Bijgewerkt: 2 februari 2023

Nieuwe wet
Inburgering - 2021

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Nieuwe wetInburgering
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei gemeenteraadslid van de SP-Amstelveen

Bron: Marina Casadei - 24-01-2021

De Nieuwe Wet Inburgering wordt, na twee keer te zijn uitgesteld, in januari 2022 ingevoerd. Dat lijkt nog ver weg, maar is dichterbij dan we denken. Vanaf dat moment krijgt de gemeente er weer een taak bij, namelijk de uitvoering van de Wet Inburgering. De SP-Amstelveen heeft de afgelopen jaren in de contacten met statushouders veel verhalen gehoord over zaken die zijn misgelopen. Statushouders liepen op tegen de verplichtingen van twee verschillende wetten: de Wet Inburgering en de Participatiewet. Die twee wetten zaten elkaar nogal eens in de weg, waardoor statushouders in de problemen kwamen. Zo kwam het regelmatig voor dat re-integratieverplichtingen ten koste gingen van de inburgeringslessen. Met ingang van volgend jaar zullen beide wetten door de gemeente worden uitgevoerd. De vraag is dan ook hoe de gemeente dat gaat doen.

Op initiatief van de SP-fractie is daarom op maandag 18 januari 2021 een beeldvormende digitale bijeenkomst georganiseerd. Naast de beleidsambtenaar en de vertegenwoordiger van het Werkplein AA waren er sprekers uitgenodigd van Vluchtelingenwerk, FNV, en MEE Amstel en Zaan. Deze organisaties zijn in meerdere of mindere mate betrokken bij het invulling geven aan de nieuwe Wet Inburgering. De ambtenaren hebben aangekondigd dat er een Kadernota Inburgering in de maak is, die te zijner tijd aan de raadsleden zal worden voorgelegd.

In de presentatie werd vooral aan de aanwezige raadsleden uitgelegd wat de nieuwe Wet Inburgering inhoudt. Hoe de uitvoering van de Wet Inburgering er concreet uit zal zien is nog niet helemaal uitgewerkt. Vluchtelingenwerk heeft aangeboden om hun expertise hierover in te willen zetten en wil graag meepraten over het beoogde beleid. Inmiddels zijn er door MEE Amstel en Zaan acht sleutelpersonen opgeleid. Sleutelpersonen zijn statushouders of mensen die ooit zijn ingeburgerd in het verleden en inmiddels Nederlander zijn. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het wegwijs maken van statushouders die nog moeten starten met hun inburgering. Hoe zij worden ingezet, voor wie zij gaan werken en of dit een betaalde of een vrijwilligersbaan betreft is nog onduidelijk.

De FNV heeft in de presentatie verwezen naar de aanbevelingen in een SER (Sociaal Economische Raad) rapport, waarbij statushouders in heel Nederland zijn bevraagd over wat zij verbeterd willen op het gebied van integratie. Ook Amstelveense statushouders hebben aan de totstandkoming van dit rapport meegewerkt.

Initiatiefnemer Marina Casadei: 'Ik ben blij dat we nu een klein beetje wijzer zijn geworden over hoe de gemeente Amstelveen tegen de nieuwe Wet Inburgering aankijkt. Maar we zijn er nog lang niet. De SP heeft daarom nog veel vragen en hopelijk helpen die de wethouder en de beleidsambtenaren om een goede invulling te geven aan de Wet Inburgering. Waar we nu vooral benieuwd naar zijn is hoe de gemeente straks om zal gaan met de twee wetten die in het verleden elkaar zo in de weg zaten. Maar ook zaken als de inzet van beëdigde tolken en het beoogde maatwerk zijn zaken waarover de SP meer duidelijkheid wil. Amsterdam bijvoorbeeld is een succesvolle samenwerking aangegaan met het UAF (Universitair Asiel Fonds). Door de inzet van de deskundigheid van het UAF hebben inmiddels enkele tientallen bedrijven hun medewerking verleend aan het in dienst nemen en begeleiden van statushouders. De meerwaarde hiervan is dat statushouders werk kunnen doen dat past bij de in het eigen land opgedane werkervaring of opleiding. Ook Amstelveen zou zich bij dit initiatief kunnen aansluiten.

We realiseren ons dat we veel schriftelijke vragen over de Wet Inburgering hebben gesteld, maar we doen dat omdat we graag meedenken en een bijdrage willen leveren aan het nog verder te ontwikkelen beleid. We weten nog niet met welke partners de inburgeringslessen worden aangeboden. Er moet nog een aanbesteding komen. De SP-Amstelveen gaat het hele proces met grote interesse volgen.'

Lees meer over
de Nieuwe Wet inburgering, of de Wet van Koolmees hier.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen