Bijgewerkt: 8 december 2022

Amstelveen heeft de integrale Nota Sociaal Domein vastgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-06-2019

Het college van B en W van Amstelveen heeft op 11 juni 2019 de integrale Nota Sociaal Domein vastgesteld. De gemeenteraad behandelt deze nota in de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2019. In deze nota wordt het beleid voor Jeugd, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Werk en Inkomen geformuleerd.

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn: 'Amstelveen wil dat alle inwoners van Amstelveen ondanks eventuele beperkingen mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Soms zit het tegen en is er een helpende hand nodig. Als gemeente verlenen we dan ondersteuning en hulp, ook als dit langdurig nodig is.'

Meer dan voorheen is de gemeente gericht op vroeg signaleren, preventie en een beter bereik van inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Bij multiproblematiek zoekt de gemeente naar integrale oplossingen. Dit veronderstelt een goede samenwerking in de uitvoering tussen interne afdelingen en externe partners. De komende beleidsperiode zijn de speerpunten sterke wijken, het beter bereiken van inwoners die hulp nodig hebben en het optimaliseren van samenwerking met partnerorganisaties van belang.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn


Sterke wijken. Inwoners zijn goed in staat zelf alledaagse problemen op te lossen, maar moeten daarbij soms een beroep doen op anderen. Sterke sociale verbanden en goede voorzieningen in de buurt zijn daarbij nodig. Er wordt o.a. een visie op wijkcentra ontwikkeld en er komt een nieuw plan voor bewonersinitiatiefgroepen. We versterken de sociale basis in de wijken door het leertraject Versterken Sociale Basis in heel Amstelveen in te zetten. Inwoners met dementie en inwoners die naar de wijk terug keren na een GGZ-opname krijgen betere ondersteuning.

Beter bereiken van inwoners die hulp nodig hebben. Aandacht voor vroegsignalering en bevorderen van bekendheid van voorzieningen, bijvoorbeeld via huisartsen. Signaleren en vergroten van het bereik maakt onderdeel uit van alle vormen van dienst- en hulpverlening die de gemeente biedt in het sociaal domein. We gaan o.a. professionals faciliteren zodat zij een beter zich krijgen op het aanbod van de gemeente op diverse terreinen (armoedebestrijding, schuldhulpverlening, mantelzorgondersteuning).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugdzorg


Optimaliseren van samenwerking met partnerorganisaties. Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugdzorg: 'Samen met alle betrokkenen, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en partnerorganisaties bieden we de hulp en ondersteuning die nodig is (netwerkstrategie). Amstelveen wil regie voeren op het samenbrengen van partijen om gezamenlijk te werken op het gebied van jeugd, zorg en welzijn.' Daarnaast zet de gemeente zich in voor een duurzaam en betaalbaar sociaal stelsel. De kosten in het Sociaal Domein lopen op. Dit maakt het noodzakelijk sterker te sturen op effectieve en efficiënte vormen van hulpverlening, een kritisch oog te hebben voor het voorzieningenniveau en het maken van keuzes in het (preventieve)ondersteuningsaanbod.

Door het beleid in één nota te presenteren wordt het belang van een integrale benadering in het Sociaal Domein benadrukt en vervallen de aparte nota’s voor Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Tevens zullen er geen aparte nota’s meer worden opgesteld voor Sociale Samenhang en het Lokaal Gezondheidsbeleid. Wel blijven er aparte nota’s bestaan voor Onderwijs, Cultuur en Sport. De gemeente Amstelveen werkt de komende jaren negen thema’s op verschillende manieren uit. Deze thema’s gaan over een sterke sociale basis, Wmo, Jeugd en Onderwijs, Participatie door Werk en Inkomen, gezondheid en schuldhulpverlening en armoedebestrijding.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.