Bijgewerkt: 27 februari 2024

11 garantiesubsidies zijn aan culturele instellingen in Amstelveen verleend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-07-2021

In 2020 zijn 11 garantiesubsidies aan culturele instellingen in Amstelveen verleend voor een totaalbedrag van 654.877 euro. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan de continuïteit van deze instellingen op de korte en lange termijn.

Bij een garantiesubsidie zal de aanvrager zich (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen of niet te gebruiken. Slechts indien dat niet mogelijk blijkt, gaat de gemeente over tot vaststelling van (het gedeelte van) de garantiesubsidie (dat niet door aanvrager zelf gedekt kon worden).

De garantiesubsidies die in 2020 zijn verleend aan lokale culturele instellingen zijn daarom vastgesteld op een totaalbedrag van € 331.942. Dit bedraagt de helft van het verleende bedrag. Instellingen hebben conform de gestelde voorwaarde in de regeling langs andere wegen financiële steun ontvangen of de verleende subsidie niet gebruikt.

Naast kostenbesparingen ontvingen culturele organisaties financiële steun van de Rijksoverheid, de provincie Noord-Holland of particuliere fondsen zoals het Kickstart Cultuurfonds. De gemeente ondersteunde instellingen middels de kwijtschelding van huur of gemeentelijke lasten of garantiesubsidies. Instellingen bleken meer baat te hebben bij kwijtschelding van huur of gemeentelijke lasten, omdat dit geen korting op de NOW tot gevolg heeft.

Dit laat onverlet dat de culturele instellingen in 2021 eveneens hard zijn geraakt door de coronacrisis. Het ligt in de verwachting dat instellingen in 2021 wederom een beroep op een garantiesubsidie (tegenwoordig: maatschappelijk overbruggingskrediet) moeten doen, naast de huurkwijtschelding die reeds aan een aantal instellingen is verleend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Stadsplein Amstelveen met de cultuurstrip in juni 2021. Hier zijn de meeste culturele instellingen van de stad gehuisvest, zoals de Kunstuitleen, Schouwburg Amstelveen, Platform C en Volksuniversiteit, P60 en de Bibliotheek Amstelland


De garantiesubsidies die in 2020 aan lokale culturele organisaties zijn verleend als volgt:

Amstelveens Poppentheater heeft een garantiesubsidie van € 42.000 ontvangen in 2020. Deze subsidie is gebruikt voor het opvangen van het verlies in 2020 en de aanpassingen aan het theater in verband met de coronamaatregelen. Uit de financiële onderbouwing blijkt dat het Poppentheater het jaar 2020 heeft afgesloten met een positief resultaat van € 34.128. Doordat er minder voorstellingen waren, waren ook de bedragen voor uitkoopsommen, techniek en de buffetinkopen lager. Daarnaast waren er extra inkomsten door een bijdrage van Fonds Podiumkunsten, kwijtschelding van drie maanden huur en deze garantiesubsidie. De garantiesubsidie wordt € 34.128 lager vastgesteld op € 7.872.

Het Amsterdamse Bostheater heeft een garantiesubsidie van € 45.000 ontvangen in 2020 ter ondervanging van eventuele tegenvallende publieksinkomsten. Hiervan is ca. € 15.500 geoormerkt voor extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Dit zijn zowel directe organisatiekosten als kosten op de lange termijn. Daarnaast gaat een deel van dit budget naar de organisatie van voorstellingen voor specifieke doelgroepen in Amstelveen, teneinde aan de maatschappelijke tegenprestatie te voldoen. Het resterende bedrag van € 29.500 wordt bij de vaststelling in mindering gebracht, daar het Bostheater mede vanwege de steun van overheden en fondsen het jaar positief heeft afgesloten. De garantiesubsidie wordt vastgesteld op € 15.500.

ANNA heeft een garantiesubsidie van € 43.450 ontvangen in 2020 voor een laagdrempelig, cultureel programma. Door de coronamaatregelen kon ANNA voor zeer lange tijd niet open, waardoor de organisatie geen culturele programmering kon aanbieden. Ondanks dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet zijn uitgevoerd, is de subsidie wel in lijn met het doel van een garantiesubsidie om de continuïteit van een instelling op korte en lange termijn te waarborgen. ANNA sloot 2020 af met een negatief resultaat van € 86.594. Door de garantiesubsidie lager vast te stellen, loopt het tekort verder op en komt de continuïteit van de organisatie in gevaar. In 2021 loopt dit tekort door de maandenlange sluiting bovendien verder op. De garantiesubsidie wordt daarom vastgesteld op € 43.450.

Cobra Museum heeft een garantiesubsidie van € 50.000 ontvangen in 2020 voor de tentoonstelling "This is Surrealism". Zonder deze subsidie had de tentoonstelling waarschijnlijk niet door kunnen gaan, waardoor er tegenover de reeds gedane investeringen geen baten hadden gestaan. Gezien de coronacrisis, waardoor het museum een aantal maanden haar deuren heeft moeten sluiten, en de financiële situatie van het museum die in 2020 al wat minder stevig was, zou dat de continuïteit van de instelling mogelijk in gevaar hebben kunnen brengen. Conform de opgelegde voorwaarde, zijn alle scholieren uit de gemeente in de gelegenheid gesteld om om niet naar de tentoonstelling te komen kijken. Daar de subsidie volledig is besteed wordt de subsidie op het verleende bedrag van € 50.000 vastgesteld.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2020)

Bezoek aan Museum Jan op 8 juni 2020 vlnr.: Rubiah Balsem cultuur bemiddelaar, Anne Fleur Pel communicatieadviseur gemeente Amstelveen, Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur, Anne-Mieke van der Vet raadslid van D66-Amstelveen woordvoerder Cultuur en Marieke Uildriks directeur van Museum JAN


Griffioen Cultuurcentrum VU heeft een garantiesubsidie van € 44.795 ontvangen in 2020 en een kwijtschelding van de gemeentelijke lasten van € 9.473 die als subsidie is uitgekeerd. Griffioen heeft door de garantiesubsidie een speciaal coronaproof zomerprogramma 'Uiliefest' georganiseerd. Uit de verantwoording blijkt dat van het subsidiebedrag € 2.444 niet besteed is. Daarom zal dit bedrag in mindering worden gebracht en wordt de garantiesubsidie lager vastgesteld op € 42.351. De kosten van de gemeentelijke lasten waren conform de aanvraag blijkt uit de verantwoording. De garantiesubsidie wordt vastgesteld op € 9.473.

P60 heeft als penvoerder van de culturele instellingen verenigd in het LOCO in 2020 een garantiesubsidie van € 47.400 ontvangen. De subsidie was bedoeld om een collectieve dienst voor digitale ontsluiting van het Amstelveense culturele aanbod op te zetten. P60 heeft hierbij zijn al opgebouwde kennis en expertise voor de hele sector ter beschikking gesteld. Uit de verantwoording wordt duidelijk dat tot 1 juni 2021 in totaal 40 streams zijn opgenomen. Deze streams zijn op visitamstelveen.nl te bekijken. Uit de heldere en gecontroleerde verantwoording blijkt dat de subsidie geheel is uitgeput. P60 heeft zelfs nog € 1.700 uit eigen middelen ingezet. De garantiesubsidie wordt vastgesteld op het verleende bedrag van € 47.400.

P60 heeft tevens een garantiesubsidie van € 36.515 ontvangen voor PIN-only afrekenen in plaats van cash en muntjes. Dit in het kader van het coronabestendig kunnen werken. Het gaat hier om investeringen in een kassasysteem en bijbehorende software. In de verantwoording van de subsidie zijn alle gemaakte kosten navolgbaar en gecontroleerd opgenomen. Die tellen op tot € 37.505,20. Het gaat hier om investeringen in apparatuur, installatie en software die op zichzelf niet tot hogere inkomsten leiden (integendeel), maar de veiligheid voor bezoekers en personeel verhogen. De subsidie heeft het gestelde doel op korte termijn bereikt en zal duurzaam voor bijdetijds afrekenen bij P60 zorgen. De garantiesubsidie wordt vastgesteld op het verleende bedrag van € 36.515.

Platform C heeft een garantiesubsidie van € 270.000 ontvangen in 2020. Dit ter ondervanging van het ontstane exploitatieverlies als gevolg van crisis én voor noodzakelijke investeringen om voortaan de diensten coronabestendig aan te kunnen bieden. Naast het dekken van corona-gerelateerde tekorten werd Platform C voor een periode van 6 maanden de huur kwijtgescholden, ontving de organisatie een coronasubsidie van de provincie Noord-Holland, zijn er intern kosten bespaard en heeft men gebruik gemaakt van steun pakketten van de rijksoverheid. Als gevolg van de omvang van het totaal aan ondersteuning, in combinatie met de late toekenning ervan, is een deel van de middelen in 2020 onbenut gebleven. Platform C heeft uiteindelijk (€ 49.770 exploitatieverliezen + € 21.111 investeringen =) € 70.881 besteed conform de beschikking. Voorts heeft men zich voldoende en met succes ingespannen om ook elders ondersteuning te betrekken.

Schouwburg Amstelveen. Omwille van de coronacrisis heeft de Schouwburg Amstelveen een garantiesubsidie van € 38.450 ontvangen in 2020. Met deze subsidie was de schouwburg voornemens een drietal activiteiten uit te voeren. Hiervan heeft men één activiteit uitgevoerd: openluchtfestival Het Dak Eraf! Op deze manier heeft men de aandacht voor de schouwburg vast weten te houden, heeft men professioneel aanbod de wijk ingebracht en is er een begin van een mogelijk langdurige samenwerking met het openluchttheater gemaakt. De andere twee activiteiten, het aanbrengen van een luifel en het inzetten van een nieuw marketingsysteem, zijn niet uitgevoerd. De luifel werd niet geplaatst, omdat de vergunning niet wordt verleend en het marketingsysteem wordt pas in de loop van 2021, buiten het tijdsbestek van deze regeling, uitgevoerd. Er wordt in 2021 een nieuwe aanvraag ingediend voor het marketingsysteem. De kosten van het uitgevoerde project "Het Dak Eraf!" belopen € 13.050. Hiervan wordt € 8.500 aan de gemeente gevraagd. De rest van de kosten neemt de schouwburg voor haar rekening. De garantiesubsidie wordt vastgesteld op € 8.500.

De Vereniging Amstelland Kunst heeft een garantiesubsidie van € 27.794 ontvangen in 2020 voor de online presentatie van kunstenaars. De ontwikkeling en lancering van de website NIEUWEGALERIE, een professioneel online platform, waar kunstenaars hun werk kunnen presenteren, heeft de VAK niet kunnen realiseren. Dit is mede het gevolg van bestuurswisselingen en het ontbreken van een voorzitter. Het voorstel is daarom om de subsidie op € 0 vast te stellen, daar de activiteiten, waarvoor de garantiesubsidies is verleend niet hebben plaatsgevonden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.