Bijgewerkt: 18 september 2021

Abvakabo FNV stelt vragen aan het College van Amstelveen over WMO 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-01-2015

mr. J.H.M. Klerks, advocaat van Abvakabo FNV heeft het College van B en W van Amstelveen deze brief gestuurd (15 december 2014) met de verzoek om informatie inzake artikel 2.6.5 WMO 2015.

Geacht college,

Binnenkort, te weten 1 januari a.s., treedt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) in werking. Mede naar aanleiding daarvan zou ik u namens Abvakabo FNV graag de aandacht willen vragen voor het volgende.

Ook op grond van de huidige WMO draagt u als college B&W in uw gemeente zorg voor een goede uitvoering van de taken die behoren bij het veld maatschappelijke ondersteuning. In verband met deze taak bestaat voor u als college de mogelijkheid om deze uit te besteden middels een overheidsopdracht. In de WMO 2015 zijn de eisen die aan u als gemeente gesteld worden bij het uitbesteden van deze overheidsopdracht aan een derde aangescherpt. Ik zou u in dit verband graag willen wijzen op de volgende bepaling.

Ingevolge artikel 2.6.5 WMO 2015 dient u er als college op toe te zien, dat de aanbieder aan welke de overheidsopdracht wordt gegund, overlegt met de aanbieder, of aanbieders die voorafgaand die voorziening leverden ten behoeve van uw gemeente, over de overname van het betrokken personeel. Tevens dient u als college er op toe te zien, dat deze aanbieders zoveel mogelijk inspanning leveren om bij een dergelijk overleg de overname van het betrokken personeel en het voortzetten van bestaande relaties tussen hulpverleners en cliënten te bewerkstelligen.

Aangezien wij als vakbond er erg veel waarde aan hechten dat het personeel, dat werkzaam is binnen de maatschappelijke ondersteuning hun baan blijven behouden onder gelijkluidende arbeidsvoorwaarden, zouden wij u graag willen verzoeken vóór 15 januari a.s. schriftelijk aan te geven, hoe u deze verplichting die de WMO 2015 bij u neerlegt, denkt te gaan vormgeven c.q. vorm geeft.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aan dit verzoek gehoor heeft. Voor zover u geen verzoek geeft aan dit gehoor, gaan wij er vanuit, dat uw gemeente géén uitvoering geeft c.q. wenst te geven aan voormelde verplichting, zoals opgelegd vanuit de WMO 2015. In dat geval zullen wij dit gegeven mee dienen te nemen in toekomstige procedures die wij namens onze leden zullen gaan voeren.

Bij het uitblijven van een reactie uwerzijds als bedoeld in dit schrijven dient dit schrijven tevens gezien te worden als een aansprakelijkheidstelling jegens uw gemeente met betrekking tot voor alle schade alsmede toekomstige schade die hieruit kan ontstaan voor onze leden. Er vanuit gaand, dat het zover niet hoeft te komen, zouden wij uw medewerking ook zeer waarderen.

In afwachting van uw berichten, verblijf ik, met vriendelijke groet,

mr. J.H.M. Klerks


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Antwoord van Herbert Raat, Wethouder Zorg

Dank voor uw brief van 15 december 2014. Net als Abvakabo FNV vindt het college de relatie tussen de hulpverlener en de persoon die de zorg ontvangt belangrijk. Daarom hebben wij voor 2015 de zorg ingekocht bij dezelfde partijen. In uw brief komt u op voor de werknemers, uw leden, wat wij begrijpen en van belang is. Voor Amstelveen staat bij de decentralisaties niet de werkgelegenheid, maar de kwaliteit van zorg voor Amstelveners die dit nodig hebben voorop.

Het college is van mening, dat de zorg goedkoper kan, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Doel is om de schaarse middelen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de handen aan het bed. Wij zullen ons dan ook hard maken voor deze hulpverleners. Besparingen kunnen naar onze mening gehaald worden door kritisch te kijken naar overheadskosten en managementlagen uit de veelal logge zorgorganisaties te snijden. Dit sluit aan bij ons collegeakkoord, waarin staat, dat tenminste 80 procent van het budget aantoonbaar naar de uitvoering moet gaan.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Herbert Raat, Wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.