Bijgewerkt: 26 maart 2023

Amstelveen is uitermate teleurgesteld over de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-06-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de Ontwerp -Luchtvaartnota 2020-2050. De leden van het College vinden de nota uitermate teleurstellend en zien zij dit als een gemiste kans om voor de bewoners van Amstelveen duidelijkheid te verschaffen aan de hand van heldere kaders:

'Geachte raad,

Onlangs heeft de ministerraad de Ontwerp -Luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. In deze nota staan de basisprincipes, waaraan de luchtvaart in de toekomst moet voldoen. Tegen deze Ontwerp Luchtvaartnota 'Verantwoord vliegen naar 2050' (pdf 116 pagina’s) kunnen zienswijzen ingediend worden en hierbij maken wij als college reeds bij u kenbaar dat wij dat zeker zullen doen. Want dat er aanleiding is om te reageren, is wat ons betreft duidelijk.

De minister spreekt van een nieuwe balans tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van het netwerk van internationale verbindingen. De minister vertrouwt erop dat ondanks de mondiale coronacrisis de voor de luchtvaart strategische vraagstukken voor de lange termijn dezelfde zullen blijven. Het nagenoeg stilvallen van het vliegverkeer geeft geen aanleiding voor herbezinning, benutten van kansen of bijstelling van de visie op de toekomst van de lucht vaart . Voor de luchtvaartsector blijft er hoe dan ook ruimte om te groeien.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het KLM vliegtuig Piazza del Duomo-Milano PH-AOD Airbus A330-200 landt op Schiphol Airport op 6 april 2019


Deze groei moet volgens de minister verdiend worden. Door voorwaarden te verbinden aan geluidhinder en uitstoot van schadelijke stoffen, wil de minister oog houden voor een ge­ zonde, aantrekkelijke leefomgeving. Maar daar, waar de nota spreekt over heldere afspraken, duidelijke regels, strikte handhaving en heldere randvoorwaarden voor groei, zien wij vooral veel onzekerheden en een gebrek aan regie.

Als college vinden wij deze nota dan ook uitermate teleurstellend en zien wij dit als een gemiste kans om voor onze bewoners duidelijkheid te verschaffen aan de hand van heldere kaders. Juist ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving biedt de nota voor omwonenden weinig houvast. En een onderzoek dat wij als collegebestuur voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente én die van de regio zeer waardevol vinden, namelijk een onderzoek naar een luchthaven in zee, wordt terzijde geschoven. Kijkend naar de belangen van Amstelveen, zoals uitgebreid verwoord in onze Position Paper (pdf 9 pagina’s), kunnen wij niet anders concluderen dan dat deze nota vraagt om een reactie van ons college.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.