Bijgewerkt: 14 april 2021

Actieplan Integrale Veiligheid 2017 van Amstelveen is vastgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2017

Mevrouw drs. M.M. van ’t Veld de burgemeester van de gemeente Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de vaststelling van het Actieplan Integrale Veiligheid voor 2017:

'Geachte raadsleden,

Recent heeft het college van burgemeester en wethouders het Actieplan Integrale Veiligheid voor 2017 vastgesteld. Het Actieplan keert jaarlijks terug en hangt samen met het Integraal Veiligheidsbeleid Amstelveen 2015-2018 (IVB). In het Actieplan zijn alle activiteiten op het gebied van veiligheid opgenomen. Enerzijds is dit gebaseerd op de speerpunten vanuit het veiligheidsbeleid, anderzijds bepaalt de actualiteit, mede gebaseerd op de politiecijfers, welke acties worden toegevoegd en/of beëindigd of gewijzigd.

Het jaar 2016 was voor Amstelveen relatief veilig. Dit leiden we vooralsnog af uit rapportages en ervaringen van de politie. De officiële cijfers over geheel 2016 zijn nog niet beschikbaar, maar het volgende is al wel bekend. Voor enkele delicten, bijvoorbeeld diefstal van motorvoertuigen, (brom- en snor)fietsen en overlast door persoon, is er een stijging te zien. Overlast jeugd kent een lichte stijging. Voor bijna alle overige misdrijven, onder andere alle vormen van inbraak, diefstal uit motorvoertuigen en zeden, zijn de cijfers echter dalend. Een bijzonder goed resultaat! In de loop van maart, wanneer de Regionale Veiligheidsrapportage openbaar wordt gemaakt, ontvangt u van mij een nadere specificatie van de feitelijke politiecijfers voor Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen tijdens haar nieuwjaarstoespraak op 2 januari 2017 in het raadhuis


Afgelopen jaar heb ik gemerkt, dat de gemeenschappelijke inzet op diefstal uit woning en woninginbraken zijn vruchten afwerpt. Zo is het aantal inbraken opnieuw gedaald dit jaar. Wanneer er op buurtniveau sprake is van een toename in het aantal inbraken, zet de politie snel extra mankracht in en worden onze inwoners via onder andere social media alert gemaakt. Hierbij wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van Whatsapp-groepen, waarvan er steeds meer komen in onze buurten. De subsidieregeling inbraakpreventie loopt zeer goed en wordt dit jaar gecontinueerd.

Als gemeente investeren we voorts flink en succesvol in de lokale aanpak van hennepteelt. Er worden met grote regelmaat kwekerijen opgerold. Komend jaar zullen we deze aanpak uitbreiden en verdiepen om de hennepcriminaliteit nog verder aan te pakken. De hotspot-benadering in de wijk Uilenstede is afgelopen jaar zeer effectief gebleken, met name het aantal zedenincidenten is van 21 tot één incident gereduceerd. Uilenstede is een buurt in Amstelveen met een jonge populatie, waarvan circa een kwart ook nog internationaal is. Ik hecht er veel belang aan, dat de veiligheid daar goed geregeld is. Voor komend jaar zijn voor onze hotspotbenadering ook weer nieuwe locaties geselecteerd.

De Jeanne d'Arclaan in verband met de sociale problematiek in combinatie met criminele activiteiten en het gebied Meerlandenweg/Wagenweg in verband met "verrommeling" van het gebied in relatie tot de gebruiksfuncties van de diverse percelen in dit gebied. We richten ons komend jaar weer extra op de kwetsbare inwoners in onze gemeente (senioren, hulpbehoevenden en verwarde personen). Dit doen we via voorlichting over brandveiligheid en criminaliteit, een mooie samenwerking tussen politie, brandweer en welzijnsorganisatie VITA.

Tenslotte wil ik u meegeven, dat het afgelopen jaar met name bij veel incidenten/gebeurtenissen in de reguliere processen als woonoverlast, verwarde personen, zware ongevallen en overvallen intensief is samengewerkt tussen politie, het sociaal team, maar ook bijvoorbeeld met het Openbaar Ministerie en Beter Buren. Ik ben hier heel tevreden over. We zitten hierdoor dicht op de problematiek en kunnen snel en oplossingsgericht handelen met de nodige tact en zorgvuldigheid.

Ik houd u ook voor komend jaar graag weer op de hoogte van tussentijdse resultaten.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mevrouw drs. M.M. van ’t Veld

Lees ook het volledige bericht met de bijlage: Actieplan Integrale Veiligheid Amstelveen 2017 (pdf 16 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.