Bijgewerkt: 22 maart 2023

Actieplan integrale veiligheid 2009 Amstelveen gereed

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-01-2009

Het college van B&W heeft ingestemd met het actieplan integrale veiligheid voor 2009. In dit plan zijn veiligheidsprojecten en –acties opgenomen die dit jaar worden uitgevoerd. De projecten zijn gericht op een (preventieve) aanpak van (jeugd)overlast, inbraken, vernielingen en huiselijk geweld. Ook het borgen van veiligheidsaspecten rond de ondertunneling van de A9 en het opzetten van een goede crisisorganisatie zijn projecten binnen het actieplan.

Uitgangspunt van het actieplan blijft vooral gebiedsgericht te werken. De problemen die in een wijk of buurt spelen staan centraal, waarbij in de sfeer van oplossingen in overleg met de wijk vooral maatwerk wordt geleverd. Hierbij staat voorop dat de overheid en de inwoners samen verantwoordelijk zijn.

In het actieplan staan naast projecten die worden voortgezet, ook aanvullende acties. In het actieplan is per beleidsveld een aantal projecten opgenomen. Voor het onderdeel veilige woon-, leef- en werkomgeving zijn dat bijvoorbeeld projecten op het gebied veilig wonen en veilig ondernemen. Zo intensiveert de gemeente het toezicht in de openbare buitenruimte met de inzet van een eigen biker-team.

Ook de BIBOB wordt geïntensiveerd met de invoering van de exploitatievergunning. Verder geeft de gemeente in samenspraak met de politie extra voorlichting over de preventie van woninginbraken. Tevens kunnen zowel burgers als bedrijven, net als vorig jaar, subsidie aanvragen om veiligheidsmaatregelen te treffen aan hun woning of bedrijf.

Voor het beleidsveld jeugd en veiligheid zijn de projecten gericht op preventieve aanpak op verschillende leeftijdsgroepen. Hierbij is sprake van een eenduidige aanpak door de politie, gemeente en ambulant jongerenwerk. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van scooteroverlast, alcoholmisbruik en het realiseren van een passend aanbod van jeugdactviteiten.

Op het terrein van het bevorderen van het veiligheidsgevoel werkt de gemeente aan het verminderen van gevoelens van onveiligheid in tunnels en onderdoorgangen. In de nieuwe projectorganisatie rond de ondertunneling A9 wordt veiligheid geborgd. Daarnaast bouwt de gemeente in 2009 verder aan de gemeentelijke crisisorganisatie om goed voorbereid te zijn indien sprake is van een ramp of calamiteit.

Het actieplan integraal veiligheidsbeleid 2009 speelt in op actuele ontwikkelingen en op het blijvend verbeteren (van het gevoel) van veiligheid van de burgers van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.