Bijgewerkt: 25 mei 2024

Amstelveen is niet gelukkig met het bestuursakkoord

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
08-06-2011

Amstelveen is niet gelukkig met het Bestuursakkoord (pdf), waarover gemeenten zich vandaag uitspreken tijdens een congres van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Pijnpunt is de sociale werkvoorziening, waarop het kabinet drastisch wil bezuinigen.

college  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het College van Amstelveen


Het akkoord tussen regering en VNG draait om regeringsplannen om de uitvoering van een aantal wetten op het gebied van sociale werkvoorziening, bijstand, jeugdzorg, waterbeheer, ruimte en natuur over te hevelen naar gemeenten, provincies en waterschappen. Tegelijkertijd wil het kabinet flink bezuinigen. De lagere overheden vrezen, dat zij niet genoeg geld krijgen om de nieuwe taken uit te voeren.

Of Amstelveen zich, of voor, of tegen het bestuursakkoord uitspreekt, was gisteren nog niet bekend. Het gemeentebestuur ziet veel positiefs in het akkoord, maar is tegen de plannen met de sociale werkvoorziening. Als een uitkomst van het VNG congres is, dat dit aspect van het bestuursakkoord wordt losgeknipt en apart geregeld, dan zal burgemeester Jan van Zanen als gemachtigde van Amstelveen ‘ja’ stemmen. Anders niet.

In Amstelveen zitten nu 117 inwoners in de sociale werkvoorziening (WSW), vanwege een lichamelijke, of geestelijke beperking. Van hen werkt 30 procent in een sociale werkplaats van het Werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden (AM Groep). De overigen werken voornamelijk via de AM Groep bij bedrijven, of instellingen met begeleiding, of hebben een reguliere baan.

In de nieuwe situatie behouden de huidige 117 vanaf 2013 hun rechten.  Door aangescherpte criteria komt bij nieuwe instroom een kleinere groep in aanmerking voor WSW, namelijk alleen de groep voor sociale werkplaatsen. De rest valt onder de nieuwe  Wet Werken Naar Vermogen (WWNV).

Onder de WWVN moet de gemeente zelf op zoek naar werkgevers, die de overige mensen met een beperking in dienst willen nemen. Het gevolg is dat de gemeente dan meer doen voor minder geld. Niet alleen het college, maar ook veel raadsfracties vinden de korting op de sociale werkvoorziening (WSW) een probleem.

Zij adviseerden eind vorige maand dan ook het college, niet akkoord te gaan zolang dit niet beter geregeld is. Ook maken raadsleden zich zorgen over de financiële consequenties van de overhevelingen als geheel, omdat de financiële risico's voor Amstelveen in de miljoenen lopen.

Als de uitvoering tegenvalt, dan vrezen zij voor nog meer bezuinigingen op de gemeentebegroting. Het college ziet die risico's ook, maar is optimistischer wat betreft het opvangen daarvan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.