Bijgewerkt: 28 november 2022

301.000 WW-uitkeringen in juli 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: UWV
05-09-2020

In juli 2020 keerde UWV 301.000 WW-uitkeringen uit. Naar verwachting stijgt het aantal WW-uitkeringen in 2021 naar hetzelfde niveau als tijdens de top van de financiële crisis in 2013-2014. Zonder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zou het aantal WW-uitkeringen veel sterker zijn gestegen dan nu het geval is. Dit blijkt uit de analyse van UWV van de ontwikkelingen van de WW in coronatijd.

Als de economie gedeeltelijk stilvalt, leidt dit normaal gesproken tot sterk stijgende aantallen WW-aanvragen. Door de NOW-regelingen is dit anders. Meer mensen worden in dienst gehouden, waardoor er minder WW-aanvragen zijn dan zonder die regelingen. In de 12 maanden tot maart 2020 ontving UWV gemiddeld ruim 34 duizend nieuwe WW-aanvragen per maand. Bij de start van de coronacrisis in maart dit jaar steeg dit aantal naar 52 duizend en in april steeg het naar meer dan 100 duizend aanvragen. Sinds de start van de NOW is het aantal teruggezakt naar rond de 43 duizend per maand.

Foto Amstelveen
(Bron UWV - 2020)

Aantal WW-beslissingen per maand, financiële crisis versus coronacrisis tussen 2008-2020


Stijging WW. Ondanks de NOW-regelingen verwacht UWV volgend jaar een verdere stijging van de WW, tot een niveau dat vergelijkbaar is met de aantallen tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Toen waren er 441.000 lopende WW-uitkeringen. Daarmee is het effect van de coronacrisis op de WW heftiger dan tijdens de financiële crisis. Toen deden we er vijf jaar over om dat niveau te bereiken. Nu doen we het binnen twee jaar. Overigens moet hierbij wel de kanttekening worden gemaakt dat elke verwachting op dit ogenblik onzeker is. Het gedrag van mensen, het overheidsbeleid en de ontwikkelingen in de medische wereld zijn hier onzekere factoren in.

Tijdelijke contracten. De NOW-regelingen hebben ook invloed op de samenstelling van de WW-populatie. Ze voorkomen tot nu toe vooral ontslag van mensen met een vast contract. Tijdelijke dienstverbanden worden onder de NOW 1.0 en NOW 2.0 ook beschermd, maar werkgevers kunnen terughoudend zijn in het verlengen van aflopende contracten en het aannemen van nieuw personeel. In de eerste maanden van de coronacrisis stroomden daarom vooral mensen met een tijdelijk contract de WW in. Het gaat daarbij vooral om jongeren tot 35 jaar: zij werken vaak met een tijdelijk dienstverband in de horeca en uitzendbranche. In de horeca heeft circa twee derde een tijdelijk contract. Lees ook: De WW in coronatijd (pdf, 12 pagina’s)Samenvatting

Door de coronacrisis is de wereld abrupt veranderd. We gingen binnen enkele weken van een fase van hoogconjunctuur naar een diepe crisis. Deze crisis heeft grote gevolgen voor de volumeontwikkeling van de WW. De gevolgen zouden echter veel groter zijn geweest zonder de invoering van de NOW-regelingen. De NOW-regelingen drukken de instroom in de WW en hebben ook invloed op de samenstelling van de WW.

■         Hoewel het aantal WW-beslissingen in 2020 sterk stijgt, wordt die stijging gedempt door de NOW-regelingen.

■         Mensen die tot nu toe een WW-uitkering aanvragen, zijn vooral jongeren met een tijdelijk dienstverband. Dit gaat veranderen naarmate de crisis langer duurt We zagen een dergelijke ontwikkeling ook bij de start van de financiële crisis in 2008.

■         Het aandeel WW-uitkeringen dat is beëindigd wegens het vinden van werk zakte van gemiddeld 32,6% in de twaalf maanden vóór de crisis naar 20,0% in juli.

■         We verwachten dat het aantal WW-beslissingen en het aantal lopende uitkeringen in 2021 vergelijkbaar zal zijn met de aantallen tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. In 2013 was er sprake van 713.000 WW-beslissingen; eind 2013 waren er 441.000 lopende WW-uitkeringen. Vergeleken met 2019 (407.000 WW-beslissingen en 223.000 lopende WW-uitkeringen) betekent dat bijna een verdubbeling.

■         De doorstroom vanuit de WW naar de bijstand stijgt naar verwachting van 13.000 in 2019 naar circa 33.000 in 2021.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. De Werkloosheidswet of WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld, die werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt. De uitvoering geschiedt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De WW wordt gefinancierd met de premies die sinds 2009 uitsluitend door de werkgevers worden betaald in de vorm van premie aan het sectorfonds en een premie aan het Algemene Werkloosheidsfonds (Awf).
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.