Bijgewerkt: 28 juni 2022

Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-07-2014

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg en Financiën informeert van de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten' (pdf 16 pagina's) aangenomen. De inkomensondersteuning door het Rijk aan chronisch zieken en gehandicapten wordt hiermee overgedragen aan gemeenten. De achterliggende gedachte hierbij is, dat de gemeenten beter maatwerk kunnen leveren, terwijl de huidige regelingen "ongericht" werden verstrekt, omdat de definitie van chronisch ziek en gehandicapt zeer breed was. De gemeente krijgt voor de gerichte ondersteuning een beperkt budget.

Communicatie door het Rijk

Nu het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is aangenomen, gaat het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de instantie die de inkomensondersteuning (Wtcg en Cer) uitvoerde, de mensen die in december 2013 voor het laatst een compensatie voor het eigen risico (de Cer) ontvingen een brief sturen. De campagne is gestart op 24 juni, Amstelveense inwoners ontvangen deze brief op 18 of 19 juli.

Eind 2014 wordt door het Rijk (zij beschikken over naw-gegevens en kunnen deze wegens privacy redenen niet eerder aan gemeenten verstrekken) gecommuniceerd over het afschaffen van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Wat wordt nu precies afgeschaft en wat betekent dit financieel voor de chronisch zieken en gehandicapten?  1. Met terugwerkende kracht is per 1 januari 2014 de regeling Compensatie eigen risico (€ 99,00 per jaar) afgeschaft. Ongeveer 10.000 inwoners van Amstelveen kwamen hier voor in aanmerking. De compensatie is in december 2013 voor het laatst uitbetaald. Bij deze regeling werd geen inkomensgrens gesteld.

  2. Ook met terugwerkende kracht is vanaf 1 januari 2014 de algemene tegemoetkoming op grond van de Wtcg afgeschaft. De hoogte van deze tegemoetkoming bedraagt tussen de € 148,00 en € 494,00 per jaar. Voor het recht op de algemene tegemoetkoming werd een inkomensgrens gesteld (€ 35.100 voor echtparen en € 24.650 voor alleenstaanden). De hoogte is afhankelijk van leeftijd en zorggebruik. Ook hier betreft het ongeveer 10.000 inwoners van Amstelveen. De algemene tegemoetkoming wordt in december 2014 voor het laatst uitbetaald, als algemene tegemoetkoming over 2013.

  3. Vanaf 1 januari 2015 vervalt ook de korting van 33 % op de eigen bijdrage voor extramurale zorg (op grond van de Wtcg), waaronder de individuele Wmo voorzieningen. Hierbij gaat het om 2.500 tot 3.000 inwoners. Welk bedrag hiermee gemoeid is, is niet bekend. De eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en zorggebruik en wordt opgelegd door het CAK. Er bestaat een grote overlap van gebruikers van deze regelingen.


Dit betekent, dat bovenstaande aantallen niet bij elkaar opgeteld kunnen worden. Het betekent echter wel, dat er inwoners zijn die door alle drie van de afgeschafte regelingen worden getroffen. De gemeente heeft nog geen informatie over welke inwoners het betreft en wat hun inkomen is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD), wethouder Zorg en Financiën


Wat zijn de gevolgen voor de ondersteuning door de gemeente en wat zijn de financiële gevolgen?

De gemeente krijgt beleidsvrijheid om ondersteuning op maat te regelen: passend bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt, gericht op zelfredzaamheid en participatie. De gemeente kan de ondersteuning regelen via Wmo-voorzieningen, of inkomenssteun (individuele bijzondere bijstand). Huidige rechthebbenden komen niet automatisch in aanmerking voor ondersteuning. Uit informatie van het CAK blijkt, dat eind 2013 voor een totaal bedrag van 3,3 miljoen euro is uitgekeerd aan inwoners in Amstelveen. Uit de meicirculaire blijkt, dat aan de gemeente Amstelveen voor jaartal 2015 een budget beschikbaar wordt gesteld van ongeveer 800 duizend euro voor deze ondersteuning.

Welke ondersteuning gaat de gemeente bieden?

De gemeente Amstelveen is al begonnen met de voorbereiding op het uitvoeren van deze regeling, nu de wet is vastgesteld en het budget bekend is kan nader invulling gegeven worden aan het nieuwe structurele beleid vanaf 2015. Het college streeft ernaar u zo snel mogelijk na het zomerreces de beleidskeuzes voor te leggen. Gelet op het beschikbare budget en de afspraak in het collegeprogramma dat Rijksmaatregelen in principe binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd, verwacht het college, dat alleen inwoners met de laagste inkomens kunnen worden ondersteund.

Wat zal de gemeente communiceren aan de inwoners?

In de brief van het CAK die de inwoners van Amstelveen op 18 of 19 juli 2014 gaan ontvangen, wordt aangegeven, dat de compensatie voor het eigen risico is afgeschaft en is de zin opgenomen: "U kunt mogelijk ondersteuning krijgen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of vanuit de bijzondere bijstand". Voor de volledigheid is de brief van het CAK als bijlage toegevoegd. Wanneer inwoners naar aanleiding van de brief (pdf 6 pagina’s) van het CAK contact opnemen met de gemeente, zal de boodschap zijn:

• op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor chronisch zieken en gehandicapten, waarbij nu al duidelijk is, dat niet aan alle huidige gebruikers ondersteuning kan worden geboden;

• de regeling wordt in de tweede helft van 2014 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming;

• de regeling zal worden bekendgemaakt via de website van de gemeente Amstelveen en op de gemeentepagina in het weekblad Amstelveen Dichtbij.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, zodra er meer bekend is over de regeling houden wij u op de hoogte.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Herbert Raat wethouder Zorg en FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.