Bijgewerkt: 4 maart 2024

Alle scholen van Amstelwijs worden verbeterd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-02-2010

Dolf Veenboer (PvdA) Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg heeft op 18 februari 2010 een brief gestuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen voor primair onderwijs in Amstelveen in verband met de verbouwingen en nieuwbouw van alle scholen van de Stichting Amstelwijs.

Veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dolf Veenboer (PvdA) Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg is blij, dat eindelijk de plannen zijn gemaakt, om de huisvesting van de Amstelveense basisscholen te verbeteren, dat uiteindelijk perspectief biedt aan de scholen, maar ook voor de leerlingen


De gemeenteraad heeft het in 2009 uitgesproken, onverkort uitvoering te willen geven aan het scholenbouwprogramma. In deze brief vindt u hierover nadere informatie. Als wethouder verantwoordelijk onder andere voor de huisvesting van het onderwijs in onze gemeente hecht ik er zeer aan, u te informeren over de voorgenomen planning voor de scholenbouw.

Veel schoolgebouwen in Amstelveen dateren uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en zijn hard aan vervanging toe. Daarnaast kennen veel scholen 'dislocaties', waardoor de leerlingen verspreid over verschillende gebouwen onderwijs krijgen. De gemeente en de schoolbesturen zijn het er over eens dat:

•     Waar mogelijk unilocaties worden gerealiseerd.

•     Een goede spreiding van basisonderwijs over Amstelveen moet worden behouden.

•     Voor elke school een realistisch scenario binnen een periode van 5 jaar uitgewerkt dient te worden.

•     Indien noodzakelijk en/of gewenst een realistisch tussenscenario zal worden uitgewerkt voor technische en functionele aanpassing aan de bestaande huisvesting.

•     Bij de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs is afgesproken, dat het schoolbestuur na realisatie van adequate onderwijshuisvesting in staat is om de schoolgebouwen verantwoord te exploiteren. Dit uitgangspunt is van toepassing op alle schoolbesturen.

•     Een schoolgebouw in principe een multifunctioneel gebouw is waarin de functie van voor-, tussen- en naschoolse opvang indien mogelijk binnen de onderwijsvoorziening / het gebouw wordt gerealiseerd.

Op basis van deze uitgangspunten is in Amstelveen een begin gemaakt met de vernieuwing en uitbreiding van het scholenbestand. De Joost van den Vondelschool was enkele jaren geleden de eerste school waar aanbouw werd gerealiseerd.

Onlangs werd de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van de scholen aan de Orion, de volgende maand gebeurt hetzelfde voor de Michiel de Ruyterschool. Verder heeft de Raad op 3 februari 2010 groen licht gegeven voor de nieuwbouw van het Amstelveen College.

Voor Het Palet Noord wordt momenteel het definitief ontwerp uitgewerkt. Op basis van de planning zal de nieuwbouw gerealiseerd zijn in de zomer van 2012.

Planning

Verdere uitvoering van het scholenbouwprogramma betekent, dat de scholen De Wereldbol, le en 2e Montessori, Parcival, Roelof Venema, Triangel, Karel Eykman, De Westwijzer, De Schakel, Martin Luther King en Piet Hein nieuwbouw, renovatie of anderszins adequate huisvesting zullen krijgen. Hiervoor is in nauw overleg met de schoolbesturen een planning opgesteld die de volgorde aangeeft waarin de huisvesting van de scholen wordt opgepakt.

De jaartallen in onderstaande tabel geven aan wanneer de gewenste huisvesting in principe moet zijn gerealiseerd. In principe omdat er zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. Maar samen met de schoolbesturen doet de gemeente er alles aan om de planning te realiseren.

Uiterlijk in 2015 voldoen de schoolgebouwen daarmee aan de bovengenoemde uitgangspunten en heeft Amstelveen de huisvesting voor het onderwijs weer op het gewenste niveau gebracht.

De Wereldbol

Door de gemeente is besloten geen nieuwbouw te realiseren voor de Wereldbol. De huisvesting zal op de huidige locatie worden aangepast op basis van beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor onderwijskundige vernieuwing. Dit in afwachting van nadere planvorming voor de ontwikkeling van de Landtong als geheel (Horizon, Wereldbol, de Akker) (2011).

le Amstelveense Montessori             Uitbreiding of nieuwbouw-2012/2013

Parcival                                             Nieuwbouw-2013

2e Amstelveense Montessori          Nieuwbouw-2013

Roelof Venema                                Uitbreiding of nieuwbouw-2013

Triangel / Karel Eykman                 Uitbreiding in de vorm van nieuwbouw nabij de Asserring 2013

De Westwijzer                                   Nieuwbouw nabij de Asserring-2015

Wending / De Schakel                      Na fusie in huidig gebouw De Westwijzer aan de Noorddammerweg-2015

Martin Luther King

Amstelwijs houdt vast aan nieuwbouw op de locatie Bankrashal in 2013. De gemeente wil als alternatief de mogelijkheid van gebruik van het bestaande gebouw van De Schakel onderzoeken alvorens een definitief besluit te nemen. Dit besluit wordt in 2010 genomen.

Piet Hein                                            De Piet Heinschool is een apart vraagstuk wegens de A9 ontwikkelingen. Rijkswaterstaat doet momenteel onderzoek naar de bruikbaarheid van de schoolgebouwen aan de Dr. Schaepmanlaan 2 en 5 tijdens de werkzaamheden aan de ondertunneling van de A9. Zodra de uitslag hiervan bekend is, naar verwachting eind maart, zal ook voor deze school een scenario worden uitgewerkt. De ouders zullen over de uitkomst van het onderzoek worden geïnformeerd. Het definitieve scenario zal naar verwachting in juni 2010 worden gecommuniceerd.

Overleg

In een aantal gevallen moeten nog vragen worden beantwoord. Bijvoorbeeld:

•     le Montessori en Roelof Venema:   uitbreiden, of volledige nieuwbouw

•     De locatiekeuze voor de nieuwbouw van de 2e Montessori en Parcival: in de buurt van of op de huidige locatie.

•     Er ligt een intentiebesluit dat de Schakel fuseert met Wending en dat de nieuwe fu-sieschool onderdak krijgt in het huidige gebouw van de Westwijzer. De Westwijzer krijgt dan nieuwbouw nabij de Asserring.

De gemeente streeft naar duurzame gebouwen met een verantwoord binnenklimaat, zodat voor dat waar het allemaal om gaat, te weten goed onderwijs, zo goed mogelijke omstan­digheden worden gecreëerd. Om dit ook financieel mogelijk te maken dient de Verordening onderwijshuisvesting te worden aangepast.

Als wethouder onderwijs ben ik verheugd u deze brief mede namens de betrokken school­besturen te kunnen doen toekomen. Ik ben er van overtuigd dat een gezamenlijke inzet van schoolbesturen en gemeente een voorwaarde is voor een spoedige realisering van goede en eigentijdse onderwijshuisvesting.

Hoogachtend,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

A.G.S.M. Veenboer Wethouder onderwijs

'Amstelwijs is blij met brief wethouder'

Alle scholen van Amstelwijs zitten uiterlijk in 2015 weer in goede gebouwen. Dat is de boodschap van de brief die de wethouder van onderwijs de heer Veenboer deze week naar alle ouders heeft gestuurd.

Ton Heijtel: 'We zijn blij, dat wethouder Veenboer al eerder gedane toezeggingen over de huisvesting nu zwart op wit heeft gezet.' Het bestuur van Amstelwijs onderschrijft daarom de inhoud van de brief.

De brief is verspreid via de scholen en geeft per school het perspectief weer. De brief is een overdrachtsdocument van de wethouder aan het college, dat na de gemeenteraadverkiezingen van 3 maart 2010 aan zal treden. Voor iedere school is nu een scenario vastgelegd.

Op deze manier weet het nieuwe college precies welke toezeggingen er zijn gedaan. De brief is een bevestiging van de toezegging, om onverkort vast te houden aan de huisvestingsscenario's zoals beschreven in het integraal huisvestingsplan (IHP).

Amstelwijs hecht aan de brief van de wethouder, omdat het perspectief nu zwart op wit staat. In de brief van de wethouder staan de uitgangspunten van Amstelwijs opgenomen. Ook worden er voor de scholen jaartallen opgenomen en zijn er uitspraken over de wijze, waarop de onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd.

Natuurlijk zijn er nog vraagtekens en onduidelijkheden over de precieze invulling, maar dat doet niets af aan de belofte van de wethouder en de Amstelveense politiek, om de komende jaren te investeren in adequate huisvesting voor de scholen van Amstelwijs.

Ton Heijtel, Algemeen directeur AmstelwijsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.