Bijgewerkt: 26 mei 2024

72-jarige verdachte aangehouden in Duitsland

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Nederland
20-05-2022

De recherche heeft een 72-jarige verdachte met zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 23-jarige man uit Amstelveen – meldt de Politie Nederland.

Dit slachtoffer werd op 12 april 2021 in het onderzoek naar zijn vermissing overleden aangetroffen in zijn inbeslaggenomen bestelauto en bleek te zijn doodgeschoten. Omdat de recherche vermoedt dat er meer mensen bij de zaak betrokken zijn geweest en het motief nog niet vaststaat, blijft informatie (over mogelijke betrokkenen) nog steeds zeer welkom.

Zaterdag 10 april 2021 deed een familielid van het slachtoffer aangifte van zijn vermissing. Het laatste contact met hem vond op donderdagavond 8 april plaats en daarna leek hij te zijn verdwenen. Bij het doen van de aangifte bleek bijvoorbeeld dat de man zijn telefoon niet meer beantwoordde, hij geen gebruik meer maakte van sociale media en tegen zijn gewoonte in ook niet op zijn werk was verschenen. Het slachtoffer werkte als bezorger van (post)pakketjes.

De recherche startte een onderzoek, waarbij rekening werd gehouden met een mogelijke ontvoering. In de Latherusstraat, Amsterdam Noord, trof de politie vervolgens de bij de man in gebruik zijnde bestelbus aan. Vanwege het vermoeden dat de vermiste man mogelijk slachtoffer was geworden van een misdrijf, werd het voertuig inbeslaggenomen en voor verder onderzoek overgebracht naar een politielocatie. Daar deden forensisch rechercheurs vervolgens een lugubere ontdekking: ze troffen in het voertuig de vermiste man overleden aan.

Foto Amstelveen
(Bron Politie.nl - 2022)

In de Latherusstraat, Amsterdam Noord, trof de politie de overleden man in zijn bestelbus aan in het voorjaar van 2021


Slachtoffer in Amstelveen doodgeschoten. Met de vondst van het overleden slachtoffer veranderde het rechercheonderzoek van een urgente vermissing in een van doodslag/moord. Een Team Grootschalige Opsporing stortte zich op de zaak en bracht in de maanden daarna verschillende aanwijzingen naar de dader(s) aan het licht. Zo werd duidelijk dat het slachtoffer op de Parelvisserslaan in Amstelveen om het leven is gebracht. Verder ontdekten rechercheurs dat het slachtoffer al even in de gaten werd gehouden.

Aanhouding verdachte in Duitsland. Op basis van het uitgebreide onderzoek wist de recherche de identiteit van een verdachte te achterhalen. Deze 72-jarige man werd op 26 april 2022 in het Duitse Leichlingen aangehouden. Hij zit daar momenteel nog vast en Nederland heeft om zijn overlevering verzocht.

Vermoedelijke sprake van meer betrokkenen. Diverse sporen wijzen erop dat de aangehouden verdachte niet als enige betrokken is geweest bij deze zaak. De recherche sluit daarom niet uit meer aanhoudingen te gaan verrichten, maar is ook nog steeds op zoek naar informatie over wie er verantwoordelijk zouden kunnen zijn geweest voor de dood van het slachtoffer. Weet u hier iets over? Neem dan contact op met de politie.

Motief onduidelijk. Waarom het slachtoffer om het leven is gebracht, staat nog steeds niet vast. Mogelijk is er sprake van een conflict in de privésfeer, echter de recherche sluit ook andere scenario’s niet uit. De recherche verzoekt mensen die mogelijk meer weten over de achtergrond van deze doodslag/moord met klem om zich bij de politie te melden. Getuigen die zich reeds gemeld hebben hoeven geen contact meer op te nemen.

Het slachtoffer is bij de politie niet bekend met (zware) criminaliteit. Jaren voor zijn dood vluchtte hij met zijn familie vanuit zijn geboorteland Syrië. Zijn omgeving, zoals werkgevers en naasten, spreken van een lieve en zorgzame man die altijd zijn afspraken nakwam.

Informatie delen. Kunt u de recherche verder helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of het tipformulier. U kunt uw informatie ook doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

A suspect (72) was arrested after the Police, in a seized delivery van, found a man who was shot

The criminal investigation service arrested a 72-year-old suspect of the Israeli and Lithuanian nationality on suspicion of being involved in the violent death of a 23-year-old man from Amstelveen. This victim was found dead on 12 April 2021 during investigations into him being missing; he was found in his seized delivery van and he appeared to have been shot. The criminal investigation service has reasons to suspect that more people have been involved in the case and as the motive is not yet clear; we welcome any information about the case and any persons who might have possibly been involved - reports the Netherlands Police.

On Saturday, 10 April 2021, a family member reported the victim missing. The last contact with him was on Thursday 8 April and after that he seemed to have disappeared. During the reporting of the incident, it appeared that the man no longer answered his telephone, that he did not use social media any longer and, against his habit, he did not come to his work either. The victim was working as a delivery courier of packages and postal packages

The criminal investigation service instituted an investigation which took account of a possible abduction. The Police found the delivery van which the man used in Latherusstraat, Amsterdam Noord. Due to the suspicion that the missing man might have been a victim of a criminal offence, the vehicle was seized and it was taken to a police location for further investigation. At that location, the forensic police officers made a gruesome discovery and found the missing man dead in the vehicle. 

The victim was shot in Amstelveen. When the deceased victim was found, the criminal investigation changed from an urgent investigation into a missing person to an investigation into manslaughter/ murder. A Large-Scale Investigations Team took on the case and revealed several indications of the perpetrator(s) in the following months. It became clear that the victim was killed in Parelvisserslaan in Amstelveen. The investigating officers furthermore discovered that a close eye had been kept on the victim for some time.

Foto Amstelveen
(Bron Politie.nl - 2022)

In the Latherusstraat, Amsterdam North, police found the deceased man in his van in the spring of 2021


The arrest of a suspect in Germany. On the basis of extensive investigations, the criminal investigation service managed to find the identity of a suspect. The 72-year-old man was arrested in Leichlingen (Germany) on 26 April 2022. He is currently detained there and the Netherlands issued a request for his extradition.

Presumably, it is a matter of more people having been involved, Some of the evidence has indicated that the suspect who has been arrested is not the only person involved in this case. The criminal investigation service cannot exclude that more arrests might be done, however more information needs to be found about who might have been responsible for the death of the victim. Do you know anything in relation to this case? Please contact the Police.

The motive is not clear. It is still not clear as to what the motive was and why the victim was killed. It might have been a private dispute but the criminal investigation service cannot exclude other scenarios. The criminal investigation service requests anyone who knows more about the background of this manslaughter/murder to report to the Police. Any witnesses who have reported to the Police already do not have to report again.

The victim is not known to the Police in relation to crime or serious crime. Years prior to his death, he fled with his family from Syria, his native country. His environment, such as his employers and his next of kin, speak of a kind and caring man who always kept to his agreements.

Sharing information. Can you give more help to the criminal investigation service? Contact the Police on 0900-8844 of use the form to give a tip You can also pass on information via the investigation hotline: 0800-6070. If you prefer to remain anonymous, call Meld Misdaad Anoniem (Crimestoppers NL) 0800-7000, or complete a form anonymously to give a tip and go to www.meldmisdaadanoniem.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.