Bijgewerkt: 21 juli 2024

Als Amstelland u lief is

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
18-02-2010

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Vele factoren zullen de uiteindelijke keuze van iedere burger bepalen. Eén van die factoren zal voor velen ongetwijfeld zijn; de zorg voor het groene buitengebied. Amstelland.

Om de burger te helpen bij zijn of haar keuze op 3 maart is door Beschermers Amstelland- specifiek vanuit haar doelstelling- gekeken naar de partijprogramma’s in de diverse bij Amstelland betrokken gemeenten.

Amstelveen

Bouwen in de Bovenkerkerpolder. Vrij algemeen zijn de partijen het erover eens dat er niet mag worden gebouwd in de Bovenkerkerpolder. Maar de meningen verschillen op (niet onbelangrijke) details. Voor D66 is bebouwing onbespreekbaar, voor Groen Links is het voor de komende 30 jaar volledig uitgesloten en voor de CDA tot 2020.

De PvdA wil het zelfs definitief uitsluiten, mits er sprake is van een lange termijn toekomst voor de landbouw in samenhang met natuur, waterberging en voldoende (extensieve) recreatie.

Golfbaan in de Bovenkerkerpolder. In lijn met het stemgedrag in de afgelopen raadsperiode zijn Groen Links, ChristenUnie en OCA tegen een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. De VVD maakt er geen geheim van dat zij een 18-holes baan willen. Niet duidelijk is waar.

Middelpolder

De PvdA wil deze polder (exclusief het bovenland) bestemmen voor intensieve recreatie en sportvoorzieningen. De andere partijen laten zich hier niet specifiek over uit m.u.v. GroenLinks. Die sluit een verplaatsing van de AFC velden vanuit de Zuidas naar de Middelpolder uit.

Recreatie in het buitengebied

Vrijwel alle partijen zien de waarde van het buitengebied voor de recreatie. Over de mate van intensiteit verschillen de partijen van mening. Intensief in de Middelpolder (PvdA), meer picknickplaatsen (CU), meer wandel en/of fietspaden in een agrarisch gebied van een eenvoudige en verstilde schoonheid (CDA) en een fietspad in het Bovenland van de Bovenkerkerpolder en een oost/west fietsverbinding naar de Middenweg aldaar (GL).

N201

Zowel CDA als VVD pleiten voor een verbreding van de door het zuidelijke gedeelte van de Bovenkerkerpolder lopende N201 tot tweemaal twee banen.

Diversen

GL en BBA pleiten voor een integraal plan voor de Bovenkerkerpolder. BBA wil het groene, open en stille karakter van de polder beschermen en versterken, ruimte bieden om de boeren te belonen voor hun landschapsbeheerfunctie en de vitaliteit van het boerenbedrijf versterken.

GL noemt als enige partij het belang van het positief kiezen vóór de boeren (‘niet kiezen vóór de boeren is kiezen tegen het landschap en voor verrommeling’) en de oprichting van een grondbank. D66 noemt expliciet het vormgeven aan de ecologische zone in de Bovenkerkerpolder als streven. De SP vraagt de aandacht voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van de polders.

Ouder-Amstel

Algemeen. Opvallend in Ouder-Amstel is dat van de grote partijen de PvdA vrijwel geen aandacht heeft voor het buitengebied. Deze partij volstaat met de constatering dat de Amstelscheg deel uit maakt van Groengebied Amstelland en dat Duivendrecht hiermee moet worden verbonden.

Polder de Rondehoep

In de meeste partijprogramma’s wordt aandacht gegeven aan Polder de Rondehoep en dan vooral aan de plannen voor de calamiteitenwaterberging. Het CDA is het meest specifiek Deze partij blijft bij haar standpunt: Nee…. tenzij (de cultuurhistorische waarden worden veilig gesteld en er een reële compensatieregeling komt voor de boeren en andere inwoners van deze polder).

De overige partijen brengen wel hun zorg tot uitdrukking, maar blijven hangen in vaagheden. Inzetten voor alternatieve oplossingen (VVD), het groen zo min mogelijk belasten (GL), Rondehoep is uniek, betrokkenen naar hun mening vragen (Ouder-Amstel Anders) en zorg voor het behoud van een agrarisch weidegebied (Natuurlijk belang).

Recreatie in het buitengebied. Enkele partijen hebben daar een mening over. CDA, VVD en D66 pleiten voor meer mogelijkheden voor de verbreding van landbouwactiviteiten.

Het CDA noemt specifiek de kleinschalige boerencamping, theetuinen, bed en breakfast en (informatie over) culturele activiteiten, uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen voor boten en horecagelegenheden die op zondag open zijn.

De VVD benadrukt dat recreatie en toerisme belangrijke dragers zijn van de lokale economie. Deze partij wil een extra jachthaven aan de Amstel. Agrarisch ondernemerschap moet zichtbaar worden gewaardeerd. Geen onnodige onttrekking van agrarische grond voor ‘natuurontwikkeling’ en agrariërs als landschapsbeheerders.

D66 wil wel min of meer hetzelfde, alleen allemaal wat kleinschaliger.

Abcoude, Uithoorn en Amsterdam stadsdelen Zuidoost en Zuid

In Abcoude worden geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In geen van de verkiezingsprogramma’s van de partijen in Uithoorn en de Amsterdamse stadsdelen Zuidoost en Zuid wordt specifiek aandacht besteed aan het buitengebied in Amstelland.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.