Bijgewerkt: 2 maart 2024

Amstelveen gaat bezuinigen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-10-2010

Programmabegroting 2011: Behouden, investeren en minderen.

Amstelveen moet bezuinigen. Hard snijden is noodzakelijk om het huishoudboekje weer op orde te krijgen. Om te komen tot een structurele bezuiniging van 7 miljoen euro in 2014 blijft geen beleidsonderwerp buiten schot.

College van B en W is verheugd dat ondanks moeilijke tijden een solide basis haalbaar blijkt voor een sluitend financieel beleid. Daarbij blijven de zwaksten van onze samenleving buiten schot, is duurzaamheid gegarandeerd en gaat de gemiddelde Amstelvener niet meer OZB betalen.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Herbert Raat (VVD), wethouder Financiën van de gemeente Amstelveen tijdens het persgesprek op 8 oktober 2010


Investeren

College van B en W stelt voor de komende periode voor 1 miljoen structureel te investeren in onder meer veiligheid. Veiligheid voor mensen op straat, in het verkeer, achter de voordeur maar ook bijvoorbeeld op het gebied van drugs- en alcoholpreventie.

Daarnaast is 450.000 euro beschikbaar voor het oplossen van knelpunten binnen het leerlingenvervoer, lokaal onderwijsbeleid, wachtlijsten jeugdzorg, preventieve jeugdzorg,stimulering breedtesport, WMO preventie, duurzaamheid, startersleningen, verkeersveiligheid en monumentenzorg.

Het College van B en W van Amstelveen tijdens de persbijeenkomst 8 oktober 2010


Minderen

Amstelveen bezuinigt fors op de eigen ambtelijke organisatie, tenminste 2 miljoen euro in 2014. Om het huishoudboekje verder op orde te krijgen doet het college ombuigingsvoorstellen voor tenminste 5,8 miljoen euro.

Om te komen tot structurele bezuinigingen van 7 miljoen euro in 2014 zullen in de lijn van de ingeslagen weg in de kadernota 2012 voorstellen komen om een sluitende begroting te realiseren. Ombuigingen vinden plaats op subsidies, groen, Wmo en op projecten op het gebied van regionale samenwerking, economische zaken en vastgoed.

Traject

Ombuigingsvoorstellen leiden onmiskenbaar tot onvrede en ontevredenheid. Dat is onvermijdelijk en begrijpelijk. Toch dringt het college van B en W aan op begrip voor de ernst en noodzaak van de bezuinigingen. Nu niet ingrijpen betekent problemen op de lange baan schuiven met alle gevolgen van dien.

Het college van B en W biedt de programmabegroting 2011 en het uitvoeringsprogramma 2010-2014 aan de raadscommissie ABM aan ter voorbereiding van de raadsbehandeling op 10 november 2011. Lees ook: Programmabegroting Amstelveen 2011 , Raadsvoorstel Aanbieding Programmabegroting 2011 College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 Begrijpelijke begroting raadsledenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.