Bijgewerkt: 26 september 2021

2de voortgangsrapportage project vernieuwing Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-10-2013

Jan-Willem Groot, (CDA) wethouder Economische Zaken informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

In het kader van de maandelijkse rapportage over de voortgang van het project vernieuwing Stadhart ontvangt u deze tweede rapportage.

Waar staan we nu?

De ambitie van het college is en blijft de versterking van het Stadshart. Samen met Unibail-Rodamco, bewoners en andere betrokkenen wil het college zich blijven inzetten om te komen tot een zowel financieel-economisch haalbaar als een maatschappelijk aanvaardbaar plan, waarmee het belang van de Amstelveense bewoners en bedrijven het best gediend is.

De Intentieovereenkomst tussen de gemeente en Unibail-Rodamco om te onderzoeken, of kan worden gekomen tot een dergelijk plan, loopt tot 1 maart 2014. In de motie die 3 juli 2013 door de raadsvergadering is aangenomen, is de voorwaarde opgenomen, dat de Schildersbuurt zo min mogelijk wordt aangetast.

Ook is daarin benadrukt, dat de bewoners in en rond het Stadshart, met bijzondere aandacht voor de bewoners van de Schildersbuurt en van het Binnenhof/Buitenplein, vroegtijdig moeten worden betrokken bij relevante ontwikkelingen rond de vernieuwing van het Stadshart.

groot  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan-Willem Groot (CDA) (l) wethouder Economische Zaken in gesprek met een bewoner van het Schildersbuurt op woensdagmiddag 12 juni 2013


De afgelopen weken is met veel bewoners gesproken, zowel individueel tijdens zogenaamde 'spreekuren' in het Stadshart als tijdens een bewonersavond op 19 september 2013. Dit heeft mede geleid tot de overtuiging bij het college, dat het in het belang van alle partijen is, dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over hoe het nu verder gaat. Het college schat in, dat een plan, waarbij woningen in de Schildersbuurt betrokken zijn, vanwege onvoldoende draagvlak niet haalbaar zal blijken.

Dit is ook aangegeven richting Unibail-Rodamco tijdens een gesprek voorafgaand aan de bewonersavond. In onderstaande alinea's geven we u informatie over deze contacten.

Contact met Unibail-Rodamco

Het college gaat er vanuit uit dat een vernieuwing van het winkelcentrum mogelijk blijft. Zoals aangegeven in de brief van 18 juni 2013. denken wij, dat er binnen de contouren van het Stadshart en de visie Stadshart 2025 voldoende ruimte is voor een dergelijke vernieuwing/uitbreiding en voor het opstellen van een plan, waarvoor de kans groot is dat wel het benodigde maatschappelijke draagvlak kan worden gecreëerd.

In een gesprek op 18 september 2013 tussen het college en Unibail-Rodamco is dit standpunt ook toegelicht. Ook hebben wij aangegeven, dat wij graag overeenkomstig het proces van de intentieovereenkomst, gezamenlijk met Unibail-Rodamco en andere belanghebbenden alternatieven willen onderzoeken. Unibail-Rodamco heeft aangegeven, dat zij zich realiseren,  dat er een nieuw proces moet worden gestart en dat het (vroegtijdig) betrekken van de bewoners bij het vervolg proces essentieel is.

Informeren en betrekken van bewoners

Op 19 september 2013. is er in de Muziekschool een informatieavond gehouden voor de bewoners van de Schildersbuurt en het Buitenplein. Daarnaast is er voor bewoners met vragen een speciaal inloopspreekuur in het Stadshart. Elke donderdag van 8.30-9.30 uur in Starbucks en van 17.00-18.00 uur in Venstra. Ook blijft er voor de bewoners de mogelijkheid bestaan een afspraak te maken voor een individueel gesprek met de gemeente. Voor de bewoners van de Schildersbuurt en Buitenplein die behoefte hebben aan een Engelstalige avond wordt halverwege oktober een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd.

De informatieavond van 19 september 2013

De avond werd bezocht door ruim 80 bewoners. Er zijn vooral vragen gesteld over de zekerheid, dat de woningen in de Schildersbuurt niet gesloopt zullen worden, het vervolgproces en de rol van de bewoners daarin en over de door bewoners ingediende schadeclaims. In onderstaande alinea's geven we aan wat we met de bewoners hebben besproken.

Toekomst Schildersbuurt

Wethouder Jan-Willem Groot heeft aangegeven, dat het college graag doorgaat met het ontwikkelen van plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum. Maar dat het college wel heeft geconstateerd,  dat draagvlak voor ingrepen in de Schildersbuurt ontbreekt. Het college pleit er dan ook voor om de focus te leggen op de dingen die wel kunnen en met name binnen de huidige Stadshartgrenzen. Unibail-Rodamco zou ook zelf niet meer moeten willen inzetten op ingrepen in de Schildersbuurt.

De bestaande visie voor Stadshart 2025 blijft het vertrekpunt, inclusief de noodzakelijke vernieuwing van het Binnenhof. Wethouder Herbert Raat heeft op de avond desgevraagd aangevuld dat het college nu géén maatschappelijk en politiek draagvlak ziet voor het uitbreiden richting Schildersbuurt en dat hij dit na de verkiezingen niet ziet veranderen. Wethouder Raat heeft toegezegd zijn uitspraken vast te leggen in de brief aan de gemeenteraad, hetgeen hierbij is gebeurd.

Binnenhof en woningen Buitenplein

De stad is nooit af. Het Binnenhof ligt in het centrum van de stad en staat daarmee niet stil. Boven de winkels van het Binnenhof zijn woningen gelegen die hun adres hebben aan het Buitenplein. Deze woningen liggen dus binnen de huidige contouren van het winkelcentrum. Voor de bewoners van het Buitenplein is de situatie daarmee ook anders dan in de Schildersbuurt. De noodzakelijke renovatie van de winkels kan gevolgen hebben voor de bovengelegen woningen. Daarover is helaas nog geen duidelijkheid te geven.

Schadeclaims

Tevens is gesproken over de afhandeling van door bewoners ingediende schadeclaims. Met de bewoners is afgesproken, dat zij betrokken worden in de keuze voor een onafhankelijk bureau, dat zal adviseren over de eventuele gegrondheid c.q. de afhandeling van de schadeclaims.

Het politiebureau

Er zijn vragen gesteld over de toekomst van het politiebureau. Wethouder Jan-Willem Groot heeft aangegeven, dat het politiegebouw in de Schildersbuurt niet is aangekocht door Unibail-Rodamco en nog eigendom is van de Nationale Politie. Interne verhuisbewegingen van en naar het politiebureau hebben niets te maken met een keuze van de Nationale Politie over de toekomst van het bureau, maar met organisatorische wijzigingen in het district Amstelveen. De beslissing over de toekomst van het bureau wordt gemaakt door de Nationale Politie in Den Haag in het kader van het strategisch huisvestingsplan. Deze beslissing is op dit moment nog niet genomen.

Vervolgacties

We zullen bewoners blijven betrekken en informeren. Op de informatieavond hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen met de bewoners te bekijken in welke vorm zij betrokken willen worden bij het verdere proces en hoe zij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Na afloop van de informatieavond heeft een tiental bewoners zich aangemeld om samen met de gemeente te bekijken hoe dit proces verder vorm gegeven kan worden.

We streven ernaar de eerste week na de herfstvakantie een eerste bijeenkomst te houden. Daarnaast zullen we via internet en e-mail de overige bewoners zoveel mogelijk op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Gevolgen voor aanpassingen aan het Stadsplein

De huidige situatie heeft ook gevolgen voor de verlevendiging van het Stadsplein. Concreet betekent dit, dat de herinrichting van het Stadsplein deels zal worden uitgesteld aangezien onderdelen daarvan uitgevoerd moeten worden door Unibail-Rodamco. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van de lichtstrook voor de horeca.

Aan de andere zijde van het plein, voor de Cultuurstrip, zullen we de geplande aanpassingen wel kunnen doorvoeren. Zoals het aanpassen van de verlichting en het aanbrengen straatmeubilair. Naar verwachting is dit voor Koningsdag 2014 gereed.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.