier tijdig te informeren.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2020)

Screenshot van de online gemeenteraadsvergadering Programmabegroting 2021 van Amstelveen op 11 november 2020


Ouderen behoeven juist in deze tijd nog meer aandacht. Veel ouderen verkeren in eenzaamheid en dat heeft vaak te maken met een woonomgeving zonder zorg. AVA kan zich dan volledig vinden in de motie van VVD, BBA, waarin gepleit voor meer Woonzorg capaciteit en een Woonzorgvisie onderdeel te laten zijn van de Woonagenda. AVA zal deze motie dan ook steunen en mede indienen. Jongeren in Amstelveen hebben het ook niet makkelijk in deze tijd. Natuurlijk slaat de verveling toe en ligt overlast op de loer. AVA is dan ook verheugd dat onze eerdere motie hieromtrent, raadsbreed gesteund, het college bewogen heeft extra geld vrij te maken om de JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plek), te upgrade en mogelijk winterklaar te maken. Hulde!

Jeugdzorg, het is een maatschappelijke ontwikkeling die ons zorgen baart. Behalve dat er een tekort is van € 3.000.000, hebben we als gemeente met een steeds grotere groep Multi-problematiek gezinnen te maken. Zorgen ook over de onduidelijke geldstromen. Follow de money constateerde al meerder wantoestanden, commerciële jeugdaanbieders verdienen miljoenen aan kinderen die hulp nodig hebben. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling, College blijf hier alert op a.u.b.

Zorg en Welzijn, wij zijn blij met de toezegging van de wethouder kwetsbare inwoners breder onder de aandacht te brengen en ook in gesprek te gaan met de participatieraad sociaal domein en ervaringsdeskundigen. Naar aanleiding van ons agendaverzoek, nogmaals  het verzoek om ondernemers en detailhandel er op te wijzen, bij kwetsbare inwoners meer aandacht te schenken aan preventie om coronabesmetting te voorkomen. Wat betreft Goedereede waar onder toezicht van Participe kwetsbare ouderen wonen, kan het college toezeggen dat u zorg draagt voor het aldaar inzetten van activiteitenbegeleider.

Kunst & Cultuur, de ongelofelijke prestatie van alle instellingen in deze periode verdient een pluim. Creativiteit, samenwerking en gemeenschapszin is zichtbaar en voelbaar. Daarbij ook complimenten voor het college. Platform C slaat een nieuwe weg in en gaat zich nu op een andere manier richten op de toekomst. We zijn benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, maar één ding staat voorop; educatie en culturele vorming mag niet verdwijnen uit Amstelveen. Wij omarmen dan ook de motie van het CDA en D66 om een Kunst en Cultuurmarkt te organiseren en dienen deze graag mede in. Wat betreft het Bostheater, daar is de maatschappelijke en culturele betekenis wel van gebleken en AVA zal dan ook de motie van de VVD voor financiële ondersteuning, steunen en mede indienen. 

Sportverenigingen en instellingen hebben het moeilijk. Maar aangezien er ook bij de 2e corona golf door het college en NOC-NSF financiële ondersteuning is toegezegd, kunnen verenigingen nog net het hoofd bovenwater houden. Het is wel zaak dit goed te blijven monitoren en hulp te bieden waar mogelijk. Zeker als dit langer gaat duren. Tot zover voorzitter.
Onze aangekondigde motie betreffende Duurzame Ontwikkeling doelen of de SDG’s van de VN, om als Amstelveen aangesloten te zijn bij SDG Nederland, zal collega Höcker bij de komende raadsvergadering als motie vreemd aan de orde van de dag, inbrengen.'

 Hierbij onze stemverklaringen
1.VVD, AVA e.a. motie Bostheater; zal AVA steunen en mede indienen.
A. D66, AVA e.a. amendement Compensatie noodlijdende ondernemers in coronatijd; zal AVA steunen en mede indienen.
3. GL, AVA e.a. motie Actief grondbeleid Amstelveen, zal AVA steunen en mede indienen – met stemverklaring Becker. Deze motie kan AVA steunen en mede indienen omdat elke kans aangegrepen moet worden om betaalbare woningbouw te realiseren, dat is en blijft een uitdaging maar met eigen grond van de gemeente kansrijker dan met grond van projectontwikkelaars.
2. GL, motie Extra jongerenwerker; zal AVA niet steunen met stemverklaring Becker. AVA zal deze motie niet steunen, ook wij hebben het beste voor met onze jongeren, maar wij zien, ook na overleg met jongerenwerkers, niet de oplossing in het nu aanstellen van 1 extra jongerenwerker. Er is momenteel een onderzoek gaande hoe efficiënt de huidige jongerenwerkers ingezet kunnen worden, laten we dit onderzoek even afwachten, misschien komt daar wel uit dat we veel meer dan 1 extra jongerenwerker nodig hebben en komen wij daar graag op terug.
4. BBA, motie Begrotingsdoorlichting; zal AVA niet steunen met stemverklaring Becker. AVA ziet niets in het extra doorlichten, wij hebben voldoende vertrouwen in de door het college aangeleverde stukken. Verder complimenteer ik de voorzitter van de auditcommissie Harmen van der Steenhoven, voor het aan de raad gestuurde advies met een duidelijke beschouwing van de begroting en waarin aangegeven; en ik citeer;  deze voorstellen financieel technisch ordentelijk zijn onderbouwd en niet strijdig met de geldende regels voor financieel beheer en beleid. Dat is voor AVA voldoende om het vertrouwen hierin uit te spreken.
5. BBA, motie lokaal Coronafonds- sport in beeld; zal AVA niet steunen met stemverklaring Becker. Natuurlijk moet er steun zijn voor sportverenigingen en sportinstellingen die het moeilijk hebben. Daarom is bij onze eerste overleggen steun besproken en gerealiseerd. Ook bij de 2e golf heeft het college toezegging gedaan dat er compensatie zal plaatsvinden bij veldhuur en andere kosten. Ook NOC-NSF en andere koepelorganisaties hebben hier een fonds voor opgericht en steun toegezegd. Ik zag vanmiddag op FB een banner van BBA Coronafonds Sport in beeld, Onderzoek sector specifiek steunpakket, staat natuurlijk wel leuk voor de bühne maar AVA geeft het geld van zo’n duur onderzoek liever uit aan hulp voor verenigingen die dat behoeven en zich kunnen melden bij AmstelveenSport.
6. PvdA, AVA e.a. motie Onderzoek ondersteuning van menstruatie armoede; zal AVA steunen en mede indienen.
7. SP, motie Langdurige uitstroom naar werk; Zal AVA niet steunen.(is aangehouden)
8. CDA, D66, AVA e.a. motie Kunst & Cultuurmarkt Amstelveen; zal AVA steunen en mede-indienen.
9. CDA, AVA e.a. motie Preventieprogramma’s Jeugdcriminaliteit; zal AVA steunen en mede indienen- met stemverklaring Becker. Ook al had AVA liever meteen een totaal verbod op messen gezien, dat zou kunnen met een gebiedsverbod, wij zien dit namelijk niet alleen als een probleem bij de jeugd, maar  kunnen leven met het in de motie gewenste onderzoek en preventieprogramma’s, steunen de motie en dienen deze ook mede in.
10. SBA, AVA e.a. motie Houd het Openluchttheater Elsrijk; zal AVA steunen en mede indienen. BBA, amendement 2e tijdvakrapportage 2020; Inzet middelen lokaal coronafonds; wil AVA eerst het debat en de beantwoording van het college afwachten. Konden wij na uitleg college, niet steunen.
Bron: VVD-Amstelveen - 11-11-2020

Kees Nomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen las zijn toespraak voor tijdens de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen op 11 november 2020:
'Voorzitter de begroting van 2021.
Iedere generatie maakt een enorme crisis mee. Eentje waarbij alles anders wordt. Daarom zal het Coronajaar 2020 voor altijd in onze gedachten gebrand staan. Helaas is er over de toekomst ook nog eens niets te zeggen. Maar we realiseren ons hoe belangrijk gezondheid is en dat ziek worden een directe angstaanjagende bedreiging is. Uit de vorige crisis van 2008 hebben we geleerd dat bezuinigen meer stuk maakt dan ons lief is. Want er is ook leven na corona. Daarom kiest dit college ervoor om te blijven investeren in zaken die voor Amstelveen belangrijk zijn. Schoolgebouwen, zwemwater, veiligheid, cultuur, jeugdzorg, enz. enz. Wij gaan ouders niet meer vertellen dat er geen plaats is op een Amstelveense school of op zwemles. Daarom wordt er 50 miljoen in nieuwe schoolgebouwen gestopt en 12,5 mio voor nieuw zwemwater. En het mooie is dat eigenlijk niet eens de lasten verhoogd hoeven te worden. Alleen voor datgene waartoe het Rijk ons verplicht zoals de afvalstoffenheffing. Dat dit in Amstelveen zo kan is niet alleen een verdienste van dit college maar ook van de colleges hiervoor. Hier geldt wel dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Er ligt hier een dijk van een sluitende begroting.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Kees Nomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen


Je kan het zo gek niet bedenken of er is in Amstelveen een potje voor. Het enige wat je je soms af kan vragen, is of het meer mag zijn, maar niet dat er niet in is voorzien, want aan alles is hier gedacht. Overal in Nederland zijn er miljoenen meer nodig voor de jeugdzorg. Terwijl kinderen in Almere , Purmerend, Zaanstad en het supersociale Amsterdam door cliëntenstops niet meer de adequate zorg krijgen, laten wij in Amstelveen niemand in de kou staan. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je best kritisch naar de rompbegroting mag kijken. Veel zaken blijven nu onder de radar en zijn niet meer voldoende zichtbaar om op te sturen.

Het college heeft de handschoen opgepakt om de doorlichting serieus te nemen en bij de perspectiefnota 2022 met voorstellen te komen. Voor wethouders blijft het lastig in eigen vlees te snijden en misschien moet dit wel worden uitbesteed om tot betere benchmarks te komen. Maar zoals BBA (Burgerbelangen Amstelveen) voorstelde in de commissie, die voor even zijn linkse veren afdeed, om met een taakstelling van 5 miljoen uit de organisatie te komen gaat ons te ver, mede omdat het niet nodig is. Want we hebben geld en waar moet het dan naartoe?

Het uitbaggeren van de Poel misschien? De VVD kan hier niet mee wachten. Welk hoogheemraadschap heeft hier de kluit belazerd door de Poel zo te laten dichtslibben? Zeker in deze coronatijd, waar vakantie in eigen land de norm wordt, is het een gotspe dat er geen stadsstrand in Amstelveen is. Wel goed dat u er nu geen geld voor wordt vrijgemaakt maar we verwachten op korte termijn een positionpaper van de wethouder met wat er wel kan.

Waar het geld nu wel naar toe gaat is duurzaam gemeentelijk vastgoed. Het worden geen gewone scholen, nee het worden duurzame scholen en sportaccommodaties. Vastgoed waarmee we niet alleen aan onze klimaatdoelstelling kunnen voldoen maar ook waar onze kinderen en leraren gezond les krijgen. Daarom heeft de reactie van GL (GroenLinks) mij in de commissie ook zo verbaasd. Wij halen hiermee niet alleen het kneiterlinkse college uit Amsterdam links in, maar ook nog eens Klaas Dijkhoff met zijn nieuwe VVD-verkiezingsprogramma. Het lijkt wel of het nooit goed is en het niet meer om de inhoud gaat maar meer om de VVD te bashen en coûte que coûte de OZB moeten worden verhoogd. Of te stoppen met het zeer succesvolle inbraakpreventieteam.

Zelfs als de VVD met voorstellen voor cultuur komt, zoals ideeën voor een bunker, moeten deze naar de prullenbak zoals recentelijk in de pers stond. Ik denk dat wij juist iedere strohalm moeten aangrijpen om het verhaal van de tweede wereldoorlog te blijven vertellen zelfs als de grootste gebrade hanen daartegenover wonen en er last van hebben. Cultuur is niet alleen datgene wat ons bindt en moeten we zeker in de tijd van corona meer omarmen dan ooit tevoren. Dit college heeft voor de culturele instellingen in Amstelveen al zijn nek uitgestoken maar de VVD wil nog een stap verdergaan en een lans breken voor het Amsterdamse Bostheater dat op Amstelveens grondgebied ligt en zal met een motie komen.

Tenslotte voorzitter, iedereen een betaalbare woning in Amstelveen blijft een grote uitdaging en daarom een oproep aan het college. Nog niet zo lang geleden waren er plannen om ieder leeg kantoor om te katten in woningen en bouwen, bouwen, bouwen was het motto. Nu de ene blokkendoos na de andere verrijst schrikken we hiervan en vragen we ons af of Amstelveen dit wel aankan. Om dit soort processen beter inzichtelijk te maken lijkt het ons verstandig dat eenieder elk woondossier in een tijdlijn kan volgen op de website. Vanaf het eerste idee, de bijstellingen in het proces, alle participatierondes tot de einddatum. No more secrets.

Tenslotte voorzitter, dit college heeft de big picture in de gaten, heeft lef om over corona heen te kijken en te blijven investeren in onze mooie gemeente en de mensen die daar wonen. De economie is de motor van onze samenleving en moet blijven draaien want het volgende verkiezingsthema wordt straks banen, banen, banen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het podium van het Bostheater in betere tijden op 14 juli 2009, toen het gezelschap een toneelstuk van William Shakespeare: 'De Storm' had opgevoerd


Motie Bostheater
De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 11-11-2020. Collegevoorstel: Programma begroting 2021 en volgende jaren. De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat,

- het Bostheater in deze corona-periode noodzakelijke structurele financiële middelen ontbeert,
- het daarom wenselijk is het Bostheater meer tijd te geven om verschillende scenario’s om te ko-
  tot een oplossing ter overbrugging van deze periode uit te werken;
- het in deze tijden gewenst is vanuit goed rentmeesterschap ook naar culturele voorzieningen toe,
-ruimte te bieden om financieel te overleven,
- de gemeente Amsterdam weliswaar eerstverantwoordelijke is;
- de tijd dringt om te komen tot een doeltreffende overlevingsstrategie.

Van mening dat
- De gemeente Amsterdam, als eerstverantwoordelijke, haar verantwoordelijk ten aanzien van het verstrekken van een overbruggingskrediet aan het Bostheater nu moet waarmaken;
- De gemeente Amstelveen haar eigen verantwoordelijkheid in deze wil tonen om vanuit goed rentmeesterschap ook een bijdrage te leveren,
- Deze financiële bijdrage gevonden wordt door een eenmalige subsidie en een bijdrage uit het coronafonds.

Verzoekt het College
- Bij het college van B&W van Amsterdam aan te dringen op snelle besluitvorming over de financiën voor het Bostheater ten einde daarmee ruimte te scheppen om verschillende overlevingsscenario’s verder te kunnen uitwerken.
- Als financiële bijdrage aan het Bostheater vanuit de gemeente Amstelveen € 50.000, - aan incidentele voorwaardelijke subsidie toe te kennen bovenop de reeds toegekende subsidie € 25.000,-- voor 2021 (zie begroting) ten behoeve van het Bostheater. De € 50.000,-- dient incidenteel gedekt te worden vanuit de Algemene Reserve en pas toegekend te worden onder voorwaarde dat de gemeente Amsterdam nog voor eind 2020 tot aanvullende dekking voor 2021 voor het Bostheater heeft besloten teneinde het theater de ruimte te geven om verschillende overlevingsscenario’s verder te kunnen uitwerken.
(Bron: Gemeente Amstelveen - 10-10-2020

De coronapandemie zorgt wereldwijd voor grote onzekerheid. Het is een bedreiging voor de gezondheid én voor de economie. Het Amstelveense college van B en W ziet een heel onzekere toekomst voor zich, maar gaat met het Rijk mee in de gedachte dat we juist nu moeten blijven investeren. Het college kijkt naar wat mogelijk is en heeft een weg gevonden om flexibel, wendbaar en proactief te kunnen handelen de komende jaren. Hiervoor komt het college met een pakket aan voorstellen dat goed is voor € 1,7 miljoen structurele uitgaven en € 63 miljoen incidentele uitgaven. De begroting blijft structureel sluitend met voldoende reserve. De gemeenteraad behandelt de begroting in de raadsvergadering van 11 november 2020.

Het college heeft bij de start van de coronacrisis direct geacteerd op de gevolgen van de coronapandemie voor inwoners en ondernemers. Dat was en is nog steeds de eerste prioriteit waar maximale inzet in geld, tijd en capaciteit voor is vrijgemaakt. Hiervoor heeft de gemeenteraad € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor het Lokaal Coronafonds. In de begrotingsvoorstellen is gekeken naar wat voor de korte termijn hoognodig en belangrijk is voor Amstelveen om door te laten gaan. Dit heeft concrete dekking gekregen. Er is gekozen voor terughoudendheid wat betreft structurele uitgaven. Daarentegen is € 63 miljoen vrijgemaakt voor incidentele uitgaven om flexibel en wendbaar te kunnen handelen. Het gaat om een breed, gevarieerd pakket. Grote posten zijn jeugdzorg, onderwijshuisvesting en sport/zwembad.

Solide beleid
'Het zijn bijzondere en zware tijden, waarin een solide financieel beleid met ruimte voor proactief handelen en wendbaarheid van cruciaal belang zijn. Daarom kiezen wij in onze begrotingsvoorstellen waar mogelijk voor incidentele toekenning van middelen in plaats van structurele toekenning. Dit doorbreekt de vanzelfsprekendheid om eenmaal verworven budgetten te blijven uitgeven en eenmaal ingezet beleid te blijven uitvoeren zonder dat er sprake is van evaluatiemomenten. Vanaf nu maken we na maximaal 3 jaar de balans op'
- zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën.

Risico’s
Het college blijft denken in mogelijkheden en is alert op het benutten van kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd wil het bestuur voorbereid zijn op minder gunstige scenario’s. De gemeente bevindt zich in een ontzettend onzekere periode. De coronacrisis en de tekorten in het sociaal domein (met name jeugdzorg) zetten de gemeentefinanciën zwaar onder druk. Heel veel gemeenten bevinden zich in financieel zwaar weer. Amstelveen heeft gelukkig een gezonde vertrekpositie, maar heeft nu ook te maken met extra risico’s.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2018)

Het College B en W van Amstelveen op 28 mei 2018. Vlnr.: Rob Ellermeijer(VVD) wethouder, Bert Winthorst gemeentesecretaris, Frank Berkhout (D66) wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Herber Raat (VVD) wethouder, Floor Gordon (D66) wethouder en Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder


De regio Amsterdam/Schiphol behoort economisch tot de zwaar getroffen regio’s. Daarnaast dreigt een grote belastingkorting door het Rijk en de samenwerking Amstelveen-Aalsmeer is ook onzeker. De begrotingsvoorstellen geven ook een doorkijk naar ontwikkelingen die nog op de gemeente afkomen, zoals de overkapping van de A9 en de groei van de stad. Deze ontwikkelingen zijn nu nog niet meegenomen in de cijfers van de begroting 2021.

Kansen
Het college ziet echter ook mogelijkheden om deze risico’s wanneer nodig het hoofd te bieden. Er is een traject in gang gezet om de bestaande begroting door te lichten en kritisch te kijken naar alle plannen. Daarnaast is een traject gestart om te onderzoeken hoe de kosten van de eigen organisatie kunnen worden verlaagd. Verder kan ervoor gekozen worden om uiteindelijk toch de ozb (onroerendezaakbelasting) te verhogen als het Rijk de plannen doorzet om gemeenten met dure woningen miljoenen minder uit te keren via het Gemeentefonds. Tot nu toe geniet de Amstelvener een hoog voorzieningenniveau tegen een relatief lage lokale lastendruk. Dat is dan niet meer in deze mate vol te houden.

Ander investeringsplan
Om op korte termijn de hoognodige investeringen mogelijk te maken, is naar de mening van het college het moment aangebroken voor een nieuw investeringsplan voor maatschappelijk vastgoed. Dit houdt in om op weloverwogen wijze de stap te zetten van ‘sparen vooraf’ naar ‘betalen tijdens gebruik’ voor investeringen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Eenvoudig gezegd betekent dit dat Amstelveen niet langer vooraf spaart voor investeringen in maatschappelijk vastgoed (zoals wijkcentra, scholen, zwembad), maar de lasten hiervan afbetaalt in de jaren dat de voorzieningen worden gebruikt. Door het apart zetten van € 15 miljoen in het Lokaal Coronafonds in combinatie met de keuze om te blijven investeren in deze tijd, is de coronapandemie aanleiding om deze stap (waarover al langer werd gesproken) nu concreet te zetten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Investeren in kwaliteit leefomgeving
De reserve sparen vooraf wordt hernoemd naar de reserve stedelijke vernieuwing. Deze reserve heeft nu een omvang van circa € 9,6 miljoen met een jaarlijkse aanvulling die afloopt van 2,8 miljoen in 2021 naar een structureel niveau van € 1 miljoen per 2024. De reserve is bedoeld om de leefbaarheid te verbeteren in verouderde wijken door de woningvoorraad te verbeteren en te investeren in de fysieke leefomgeving en voorzieningen. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid: 'Wij zien kansen om in naoorlogse wijken of buurten van voor 1975 de leefbaarheid te verhogen in samenhang met de energietransitie en het (klimaatadaptief) herinrichten van de openbare ruimte. Als we dit in samenhang willen doen met een kwaliteitsimpuls voor de buurt, dan zijn gemeentelijke regie en investeringen essentieel.' De bestaande cijfers houden al rekening met een bijdrage van € 7 miljoen om de onrendabele top van de ontwikkeling van het verouderde bedrijventerrein Legmeer naar een duurzame woonwijk met woningen voor alle inkomens mogelijk te maken.

Investeren in veiligheid
Amstelveen als veilige stad staat hoog op de agenda van het college. De gemeente zet breed in op de bestrijding van woninginbraken, van voorlichting en subsidieverstrekking tot inzet van een anti-inbrakenteam en ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition). Dit levert positieve resultaten op. De aanpak van woonfraude gaat crimineel gebruik van panden tegen. We krijgen zicht op ondermijning door inzet van innovatieve methoden om vervolgens samen met partners te interveniëren. Het toenemende aantal mensen met verward gedrag is ook een prioriteit.

Investeren in jeugd.
De landelijke trend van blijvend stijgende kosten voor de jeugdzorg, geldt helaas ook voor Amstelveen. Het aantal kinderen met een (complexe) jeugdhulpvraag stijgt ook in onze gemeente nog elk jaar. De tekorten die hierdoor ontstaan zijn reden voor de landelijke discussie tussen Nederlandse gemeenten met de Rijksoverheid over extra geld voor de jeugdzorg. De maatschappelijke uitdagingen rondom jeugd zijn omvangrijk en complex. Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugdzorg: 'Als gemeente willen we dat ieder kind veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien. Wij blijven dan ook investeren in vroegsignalering en preventie om zo vroeg mogelijk hulp te bieden zodat problemen niet groter worden. Ook blijven we investeren in het beter bereiken van inwoners die hulp nodig hebben, zoals bijvoorbeeld multi probleemgezinnen, jonge mantelzorgers en gezinnen, waar conflictscheidingen of huiselijk geweld speelt. Om de kosten beter onder controle te krijgen, onderzoeken we de uitgaven, de mogelijkheden om kosten beter te beheersen en kijken we waar we de uitgaven kunnen verminderen. Dit alles om uiteindelijk onze kinderen de hulp te geven die ze verdienen in een, tegelijkertijd, toekomstbestending en betaalbaar stelsel.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Jeugdzorg


Investeren in onderwijs
De gemeente investeert de komende jaren verder in schoolgebouwen die passen bij het groeiend aantal leerlingen, de veranderende onderwijsvisie en de nieuwe klimaat- en duurzaamheideisen waar toekomstige schoolgebouwen aan moeten voldoen. Daarbij toont de coronacrisis met de ventilatieproblematiek het belang van gezonde veilige schoolgebouwen. De coronacrisis legt druk op de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen. Kinderen die door uitval van zieke leerkrachten achterstanden oplopen of doordat ze zelf in quarantaine moeten i.v.m. zieke of kwetsbare gezinsleden. Voor de ondersteuning van het onderwijs en kwetsbare kinderen is extra geld gereserveerd.

Investeren in kunst en cultuur
Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van Amstelveners en het college wil zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking brengen. Dit komt tot uiting in de Cultuuragenda: De stad als podium. Vooral in deze tijd is het belangrijk dat Amstelveners in de eigen leefomgeving kunnen genieten van kunst en cultuur. Daarom wordt bijvoorbeeld alle beeldende kunst op straat inzichtelijk gemaakt, zodat inwoners deze kunstroute kunnen volgen. Daarnaast wil de gemeente de eigen collectie aanvullen met kunst van jonge en veelbelovende kunstenaars uit Amstelveen en hun werk tentoonstellen in het raadhuis.

Investeren in bestaanszekerheid
De gemeente kiest voor een sterke uitbreiding van de schuldhulpverlening. Dit is nodig om bewoners die vanwege de coronacrisis in de schulden zijn geraakt daar weer uit te helpen. De gemeente gaat daarom starten met gespecialiseerde schuldhulpverlening voor zelfstandigen en ondernemers. De saneringskredieten worden verruimd, zodat ook mensen met grotere schulden daarmee geholpen kunnen worden. En de vroegsignalering van schulden wordt verder uitgebreid om mensen met problematische schulden sneller op te sporen. Daarnaast wordt het Werkplein uitgebreid om het groeiend aantal bewoners dat zonder werk zit te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan of opleiding. Doelgroepen die daarbij bijzondere aandacht krijgen zijn onder meer bewoners met een WW- of bijstandsuitkering, jongeren die net van school komen en bewoners met een arbeidsbeperking. Vanwege de coronacrisis gaat de gemeente meer omscholingsmogelijkheden aanbieden naar beroepen waar vraag naar is, zoals in de zorg. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Sociale Zaken: 'Veel bewoners zijn door corona hun baan kwijt en zitten in de financiële problemen. We gaan zorgen dat ze zo snel mogelijk weer aan de bak zijn.' Voor het versterken van schuldhulpverlening en bemiddeling naar werk en opleiding maakt de gemeente € 3 miljoen vrij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen


Investeren in gezondheid
Net als vorig jaar breidt de gemeente het budget voor mantelzorgondersteuning uit. Dit is nodig omdat de groep ouderen die zelfstandig thuis woont met mantelzorg van hun partner en familie steeds groter wordt. Met de extra middelen kan de dagopvang voor mensen met dementie vaker open, komen er meer uren voor ondersteuning en wil de gemeente e-health (technologische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld beeldbellen) voor meer mensen mogelijk maken. Daarnaast kondigt het college aan komend jaar plannen uit te werken voor betere ondersteuning voor bewoners met psychiatrische problematiek en voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Investeren in duurzaamheid
Voor duurzaamheid is uit de opbrengsten van de verkoop van de Eneco aandelen € 15 miljoen gereserveerd voor investeringen in energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Een voorstel voor het optimaal inzetten van dit bedrag wordt separaat aangeboden bij de actualisatie van het Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie PLECK 2.0. In 2021 gaat het om een bedrag van zo’n € 2 miljoen wat de gemeente investeert in onderzoek, wijkaanpakken op het gebied van energietransitie, energiebesparende maatregelen gebouwen, energiemaatregelen bedrijven, verduurzaming van de sport en verlenging groen daken subsidie.

Investeren in sport
We investeren in de uitbreiding van het zwembad om meer zwembadwater beschikbaar te krijgen voor instructiezwemmen en banenzwemmen. Zo pakken wij de wachtlijsten aan en zorgen wij voor een goede zwemvaardigheid in Amstelveen. Met bijdragen aan de ongeorganiseerde buitensport en de projecten uit het sportakkoord wordt een extra impuls gegeven aan de sport. Ook voorzien we in de uitbreiding van recreatieve voorzieningen, juist in een periode waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen op vakantie naar het buitenland kan. Daarbij wordt ingezet op voorzieningen aan de Amstelzijde en in de wijken, en een stadsstrand aan de Noordelijke Poeloever.

Lokale lasten
De lokale lasten stijgen dit jaar met 4,5%. Dit is meer dan de inflatie van 2,75%. Dit komt door de landelijke kostenstijgingen bij de inzameling en verwerking van afval, waardoor de afvalstoffenheffing in Amstelveen stijgt met 8%. Hiermee krijgen alle Nederlandse gemeenten te maken. De OZB stijgt met de inflatiecorrectie en de rioolheffing stijgt minder dan de inflatie met 2%. Opgeteld betekent dit dat een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde koopwoning in Amstelveen in totaal € 2,80 euro per maand meer gaat betalen.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen