Bijgewerkt: 23 juni 2024

11de pakket EU-sancties tegen Rusland

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
25-06-2023

De Europese Commissie is ingenomen met de goedkeuring door de Raad van een 11de pakket sancties tegen Rusland. Dit pakket zal ervoor zorgen dat de EU-sancties tegen Rusland nog beter worden gehandhaafd en uitgevoerd, op basis van de lessen die zijn getrokken uit de uitvoering in het afgelopen jaar.

Het 11de pakket bevat de volgende hoofdelementen:

HANDELSMAATREGELEN

-Nieuw anti-ontwijkingsinstrument: dit zal de EU in staat stellen de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde gesanctioneerde goederen en technologie te beperken tot bepaalde derde landen waarvan wordt aangenomen dat de jurisdicties een aanhoudend en bijzonder hoog risico op omzeiling lopen. Dit nieuwe "anti-ontwijkingsinstrument" zal een uitzonderlijke en laatste redmiddelmaatregel zijn wanneer andere individuele maatregelen en hulp van de EU aan betrokken derde landen onvoldoende zijn geweest om ontwijking te voorkomen.

-Verlenging van het doorvoerverbod voor bepaalde gevoelige goederen (bv. geavanceerde technologie, luchtvaartgerelateerd materiaal) die vanuit de EU via Rusland naar derde landen worden uitgevoerd. Dit vermindert ook het risico op omzeiling.

-Toevoeging van 87 nieuwe entiteiten aan de lijst van degenen die het militaire en industriële complex van Rusland rechtstreeks steunen in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Ze zijn onderworpen aan strengere exportbeperkingen voor producten voor tweeërlei gebruik en geavanceerde technologie. Naast de reeds vermelde Russische en Iraanse entiteiten omvat dit nu ook entiteiten die zijn geregistreerd in China, Oezbekistan, de Verenigde Arabische Emiraten, Syrië en Armenië.

-Beperking op de export van nog eens 15 technologische items gevonden op het slagveld in Oekraïne of apparatuur die nodig is om dergelijke items te produceren. We werken nauw samen met partners en voegen Zwitserland toe aan de lijst van onze partnerlanden.

-Strengere invoerbeperkingen voor ijzer- en staalproducten door importeurs van gesanctioneerde ijzer- en staalproducten die in een derde land zijn verwerkt, te verplichten te bewijzen dat de gebruikte inputs niet uit Rusland komen.

-Verbod op het verkopen, licentiëren, overdragen of doorverwijzen van intellectuele eigendomsrechten en handelsgeheimen die worden gebruikt in verband met beperkte goederen om te voorkomen dat de gesanctioneerde goederen eenvoudigweg buiten de EU worden vervaardigd.

-Uitbreiding van het exportverbod van luxewagens naar alle nieuwe en tweedehandswagens boven een bepaald motorvermogen (> 1.900 cm³), en alle elektrische en hybride voertuigen.

-Een volledig verbod op bepaalde typen machineonderdelen.

-Vereenvoudiging van de structuur van de bijlage voor industriële goederen, door producten waarvoor beperkingen gelden op te nemen in één enkel onderdeel en met bredere productdefinities, om goederen waarvoor exportverboden gelden beter te identificeren en omzeiling van sancties door verkeerde classificatie te verminderen.

VERVOER MAATREGELEN

-Een volledig verbod op vrachtwagens met Russische aanhangwagens en opleggers om goederen naar de EU te vervoeren. Hiermee wordt het omzeilen van het verbod voor Russische vrachtvervoerders om goederen binnen de EU te vervoeren, aan banden gelegd.

-Verbod op toegang tot EU-havens voor schepen die schip-tot-schiptransfers uitvoeren waarvan wordt vermoed dat dit in strijd is met het Russische olie-importverbod of het prijsplafond van de G7-coalitie.

-Verbod op toegang tot EU-havens voor vaartuigen indien een vaartuig de bevoegde autoriteit niet ten minste 48 uur van tevoren in kennis stelt van een overslag van schip naar schip binnen de exclusieve economische zone van een lidstaat of binnen 12 zeemijl vanaf de basislijn van die zone kust van de lidstaat.

-Verbod op toegang tot EU-havens voor schepen die hun navigatievolgsysteem manipuleren of uitschakelen bij het vervoeren van Russische olie waarop het olie-importverbod of G7-prijsplafond van toepassing is.ENERGIE MAATREGELEN

-Einde van de mogelijkheid om Russische olie per pijpleiding te importeren voor Duitsland en Polen.

-Invoeging van strikte en zeer gerichte afwijkingen op de bestaande exportverboden om het onderhoud mogelijk te maken van de CPC-pijpleiding (Caspian Pipeline Consortium) die Kazachse olie via Rusland naar de EU transporteert.

-Verlenging van de uitzondering op het olieprijsplafond voor Sakhalin-olie voor Japan (tot 31 maart 2024).

AANVULLENDE LIJSTEN

-Meer dan 100 extra personen en entiteiten onderworpen aan bevriezing van tegoeden. Dit omvat hoge militaire functionarissen, besluitvormers over de oorlog, personen die betrokken zijn bij de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland, rechters die politiek gemotiveerde beslissingen namen tegen Oekraïense burgers, personen die verantwoordelijk zijn voor het plunderen van cultureel erfgoed, zakenmensen, propagandisten, evenals Russische IT-bedrijven die kritieke technologie en software leveren aan de Russische inlichtingendienst, banken die actief zijn in de bezette gebieden en entiteiten die samenwerken met de Russische strijdkrachten.

AANVULLENDE VERDUIDELIJKINGEN

-Herziening van het plaatsingscriterium voor personen/entiteiten die betrokken zijn bij het omzeilen van EU-sancties, met inbegrip van die welke EU-sancties aanzienlijk frustreren.

-Toevoeging van een nieuw plaatsingscriterium om de aanwijzing mogelijk te maken van personen en entiteiten die actief zijn in de Russische IT-sector met een vergunning van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB) of het Russische Ministerie van Industrie en Handel.

-Invoeging van een afwijking die de verkoop mogelijk maakt van eigendomsrechten in een Russische joint venture die mede-eigendom is van een op de lijst geplaatste persoon.

-Invoeging van een afwijking die de vervreemding mogelijk maakt van bepaalde soorten effecten die worden aangehouden bij bepaalde beursgenoteerde entiteiten.

-Invoeging van bepaalde verduidelijkingen in de bepaling over het delen van informatie tussen bevoegde autoriteiten en over de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaten en hun cliënten in het kader van rapportageverplichtingen.

-Invoeging van een afwijking die de verlening van diensten mogelijk maakt die nodig zijn voor het opzetten van een firewall die de controle van een op de lijst geplaatste persoon over de activa van een EU-entiteit verwijdert.

-Invoegen van een ontheffing voor het verlenen van loodsdiensten in specifieke omstandigheden.

ANDER

-Uitbreiding van het mediaverbod naar 5 extra zenders.

-Aanvullende bepalingen over informatie-uitwisseling en rapportage.

-Invoeging van een tijdelijke afwijking om de levering van verboden diensten mogelijk te maken die wettelijk vereist zijn voor de afstoting van Russische exploitanten uit de EU.

EU-SANCTIES. De sancties van de EU hebben de politieke en economische mogelijkheden van Moskou aanzienlijk beperkt, doordat ze voor grote financiële druk hebben gezorgd en de industriële en technologische capaciteit van Rusland hebben aangetast. Ze vervullen hun drie belangrijkste doelstellingen: het aantasten van het militaire vermogen van Rusland om zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne te voeren, het Kremlin de inkomsten ontnemen waarmee het de oorlog financiert, en kosten opleggen aan de Russische economie. Sancties hebben gevolgen voor alle drie. Hun effecten nemen in de loop van de tijd toe naarmate de sancties de industriële en technische basis van Rusland uithollen.

Bovendien is de voorlichting van de EU-sanctiegezant David O'Sullivan over samenwerking ter voorkoming van omzeiling aan de gang voor belangrijke derde landen. De eerste tastbare resultaten zijn al zichtbaar. In sommige landen worden systemen ingevoerd voor het monitoren, controleren en blokkeren van wederuitvoer. Afwijkende, torenhoge handelscijfers voor een aantal zeer specifieke producten/landen vormen een hard bewijs dat Rusland actief probeert sancties te omzeilen.

Dit vraagt van ons dat we onze inspanningen om omzeiling aan te pakken verdubbelen en onze buren vragen om nog nauwere samenwerking. In samenwerking met partners hebben we ook overeenstemming bereikt over een prioriteitenlijst (pdf) van gesanctioneerde slagveldgoederen (pdf) waarop bedrijven bijzondere zorgvuldigheid moeten betrachten en die derde landen niet naar Rusland mogen exporteren. Daarnaast hebben we binnen de EU ook economisch kritieke goederen (pdf) geïdentificeerd waarvoor bedrijven en derde landen bijzonder waakzaam moeten zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.