Bijgewerkt: 28 november 2022

Amstelveen had 9 ontdekte wietplantages in 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de handhaving inzake wietplantages

Geachte dames en heren,

In het collegeprogramma 2010 -2014 hebben wij aangegeven streng te zullen optreden tegen wietplantages. Aan dit voornemen is onder meer uitvoering gegeven door de samenwerking tussen politie, woningcorporaties, energiebedrijven en gemeentelijke diensten in het "Doorzonconvenant", dat gericht is op optimale uitwisseling van gegevens.

Tezamen met de opsporing door de politie heeft dit geleid tot een strikt, geüniformeerd optreden op meerdere fronten, Sinds het begin van deze samenwerking in september 2012 heeft deze samenwerking tot de ontdekking van 9 wietplantages geleid. Alleen al in januari 2013 zijn vijf plantages ontdekt, waarvan 1 in een woonwagen.

De burgemeester heeft eind 2012 beleidsregels vastgesteld, waarin is geregeld op welke wijze hij gebruik maakt van de bevoegdheden die de Opiumwet hem bieden om terzake woningen/percelen waar wiet is aangetroffen met toepassing van bestuursdwang handhavend op te treden.

wiet Amstelveen
(Foto Ron Haamel - 2006)

Wietplantages bestaan al langer in Amstelveen. Hier op de foto worden de wietplanten aan de Bertha von Suttnerlaan geruimd in september 2006 door de medewerkers van SEON (Service En Onderhoud - een speciaal bedrijf voor ontmanteling van wietplantages)


De ontdekte wietplantages zijn onmiddellijk door de politie ontmanteld, waarna de strafrechtelijke afwikkeling ter hand is genomen. Op basis van de door de politie opgestelde "Doorzon-proces-verbalen", die aan de deelgenoten van het convenant ter beschikking worden gesteld, wordt door de burgemeester per geval bezien, of de woning c.q. de ruimte/bet perecel waar de plantage werd aangetroffen, voor de duur van 3 maanden gesloten dient te worden.

Hierbij wordt aangetekend, dat ingeval de wietplantage wordt aangetroffen in een bewoonde woning als bestuurlijke maatregel eerst een officiële waarschuwing wordt afgegeven inhoudende, dat bij een nieuwe overtreding direct tot sluiting van de woning zal worden overgegaan.

Gemeente en corporaties hanteren hiernaast als vaste beleidslijn dat huurovereenkomsten de betrekking hebben op woningen/lokalen/percelen, waar wietplantages zijn aangetroffen, worden beëindigd, waarbij zo nodig de rechter wordt ingeschakeld. Al met al heeft het college door dit beleid in de afgelopen periode een signaal afgegeven, dat tegen wietteelt in Amstelveen daadkrachtig en effectief wordt opgetreden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.