Bijgewerkt: 21 september 2021

Amstelveen blijft dereguleren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-01-2010

De gemeente Amstelveen heeft in 2007 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgesteld:  het verplichte advies door een onafhankelijke welstandscommissie af te schaffen.

Achterliggende reden vormt de ervaring, dat burgers en bedrijven de huidige bouwregelgeving als uiterst complex ervaren. Onderdeel van die bouwregelgeving is de welstandstoets. In het huidige systeem geeft die geregeld irritatie en wordt als - soms sterk - vertragend ervaren. Daarnaast is er irritatie over het gebrek aan transparantie; het is burgers en bedrijven niet goed duidelijk op welke wijze hun aanvragen beoordeeld worden en daarmee hoe het welstandsadvies tot stand komt.

Het college van B en W van Amstelveen vindt het verplichte advies voor kleine en middelgrote bouwvergunningen dan ook een te zwaar middel. De klantvriendelijkheid staat onder druk, terwijl de ruimtelijke kwaliteit naar haar mening evengoed bewaakt kan worden door de welstandscommissie goede kaders te laten vaststellen. De feitelijke beoordeling kan dan ambtelijk geschieden, waardoor de hele bouwaanvraag in één hand komt te liggen, met de voordelen van één aanspreekpunt, eenvoud, duidelijkheid, lagere kosten en snelheid.

Hellendall Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Frans Hellendall vertelt over de deregulering van de welstandscommissie in Amstelveen. De welstandscommissie zal samengevoegd worden met de monumentencommissie en het wordt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit


De drie pijlers van het welstandsbeleid van Amstelveen

Amstelveen heeft een bijzonder welstandsbeleid, rustend op drie pijlers. Wethouder Frans Hellendall: "Wij willen een mooi Amstelveen als het gaat om bebouwing, maar willen ook graag een klantvriendelijke welstand. een veelgehoorde klacht is, dat welstand onduidelijk is en dat het eindeloos duurt. Daar hebben wij als gemeente iets aan gedaan."

Eerste pijler: eenvoudigere procedure

Frans Hellendall: "We hebben de procedure van bouwvergunningen vereenvoudigd. Een kwart bestaat uit lichte bouwvergunningsaanvragen, zoals een kleine uitbouw. Deze worden getoetst door de ambtelijke secretaris en niet meer door de hele commissie. De middelgrote bouwvergunningen laten we toetsen door één gemandateerd lid.

Hij behandelt de helft van de aanvragen. Dit betekent, dat nog maar een kwart voor de welstandscommissie verschijnt." Daarnaast is Amstelveen een nieuwe welstandsnota aan het opstellen, die begrijpelijker geschreven is, heldere illustraties heeft en is gedigitaliseerd. Zo kan je als aanvrager op de gemeentelijke website snel zien welke criteria er gelden voor jouw straat.

Tweede pijler: achterkant welstandsvrij

Amstelveen is creatief met de regels omgesprongen. Hellendall: "De wet maakt het mogelijk, dat je bepaalde gebieden welstandsvrij kunt verklaren. De praktijk heeft ons geleerd, dat mensen zich niet storen aan wat er aan de achterzijde van een huis gebeurt. Daarom willen wij alle achterkanten van woningen welstandsvrij verklaren."

Derde pijler: standaard dakkapel

Voor rijtjeswoningen heeft de gemeente standaard dakkapellen geformuleerd. Standaard maten die passen bij het straatbeeld. Hellendall: "Wij hebben bouwtekeningen laten uitwerken. Een burger kan bij het loket zeggen, dat hij een standaard dakkapel wil. Er hoeft niets meer getoetst te worden, hij krijgt de bouwtekening en de vergunning mee. Klaar terwijl hij wacht!"  (voor 80 euro!)

Belangrijkste voordelen van deze aanpak:

•          In veel gevallen is sprake van één beoordelaar (ambtenaar of gemandateerd lid); dus de aanvrager heeft een vast aanspreekpunt.

•          Versnelling van de doorlooptijd met gemiddeld twee weken.

•          Plannen worden minder vaak afgewezen (en dus gewijzigd), dit betekent een tijdsbesparing en tevens een kostenbesparing voor de aanvragers.

•          Een nog steeds gewaarborgde ruimtelijke kwaliteit, maar nu wordt de deskundigheid van de welstandscommissie ingezet voor de grote lijnen.

•          Licht-vergunningplichtige aanvragen worden niet langer door de voltallige commissie behandeld. Daardoor kan de welstandscommissie zich concentreren op de plannen van nieuw bouwwijken en de grote aanvragen, die werkelijk bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van Amstelveen.

Een volgende stap die Amstelveen binnenkort zet, is de integratie van de monumentencommissie in de welstandscommissie. Bezitters van een gemeentelijk monument krijgen bij de aanvraag van een bouwvergunning met een instantie minder te maken.

Speerpunt

Een speerpunt van het college van B en W is het terugdringen van regels. Hiermee verbetert de gemeente de dienstverlening aan burgers en ondernemers en worden de administratieve lasten vermindert. In 2009 lag de nadruk op het vereenvoudigen en stroomlijnen van de uitvoering van de Welstandsnota en het verder toepassen van mediation.

Het college legt de volgende besluiten aan de raad voor in haar vergadering van 3 februari 2010: Het herzien van de welstandsnota en het beter leesbaar en toegankelijker maken en het samenvoegen van de welstandscommissie met de monumentencommissie dat resulteert in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Mediation

Tegelijkertijd gaat het voorstel om de achterzijden van woningen welstandsvrij te maken de inspraakprocedure in. De toetsing van bouwaanvragen was al aangepast aan de welstandseisen. Mediation is ook nog steeds succesvol. Buiten de formeel juridische procedure wordt door informeel overleg samen met alle betrokkenen gekeken naar een klantvriendelijke en efficiënte behandelwijze van het bezwaar. Vooral bij bouwaanvragen, waarbij er (meerdere) zienswijzen worden ingediend, is dit een goed middel.

Wethouder Hellendall: “Op het gebied van mediation en welstand zijn wij voorbeeldgemeente voor andere gemeenten. Wij zijn een van de eerste Nederlandse overheidsorganisaties, die mediation toepassen. Wij nemen snel en persoonlijk contact op met burgers wanneer zij een afwijzing krijgen of een klacht indienen. Zo kunnen juridische conflicten worden vermeden en dat scheelt beide partijen een hoop rompslomp, ergernis en geld. Ook op het gebied van welstand zijn wij sinds kort voorbeeldgemeente.

De meeste bouwplannen gaan niet meer zoals vroeger naar een vrij anonieme commissie. Amstelveners kunnen op het raadhuis hun ideeën direct voorleggen aan een deskundige, die meedenkt. En ook de formele afhandeling daarna gaat een stuk sneller.

Ook voor ondernemers is er veel in onderzoek om te vereenvoudigen, zoals de ventvergunning, exploitatievergunning, het reclamebeleid en de evenementenvergunning. Wat nu al gerealiseerd is, is dat de gemeente zelf rechtstreeks gegevens van ondernemers bij de Kamer van Koophandel opvraagt.”

Dit jaar worden de voorstellen over de herziening van de welstandsnota afgerond. De welstandsnota wordt tevens digitaal aangeboden. Daarnaast wordt mediation ook bij andere afdelingen toegepast. Voor ondernemers start in januari 2010 de mogelijkheid, om vier horecavergunningen in één keer aan te vragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.