Bijgewerkt: 15 juni 2024

Aankondiging van werkzaamheden aan de Bovenkerkerweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-06-2023

Hierbij informeert het College B en W van Amstelveen over de start van de uitvoering van twee wegprojecten op de Bovenkerkerweg. De Bovenkerkerweg is een van de belangrijkste invalswegen van Amstelveen en het belang van deze weg neemt toe door diverse stedelijke ontwikkelingen in de omgeving, zoals beoogde woningbouw in Legmeer en in de Bovenkerkerwegzone, de nieuwe woonwijk De Scheg en Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid.

Het eerste project is de uitvoering van het verkeersbesluit om de Bovenkerkerweg tussen ongeveer De Kegel tot circa 200 meter ten zuiden van de Burgemeester Wiegelweg te verdubbelen. Het tweede project is een gefaseerde en structurele oplossing van het slechte wegdek op grote delen van het noordelijke deel van de Bovenkerkerweg: van de Nesserlaan tot aan de Beneluxbaan.

Herstel groen. Het is nodig dat voor beide projecten de komende jaren bomen worden gekapt. Deze worden gecompenseerd. In totaal vervangen wij ruim 100 bomen. Voor het herstel van de bomen in het wegprofiel tussen de Nesserlaan en de Beneluxbaan werken we op basis van bijgaande uitgangspuntennotitie een groencompensatieplan uit met bomen die meer geschikt zijn voor aanplant op een veendijk. Daar betrekken we de Groenraad bij. In een later stadium kan extra beplanting in de omgeving van de weg, zoals ter hoogte van Legmeer en de Bovenkerkerwegzone, in afstemming met ruimtelijke uitgangspunten van die ontwikkelingen en bewonersparticipatie worden toegevoegd.Verdubbeling Bovenkerkerweg. Naast het verdubbelen van de weg passen we de kruispunten met de Burgemeester Wiegelweg en met de Nesserlaan aan. Het kruispunt met de Nesserlaan zal voorzien worden van een verkeersregelinstallatie. Bomen die voor de verdubbeling plaatsmaken, kunnen we niet ter plekke compenseren door ruimtegebrek. Ook aanwezige nutsvoorzieningen en kabels en leidingen zijn bepalend voor de locatie van nieuwe bomen.

Voor de bewonersavond die aannemer BAM en de gemeente organiseert, werken we een schetsontwerp uit. We kijken naar nieuwe beplanting en versterking van het groen bijvoorbeeld in nu nog groene bermen en waar dat technisch mogelijk is.

Structurele oplossing slecht wegdek

In de Bovenkerkerweg die op een veendijk is aangelegd, ontstaan al jarenlang steeds terugkerende zonken of verzakkingen. Met name in het deel tussen de Nesserlaan en de Beneluxbaan. De verzakkingen vinden hun oorsprong in een combinatie van factoren. Onder invloed van verdroging en waterstandsverlagingen vindt er inklinking plaats boven de grondwaterspiegel in het dijklichaam. Dit proces wordt versneld door populieren die grote hoeveelheden water aan de ondergrond onttrekken. Dit kan door neerslag onvoldoende worden aangevuld. De afgelopen jaren neemt de zonken (verzakkingen) problematiek toe en daarmee ook de kosten van herstel en de overlast.

Een structurele oplossing voor het slechte wegdek gaat niet samen met populieren. Dit is het moment dat we naar een toekomstbestendige inrichting van de weg kunnen gaan. Daarbij vervangen we populieren door verschillende boomsoorten met een lagere vochtbehoefte die toepasbaar zijn op veengrond. Diverse boomsoorten met gevarieerde onderbeplanting bevorderen de biodiversiteit en verminderen kwetsbaarheid voor ziekten. Waar mogelijk passen we geen banden toe in het wegdek, zodat het regenwater zoveel mogelijk in de bermen vloeit en daar de ondergrond zo nat mogelijk houdt.

Financiën. Er is reeds dekking voor de verdubbeling en de eerste fase van het herstel van de weg (westbaan tussen hotel en Zagerij). Het werk hiervoor is inmiddels aanbesteed en de werkzaamheden starten eind deze maand. De aanpak van de resterende wegvakken inclusief de in deze brief toegelichte groenoplossing met bijbehorende dekking leggen wij via de perspectiefnota aan u voor.

Gefaseerd werken. De werkzaamheden voor de verdubbeling (en fase 1 van het herstel van de weg) starten eind juni 2023. De herstelwerkzaamheden aan het noordelijk deel van de Bovenkerkerweg willen we fasegewijs uitvoeren gedurende vier jaar. Voorafgaand aan elke fase kappen we bomen voor of na het broedseizoen. Na afronding van een onderdeel van de weg planten we in het plantseizoen nieuwe bomen of struiken aan. Dat we een groot deel van het jaar te maken krijgen met onderbrekingen in de bomenstructuur is onvermijdelijk.

Communicatie. Bij wegwerkzaamheden informeren we bewoners vooraf via de gebruikelijke kanalen. Daarnaast informeren wij inwoners over de hele aanpak van de Bovenkerkerweg en het herstel van groen via de gemeentepagina van het Amstelveens Nieuwsblad, met een persbericht en via onze website. Lees ook: Uitgangspunten herinrichting groen Bovenkerkerweg deel Nesserlaan - Beneluxbaan.(pdf 5 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.