Bijgewerkt: 2 februari 2023

Gemeente Amstelveen lid
van Stedennetwerk G40 - 2022

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Gemeente Amstelveen lidvan Stedennetwerk G40
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het raadhuis van Amstelveen naast de Poel

Bron: Gemeente Amstelveen - 01-06-2022

Op 9 maart 2021 besloot het College van B en W van Amstelveen lidmaatschap van het stedennetwerk G40 aan te vragen. In een brief van 11 mei 2022 heeft het bestuur laten weten in te stemmen met toetreding van Amstelveen. Per 1 juli is Amstelveen formeel lid van de G40. Het stedennetwerk bestaat daarmee uit 41 leden, de naam blijft echter ongewijzigd.

Wat is de G40?
Het G40-stedennetwerk is het netwerk van veertig (middel)grote steden in Nederland die elkaar vinden in de stedelijke en sociale vraagstukken waar zij voor staan. Belangrijkste doel van de G40 is gezamenlijke belangenbehartiging op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Elke pijler kent (bestuurlijke en ambtelijke) themagroepen, waarin desgewenst deelgenomen kan worden door bestuurders en ambtenaren.

Kennisuitwisseling
Het G40-stedennetwerk vervult ook een belangrijke rol in kennisdeling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en kennisdeling met partners zoals de VNG, de G4, het IPO (interprovinciaal overleg) en Platform 31 (kenniscentrum). De G40 is een uitstekend platform, waar Amstelveen graag haar expertise deelt met anderen en vice versa.

Deelname Amstelveen
Het lidmaatschap biedt Amstelveen aansluiting bij de andere (middel)grote gemeenten en geeft ons een stem in de lobby richting het Rijk. Daarmee wordt Amstelveen ook via dit netwerk gesprekspartner voor de landelijke overheid en verbetert Amstelveen zijn netwerkpositie tussen andere (grote) steden. Als middelgrote gemeente in de metropoolregio Amsterdam staat Amstelveen de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van infrastructuur, verduurzaming, woningbouw en sociale vraagstukken. Opgaven die vanwege hun complexiteit en schaal samenwerking en afstemming met andere gemeenten, Provincie en Rijk vereisen.

Het nieuwe college zal afspraken maken over een bestuurlijke vertegenwoordiging in (enkele) themagroepen en zich daarvoor aanmelden. Daarnaast kan het college periodiek deelnemen aan kennis- en netwerkdagen. De G40 is voornemens periodiek een ledenbrief uit te brengen om colleges en raden op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

Bijdrage lidmaatschap
De kosten van het lidmaatschap, 0,21 cent per inwoner, zijn reeds gedekt in de begroting (92.363 inwoners in 2022). Meer informatie kunt u vinden op de website van de G40. Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,  Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. Iedere pijler heeft een werkprogramma.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen