Bijgewerkt: 5 februari 2023

25% minder WW-uitkeringen in Groot Amsterdam in 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: UWV/Wikipedia
19-01-2023

Het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam daalde verder (-1%) en kwam eind december 2022 uit op 12.774; een nieuw laagterecord. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen met 3% van 144.910 naar 149.186- meldt UWV.

Op jaarbasis is een sterke daling van het aantal WW-uitkeringen te zien zowel in Groot Amsterdam (25%) als landelijk (22%). De sterke daling hangt samen met de krapte op de arbeidsmarkt. Per vacature zijn verhoudingsgewijs weinig werkzoekenden beschikbaar. Het tekort aan personeel speelt in alle sectoren. In de schoonmaakbranche bijvoorbeeld is het aantal vacatures momenteel veel hoger dan in de jaren ervoor blijkt uit de publicatie ‘Schoonmaak in beeld’.

Personeelstekort in de schoonmaak. In het 3e kwartaal van 2022 waren er ruim 15.600 openstaande vacatures voor schoonmakers. Dit aantal ligt veel hoger dan in de jaren ervoor. De grote vraag naar schoonmakers overstijgt het aanbod op de arbeidsmarkt. Voor schoonmaakbedrijven is het – meer nog dan in andere sectoren – moeilijk om aan nieuw personeel te komen. In het vierde kwartaal van 2022 ondervinden 6 op de 10 schoonmaakbedrijven een belemmering in hun activiteiten als gevolg van een tekort aan personeel. Waar de krapte zich voorheen vooral concentreerde bij de meer gespecialiseerde schoonmakers, is dat nu het geval in alle schoonmaakberoepen. Het aantal mensen met een WW-uitkering is in één jaar tijd landelijk met 31% gedaald tot een aantal van 3.000 in december 2022. In Groot Amsterdam bedraagt de daling 46%.  

Foto Amstelveen
(Bron UWV - 2023)

Ontwikkeling lopende WW-uitkeringen stand december 2022 t.o.v. november 2022

Kansen op de arbeidsmarkt, ook zonder startkwalificatie. Zowel de reguliere als gespecialiseerde schoonmaak is gezien de krappe arbeidsmarkt zeer kansrijk voor werkzoekenden. De schoonmaakbranche kenmerkt zich doordat mensen zonder (veel) werkervaring, voorkennis of beheersing van de Nederlandse taal kunnen instappen op de (Nederlandse) arbeidsmarkt. Meer dan 55% van alle schoonmakers heeft geen startkwalificatie en ongeveer 25% heeft een niet-westerse immigratieachtergrond. Zo hadden in november 2022 meer dan 1.800 Oekraïnse vluchtelingen werk gevonden in de schoonmaakbranche. Lees ook: Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Groot Amsterdam? Regio Groot Amsterdam is een van de 35 arbeidsmarktregio's, waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. De Metropoolregio Amsterdam, ook bekend als MRA, is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 31 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam, en is ook de naam van het grondgebied waarop de samenwerking betrekking heeft. Dit is het grondgebied van de 32 gemeenten, die samen een deel van het grondgebied van de twee provincies vormen: het zuiden van Noord-Holland en de gemeenten Almere en Lelystad in Flevoland. De regio heeft 2,5 miljoen inwoners.[1]

De Metropoolregio Amsterdam strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Het bereik van de Randstad is niet nauwkeurig gedefinieerd, maar de Metropoolregio Amsterdam kan worden omschreven als een ruime opvatting van de noordvleugel van de Randstad zonder de regio Alkmaar, inclusief Almere en Lelystad, maar exclusief de stad Utrecht en eventuele andere delen van de provincie Utrecht die tot de Randstad gerekend worden.

De regio beschikt onder meer over twee luchthavens (Amsterdam Airport Schiphol en Lelystad Airport), zeehavens, het financiële centrum van Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, het Media Park en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt de regio zich door meerdere historische steden en landschappelijke variëteit. De Metropoolregio bestaat sinds eind 2007, als opvolger van het Noordvleugeloverleg. De regio presenteert zich in het buitenland als Amsterdam Metropolitan Area.

UWV? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW (Werkloosheidswet), WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), de Ziektewet (die regelt dat zieke werknemers, in gevallen, waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering) en verder de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), de Toeslagenwet (de wet vult het inkomen aan tot het sociaal minimum van personen die een uitkering ontvangen krachtens de WW, ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo of IOW) en de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.